Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 2002:125 · Visa fulltext
Lag (2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna
Departement: Finansdepartementet ESA
Ikraft: 2002-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:21, bet. 2001/02:SfU9, rskr. 2001/02:181, EGTL56/1968 s1
CELEX-nr: 31968R0259
Ändring, SFS 2004:854
Rubrik: Lag (2004:854) om ändring i lagen (2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna
Omfattning: ändr. 5, 8, 10, 11, 13 §§
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:152, bet. 2004/05:SfU4, rskr. 2004/05:8
Ändring, SFS 2007:1016
Rubrik: Lag (2007:1016) om ändring i lagen (2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:117, bet. 2007/08:SfU3, rskr. 2007/08:13
Ändring, SFS 2009:1008
Rubrik: Lag (2009:1008) om ändring i lagen (2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna
Omfattning: ändr. 5, 8, 10, 11, 13 §§, rubr. närmast före 11 §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:202, bet. 2009/10:SfU3, rskr. 2009/10:4
Ändring, SFS 2010:1286
Rubrik: Lag (2010:1286) om ändring i lagen (2002:125) om överföring av värdet av pensionsrättigheter till och från Europeiska gemenskaperna
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 13 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7