Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Propositionsnummer · 2009/10:75 · Hämta Doc · Hämta Pdf
Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
Ansvarig myndighet: Statsrådsberedningen
Dokument: Skr. 75
Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 11 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Jan Björklund (Statsrådsberedningen) Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnar regeringen en redovisning av de beslut regeringen fattat med anledning av de riksdagsbeslut som meddelats i riksdagens skrivelser till regeringen. Redogörelsen omfattar huvudsakligen reger-ings-beslut under tiden 1 januari-31 december 2009. Vidare lämnar regeringen vissa uppgifter om antalet gällande författ-ningar samt arbetet med regelförbättring och språkvård. Innehållsförteckning Förord 3 Regelförenkling, språkvård och det offentliga rättsinformations- systemet 5 Statsrådsberedningen 15 Justitiedepartementet 17 Utrikesdepartementet 35 Försvarsdepartementet 40 Socialdepartementet 48 Finansdepartementet 66 Utbildningsdepartementet 92 Jordbruksdepartementet 104 Miljödepartementet 109 Näringsdepartementet 117 Integrations- och jämställdhetsdepartementet 144 Kulturdepartementet 149 Arbetsmarknadsdepartementet 157 Kronologiskt register 160 Utskottsindelat register 172 Konstitutionsutskottet 172 Finansutskottet 173 Skatteutskottet 175 Justitieutskottet 176 Lagutskottet 177 Utrikesutskottet 178 Försvarsutskottet 178 Socialförsäkringsutskottet 179 Socialutskottet 180 Kulturutskottet 181 Utbildningsutskottet 182 Trafikutskottet 183 Miljö- och jordbruksutskottet 184 Näringsutskottet 185 Arbetsmarknadsutskottet 187 Bostadsutskottet 187 Civilutskottet 188 Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 188 Utdrag ur regeringsprotokollet den 11 mars 2010 189 Regeringens skrivelse med redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Förord Inledning Sedan 1961 har regeringen lämnat redogörelser till riksdagen för vilka åtgärder regeringen har vidtagit med anledning av riksdagens olika beslut, senast i skr. 2008/09:75. Redogörelsen är knuten till de skrivelser i vilka riksdagen meddelar regeringen sina beslut. Redogörelsen tar upp alla riksdagsskrivelser från det senaste kalenderåret som är ställda till regeringen, men även äldre riksdagsskrivelser som inte tidigare har rapporterats som slutbehandlade av regeringen har tagits med. Utöver själva redogörelsen för riksdagsskrivelsernas behandling har re-geringen i de senaste årens skrivelser lämnat redovisningar av regel-beståndet och regelregistreringen (senast skr. 2008/09:75 s. 5-12). Sådana redovisningar lämnades dessförinnan i budgetpropositionerna (t.o.m. år 1991 i bil. 2 Gemensamma frågor och åren 1993 och 1994 i bil. 8 Finansdepartementet). År 1995 utökades dessutom skrivelsen med information om regelverket och en redogörelse för det pågående reformarbetet när det gäller reglers kvalitet och språkvård. Utformningen av redogörelsen för år 2009 Inom Regeringskansliet har det upprättats en ny redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen. Den nu sammanställda redogörelsen avser huvudsakligen sådana åtgärder som vidtagits under tiden 1 januari-31 december 2009. För att underlätta för riksdagsutskotten att vid sitt utvärderings- och uppföljningsarbete få en så aktuell bild som möjligt har redovisningen fått omfatta även vissa regeringsbeslut från tiden efter den egentliga redovisningsperiodens utgång. Detta förfarande har använts om riksdagsskrivelserna därigenom har kunnat rapporteras som slutbehandlade. Liksom tidigare är redogörelsen uppställd departementsvis, som regel efter det departement riksdagsskrivelsen har ställts till. En sådan princip kan dock inte upprätthållas fullt ut. Vissa departement har upphört, tillkommit eller ändrat namn och även med i övrigt bibehållen departementsorganisation har ärendegrupper vid flera tillfällen flyttats mellan olika departements verksamhetsområden. I sådana fall redovisas riksdagsskrivelserna under de departement som numera är ansvariga för beredningen av sakfrågorna enligt uppdelningen i bilagan till förordningen (1996:1515) med instruk-tion för Regeringskansliet (omtryckt 2009:923 och senast ändrad 2010:46). Inom varje departements område har material grupperats i fyra huvudavsnitt, nämligen först de äldre riksmötena, därefter riksmötena 2007/08 och 2008/09 och sist tiden fram till juluppehållet av det nu pågående riksmötet 2009/10. Redovisningen omfattar alla till regeringen ställda riksdagsskrivelser fr.o.m. nr 155 från 2008/09 t.o.m. nr 172 från 2009/10. Redovisningen omfattar vidare de riksdagsskrivelser från tidigare riksmöten som inte tidigare har redovisats som slutbehandlade. Vid utvärderingen och uppföljningen av riksdagens beslut tilldrar sig regeringens åtgärder med anledning av riksdagens tillkännagivanden till regeringen ett särskilt intresse. De moment i utskottsbetänkandena som innehåller sådana tillkännagivanden utmärks i redovisningen med en asterisk (*). De departementsvisa avsnitten kompletteras med två register. Ett är kronologiskt uppställt och innehåller hänvisningar om var i redogörelsen varje riksdagsskrivelse återfinns, uppgift om vilket riksdagsutskott som berett ärendet och om regeringen har slutbehandlat skrivelsen eller ej. I det andra registret, som innehåller samma sakuppgifter, är riksdags-skrivelserna grupperade efter de utskott där ärendena beretts. Ett väsentligt inslag i redogörelsen för behandlingen av riksdags-skrivelserna utgör lagstiftningsärendena och regeringens utfärdande av lagar eller beslut om förordningar. Många av förordningarna är samtidigt grunden för en omfattande normgivning på myndighetsnivå. Därför lämnas i detta sammanhang en aktuell redovisning av regelbeståndet och registreringen av regler. Stort avseende fästs vid regelfrågor och konsekvenser av regler. Sedan mitten av 1980-talet bedrivs ett omfattande arbete med att ompröva regler i takt med att resultat- och målstyrningen utvecklas. Syftet med detta arbete är främst att bättre anpassa reglerna till de aktuella målen för verksamheterna men även att så långt det går begränsa antalet regler. Till regelarbetet hör också att få en bättre struktur i reglerna och ett enkelt och klart språk. Inledningsvis redovisas därför arbetet med regelförenkling, språkvård och det offentliga rättsinformationssystemet. Regelförenkling, språkvård och det offentliga rättsinformationssystemet Regelförenkling i Sverige Regeringskansliet arbetar sedan lång tid tillbaka kontinuerligt med frågor om enhetlighet och hög kvalitet i lagstiftningen. Huvudsakligen sker arbetet genom Justitiedepartementets granskning av textutkast till regeringens beslut. Utkast med EU-rättslig innebörd granskas av Statsrådsberedningen. Texter som granskas är lagrådsremisser, propositioner, skrivelser till riksdagen, förordningar, kommittédirektiv och lagar inför kungörande i Svensk författningssamling (SFS). Varken trycklov, överlämnande till Lagrådet eller offentliggörande på annat sätt får ske innan granskningen ägt rum. Granskningen av texterna inriktas på konstitutionella frågor, andra centrala rättsliga frågor, författningstekniska frågor och på språkliga frågor. I konstitutionellt hänseende ska de granskade texterna uppfylla regeringsformens krav på remissbehandling och lagrådsgranskning. Bemyndiganden för regeringen, kommunerna och myndigheterna ska vara korrekt utformade och myndighetsutövning får inte överlämnas till enskilda organ utan lagstöd. Andra centrala rättsliga frågor som granskas är om förslagen leder till några betänkliga retroaktiva verkningar från rättssäkerhetssynpunkt och vilka konsekvenser som ett förslag får för tillämpningen av förvaltningslagens (1986:223) grundläggande regler. Författningstekniken granskas så att den är genomtänkt, klar och enhetlig. Detta gäller särskilt vid genomförandet av EU-rätten i Sverige. I språkligt hänseende lämnas förslag till ett överskådligt och effektivt presentationssätt. Förslag lämnas även på rubriker, meningsbyggnad, lämplig terminologi och ett enhetligt skrivsätt. De granskade texterna ska hålla hög allmän kvalitet och vara begripliga. Målet är att språket i författningarna ska vara klart och enkelt. Arbetet med