Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2006:304 · Visa fulltext
Lag (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut
Departement: Justitiedepartementet L6
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:56, bet. 2005/06:KU29, rskr. 2005/06:203
Ändring, SFS 2009:347
Rubrik: Lag (2009:347) om ändring i lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut
Omfattning: upph. 8 §
Ikraft: 2009-07-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:117, bet. 2008/09:JuU16, rskr. 2008/09:213
Ändring, SFS 2009:1539
Rubrik: Lag (2009:1539) om ändring i lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut
Omfattning: ändr. 4 §; ny 2 a §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:31, bet. 2009/10:SfU8, rskr. 2009/10:133, EUTL158/2004 s77
CELEX-nr: 32004L0038
Ändring, SFS 2010:1506
Rubrik: Lag (2010:1506) om ändring i lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut
Omfattning: ändr. 3, 4, 5, 6, 7 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31