Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2018:744 · Visa fulltext
Lag (2018:744) om försäkringsmedicinska utredningar
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:224, bet. 2017/18:SfU22, rskr. 2017/18:350
Ändring, SFS 2019:989
Rubrik: Lag (2019:989) om ändring i lagen (2018:744) om försäkringsmedicinska utredningar
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 5, 15 §§, rubr. närmast före 2 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48