Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1920:406 · Visa register
Lag (1920:406) om införande av nya giftermålsbalken
Departement: Justitiedepartementet L2
Utfärdad: 1920-06-11
1 § Den nu antagna giftermålsbalken skall jämte vad här nedan stadgas lända till efterrättelse från och med d. 1 jan. 1921. 2 § Genom nya lagen upphävas med den begränsning här nedan stadgas: giftermålsbalken i 1734 års lag; 6 kap. 3 § ärvdabalken; lagen d. 1 juli 1898 om boskillnad; lagen d. 12 nov. 1915 om äktenskaps ingående och upplösning; 8 § 2 i lagen d. 12 nov. 1915 om vad iakttagas skall i avseende å införande av lagen om äktenskaps ingående och upplösning; tillika med alla de särskilda stadganden, vilka innefatta ändring eller förklaring av vad sålunda upphävda lagrum innehålla eller tillägg därtill; så ock vad i övrigt finnes i lag eller särskild författning stridande mot nya lagens bestämmelser. 3 § Där i lag eller särskild författning förekommer hänvisning till lagrum, som ersatts genom bestämmelse i nya lagen, skall denna i stället tillämpas. 4 § Vad i 9 kap. 1 § äldre giftermålsbalken stadgats därom, att hustrun följer mannens stånd, skall fortfarande äga tillämpning. 5 § 1 mom. Beträffande makar, som ingått äktenskap, innan nya lagen trätt i kraft, skall i stället för bestämmelserna i 5--9 kap., (10 kap. 4--11 §§, 11 kap. 14--22 §§, 23 § första stycket och 30 §,) 12 och 13 kap. samt vad 15 kap. innehåller om rättegång i boskillnadsmål fortfarande tillämpas vad äldre lag stadgar i de ämnen, som med sagda bestämmelser avses, såvitt ej i 2--8 mom. här nedan annorlunda föreskrives. 2 mom. Med den nya lagens ikraftträdande skall mannens målsmanskap i fråga om makarnas rättsförhållanden i personligt hänseende upphöra: dock äge ej makarna sluta avtal med varandra i andra fall, än när sådant är i lag särskilt stadgat. 3 mom. Bestämmelserna i 5 kap. 1--3 mom. och 5--11 §§ nya lagen skola i tillämpliga delar lända till efterrättelse; och skall vid bedömande av vardera makens förmåga att bidraga till familjens underhåll hänsyn tagas till storleken av den egendom, varöver han råder. 4 mom. Makarna må genom äktenskapsförord avtala, att egendom, som tillfaller ena maken, skall vara hans enskilda. 5 mom. Över egendom, som, efter det att nya lagen trätt i kraft, tillfaller hustrun genom arv, gåva eller testamente, samt över avkastningen av sådan egendom äge hon råda, även om egendomen jämlikt äldre lag skolat stå under mannens förvaltning. Genom äktenskapsförord må makarna avtala, att hustrun skall råda över enskild egendom, som tillfallit henne, innan nya lagen trädde i kraft. 6 mom. Bestämmelserna i 6 kap. 4--6 §§ nya lagen skola lända till efterrättelse i fråga om samfälld egendom av beskaffenhet, som i 6 kap. 5 § nya lagen avses, under mannens förvaltning, vare 5 och 6 §§ i nämnda kap. tillämpliga därå. 7 mom. Är genom äktenskapsförord stadgat, att all makarnas egendom skall vara enskild, och att hustrun skall själv förvalta sin egendom, skall nya lagen å makarna tillämpas jämväl vad angår ämnen, som i 1 mom. omförmälas; och skall en var av makarna med den egendom han har eller sedermera förvärvar svara för den gäld varför han enligt äldre lag varit ansvarig med sin egendom. Hava makarna vunnit boskillnad på grund av ansökan, som gjorts efter det att lagen d. 1 juli 1898 om boskillnad trädde i kraft, eller hava de vunnit hemskillnad, skall ock, efter det skifte dem emellan ägt rum, nya lagen å dem tillämpas jämväl vad angår ämnen, som i 1 mom. omförmälas. 8 mom. Makarna må genom äktenskapsförord bestämma, att boskillnad skall äga rum, och huru boet i anledning därav skall delas emellan dem, så ock avtala, att egendom, som, då skifte sker, tillhör endera enskilt, eller som vid skiftet eller sedermera tillfaller endera, skall vara hans giftorättsgods. Har genom förord efter vad nu är sagt blivit bestämt, att boskillnad skall äga rum, äge en var av makarna påkalla boskillnad. 9 mom. Om förord, som i 4, 5 och 8 mom. avses, skall gälla vad i 8 kap. 9--12 §§ nya lagen är stadgat angående äktenskapsförord mellan makar. 6 § Morgongåva skall ej utgå efter make, som dör, sedan denna lag trätt i kraft. Har make, som innehaft fideikommiss, i enlighet med bestämmelse i fideikommissbrevet upplåtit till fideikommisset hörande egendom att av efterlevande maken såsom morgongåva med nyttjanderätt innehavas, må dock sådan upplåtelse utan hinder av vad i detta mom. är stadgat gå i verkställighet. Vad i äldre lag är stadgat om hemföljd skall fortfarande äga tillämpning beträffande hemföljde, som givits innan nya lagen trätt i kraft. 7 § (De i §§ 4 och 9 av förordningen d. 18 juni 1864 angående utvidgad näringsfrihet ävensom eljest i lag eller författning med avseende å gift kvinna särskilt stadgade villkoren för rätt att idka handel eller annat näringsyrke eller att vara biträde därvid skola ej gälla, därest nya giftermålsbalken är tillämplig i fråga om makarnas förmögenhetsförhållanden.) 8 § (Här åsyftade författningar är numera upphävda).