Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2019:1274 · Visa fulltext
Lag (2019:1274) om skatt på avfall som förbränns
Departement: Finansdepartementet S2
Ikraft: 2020-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:32, bet. 2019/20:SkU12, rskr. 2019/20:91
Ändring, SFS 2020:604
Rubrik: Lag (2020:604) om ändring i lagen (2019:1274) om skatt på avfall som förbränns
Omfattning: ändr. 2 §; ny 5 a §
Ikraft: 2020-08-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:156, bet. 2019/20:MJU20, rskr. 2019/20:338