granskningen beskrivs i stora drag i Statsrådsberedningens promemoria Hur granskningsenheten granskar delningar (SB PM 1996:6). Vid granskningen används Att styra genom regler? Checklista för regelgivare (SB PM 1995:2). Detaljerade anvisningar för den formella utformningen av författningar finns i Gröna boken (Ds 1998:66). Språkexperternas granskningsarbete beskrivs översiktligt i SB:s PM 1994:2 Hur språkexperterna granskar delningar. Som stöd för den språkliga granskningen av författningar används bl.a. Några riktlinjer för författningsspråket (SB PM 1994:4). Samtliga PM finns intagna i SB:s riktlinjer (Ds 1998:52). Regeringskansliet anordnar regelbundet särskilda utbildningar i propositions- och författningsskrivning. När det gäller arbetet med konsekvensutredningar i samband med författningsskrivning gäller för förvaltningsmyndigheter under regeringen fr.o.m. den 1 januari 2008 en ny förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Enligt nya riktlinjer för arbetet med konsekvensutredningar i Regeringskansliet bör det som föreskrivs i 6 och 7 §§ i ovan nämnda förordning tjäna som vägledning vid utarbetande av konsekvensutredningar inom Regeringskansliet i samband med att förslag till nya eller ändrade regler tas fram. Riktlinjerna är fastställda av en stats-sekreterargrupp med särskilt ansvar för regelförenklingsarbetet och tilllämpliga fr.o.m. den 15 juni 2008. Om en konsekvensutredning rör förslag till nya eller ändrade regler som kan få effekter av betydelse för företagens arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt kan granskning av det av regeringen inrättade rådgivande organet Regelrådet aktualiseras (se vidare nedan). Myndigheternas överlämnande av förslag till föreskrifter med konsekvensutredningar till Regelrådet styrs av förordningen (2008:530) om myndigheternas inhämtande av yttrande från Regelrådet som trädde i kraft den 1 oktober 2008 och gäller t.o.m. den 31 december 2010. För Regeringskansliets del styrs överlämnandet av riktlinjer för Regeringskansliets överlämnande av underlag till Regelrådet. Dessa är fastställda av ovan nämnda statssekrete-rargrupp och tillämpas från hösten 2008. Reglers effekter för företags villkor En av regeringens viktigare insatser för att skapa fler jobb och välfärd är att förenkla vardagen för Sveriges entreprenörer och företag. Om reglerna utformas på ett enklare och mer ändamålsenligt sätt kan företagarna ägna mer tid och resurser till att driva och utveckla sin verksamhet vilket kan leda till att de kan växa och anställa fler. Regeringens övergripande mål med regelförenklingsarbetet är att åstadkomma en märkbar positiv förändring i företagens vardag. Som ett led i detta och en viktig drivkraft i arbetet ingår regeringens mål att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regler med 25 procent till hösten 2010. Regeringen gav den 30 november 2006 Regeringskansliet i uppdrag att ta fram underlag för en gemensam handlingsplan för regeringen och berörda myndigheter avseende regelförenklingar. Ett 50-tal myndigheter fick i uppdrag att bistå Regeringskansliet. Det första steget i handlingsplanen presenterades i början av juni 2007 och det andra steget i en skrivelse till riksdagen i april 2008. Det tredje steget lanserades i juli 2008, med 44 myndigheter som skulle bistå Regeringskansliet i arbetet med att ta fram åtgärder såsom förenkling av regler, förenklingar av processen för att följa reglerna, ökat samarbete mellan myndigheter, förbättrad service och tillgänglighet och förkortade handläggningstider m.m. Redovisningen av det tredje steget i handlingsplanen skedde i juni 2009. Totalt sett fanns vid den tidpunkten över 940 förenklingsåtgärder som antingen genomförts, planerades eller utreddes. Drygt 460 av dessa hade hunnit genomföras under 2007 och 2008. Av de återstående drygt 480 åtgärderna konstaterades att vissa kan genomföras på kort sikt, medan andra måste analyseras vidare, utredas och eventuellt remitteras före ett slutligt ställningstagande. Merparten av åtgärderna är inriktade på att minska de administrativa kostnaderna, men det finns även ett större antal åtgärder som utgör förenklingar av annat slag, såsom förbättrad service och tillgänglighet, kortare handläggningstider samt samordning av uppgiftsinhämtande. I augusti 2009 lanserades det fjärde steget i handlingsplanen, i vilket 39 myndigheter bistår Regeringskansliet i arbetet med att ta fram nya åtgärder. Redovisningen av detta kommer att ske i maj 2010. De s.k. nollbasmätningarna av företagens administrativa kostnader på för företagen relevanta områden är slutförda och numera sker vid återkommande tillfällen uppdateringar av tidigare genomförda mätningar. Tillväxtverket har utvecklat en databas, Malin, i vilken resultaten från mätningarna samlas. Resultatet av mätningarna som ingår i den s.k. nollbasen visar att de svenska företagens administrativa kostnader 2006 uppgick till 96,7 miljarder kr. Det är dock viktigt att framhålla att den kostnad som är framräknad i första hand är ett index som endast ger en generell uppskattning av de kostnader som företagen har för att följa regelverkens administrativa krav, så som kostnaderna mäts i modellen. Databasen möjliggör även beräkningssimuleringar i arbetet med att minska de administrativa kostnaderna inför ny regelgivning. Arbetet med att stärka användningen av konsekvensutredningar i samband med nya och ändrade regler fortsätter. Regeringen har såsom ovan nämnts även inrättat ett för regeringen och förvaltningsmyndigheter under regeringen rådgivande organ, Regelrådet, som ska bistå regeringen och myndigheterna i arbetet med regelförenklingar för företagen. Regelrådet påbörjade sin kärnverksamhet i februari 2009 och ska verka fram till den 31 december 2010. Regelrådet består av en ordförande och tre andra ordinarie ledamöter samt fyra ersättare. Till Regelrådet finns ett sekretariat om åtta personer knutet. Regelrådet ska granska utformningen av förslag till nya och ändrade regler som kan få effekter av betydelse för företagens arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Regelrådet ska ta ställning till om regelgivarna genomfört föreskrivna konsekvensutredningar och bedöma om nya och ändrade regler utformas så att de uppnår sitt syfte på ett enkelt sätt till en, relativt sett, låg administrativ kostnad för företagen. Regelrådet ska även bedöma konsekvensutredningarnas kvalitet samt följa utvecklingen inom regelförenklingsområdet och lämna information och råd som kan främja en kostnadsmedveten och effektiv regelgivning. Regelförenkling inom Europeiska unionen Regelförenkling har nu under ett antal år varit en prioriterad fråga på EU-nivå. Europeiska rådet har betonat att det är viktigt att minska den administrativa bördan för företag för att på så vis stimulera Europas ekonomi. Europeiska rådet satte våren 2007 som mål att de administrativa bördorna för företagen hänförliga till EU:s regelverk ska minska med 25 procent till år 2012. På uppmaning av Europeiska rådet har nu samtliga medlemsstater satt motsvarande ambitiösa mål på nationell nivå. Regelförenklingsarbetet på EU-nivå har mycket stor betydelse för möjligheterna att uppnå förenklade regelverk och minskade administrativa kostnader för svenska företag, inte minst med tanke på att uppskattningsvis i genomsnitt drygt 50 procent av de administrativa bördorna har sin grund i EU:s regelverk. Kommissionen presenterade i slutet av januari 2009 sin tredje strategiska översyn av regelförenklingsarbetet inom EU (KOM[2009] 15). Denna översyn belyser hur långt arbetet har kommit med bl.a. förenkling av befintliga regler och minskning av företagens administrativa bördor samt användningen av konsekvensbedömningar i samband med ny regelgivning. Den strategiska översynen indikerar i stora drag att betydande framsteg har gjorts men i vissa avseenden behöver arbetet föras snabbare framåt. Regelförenklingsarbetet på EU-nivå består av flera olika delar. Sedan kommissionen hösten 2005 presenterade sitt första rullande förenklingsprogram, har 185 förenklingsinitiativ lanserats inom en rad olika rättsområden. Fram till utgången av 2009 hade kommissionen beslutat om 149 initiativ. Av de förenklingsinitiativ som är föremål för medbeslutande