Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:444 · Visa fulltext
Lag (2006:444) om passagerarregister
Departement: Justitiedepartementet L7
Ikraft: 2006-09-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:129, bet. 2005/06:SfU14, rskr. 2005/06:280, EUTL261/2004 s24
CELEX-nr: 32004L0082
Ändring, SFS 2014:657
Rubrik: Lag (2014:657) om ändring i lagen (2006:444) om passagerarregister
Omfattning: ändr. 1, 6, 8, 9 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2019:179
Rubrik: Lag (2019:179) om ändring i lagen (2006:444) om passagerarregister
Omfattning: upph. rubr. närmast före 8 §; nuvarande 7, 8 §§ betecknas 8, 7 §§; ändr. 2, 3, 6, den nya 7, den nya 8, 9, 10 §§, rubr. närmast före 2, 6, 10 §§; nya 2 a, 2 b, 11 §§, rubr. närmast före 11 §
Ikraft: 2019-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:37, bet. 2018/19:JuU18, rskr 2018/19:159