Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
Propositionsnummer · 1997/98:31 · Hämta Doc ·
Immunitet och privilegier för Europol
Ansvarig myndighet: Justitiedepartementet
Dokument: Prop. 31
Regeringens proposition 1997/98:31 Immunitet och privilegier för Europol Prop. 1997/98:31 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 oktober 1997 Thage G Peterson Laila Freivalds (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen skall godkänna protokollet om privilegier och immunitet för Europol och anta regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 2 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall 4 3 Ärendet och dess beredning 5 4 Tillträde till protokollet om privilegier och immunitet för Europol och lagändring med anledning av detta 6 5 Kostnader 8 Bilaga Protokollet om privilegier och immunitet för Europol 9 Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 2 oktober 1997 16 1 Förslag till riksdagsbeslut Regeringen föreslår att riksdagen 1. godkänner protokollet om privilegier och immunitet för Europol, medlemmarna i organen, dess biträdande direktörer och dess tjänstemän, utarbetat på grundval av artikel K 3 i Fördraget om Europeiska unionen och artikel 41.3 i Europolkonventionen, 2. antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. 2 Förslag till lag om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall Härigenom föreskrivs att bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall skall ha följande lydelse. Föreslagen lydelse Bilaga Immunitet och/eller privilegier gäller för följande Tillämplig internatio- nell överenskommelse Internationella organ Fysiska personer - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 52. Europol Medlemmarna i Europols organ, Europols direk- tör, biträdande direktörer och tjänstemän Konvention som ut- arbetats på grundval av artikel K 3 i För- draget om Europeiska unionen om upprättan- det av en europeisk polisbyrå (Europolkon- ventionen) med pro- tokoll om privilegier och immunitet för Europol, medlemmar- na i organen, dess biträdande direktörer och dess tjänstemän, utarbetat på grundval av artikel K 3 i För- draget om Europeiska unionen och artikel 41.3 i Europolkonven- tionen Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. 3 Ärendet och dess beredning Konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå (Europol- konventionen) undertecknades i juli 1995. I Justitiedepartementets promemoria Europol (Ds 1997:20) behandlas frågan om Sveriges tillträde till Europolkonventionen. Promemorian har remissbehandlats. Regeringens proposition Europol (prop. 1996/97:164) har utarbetats på grundval av departementspromemorian. Propositionen överlämnades till riksdagen den 22 maj 1997. I Europolpropositionen föreslås att riksdagen skall godkänna kon- ventionen, ett tilläggsprotokoll till konventionen om förhands- avgörande från EG-domstolen jämte en svensk förklaring till detta och den lagstiftning som föranleds av dessa instrument. Av artikel 41 i Europolkonventionen följer bl.a. att Europol, medlemmarna i organisationens organ, organisationens biträdande direktörer och tjänstemän skall åtnjuta de privilegier och den immu- nitet som är nödvändiga för att de skall kunna utföra sina uppgifter. I konventionen föreskrivs också att ett särskilt protokoll skall upprättas som reglerar vad som i detta avseende skall gälla i alla medlemsstater. Protokollet om privilegier och immunitet för Europol, medlemmarna i organen, dess biträdande direktörer och dess tjänstemän, utarbetat på grundval av artikel K 3 i fördraget om Europeiska unionen och artikel 41.3 i Europolkonventionen, har enhälligt antagits av rådet och har undertecknats av medlemsstaterna den 19 juni 1997. Protokollet finns i bilagan. Under ärendets beredning har samråd skett med närmast berörda myndigheter, dvs. Riksåklagaren, Rikspolisstyrelsen och Generaltull- styrelsen. Lagrådet Den föreslagna lagändringen är av enkel beskaffenhet. Regeringen anser därför att yttrande från lagrådet inte behöver inhämtas. 