Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2001:333 · Visa fulltext
Lag (2001:333) om upphävande av vissa av Centrala uppbördsnämndens bindande förklaringar
Departement: Finansdepartementet S3
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:110, bet. 2000/01:SkU23, rskr. 2000/01:243