Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2009:966 · Visa fulltext
Lag (2009:966) om Försvarsunderrättelsedomstol
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 2009-12-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:201, bet. 2009/10:FöU3, rskr. 2009/10:3
Ändring, SFS 2010:1399
Rubrik: Lag (2010:1399) om ändring i lagen (2009:966) om Försvarsunderrättelsedomstol
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31