Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:186 · Visa fulltext
Lag (2019:186) om upphävande av Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2006:2) om förval och prefixval
Departement: Infrastrukturdepartementet
Förarbeten: Prop. 2018/19:41, bet. 2018/19:TU10, rskr. 2018/19:167