av rådet och Europaparlamentet hade fram till ovannämnda tidpunkt 76 antagits och 19 väntade alltjämt på att antas inom ramen för medbeslutandeförfarandet. Vid sidan av det rullande förenklingsprogrammet antog kommissionen i januari 2007 ett åtgärdsprogram för minskning av företagens administrativa bördor. Processen att minska de administrativa bördorna hänförliga till EU:s regelverk med 25 procent till 2012 sker i flera steg. Kommissionen har nu genomfört mätningar av administrativa kostnader inom 13 prioriterade områden, vilka bedömts stå för ca 80 procent av företagens administrativa bördor. Kommissionen har därvid beaktat totalt 72 rättsakter, 486 informationskrav har identifierats på EU-nivå och mer än 10 000 nationella informationskrav till följd av genomförande av EU-rättsakter i medlemsstaterna. Mätningarna indikerar att de administrativa bördorna uppgår till totalt ca 124 miljarder euro årligen. Efter att mätningarna slutförts, presenterade kommissionen ett nytt meddelande i oktober 2009, med sektoriella planer och nya åtgärder för hur de administrativa bördorna ska minska (KOM[2009] 544). Liggande och kommande förslag har enligt kommissionens beräkningar en "minskningspotential" om totalt drygt 40 miljarder euro av den sammanlagt uppmätta kostnaden om knappt 124 miljarder euro årligen, motsvarande ca 33 procent av de totala administrativa bördorna hänförliga till EU:s regelverk. Dessa beräkningar förutsätter dock att alla förslag som är föremål för medbeslutande antas av rådet och Europaparlamentet. Arbetet med att förbättra konsekvensanalyserna av nya regler på EU-nivå fortsätter. Kommissionens nya, översedda riktlinjer för konsekvensbedömningar trädde i kraft i januari 2009. Den av kommissionen tidigare inrättade konsekvensbedömningsnämnden granskade 79 konsekvensbedömningar under 2009. Vid sidan härav granskade revisionsrätten under 2009 kommissionens system för konsekvensbedömningar. Slutrapporten väntas under våren 2010. Regelförenkling har varit en högt prioriterad fråga under det svenska ordförandeskapet i EU. Regelförenklingsaspekter har i varierande utsträckning lyfts fram bl.a. inom ramen för Konkurrenskraftsrådet, Ekofin, Miljörådet och Jordbruksrådet. Det svenska ordförandeskapet har försökt kraftsamla kring och processat förslag till regelförenklingar och minskning av administrativa bördor så effektivt som möjligt. Vid mötet för Konkurrenskraftsrådet i december 2009 antogs slutsatser om det horisontella arbetet med att åstadkomma bättre lagstiftning, särskilt avseende frågorna om att förenkla regelverken, minska de administrativa bördorna, förbättra användningen av och kvaliteten på konsekvensbedömningar samt förbättra samrådet med olika intressenter. Rådsslutsatserna innehåller även särskilt inspel till den framtida agendan för att åstadkomma bättre lagstiftning på EU-nivå. Regelförenkling utanför Europeiska unionen På medlemsländernas begäran har Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) granskat regelreformeringsarbetet i över 20 av medlemsländerna. OECD:s granskning av Sverige ur ett regelreformeringsperspektiv pågick från hösten 2005 till december 2006. Slutrapporten (Sweden - Achieving Results for Sustained Growth) presenterades i mars 2007. Rapporten innehåller ett antal rekommendationer om hur det svenska regelreformeringsarbetet skulle kunna förbättras i olika avseenden. Ett flertal av OECD:s rekommendationer har redan hörsammats från svensk sida: regelförenklingsarbetet har intensifierats och bättre fokus, organisation och ledarskap finns i regelförenklingsarbetet genom att bl.a. nya samrådsgrupper har inrättats, ett förbättrat system för konsekvensanalyser har lanserats genom förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning, och ett regelråd har inrättats. OECD granskar sedan våren 2008 olika aspekter på regelreformering i EU:s 15 "gamla medlemsstater". OECD och EU-kommissionen bedömer att en granskning av regelreformeringsaspekter i medlemsstaterna är viktig. Som ett led i granskningen av Sverige kom OECD på ett veckolångt besök i november 2008 för möten med riksdagens näringsutskott, tjänstemän från Regeringskansliet och ett antal myndigheter, företrädare för näringslivsorganisationer m.fl. Slutrapporten om Sverige väntas komma under våren 2010. OECD kommer senare att publicera en syntesrapport när granskningen i samtliga 15 "gamla medlemsstater" avslutats. Språkvård för bättre offentliga texter Ett klart och enkelt språk är avgörande för regelkvaliteten och för en väl fungerande kommunikation mellan myndigheter och medborgare, såväl nationellt som inom EU. I Regeringskansliet finns sedan många år språkexperter knutna till granskningsverksamheten i Justitiedepartementet. De arbetar, förutom med den språkliga granskningen av bl.a. lag- och förordningstexter, även med rådgivning, utbildning och annan vägledning i textarbetet. Under 2009 fanns också en språkexpert hos förvaltningsavdelningens sektion för kommittéservice. Språkexperten där har gett råd om betänkandenas utformning under hela textproduktionen och har på så sätt kunnat medverka till en hög kvalitet på beslutsunderlagen redan i början av lagstiftningsprocessen. Språkexperterna deltar även som experter i vissa utredningar som har till uppgift att arbeta om komplicerad lagstiftning. De medverkar också i arbetet med de handböcker och promemorior från Statsrådsberedningen där språk- och textfrågor ingår. Många av dessa publikationer och andra rekommendationer från språkexperterna finns tillgängliga på webbsidorna Klarspråk på adressen /www.regeringen.se/klarsprak. Några av språkexperterna ägnar sig även åt EU-språkvården. En viktig uppgift för EU-språkvården är att underhålla och utvidga ett nätverk av kontaktpersoner i EU-språkliga frågor på alla departement och på ett 40-tal myndigheter. Genom nätverket kan översättarna i EU:s institutioner snabbt få råd i t.ex. termfrågor. Kontaktnätet utnyttjas mycket flitigt. Kontakten med EU-institutionerna upprätthålls också genom att EU-språkvården deltar i möten med chefer och juristlingvister vid institutionernas svenska översättningsavdelningar två gånger om året. EU-språkvården förmedlar också termfrågor till andra språkvårds- och terminologiorgan i Sverige och Finland för att få till stånd enhetliga rekommendationer. Den svenska arbetsmetoden med ett nätverk för kontakter i frågor som gäller EU-termer har de senaste åren väckt intresse i en rad EU-länder, nu senast Lettland. I Finland har ett liknande system nyligen inrättats vid statsrådets kansli. Rekommendationer och annan viktig information läggs ut på webbsidorna Klarspråk, som har en särskild avdelning för EU-språk. Där finns t.ex. de handledningar och riktlinjer som gäller för EU-texter. En av dessa är Gemensam praktisk handledning för utformningen av gemenskapslagstiftning, som utarbetats av Europaparlamentets, kommissionens och rådets rättstjänster i enlighet med det interinstitutionella avtalet Bättre lagstiftning (2003/C 321/01). Även olika utbildningsinsatser, både för svenska tjänstemän och EU:s översättare, är en viktig uppgift för EU-språkvården. Under 2009 deltog EU-språkvården som talare vid Europaparlamentets sommaruniversitet för svenska översättare och vid kommissionens utbildning för svenska frilansöversättare. Genom Stockholmsprogrammet, som kommer att vara ledande för EU:s arbete på det rättsliga området de kommande fem åren, slås det fast att kvalitet i lagstiftningen är ett av verktygen för att uppnå målen i programmet. Det sägs där att alla EU-institutioner bör anstränga sig för att utforma EU-lagstiftningen på ett klart och lättbegripligt språk. I EU-språkvårdens uppgifter ingår att följa regelförenklingsarbetet i EU och sträva efter att påverka EU:s institutioner när det gäller den språkliga och redaktionella utformningen av EU:s texter. I början av september ordnade granskningsenheten, tillsammans med grundlagsenheten i Justitiedepartementet, ordförandeskapsseminariet Öppenhet och klarspråk i EU. Seminariet betonade det naturliga sambandet mellan öppenhet och klarspråk. Ett av budskapen för seminariet var att öppenhetens positiva effekter endast kan uppnås om det språk som används i den offentliga verksamheten kan läsas och