Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:504 · Visa fulltext
Lag (2019:504) om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: 2020-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:58, bet. 2018/19:UbU21, rskr. 2018/19:273