4 Tillträde till protokollet om privilegier och immunitet för Europol och lagändring med anledning av detta Regeringens förslag: 1. Sverige skall tillträda protokollet om privilegier och immunitet för Europol. 2. Bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall skall kompletteras så att lagen även omfattar Europol och till organisationen anknutna personer. Bakgrund: Den grundläggande bestämmelsen om privilegier och immunitet för Europol återfinns, som nyss nämnts, i artikel 41 i Europolkonventionen varav också framgår att de närmare bestäm- melserna härom skall fastställas i ett särskilt protokoll. Andra särskilda regler som skall gälla för Europols organ och personal i förhållande till Nederländerna (Europols värdland) skall regleras i en särskild överenskommelse mellan Europol och Nederländerna. Vidare skall genom särskilda bilaterala överenskommelser med Nederländerna regler fastställas också om sambandsmännens privilegier och immunitet. Protokollets innehåll: Protokollet består av tre delar. Första delen behandlar regler om privilegier och immunitet för Europol som organisation (artiklarna 2–6). Huvudregeln är att organisationen Europol svarar fullt ut för sina handlingar med undantag för att organisationen skall ha immunitet mot rättsliga förfaranden avseende olaglig eller felaktig behandling av uppgifter. I detta avseende bärs istället ansvaret av medlemsstaterna. Vidare innebär bestämmelserna om immunitet för organisationen att Europols egendom, medel och tillgångar inte får bli föremål för något slag av tvångsåtgärder. Likaså skall Europols arkiv i princip vara okränkbara. Vad gäller privilegier innebär dessa att Europol i stor omfattning befrias från såväl direkta som indirekta skatter inom ramen för dess officiella verksamhet. Europol skall inte heller underkastas några restriktioner med avseende på finansiella tillgångar. Slutligen gäller en skyldighet för medlemsstaterna att utan särskilt tillstånd låta Europol kommunicera fritt för alla officiella ändamål. Andra delen består av bestämmelser om privilegier och immunitet för medlemmarna i Europols organ och Europols personal (artiklarna 7–12). För dessa gäller att de skall åtnjuta immunitet mot varje slag av rättsligt förfarande vad gäller muntliga och skriftliga uttalanden gjorda i tjänsten. De åtnjuter också immunitet för i övrigt vidtagna handlingar i tjänsten. Immuniteten omfattar dock inte tredje mans krav på skadestånd i samband med en trafikolycka. Vidare omfattar im- muniteten officiellt material i form av dokument och handlingar av olika slag. Immuniteten kan upphävas genom ett beslut av direktören eller när det gäller direktören, styrekonomen eller medlemmarna i budgetkommittén, av styrelsen. För styrelseledamöterna kan respektive medlemsland upphäva immuniteten. Skyldighet att upphäva immuniteten föreligger i de fall denna skulle hindra att rättvisa skipas och då den kan upphävas utan att skada Europols intressen. Det föreligger också en skyldighet för Europol att samarbeta med myndigheterna i medlemsstaterna för att underlätta rättskipningen och för att hindra missbruk av immunitet och privilegier bl.a. genom att helt eller delvis upphäva dessa. Vad sedan gäller privilegier befrias medlemmarna i organen och personalen från inkomstskatt i de fall de redan är belagda med skatt till förmån för Europol. Såvitt avser inkomstskatt i övrigt, förmögenhetsskatt och arvsskatt skall huvudregeln vara att de skatterättsligt anses bosatta på sin tidigare bostadsort. Medlemsstaterna skall också vidta rimliga åtgärder för att tillförsäkra organisationsmedlemmarna och personalen det skydd till person som kan anses nödvändigt. I den tredje delen finns vissa avslutande bestämmelser om bl.a. tvistlösning, utvärdering och ändring av protokollet (artiklarna 13–19). Om en behörig myndighet eller rättsinstans i en medlemsstat skulle komma fram till att immunitet eller privilegier i ett enskilt fall missbrukats skall direktören, styrelsen eller i förekommande fall medlemsstaten innan beslut