Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1961:263 · Visa fulltext
Lag (1961:263) om överflyttande på Riksförsäkringsverket av de uppgifter och befogenheter, som tillkomma riksförsäkringsanstalten och pensionsstyrelsen
Departement: Socialdepartementet
Upphävd: 2005-01-01
Ändring, SFS 2004:794
Rubrik: Lag (2004:794) om upphävande av lagen (1961:263) om överflyttande på riksförsäkringsverket av de uppgifter och befogenheter, som tillkommer riksförsäkringsanstalten och pensionsstyrelsen
Omfattning: upph.
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8