Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:212 · Visa fulltext
Lag (2019:212) om viss gemensam offentlig service
Departement: Finansdepartementet SFÖ
Ikraft: 2019-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:47, bet. 2018/19:KU35, rskr. 2018/19:185
Ändring, SFS 2019:997
Rubrik: Lag (2019:997) om ändring i lagen (2019:212) om viss gemensam offentlig service
Omfattning: ändr. 1, 3 §§, rubr. närmast före 3 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48