Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1910:136 · Visa register
Skrivelse (1910:136) angående fastställande av gränserna för Sonfjällets nationalpark i Jämtlands län
Departement: Miljö- och energidepartementet
Utfärdad: 1910-11-25
Övrigt: Karorna inte med här.
Författningen har upphävts genom: SFS 1987:938
Upphävd: 1988-01-01
Sedan Riksdagen uti skrifvelse den 24 maj 1909 anmält, att Riksdagen bifallit en af Oss till Riksdagen aflåten proposition angående åtgärder till skyddande af naturminnesmärken å kronans mark samt afsättande af vissa nationalparker, hvilka till ett antal af tio i den nådiga propositionen närmare angifvits, har statsrådet och chefen för jordbruksdepartementet jämlikt nådigt bemyndigande i skrifvelse den 18 juni 1909 anmodat intendenten vid naturhistoriska riksmuseum, professorn A.J.E. Lönnberg att i behöfliga fall och, där han funne sådant erforderligt, med biträde af därtill lämplig person uppgöra förslag rörande de närmare gränserna för de sålunda beslutade nationalparkerna samt därefter med sådant förslag till Oss inkomma. Uti skrifvelse den 27 juni 1910 har nu Lönnberg afgifvit förslag till begränsning af en af förberörda nationalparker, nämligen Sonfjällets nationalpark i Jämtlands län, och därvid öfverlämnat en kopia af "skogslikvidskartan öfver Hede i Herjeådalen 1894" samt en situations- karta öfver Sonfjället, å hvilka kartor de för ifrågavarande nationalpark sålunda föreslagna gränserna finnas med heldragna röda linjer angifna. Häröfver hafva infordrade underdåniga utlåtanden afgifvits af Eder den 11 oktober 1910 och af vetenskapsakademien den 26 i samma månad. Då Vi nu låtit detta ärende Oss föredragas, hafva Vi för Sonfjällets nationalpark fastställt de af profe ssorn Lönnberg föreslagna, å sistberörda karta af denne angifna gränser, i följd hvaraf nämnda nationalpark skall utgöras af den söder och väster om den s.k. Valmån belägna delen af Hede kronopark. Omförmälda två kartor öfverlämnas härmed.