Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1999:130 · Visa fulltext
Lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning
Departement: Integrations- och jämställdhetsdepartementet DISK
Ikraft: 1999-05-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:177, bet. 1998/99:AU4, rskr. 1998/99:140
Upphävd: 2009-01-01
Ändring, SFS 2000:762
Rubrik: Lag (2000:762) om ändring i lagen (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet
Omfattning: ändr. 26, 27, 30, 31, 32, 35 §§
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:143, bet. 2000/01:AU3, rskr. 2000/01:4
Ändring, SFS 2003:308
Rubrik: Lag (2003:308) om ändring i lagen (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet
Omfattning: upph. 3 §, rubr. närmast före 3 §; ändr. författningsrubr., 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 24, 36 §§, rubr. närmast före 7 §; nya 1 a, 1 b, 9 a, 9 b, 36 a §§, rubr. närmast före 9 a, 9 b, 36 a §§
Ikraft: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:65, bet. 2002/03:AU7, rskr. 2002/03:207, EGTL180/2000 s22, EGTL303/2000 s16, EGTL2/2001 s42
CELEX-nr: 32000L043, 32000L0078, 32000L0078(01)
Ändring, SFS 2005:477
Rubrik: Lag (2005:477) om ändring i lagen (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning
Omfattning: ändr. 1 b, 12, 15 §§
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:147, bet. 2004/05:AU7, rskr. 2004/05:267
Ändring, SFS 2008:567
Omfattning: upph.