fattas samråda med lämpliga myndigheter för att avgöra om sådant missbruk verkligen har förekommit. I det fall att samrådet inte leder till en samstämmig bedömning skall tvisten lösas i första hand av rådet. Protokollets bestämmelser skall utvärderas inom två år efter det har trätt i kraft. Bestämmelsen om utvärdering innebär också, för det fall att Europol skulle tillerkännas nya befogen- heter, att de nuvarande bestämmelserna om i första hand immunitet kan omprövas. Vad gäller ändringar i protokollet kan sådana föreslås av varje medlemsstat och beslutas enhälligt av rådet, varefter de skall antas av medlemsstaterna i enlighet med deras konstitutionella bestämmelser. Skälen för regeringens förslag: Genom Europolkonventionen har medlemsstaterna åtagit sig att Europol, medlemmarna i dess organ, dess biträdande direktörer och dess tjänstemän skall tillerkännas viss immunitet och vissa privilegier. Med bestämmelserna i det särskilda protokollet erhåller Europol och dess personal på så sätt i princip motsvarande immunitet och privilegier som gäller för andra EU- anställda och anställda i vissa internationella organisationer. Europol- tjänstemännen har inga uppgifter som innefattar myndighetsutövning på medlemsstaternas områden. Det kan diskuteras om den rådande ordningen med immunitet och privilegier som sådan är i alla delar ändamålsenlig. Det kan förefalla otidsenligt att tillerkänna bl.a. Europolanställda och andra EU-tjänstemän immunitet och privilegier eftersom EU och dess institutioner till stor del har en annan ställning än andra – mer traditionella – internationella organisationer i för- hållande till vårt land. Denna fråga kan emellertid inte behandlas i detta sammanhang utan får tas upp i särskild ordning inom EU. Här bör den särskilda regeln om utvärdering av protokollets bestämmelser också beaktas. Det är viktigt att så snart som möjligt tillträda protokollet som enhälligt har antagits av medlemsstaterna. Härigenom kan Europol börja sin verksamhet vid den tidpunkt som planerats dvs. i mitten av år 1998. Frågor om immunitet och privilegier för internationella organ m.m. regleras genom lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Enligt 4 § denna lag åtnjuter vissa i en bilaga till lagen uppräknade internationella organ och personer med anknytning till sådana organ immunitet och privilegier enligt vad som har bestämts i stadga eller avtal som är i kraft i förhållande till Sverige. Bilagan bör kompletteras så att den omfattar Europol och till denna anknutna personer. 5 Kostnader Enligt regeringens bedömning torde det inte uppkomma några ytterligare kostnader för staten som en följd av förslagen i denna proposition. PROTOKOLL OM PRIVILEGIER OCH IMMUNITET FÖR EUROPOL, MEDLEMMARNA I ORGANEN, DESS BITRÄDANDE DIREKTÖRER, OCH DESS TJÄNSEMÄN, UTARBETAT PÅ GRUNDVAL AV ARTIKEL K 3 I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN OCH ARTIKEL 41.3 I EUROPOLKONVENTIONEN DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA i detta protokoll, som är medlemsstater i Europeiska unionen, SOM HÄNVISAR till rådets akt av den 19/6/97 SOM BEAKTAR att Europol, medlemmarna i organen, dess biträdande direktörer och dess tjänstemän enligt artikel 41.1 i den på grundval av artikel K 3 i Fördraget om Europeiska unionen utarbetade konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå (Europol- konventionen) skall åtnjuta de privilegier och den immunitet som är nödvändiga för att de skall kunna fullgöra sina uppgifter i enlighet med ett protokoll som innehåller de regler som är tillämpliga i alla medlemsstater, HAR ENATS OM FÖLJANDE. ARTIKEL 1 Definitioner I detta protokoll avses med a) konvention: den på grundval av artikel K 3 i Fördraget om Europeiska unionen utarbetade konventionen om upprättandet av en europeisk polisbyrå (Europolkonventionen), b) Europol: den europeiska polisbyrån, c) Europols organ: styrelsen enligt artikel 28 i konventionen, styrekonomen enligt artikel 35.7 i konventionen och budget- kommittén enligt artikel 35.8 i