förstås av medborgarna. I november deltog EU-språkvården i kommissionens forum Clear Writing and Better Regulation. Detta forum hade till avsikt att förstärka budskapet från seminariet Öppenhet och klarspråk i EU och utgöra en inledning till den klarspråkskampanj som generaldirektoratet för översättning vid kommissionen kommer att starta under våren 2010. Det offentliga rättsinformationssystemet Det offentliga rättsinformationssystemet utvecklas och förnyas kontinuerligt. Sedan den 1 juli 2000 är i huvudsak all information som ska ingå i systemet tillgänglig genom en gemensam ingångssida på Internet: www.lagrummet.se. Rättsinformationssystemet innehåller föreskrifter av olika slag, både sådana som publiceras i SFS och sådana som publiceras i någon myndighets författningssamling. Systemet innehåller också förarbeten till lagstiftning, rättspraxis och visst internationellt material. Den 1 december 2003 öppnades möjligheter att låta systemet omfatta vägledande domstolsavgöranden i sin helhet och inte endast korta referensuppgifter om dessa avgöranden. Även kommuner och landsting har möjlighet att ansluta sig till rättsinformationssystemet, men det har ännu inte skett. Nästan all information i rättsinformationssystemet tillhandahålls utan avgifter. Detta är betydelsefullt ur ett demokratiskt perspektiv. Rättsinformationen finns i ett stort antal databaser runt om i landet. Innehållet i systemet är dock med teknikens hjälp tillgängligt för användarna på ett enhetligt och samlat sätt via den gemensamma ingångssidan Lagrummet på Internet. Varje offentligt organ som deltar i rättsinformationssystemet ansvarar för att informationen sprids elektroniskt och att den är korrekt och aktuell. För samordningen av rättsinformationssystemet finns det en samordningsmyndighet, som sedan den 1 januari 2009 är Domstolsverket. Inom samordningsmyndigheten finns det ett råd med högst 14 ledamöter, som representerar de deltagande myndigheterna. Ständiga representanter i detta råd är Regeringskansliet och Domstolsverket. Ytterligare fem myndigheter ingår i rådet för en begränsad tid. Under 2004 överlämnade den dåvarande regeringen en skrivelse till riksdagen om den fortsatta utvecklingen av rättsinformationssystemet (skr. 2003/04:168). I skrivelsen redovisade regeringen sin syn på det framtida rättsinformationssystemet. I skrivelsen anges bl.a. att det statliga ansvaret för rättsinformationen i framtiden främst bör vara inriktat på att tillgodose enskilda personers och den offentliga förvaltningens behov av att ha tillgång till och söka information på det rättsliga området. Vidare anges att rättsinformationssystemet bör innehålla samma slags information som det gör i dag samt att en viktig uppgift för framtiden är att överväga i vilka hänseenden den information som finns tillgänglig i systemet bör förbättras. Särskilda insatser bör göras för att kommunernas författningar ska bli tillgängliga via systemet. Viktiga uppgifter är också att information och sökfunktioner presenteras på ett lättillgängligt, överskådligt och enhetligt sätt samt att systemet anpassas till användare med särskilda behov. Regeringen gör bedömningen att varje organ som producerar rättsinformation bör ta ansvar för den egna informationen och för att den sprids elektroniskt. Utvecklingen av systemet bör vara låst till gemensamma standarder för märkning, strukturering och sökning. Informationen i systemet bör kunna grupperas och presenteras på flera olika sätt och det bör finnas länkar mellan olika informationskällor. I dag kungörs författningar i den tryckta pappersversionen av SFS. En utredare har föreslagit att författningar i framtiden i stället ska kungöras elektroniskt på en särskild webbplats för ändamålet (SOU 2008:88). Förslaget har remissbehandlats och bereds för närvarande i Regeringskansliet. Ett arbete pågår dessutom med att förbättra det offentliga rättsinformationssystemet, Rättsinformationsprojektet (http://rinfo.lagrummet.se). Projektet arbetar med att ta fram en standard för att märka information som regleras i rättsinformationsförordningen (1999:175), dvs. bland annat propositioner och SFS. Standarden bygger på en märkning som gör det möjligt att strukturera informationen så att den blir sökbar och sammanhållen med hjälp av länkar. Lagar och förordningar Antalet gällande grundförfattningar per den 1 mars 2010 är 3 816. Av dessa författningar är 1 340 lagar. Motsvarande siffror per den 1 mars 2009 var 3 732, varav 1 300 lagar. Under 2009 har EU-direktiv genomförts i 214 ändringsförfattningar (104 lagar och 110 förordningar) och 43 nya grundförfattningar (8 lagar och 35 förordningar) enligt de nothänvisningar som finns på varje författning som innehåller EU-regler. Elektronisk tillgång till EU-rätten finns framför allt i databasen EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/sv/index.htm). Sedan den 1 juli 1997 lägger också EU-domstolen ut sina utslag samt EU-fördragen på sin egen webbplats på Internet (http://curia.europa.eu/sv/). REGELBESTÅNDET I SFS under perioden 2000-2010 Antalet kungjorda grund- och ändringsförfattningar i SFS under år 2009 var 1 608. Av dessa författningar var 207 grundförfattningar (52 lagar och 155 förordningar m.m.). Den siffran kan jämföras med 1 444 under år 2008, 1 475 under år 2007 och 1 592 under 2006. Fördelningen på departementsområde av SFS-författningarna per den 31 december 2009 är följande. Departement Antal för-fattningar Lagar Förord- ??ningar Övrigt Statsrådsberedningen 9 1 8 0 Justitiedepartementet 840 421 370 49 Utrikesdepartementet 151 31 97 23 Försvarsdepartementet 120 35 84 1 Socialdepartementet 429 138 282 9 Finansdepartementet 850 379 464 7 Utbildningsdepartementet 188 20 163 5 Jordbruksdepartementet 167 48 110 9 Miljödepartementet 166 41 124 1 Näringsdepartementet 417 131 281 5 Integrations- och jämställdhetsdepartementet 76 27 48 1 Kulturdepartementet 112 24 88 0 Arbetsmarknadsdepartementet 85 42 42 1 Övriga 196 0 4 192 Totalt 3 806 1 338 2 165 303 REGELBESTÅNDET HOS MYNDIGHETERNA under perioden 1999-2009 Antalet rubriker i myndigheternas regelförteckningar den sista december 2009 har beräknats till ca 7 200. Det innebär en minskning med ca 500 regel-rubriker sedan året innan. Uppgifterna i myndigheternas regelför-teckningar är fortfarande osäkra. Det är exempelvis inte säkert att begreppet grundförfattning definieras på samma sätt hos olika myndig-heter. Allteftersom myndigheternas författningar registreras i rättsinformationssystemet kommer emellertid uppgifterna att bli mer tillförlitliga, eftersom systemet förutsätter bl.a. att definitionen i regelförteckningen standardiseras. Antal regelrubriker per departementsområde är ungefär följande. Området Antal titlar (avrundade hundratal) Justitiedepartementet 400 Utrikesdepartementet 100 Försvarsdepartementet 300 Socialdepartementet 700 Finansdepartementet 1 500 Utbildningsdepartementet 700 Jordbruksdepartementet 500 Miljödepartementet 200 Näringsdepartementet 2 400 Integrations- och jämställdhetsdepartementet 100 Kulturdepartementet 100 Arbetsmarknadsdepartementet 200 Summa 7 200 Statsrådsberedningen Riksmötet 2007/08 Riksdagens skrivelse 1. nr 127 Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning - uppföljningsrapport 2007 Skr. 2007/08:23, bet. 2007/08:NU5 Skrivelsen är slutbehandlad. Skrivelsen redovisades i regeringens skrivelse 2008/09:75 som slutbehandlad. Det uppgavs då att regeringen den 22 januari 2009 beslutade att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna. Det kan emellertid tilläggas att regeringen dessförinnan i skrivelse 2008/09:34 omhändertagit tillkännagivandena i riksdagens skrivelse. Riksmötet 2008/09 Riksdagens skrivelse 2. nr 158 Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning Bet. 2008/09:KU10 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 3 september 2009 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna. 3. nr 165 Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning 2008-2010 Skr. 2008/09:34, bet. 2008/09:NU13 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 18 februari 2010 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna. Regeringen omhändertog i skrivelse 2008/09:34 riksdagens tillkännagivanden i skrivelse 2007/08:127 (se p. SB 1). 