Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2011:846 · Visa fulltext
Lag (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Ikraft: 2011-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:118, bet. 2010/11:FiU37, rskr. 2010/11:303, EUTL120/2009 s5, EUTL315/2007 s1
CELEX-nr: 32009L0033, 32007R1370
Ändring, SFS 2016:1159
Rubrik: Lag (2016:1159) om ändring i lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster
Omfattning: ändr. 2, 4, 7 §§
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:195, bet. 2016/17:FiU7, rskr. 2016/17:66