Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:168 · Visa fulltext
Lag (2019:168) om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2019-03-29
Förarbeten: Prop. 2018/19:53, bet. 2018/19:SfU24, rskr. 2018/19:161
Ändring, SFS 2019:169
Rubrik: Lag (2019:169) om ändring i lagen (2019:168) om sociala trygghetsförmåner efter det att Förenade kungariket har lämnat Europeiska unionen
Omfattning: upph. 4, 5, 6 §§
Ikraft: 2020-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:53, bet. 2018/19:SfU24, rskr. 2018/19:16