4. nr 229 Berättelsen om verksamheten i Europeiska unionen under 2008 Skr. 2008/09:85, bet. 2008/09:UU10 Skrivelsen är slutbehandlad. I regeringens skrivelse 2008/09:85 redogör regeringen för verksamheten i EU under 2008 i enlighet med 10 kap. 1 § riksdagsordningen. Skrivelsen behandlar övergripande EU:s utveckling och förbindelser med omvärlden, det ekonomiska och sociala samarbetet, det rättsliga och inrikes samarbetet samt unionens institutioner. Den 18 februari 2010 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna. 5. nr 284 Granskningsbetänkande Bet. 2008/09:KU20 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 3 september 2009 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna. 6. nr 285 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Skr. 2008/09:75, bet. 2008/09:KU21 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 3 september 2009 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna. Riksmötet 2009/10 Riksdagens skrivelse 7. nr 44 Tilläggsbudget 2 för 2009 Bet. 2009/10:FiU11 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 3 december 2009 beslutade regeringen om ändring av regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Regeringskansliet. 8. nr 91 Utgiftsområde 1 Rikets styre Prop. 2009/10:1, bet. 2009/10:KU1 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 21 december 2009 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Regeringskansliet, fördelning av anslagsmedel för 2010 avseende Regeringskansliet, regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Svenska institutet för europapolitiska studier och regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslag 90:7. 9. nr 148 Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning - uppföljningsrapport 2009 Skr. 2009/10:34, bet. 2009/10:NU1 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 11 februari 2010 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna. 10. nr 169 Riksrevisionens årliga rapport 2008/09:RRS26, bet. 2009/10:FiU9 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 18 februari 2010 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna. Justitiedepartementet Äldre riksmöten Riksmötet 1998/99 Riksdagens skrivelse 1. nr 185 Familjerättsliga frågor, m.m. Mot. 1998/99:L420, bet. 1998/99:LU18 Tidigare redovisad, se skr. 1999/2000:75 (p. Ju 66), 2000/01:75 (p. Ju 41), 2001/02:75 (p. Ju 34), 2002/03:75 (p. Ju 23), 2003/04:75 (p. Ju 17), 2004/05:75 (p. Ju 11), 2005/06:75 (p. Ju 6), 2006/07:75 (p. Ju 5), 2007/08:75 (p. Ju 3) och 2008/09:75 (p. Ju 1). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 14 om juridiskt biträde för barn*: Frågan behandlas i departementspromemorian Utövandet av barns rättigheter i familjerättsprocesser (Ds 2002:13). Promemorian har remissbehandlats. Frågan kommer att behandlas i samband med ett lagstiftningsprojekt i ett näraliggande ämne våren 2010 (Jfr p. Ju 18). Riksmötet 1999/2000 Riksdagens skrivelse 2. nr 134 Upphovsrätten och offentlighetsprincipen Prop. 1999/2000:35, bet. 1999/2000:KU14 Tidigare redovisad, se skr. 2000/01:75 (p. Ju 53), 2001/02:75 (p. Ju 38), 2002/03:75 (p. Ju 25), 2003/04:75 (p. Ju 19), 2004/05:75 (p. Ju 12), 2005/06:75 (p. Ju 7), 2006/07:75 (p. Ju 6), 2007/08:75 (p. Ju 4) och 2008/09:75 (p. Ju 2). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 3 om frågans fortsatta beredning*: Offentlighets- och sekretesskommittén (Ju 1999:06) har haft i uppdrag att undersöka om det i något fall finns behov av att öka möjligheten att inte tillhandahålla handlingar som innehåller upphovsrättsligt skyddade verk. Kommittén har i delbetänkandet Offentlighetsprincipen och den nya tekniken (SOU 2001:3) förordat att frågan om avvägningen mellan upphovsrätten och yttrande- och informationsfriheten blir föremål för en bredare översyn och att ytterligare lagstiftning i syfte att förhindra tvångsoffentliggörande av upphovsrättligt skyddade verk får anstå till dess en sådan översyn kommit till stånd. Med anledning av kommitténs ställningstagande lade regeringen i den efterföljande propositionen (prop. 2001/02:70) inte fram något förslag i denna del. I regeringens skrivelse 2001/02:75 uttalade regeringen att det under den tid som gått sedan 8 kap. 27 § sekretesslagen (1980:100) infördes inte hade framkommit att det finns något praktiskt behov av ytterligare lagändringar. Regeringen hade därför för avsikt att lägga riksdagsskrivelsen till handlingarna. Med anledning härav uttalade konstitutionsutskottet i sitt betänkande 2001/02:KU35 som sin mening att regeringen inte borde lägga riksdagsskrivelsen till handlingarna innan något förslag till permanent lösning har presenterats eller, i enlighet med vad Offentlighets- och sekretesskommittén förordade, efter att en bredare översyn av de aktuella frågorna har skett. I regeringens skrivelse 2003/04:75 uttalade regeringen att den mot bakgrund av vad konstitutionsutskottet hade anfört hade för avsikt att tillsätta en utredning som skulle få till uppgift att överväga frågan om en permanent lösning. Den 15 december 2004 beslutade departementschefen att ge en särskild utredare i uppdrag att utreda upphovsrätten och handlingsoffentligheten (Ju 2004:V). Utredaren har avlämnat sitt förslag som innebär att ingen lagändring förordas (Ds 2005:54 Upphovsrätt och handlingsoffentlighet). Promemorian har remissbehandlats. Regeringen avser att behandla frågan i en proposition under hösten 2010. Riksmötet 2000/01 Riksdagens skrivelse 3. nr 140 Namnlagen Mot. 2000/01:L412 m.fl., bet. 2000/01:LU11 Tidigare redovisad, se skr. 2001/02:75 (p. Ju 53), 2002/03:75 (p. Ju 34), 2003/04:75 (p. Ju 24), 2004/05:75 (p. Ju 16), 2005/06:75 (p. Ju 8), 2006/07:75 (p. Ju 7), 2007/08:75 (p. Ju 5) och 2008/09:75 (p. Ju 3). Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 3 om ändringar i namnlagen*: Uppdrag att se över den internationellt privaträttsliga delen av namnrätten har lämnats till en utredare (Ju 2008:N). Uppdraget ska redovisas under våren 2010. Den 21 december 2009 beslutade regeringen direktiv till en parlamentarisk kommitté som ska se över andra namnrättsliga frågor (Ju 2009:17, dir. 2009:129) (Jfr. p. Ju 11). 4. nr 149 Författningsfrågor Mot. 1999/2000:K206 yrkande 11 m.fl., bet. 2000/01:KU11 -Tidigare redovisad, se skr. 2001/02:75 (p. Ju 55), 2002/03:75 (p. Ju 35), 2003/04:75 (p. Ju 25), 2004/05:75 (p. Ju 17), 2005/06:75 (p. Ju 9), 2006/07:75 (p. Ju 8), 2007/08:75 (p. Ju 6) och 2008/09:75 (p. Ju 4). Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 9 om folkomröstningsutredning* och mom. 18 om lagprövningsfrågor*: Regeringen beslutade den 1 juli 2004 direktiv till en parlamentariskt sammansatt kommitté med uppgift att göra en samlad översyn av regeringsformen (Grundlagsutredningen, Ju 2004:11, dir. 2004:96). I uppdraget ingick bl.a. att göra en översyn av folkomröstningsinstitutet samt att utreda frågorna om lagprövning och om det finns behov av en författningsdomstol. Kommittén har redovisat sitt uppdrag i betänkandet En reformerad grundlag (SOU 2008:125). Mom. 14 om riksdagsledamöters skydd mot åtal*: Frågan har behandlats i Grundlagsutredningens betänkande. Regeringen beslutade den 8 december 2009 propositionen En reformerad grundlag (prop. 2009/10:80). 5. nr 184 Kreditupplysningslagen och dataskyddsdirektivet Prop. 2000/01:50, mot. 2000/01:Fi11 m.fl., bet. 2000/01:FiU21 Tidigare redovisad, se skr. 2001/02:75 (p. Ju 64), 2002/03:75 (p. Ju 39), 2003/04:75 (p. Ju 27), 2004/05:75 (p. Ju 19), 2005/06 (p. Ju 10), 2006/07:75 (p. Ju 9), 2007/08:75 (p. Ju 7) och 2008/09:75 (p. Ju 5). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 8 om kreditupplysningar om mindre belopp m.m.*: Frågan behandlas i departementspromemorian Ett starkare skydd för den enskildes integritet vid kreditupplysning (Ds 2008:34). En lagrådsremiss ska lämnas under våren 2010. Riksmötet 2001/02 Riksdagens skrivelse 6. nr 204 Planfrågor Mot. 2001/02:Bo228 och Bo249, bet. 2001/02:BoU8 Tidigare redovisad, se skr. 2002/03:75 (p. Ju 59), 2003/04:75 (p. Ju 36), 2004/05:75 (p. Ju 24), 2005/06:75 (p. Ju 14), 2006/07:75 (p. Ju 11) , 2007/08:75 (p. Ju 8) och 2008/09:75 (p. Ju 6). Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 19 om rätten att använda offentlig plats*: Regeringen har som förutskickats i förra årets skrivelse den 11 februari 2010 beslutat att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna. 7. nr 233 Yttrandefrihetsgrundlagen och Internet Prop. 2001/02:74, mot. 2001/02:K51, bet. 2001/02:KU21 Tidigare redovisad, se skr. 2002/03:75 (p. Ju 66), 2003/04:75 (p. Ju 38), 2004/05:75 (p. Ju 26), 2005/06:75 (p. Ju 16), 2006/07:75 (p. Ju 13), 2007/08:75 (p. Ju 10) och 2008/09:75 (p. Ju 8). Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 1 om ett utvidgat grundlagsskydd för ny kommunikation som sker med hjälp av elektromagnetiska vågor*, mom. 3 om skyddet för den personliga integriteten*, mom. 6 om utvärdering av brottskatalogen i tryckfrihetsförordningen*: Regeringen tillkallade i april 2003 en beredning med uppgift att följa utvecklingen på det tryck- och yttrandefrihetsrättsliga området (dir. 2003:58). Den 7 juni 2007 beslutade regeringen genom tilläggsdirektiv att bl.a. ombilda beredningen till en parlamentariskt sammansatt kommitté (dir. 2007:76). Den 17 april 2008 fick beredningen, som efter ombildningen antagit namnet Yttrandefrihetskommittén, ytterligare tilläggsdirektiv (dir. 2008:42). Beredningen redovisade sitt arbete med bl.a. frågan under mom. 6 i betänkandet SOU 2004:114. Översynen av brottskatalogen mynnade ut i bedömningen att inget brott bör utmönstras ur den. Yttrandefrihetskommittén redovisade i betänkandet SOU 2009:14 sitt arbete med bl.a. frågan om det frivilliga grundlagsskyddet genom utgivningsbevis för andra än massmedieföretags databaser kan komma i konflikt med bestämmelser i syfte att skydda den personliga integriteten (mom. 3). Regeringen har behandlat mom. 3 och mom. 6 i propositionen Grundlagsskydd för digital bio och andra yttrandefrihetsrättsliga frågor som beslutades den 8 december 2009 (prop. 2009/10:81). Beredningen har i debattbetänkandet SOU 2006:96 analyserat i vilken utsträckning bestämmelserna i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen är teknikberoende och om nya tekniker omfattas av grundlagsregleringen (mom. 1). Enligt Yttrandefrihetskommitténs tilläggsdirektiv ska på nytt övervägas om grundlagsregleringen av tryck- och yttrandefriheten även i fortsättningen ska vara teknikberoende (dir. 2008:42). I uppdraget ingår också att utreda om skyddet för enskildas integritet och privatliv i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen bör stärkas (mom. 3). Uppdraget i dessa delar ska redovisas senast den 20 december 2011. Riksmötet 2003/04 Riksdagens skrivelse 8. nr 173 Statlig förvaltning Mot. 2003/04:K271 yrkande 19 m.fl., bet. 2003/04:KU11 Tidigare redovisad, se skr. 2004/05:75 (p. Ju 43), 2005/06:75 (p. Ju 25), 2006/07:75 (p. Ju 16), 2007/08:75 (p. Ju 13) och 2008/09:75 (p. Ju 9). Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 5 om tillsättning av högre statliga tjänster*: Regeringen beslutade den 1 juli 2004 direktiv till en parlamentariskt sammansatt kommitté med uppgift att göra en samlad översyn av regeringsformen (Grundlagsutredningen, Ju 2004:11, dir. 2004:96). I uppdraget ingick bl.a. att se över möjligheten att öka öppenheten vid tillsättningar av högre statliga tjänster. Kommittén har redovisat sitt uppdrag i betänkandet En reformerad grundlag (SOU 2008:125). Regeringen beslutade den 8 december 2009 propositionen En reformerad grundlag (prop. 2009/10:80). Riksmötet 2004/05 Riksdagens skrivelse 9. nr 153 Statlig förvaltning m.m. Mot. 2004/05:K410 m.fl., bet. 2004/05:KU14 Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. Ju 32), 2006/07:75 (p. Ju 19), 2007/08:75 (p. Ju 14) och 2008/09:75 (p. Ju 10). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 6 om dröjsmål hos myndigheter*: Högsta domstolen har slagit fast att enskilda vars rätt till prövning inom skälig tid enligt artikel 6.1 Europakonventionen har kränkts, kan ha rätt till skadestånd från staten (NJA 2005 s. 462). Vidare har regeringen tillsatt en särskild utredare som ska se över bestämmelserna i förvaltningslagen (1986:223) och lämna förslag till en ny lag (Förvaltningslagsutredningen, Ju 2008:08, dir. 2008:36). Utredaren ska bl.a. behandla frågan om vilka åtgärder som kan vidtas för att komma till rätta med alltför långa handläggningstider hos myndigheterna. Utredaren ska slutredovisa sitt uppdrag senast den 31 mars 2010. 10. nr 179 Associationsrättsliga frågor, m.m. Mot. 2004/05:L315, 2004/05:L357, bet. 2004/05:LU12 Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. Ju 40), 2006/07:75 (p. Ju 19), 2007/08:75 (p. Ju 15) och 2008/09:75 (p. Ju 11). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 6 om avtalsvillkor mellan näringsidkare*: Regeringen avser att återkomma till riksdagen under 2011. 11. nr 180 Namnlagen Mot. 2004/05:L210 m.fl., bet. 2004/05:LU13 Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. Ju 41), 2006/07:75 (p. Ju 20), 2007/08:75 (p. Ju 16) och 2008/09:75 (p. Ju 12). Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 1 Ändringar i namnlagen*: Uppdrag att se över den internationellt privaträttsliga delen av namnrätten har lämnats till en utredare (Ju 2008:N). Uppdraget ska redovisas under våren 2010. Den 21 december 2009 beslutade regeringen direktiv till en parlamentisk kommitté som ska se över andra namnrättsliga frågor (Ju 2009:17, dir. 2009:129) (Jfr p. Ju 3). 12. nr 247 Upphovsrätten i informationssamhället - genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m. Prop. 2004/05:110, bet. 2004/05:LU27 Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. Ju 58), 2006/07:75 (p. Ju 22), 2007/08:75 (p. Ju 18) och 2008/09:75 (p. Ju 14). Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 2 om godkännande av internationella fördrag: I enlighet med rådets beslut av den 16 mars 2000 (2000/278/EG, EGT L89/6 den 11 april 2000) har avsikten varit att medlemsstaterna i EU och gemenskapen ska tillträda fördragen (WIPO Copyright Treaty och WIPO Performances and Phonograms Treaty) samordnat genom att samtidigt deponera sina ratifikationsinstrument hos Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO). Detta skedde under det svenska ordförandeskapet vid en ceremoni i Genève den 14 december 2009. Genom regeringsbeslut den 18 september 2008 beslutades om de ändringar i den internationella upphovsrättsförordningen (SFS 851) som var nödvändiga för att Sverige skulle kunna tillträda konventionerna. Sverige blir bundet av konventionerna tre månader efter att ratifikationsinstrumenten deponerats hos WIPO. Eftersom förordningsändringarna inte bör träda i kraft förrän Sverige blir bundet av konventionerna beslutade regeringen den 3 december 2009 (SFS 1420) att förordningsändringarna ska träda i kraft den 14 mars 2010. Momentet är slutbehandlat. 13. nr 308 Polisfrågor Mot. 2004/05:Ju350, 2004/05:Ju501, 2004/05:Ju243 och 2004/05: Ju329, bet. 2004/05:JuU19 Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. Ju 69), 2006/07:75 (p. Ju 24), 2007/08:75 (p. Ju 19) och 2008/09:75 (p. Ju 15). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 5 om akademiska inslag i polisutbildningen*: Regeringen beslutade i december 2006 att tillsätta en utredning med uppdrag att lämna förslag till hur polisutbildningen bör reformeras (Ju 2006:12). Utredningen har redovisat sitt uppdrag i delbetänkandet Framtidens polis (SOU 2007:39) och i slutbetänkandet Den framtida polisutbildningen (SOU 2008:39). Därefter har utredningens övervägande och förslag remissbehandlats. Ärendet bereds för närvarande inom Justitiedepartementet. Regeringens ambition är att under mandatperioden lämna besked om en reformerad polisutbildning. Riksmötet 2005/06 Riksdagens skrivelse 14. nr 71 Förföljelse på grund av kön eller sexuell läggning Prop. 2005/06:6, bet. 2005/06:SfU4 Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. UD 29), 2006/07:75 (p. Ju 26), 2007/08:75 (p. Ju 20) ) och 2008/09:75 (p. Ju 16). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 8 om offer för människohandel*: Utredningen om människohandel m.m. avlämnade i april 2008 sitt betänkande Människohandel och barnäktenskap - ett förstärkt straffrättsligt skydd (SOU 2008:41). I betänkandet behandlas bland annat frågan om uppehållstillstånd för offer för människohandel. Betänkandet har remitterats och bereds inom Justitiedepartementet. En proposition planeras till mars 2010. Momentet är inte slutbehandlat. 