konventionen, d) styrelse: styrelsen enligt artikel 28 i konventionen, e) direktör: direktören för Europol enligt artikel 29 i konventionen, f) personal: direktören, de biträdande direktörerna och Europols tjänstemän enligt artikel 30 i konventionen med undantag för den lokala personalen i enlighet med artikel 3 i tjänsteföreskrifterna, g) Europols arkiv: alla register, all korrespondens, alla dokument, manuskript, data- och mediauppgifter, fotografier, filmer, video- och ljudupptagningar som tillhör eller innehas av Europol eller dess personal, och allt annat liknande material som enligt styrelsens och direktörens enhälliga uppfattning utgör en del av Europols arkiv. ARTIKEL 2 Immunitet mot rättsliga förfaranden och immunitet mot genomsökning, beslag, rekvisition, konfiskation och andra slag av tvångsåtgärder 1. Europol har immunitet mot rättsliga förfaranden på grund av det i artikel 38.1 i konventionen nämnda ansvaret avseende olaglig eller felaktig behandling av uppgifter. 2. Europols egendom, medel och tillgångar, var de än finns på medlemsstaternas territorier och vem som än innehar dem, skall vara immuna mot genomsökning, beslag, rekvisition, konfiskation eller varje annan form av tvångsåtgärd. ARTIKEL 3 Arkivens okränkbarhet Europols arkiv, var de än finns på medlemsstaternas territorier och vem som än innehar dem, skall vara okränkbara. ARTIKEL 4 Befrielse från skatt och avgifter 1. Inom ramen för sin officiella verksamhet skall Europol, dess tillgångar, inkomster och övrig egendom vara befriade från alla direkta skatter. 2. Europol skall vara befriad från indirekta skatter och avgifter som ingår i priset på lös eller fast egendom och på tjänster som förvärvas för tjänstebruk och som innebär en avsevärd utgift. Befrielsen får ges genom återbetalning. 3. Varor som har inköpts enligt denna artikel med befrielse från mervärdesskatt eller punktskatter skall inte försäljas eller på annat sätt avyttras, utom i enlighet med de bestämmelser om vilka överens- kommelse har träffats med den medlemsstat som har beviljat befrielsen. 4. Befrielse kommer inte att beviljas för skatter och avgifter som utgör avgifter för vissa särskilda tjänster. ARTIKEL 5 Frihet från restriktioner för finansiella tillgångar Utan att utsättas för någon kontroll, reglering eller anmälnings- skyldighet när det gäller finansiella transaktioner, eller något slag av moratorium, får Europol fritt a) inköpa alla valutor genom godkända kanaler, inneha samt förfoga över dem, b) ha konton i alla valutor. ARTIKEL 6 Lättnader och immunitet för kommunikation 1. Medlemsstaterna skall tillåta Europol att kommunicera fritt utan särskilt tillstånd för alla officiella ändamål, och skall skydda Europols rätt härtill. Europol skall ha rätt att använda koder och att sända och motta officiell korrespondens och andra officiella meddelanden genom kurir eller i förseglade väskor för vilka samma privilegier och samma immunitet skall gälla som för diplomatiska kurirer och väskor. 2. För sina officiella meddelanden skall Europol, så långt det är förenligt med den internationella telekonventionen av den 6 november 1982, åtnjuta en behandling som inte är mindre förmånlig än den som medlemsstaterna ger varje internationell organisation eller regering, inbegripet diplomatiska beskickningar för en sådan regering när det gäller prioritet för kommunikationer med post, kabel, telegraf, telex, radio, television, telefon, telefax, satellit och andra medel. ARTIKEL 7 Inresa, vistelse och utresa Medlemsstaterna skall, om det behövs, underlätta inresa, vistelse och utresa å tjänstens vägnar för de personer som förtecknas i artikel 8. Detta hindrar inte medlemsstaterna från att kräva lämpliga bevis för att kunna fastställa att personer, som gör anspråk på den behandling som avses i denna artikel, tillhör de kategorier som beskrivs i artikel 8. ARTIKEL 8 Privilegier och immunitet för medlemmar i Europols organ och Europols personal 1. Medlemmar i Europols organ och Europols personal skall åtnjuta följande immunitet: a) Utan att det påverkar artikel 32 och, i mån av tillämplighet, artikel 40.3 i konventionen: immunitet mot varje slag av rättsligt förfarande när det gäller i tjänsten gjorda, skriftliga eller muntliga uttalanden samt i tjänsten utförda handlingar; sådan immunitet kvarstår oberoende av om de berörda personerna har upphört att vara medlemmar i Europols organ eller att tillhöra Europols personal. b) Okränkbarhet för sina officiella handlingar och annat officiellt material. 