Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:160 · Visa fulltext
Lag (2018:160) om försök med tillgänglighetsdelgivning i brottmål
Departement: Justitiedepartementet DOM
Ikraft: 2018-05-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:67, bet. 2017/18:JuU23, rskr. 2017/18:206
Tidsbegränsad: 2020-01-01