15. nr 190 Genomförande av EG-direktiv om rätt till familjeåterförening samt vissa frågor om handläggning och DNA-analys vid familjeåterförening Prop. 2005/06:72, bet. 2005/06: SfU8 Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. Ju 45), skr. 2007/08:75 (p. Ju 27) och skr. 2008/09:75 (p. Ju 21). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 12 om misshandlade kvinnor*: I regleringsbrevet för budgetåret 2010 avseende Migrationsverket har verket med anledning av bet. 2005/06:SfU8 givits i uppdrag att lämna en redogörelse för tillämpningen av bestämmelsen i 5 kap. 16 § tredje stycket 2 utlänningslagen (2005:716) om fortsatt uppehållstillstånd. I uppdraget ingår redovisning av statistik. Uppdraget ska redovisas den 31 december 2010. Momentet är inte slutbehandlat. 16. nr 199 Straffrättsliga frågor Mot. 2004/05:Ju351 yrkande 1, 2004/05:U306 yrkande 3, 2005/06: Ju306 yrkande 15, 2005/06:Ju383 yrkande 4, 2005/06:Ju532 yrkande 10, 2005/06:U382 yrkande 18, 2005/06:Ju334 yrkande 1, 2005/06:A311 yrkande 6, 2005/06:Ju223, 2005/06:Ju281, 2005/06: Ju393, 2005/06:Ju397, 2005/06:Ju402 yrkande 5, 2005/06:Ju439 yr- kande 2, 2005/06:Ju475 yrkande 2 och 3, 2005/06:Ju491, 2005/06: Ju505 yrkande 3, 2005/06:Ju520, 2005/06:Ju532 yrkande 17, 2005/06: Ju558, 2005/06:Ju505 yrkande 4 och 2005/06:Ju518, bet. 2005/06: JuU22 Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. Ju 48), 2007/08:75 (p. Ju 28) och 2008/09:75 (p. Ju 22). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 13 om otillbörliga medel vid människohandelsbrott*: I riksdagsskrivelsen har riksdagen uppmanat regeringen att återkomma med lagförslag i fråga om att kravet på att en gärningsman ska ha använt s.k. otillbörliga medel för att kunna dömas för människohandel om offret varit över 18 år bör slopas. Regeringen beslutade den 20 december 2005 kommittédirektiv Översyn av bestämmelsen om människohandelsbrott m.m. (Ju 2006:01, dir. 2005:152). Enligt direktiven skulle den särskilde utredaren bl.a. göra en översyn av straffbestämmelsen om människohandel och överväga om det för straffansvar inte längre ska krävas att otillbörliga medel använts. Utredningen om människohandel m.m. avlämnade i april 2008 sitt betänkande Människohandel och barnäktenskap - ett förstärkt straffrättsligt skydd (SOU 2008:41). Betänkandet innehåller bl.a. flera förslag på hur utformningen av straffbestämmelsen kan förtydligas och kompletteras. Utredningen anser att människohandelsbrottet även fortsättningsvis ska innehålla rekvisit som tydliggör att brottet är ett fridskränkningsbrott och att kravet på att gärningsmannen ska ha använt sig av otillbörliga medel därför ska finnas kvar. Utredningen har dock föreslagit att de rekvisit som beskriver de otillbörliga medlen ska ges en tydligare och mer lättillgänglig utformning än de nuvarande. Förslaget har remitterats och bereds inom Justitiedepartementet. En proposition planeras till mars 2010. Momentet är inte slutbehandlat. Mom. 35 och 37 om barnpornografibrottets åldersrekvisit* och preskriptionstid för barnpornografibrott*: I riksdagsskrivelsen har riksdagen uppmanat regeringen att återkomma med lagförslag i fråga om dels en översyn av barnpornografibrottets åldersrekvisit för att barn under 18 år ska omfattas av bestämmelsen - oavsett om de ser äldre ut, dels att preskriptionstiden för barnpornografibrott bör förlängas på motsvarande sätt som gäller för vissa sexualbrott mot barn, d.v.s. att den börjar löpa först när barnet fyller eller skulle ha fyllt 18 år. Den 3 december 2009 beslutade regeringen att överlämna proposition 2009/10:70 Barnpornografibrottet till riksdagen. I propositionen föreslås bl.a. att den gärningsform av barnpornografibrott som består i att skildra barn i pornografisk bild ska utvidgas till att omfatta alla fall av skildring av fullt pubertetsutvecklade barn under 18 år samt att tiden för åtalspreskription ska räknas från den dag målsäganden fyller eller skulle ha fyllt 18 år, om brottet är grovt eller av normalgraden och avser skildring av barn i pornografisk bild. Momentet är slutbehandlat. 17. nr 285 Migration Skr. 2005/06:18, mot. 2005/06:Sf364 och 373, bet. 2005/06:SfU10 Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. Ju 71), skr. 2007/08:75 (p. Ju 31) och skr. 2008/09:75 (p. Ju 25). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 11 om Dublinärenden m.m.*: Kommissionen har i december 2008 lagt fram förslag till förändringar i Dublinförordningen. Förhandlingarna i rådet har påbörjats i januari 2009 och kommer att pågå under 2010. Eventuell åtgärd från regeringen med anledning av tillkännagivandet får övervägas med utgångspunkt i resultatet av förhandlingarna. Momentet är inte slutbehandlat. 18. nr 309 Nya vårdnadsregler Prop. 2005/06:99, mot. 2005/06:L24, L26, L292, L340, L389 och So647, bet. 2005/06:LU27 Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. Ju 80), 2007/08:75 (p. Ju 32) och 2008/09:75 (p. Ju 26). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 4 (res. 4) om juridiskt biträde för barn*: Ärendet kommer att behandlas i samband med ett lagstiftningsprojekt i ett näraliggande ämne våren 2010 (Jfr. p. Ju 1). Riksmötet 2006/07 Riksdagens skrivelse 19. nr 195 Upphovsmannens rätt till ersättning vid vidareförsäljning av originalkonstverk (följerätt) - genomförande av direktiv 2001/84/EG Prop. 2006/07:79, bet. 2006/07:NU13 Tidigare redovisad, se skr. 2007/08:75 (p. Ju 58) och 2008/09:75 (p. Ju 27). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 2 om översyn av upphovsrättslagen*: Regeringen avser att besluta direktiv för en utredning om konstnärsfrågor under 2010 och däri bl.a. hantera de fem frågor som omfattas av riksdagens tillkännagivande. Momentet är inte slutbehandlat. Riksmötet 2007/08 Riksdagens skrivelse 20. nr 147 Polisfrågor Mot. 2007/08:Ju289, bet. 2007/08:JuU10 Tidigare redovisad, se skr. 2008/09:75 (p. Ju 34). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 5 om polisiärt gränssamarbete*: Inom ramen för det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2008 tog regeringen initiativ till att det tillsattes en arbetsgrupp inom den Nordiska ämbetsmannakommittén för lagstiftningssamarbete (NÄL). Arbetsgruppens uppdrag var att kartlägga de nordiska ländernas behov och intresse av samt förutsättningar för att få till stånd en ordning för polisiär samtjänstgöring. Arbetsgruppen redovisade sin rapport och presenterade ett förslag till avtal om nordisk polisiär samtjänstgöring den 18 december 2008 (Ju2008/4161/PO). Rapporten har under 2009 remissbehandlats i samtliga nordiska länder. Även inom EU pågår arbete mot utökat polisiärt samarbete. I juni 2008 antogs Prümrådsbeslutet (rådets beslut av den 23 juni 2008 om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet) och Atlasrådsbeslutet (rådets beslut av den 23 juni 2008 om ett förbättrat samarbete i krissituationer mellan Europeiska unionens medlemsstaters särskilda insatsgrupper). Regeringen gav i april 2009 en särskild utredare i uppdrag att, med utgångspunkt i dessa beslut och i förslaget till avtal om nordisk polisiär samtjänstgöring, överväga på vilket sätt svensk polis bör kunna ta emot stöd från andra länders brottsbekämpande myndigheter med insatser som kan innebära myndighetsutövning mot enskilda. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2010. Med hänsyn till att en utredare har fått i uppdrag att kartlägga polisens behov av stöd från utländska brottsbekämpande myndigheter samt att överväga och föreslå en lämplig reglering av formerna för sådant stöd avser regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna. Riksmötet 2008/09 Riksdagens skrivelse 21. nr 161 Ändringar i EG:s redovisningsdirektiv, m.m. Prop. 2008/09:71, bet. 2008/09:CU11 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 29 januari 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 33-37). 22. nr 170 Ägarlägenheter Prop. 2008/09:91, bet. 2008/09:CU16 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 5 mars 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 180-185). 