2. Europols personal, vars löner och förmåner på sätt som anges i artikel 10 är belagda med en skatt till förmån för Europol, skall åtnjuta befrielse från inkomstskatt för löner och förmåner som betalas av Europol. Sådana löner och förmåner får dock beaktas vid bedömning av vilket belopp som skall betalas i skatt för inkomster från andra källor. Denna punkt gäller inte pensioner och livräntor som utbetalas till personer som tidigare har varit tjänstemän vid Europol och deras anhöriga. 3. Bestämmelserna i artikel 14 i protokollet om Europeiska gemen- kapernas immunitet och privilegier skall gälla för Europols personal. ARTIKEL 9 Undantag från immuniteten Den immunitet som tillerkänns de personer som nämns i artikel 8 skall inte omfatta tredje mans krav på skadestånd, inklusive ersättning för personskada och dödsfall, till följd av en trafikolycka som har orsakats av en sådan person. ARTIKEL 10 Skatter 1. I enlighet med de villkor och med iakttagande av de förfaranden som föreskrivs av Europol och godkänns av styrelsen, skall den personal vid Europol, som anställs för en minsta tid av ett år betala skatt till Europol på löner och förmåner som betalas av Europol. 2. Varje år skall medlemsstaterna underrättas om namn och adress avseende den personal vid Europol som nämns i denna artikel och all annan personal som enligt avtal skall arbeta vid Europol. Europol skall varje år ge var och en av dem ett intyg som innehåller uppgift om de totala brutto- och nettobeloppen på alla ersättningar som under det ifrågavarande året har utbetalats av Europol, inklusive närmare uppgifter om betalningarna och deras art samt om innehållen källskatt. 3. Denna artikel gäller inte pensioner och livräntor som utbetalas till före detta personal vid Europol och deras anhöriga. ARTIKEL 11 Skydd av personalen Medlemsstaterna skall – om direktören begär det – vidta rimliga åtgärder för att, i enlighet med sin nationella lag, säkerställa att de personer, som nämns i detta protokoll och vilkas säkerhet är i fara till följd av tjänstgöringen vid Europol, ges nödvändig säkerhet och nödvändigt skydd. ARTIKEL 12 Upphävande av immuniteten 1. Privilegier och immunitet enligt bestämmelserna i detta protokoll tillerkänns i Europols intresse och inte som en personlig förmån för de berörda personerna själva. Det åligger Europol och alla personer som åtnjuter sådana privilegier och sådan immunitet att i alla övriga hänseenden iaktta medlemsstaternas lagar och förordningar. 2. Direktören är skyldig att upphäva immuniteten för Europol och varje medlem av personalen i fall då immuniteten skulle hindra att rättvisa skipas och då den kan upphävas utan att detta skadar Europols intressen. När det gäller direktören, styrekonomen och medlemmarna i budgetkommittén har styrelsen en liknande skyldighet. När det gäller styrelseledamöter har respektive medlemsstat behörighet att upphäva immuniteten. 3. När Europols immunitet enligt artikel 2.2 har upphävts skall genomsökningar och beslag som beordras av medlemsstaternas rättsliga myndigheter verkställas i närvaro av direktören eller en person som har utsetts av denne, i enlighet med de sekretessregler som anges i eller gäller till följd av konventionen. 4. Europol skall alltid samarbeta med lämpliga myndigheter i medlemsstaterna för att underlätta rättskipningen och hindra missbruk av de privilegier och den immunitet som tillerkänns enligt bestämmelserna i detta protokoll. 