Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:866 · Visa fulltext
Lag (2011:866) om flygplatsavgifter
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 2011-08-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:143, bet. 2010/11:TU27, rskr. 2010/11:309, EUTL70/2009 s11, EUTL204/2006 s1
CELEX-nr: 32009L0012, 32006R1107
Ändring, SFS 2015:597
Rubrik: Lag (2015:597) om ändring i lagen (2011:866) om flygplatsavgifter
Omfattning: upph. rubr. närmast före 8, 12 §§; ändr. 8, 12, 13, 18, 19, 20 §§, rubr. närmast före 18 §; ny 22 a §, rubr. närmast före 22 a §
Ikraft: 2015-12-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:126, bet. 2015/16:TU2, rskr. 2015/16:11, direktiv 2009/12/EG