Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2004:1172 · Visa fulltext
Lag (2004:1172) om tidpunkt för vissa företags tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:24, bet. 2004/05:LU3, rskr. 2004/05:89, EGTL243/2002 s1
CELEX-nr: 32002R1606