Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1994:1704 · Visa fulltext
Lag (1994:1704) om lageravgift på vissa jordbruksprodukter
Departement: Jordbruksdepartementet
Ikraft: 1994-12-31
Förarbeten: Prop. 1994/95:43, bet. 1994/95:JoU11, rskr. 1994/95:127
Upphävd: 2003-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:329
Rubrik: Lag (1995:329) om ändring i lagen (1994:1704) om lageravgift på socker och ris
Omfattning: nuvarande 4, 5 §§ betecknas 6, 7 §§; ändr. författningsrubr., 3 §, de nya 6, 7 §§; nya 4, 5, 8, 9 §§, rubr. närmast före 1, 4, 6, 7, 9 §§
Ikraft: 1995-04-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:146, bet. 1994/95:JoU17, rskr. 1994/95:228, EGTL177/81 s4, EGTL328/94 s42
CELEX-nr: 381R1785 394R3108
Ändring, SFS 2002:433
Rubrik: Lag (2002:433) om upphävande av lagen (1994:1704) om lageravgift på vissa jordbruksprodukter
Omfattning: upph.
Ikraft: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:127, bet. 2001/02:SkU27, rskr. 2001/02:273