5. Om en behörig myndighet eller rättsinstans i en medlemsstat anser att missbruk har förekommit av ett privilegium eller en immunitet enligt detta protokoll, skall det organ som ansvarar för upphävande av immunitet enligt punkt 2 på begäran samråda med lämpliga myndigheter för att avgöra om sådant missbruk verkligen har förekommit. Om sådant samråd inte leder till ett för båda sidor tillfredsställande resultat skall saken avgöras i enlighet med det förfarande som anges i artikel 13. ARTIKEL 13 Tvistlösning 1. I syfte att finna en lösning skall tvister om vägran att upphäva immuniteten för Europol eller en person som på grund av sin tjänsteställning åtnjuter immunitet enligt artikel 8.1 diskuteras av rådet i enlighet med det förfarande som anges i avdelning VI i Fördraget om Europeiska unionen. 2. När sådana tvister inte löses skall rådet enhälligt besluta om förfaranden enligt vilka de skall lösas. ARTIKEL 14 Reservationer Reservationer mot detta protokoll är inte tillåtna. ARTIKEL 15 Ikraftträdande 1. Detta protokoll skall antas av medlemsstaterna i enlighet med deras konstitutionella bestämmelser. 2. Medlemsstaterna skall underrätta depositarien när deras respektive konstitutionella bestämmelser för antagande av detta protokoll fullt ut har beaktats. 3. Detta protokoll träder i kraft den första dagen i den andra månaden efter underrättelse enligt punkt 2 från den av de medlemsstater som på dagen för rådets antagande av akten om utarbetande av detta protokoll är medlem av Europeiska unionen och som sist uppfyller den formaliteten. ARTIKEL 16 Anslutning 1. Detta protokoll står öppet för anslutning för alla stater som blir medlemmar i Europeiska unionen. 2. Anslutningsinstrumenten skall deponeras hos depositarien. 3. Den på den anslutande statens språk avfattade texten till detta protokoll, som skall utarbetas av Europeiska unionens råd, skall ha giltighet. 4. Detta protokoll träder, i förhållande till alla stater som ansluter sig till det, i kraft nittio dagar efter deponeringen av deras anslutnings- instrument, eller den dag då protokollet träder i kraft om det ännu inte har trätt i kraft då denna period om nittio dagar löper ut. ARTIKEL 17 Utvärdering 1. Detta protokoll skall utvärderas under överinseende av styrelsen inom två år efter det att det har trätt i kraft. 2. Immunitet i enlighet med artikel 8.1 a skall endast tillerkännas med avseende på sådana handlingar som utförs i tjänsten och som är nödvändiga för att utföra de uppgifter som anges i artikel 3 i konventionen i dennas lydelse av den 26 juli 1995. Innan uppgifterna enligt artikel 3 i konventionen ändras eller utökas skall en prövning ske i enlighet med första stycket, särskilt med avseende på artiklarna 8.1 a och 13. ARTIKEL 18 Ändringar 1. Ändringar i detta protokoll får föreslås av varje medlemsstat, som är hög fördragsslutande part. Varje förslag till ändring skall sändas till depositarien, som skall vidarebefordra det till rådet. 2. Ändringar skall beslutas enhälligt av rådet, som skall rekommendera att de antas av medlemsstaterna i enlighet med deras konstitutionella bestämmelser. 3. De på detta sätt beslutade ändringarna skall träda i kraft i enlighet med bestämmelserna i artikel 15. 4. Generalsekreteraren för Europeiska unionens råd skall underrätta alla medlemsstater om dagen för ändringarnas ikraftträdande. ARTIKEL 19 Depositarie 1. Generalsekreteraren för Europeiska unionens råd skall vara depositarie för detta protokoll. 2. Depositarien skall i Europeiska gemenskapernas officiella tidning offentliggöra underrättelser, instrument och meddelanden som rör detta protokoll. Justitiedepartementet Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 2 oktober 1997. Närvarande: statsrådet Peterson, ordförande, och statsråden Freivalds, Wallström, Tham, Åsbrink, Schori, Blomberg, Andersson, Uusmann, Ulvskog, Sundström, Lindh, Johansson, von Sydow, Åhnberg, Pagrotsky, Östros, Messing Föredragande: statsrådet Freivalds Regeringen beslutar proposition 1997/98:31 Immunitet och privilegier för Europol. Lagen omtryckt 1994:717. Prop. 1997/98:31 16 1 Prop. 1997/98:31 Bilaga Prop. 1997/98:31 Bilaga Prop. 1997/98:31