Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:1091 · Visa fulltext
Lag (2018:1091) med kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU:s förordning om kliniska prövningar av humanläkemedel
Departement: Utbildningsdepartementet
Ikraft: den dag regeringen bestämmer
Förarbeten: Prop. 2017/18:193, bet. 2017/18:UbU26, rskr. 2017/18:332