23. nr 173 Ytterligare åtgärder mot ordningsstörningar vid idrottsarrangemang Prop. 2008/09:78, bet. 2008/09:JuU18 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 26 februari 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 100-102). 24. nr 176 Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG Prop. 2008/09:67, bet. 2008/09:NU11 Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 7 om regeringens lagförslag: Den 26 februari utfärdade regeringen de lagar som riksdagen antagit (SFS 109-116). Momentet är slutbehandlat. Mom. 8 om utvärdering*: Den 23 juli 2009 beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att redovisa och utvärdera tillämpningen av vissa av de nya bestämmelserna när det gäller intrång som begås via Internet eller andra elektroniska kommunikationstjänster (dir. 2009:68). Bestämmelserna som ska utvärderas är dels bestämmelserna om att vissa aktörer kan åläggas att lämna information om intrångsgörande varors och tjänsters ursprung och distributionsnät (s.k. informationsföreläggande), dels bestämmelserna om att den som har begått eller medverkat till ett intrång kan åläggas att bekosta lämpliga åtgärder för att sprida information om domen i målet. Uppdraget ska redovisas senast den 1 augusti 2012. Momentet är inte slutbehandlat. 25. nr 180 Riksdagsordningsfrågor m.m. Framst. 2008/09:RS1, bet. 2008/09:KU14 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 12 mars 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 175-179). 26. nr 185 Stiftelser - frågor om registrering och tillsyn, m.m. Prop. 2008/09:84, bet. 2008/09:CU17 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 19 mars 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 244-249). 27. nr 194 Särskild utlänningskontroll Skr. 2008/09:89, bet. 2008/09:JuU14 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 29 april 2009 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna. 28. nr 195 Hemlig teleavlyssning m.m. under år 2007 Skr. 2008/09:79, bet. 2008/09:JuU15 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 2 april 2009 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna. 29. nr 208 Könsneutrala äktenskap och vigselfrågor Prop. 2008/09:80, mot. 2008/09:C4, 2008/09:C9 och 2008/09:C454, bet. 2008/09:CU19 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 2 april 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 253-262). 30. nr 213 Sammansättningsreglerna för Högsta domstolen och Regeringsrätten Prop. 2008/09:117, bet. 2008/09:JuU16 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 29 april 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 344-347). 31. nr 214 Kommittéberättelse 2009 Skr. 2008/09:103, bet. 2008/09:KU19 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 29 april 2009 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna. 32. nr 218 Migration och asylpolitik Skr. 2008/09:33, bet. 2008/09:SfU8 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 17 juni 2009 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna. 33. nr 221 Genomförande av EG-direktivet om erkännande av yrkes-kvalifikationer för väktare Prop. 2008/09:157, bet. 2008/09:JuU12 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 23 april 2009 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 311). 34. nr 230 Fingeravtryck i pass Prop. 2008/09:132, bet. 2008/09:JuU25 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 13 maj 2009 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 387). 35. nr 235 Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften Prop. 2008/09:149, bet. 2008/09:JuU27 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 7 maj 2009 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 343). 36. nr 236 Utvidgat avlägsnande vid ordningsstörningar Prop. 2008/09:131, bet. 2008/09:JuU26 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 13 maj 2009 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 389). 37. nr 237 Offentlighets- och sekretesslag Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 20 maj 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 400-528). 38. nr 247 Ny kommissionslag Prop. 2008/09:88, bet. 2008/09:CU23 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 25 juni 2009 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 865). 39. nr 248 Ökade möjligheter till fastighetsbestämning, m.m. Prop. 2008/09:177, bet. 2008/09:CU27 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 20 maj 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 562-563). 40. nr 251 Straffet för mord m.m. Prop. 2008/09:118, bet. 2008/09:JuU17 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 20 maj 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 396-399). 41. nr 256 Några frågor om sekretess och tillgång till register Prop. 2008/09:152, bet. 2008/09:FöU9 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 28 maj 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 612, 613, 614 och 615). 42. nr 265 Revisionsutskott m.m. - genomförande av 2006 års revisorsdirektiv Prop. 2008/09:135, bet. 2008/09:CU28 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 28 maj 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 564-573). 43. nr 286 Ekonomiska villkor för ledamöter av Europaparlamentet Prop. 2008/09:184, bet. 2008/09:KU25 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 11 juni 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 677-683). 44. nr 290 En långsiktigt hållbar organisation för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 25 juni 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 773-857). 45. nr 306 Indelning i utgiftsområden Prop. 2008/09:100, bet. 2008/09:KU26 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 10 september 2009 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 928). Riksmötet 2009/10 Riksdagens skrivelse 46. nr 1 Sveriges antagande av rambeslutet om ömsesidigt erkännande av beslut om övervakningsåtgärder för brottsmisstänkta Prop. 2008/09:192, bet. 2008/09:JuU29 Skrivelsen är slutbehandlad. I riksdagsskrivelsen har riksdagen meddelat att man bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Regeringen har mot bakgrund av detta den 22 oktober 2009 beslutat att Sverige, med hävande av sin parlamentariska reservation, i rådet ska rösta för ett antagande av rambeslutet. Rådet har antagit rambeslutet. 47. nr 2 Förtursförklaring i domstol Prop. 2008/09:213, bet. 2008/09:JuU30 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 11 november 2009 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 1058). 48. nr 10 Inkomstgaranti och jobbskatteavdrag Framst. 2008/09:RS3, bet. 2009/10:KU3 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 29 oktober 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 1027-1028). 49. nr 33 Lag om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska Unionen Prop. 2008/09:218, bet. 2009/10:JuU3 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 3 december 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 1427 och 1429-1430). 50. nr 34 Förfarandet när ett beslag har hävts Prop. 2008/09:227, bet. 2009/10:JuU5 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 19 november 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 1171 och 1172). 51. 41 Tillämpningen av Lissabonfördraget i riksdagen Framst. 2008/09:RS4, bet. 2009/10:KU2 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 26 november 2009 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 1332). 52. nr 45 Hösttilläggsbudget för 2009 Prop. 2009/10:2, bet. 2009/10:FiU11 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 15 om ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag: Den 19 november 2009 beslutade regeringen om ändring av regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende utgiftsområde 1 Rikets styrelse anslaget 6:2 Justitiekanslern samt avseende utgiftsområde 4 Rättsväsendet anslagen 1:3 Åklagarmyndigheten, 1:4 Ekobrottsmyndigheten, 1:5 Sveriges Domstolar, 1:8 Rättsmedicinalverket, 1:12 Rättsliga biträden m.m. och 1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. Den 26 november 2009 beslutade regeringen ändring av regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende utgiftsområde 4 Rättsväsendet anslaget 1:1 Polisorganisationen samt avseende utgiftsområde 8 Migration anslagen 1:2 Ersättningar och bostadskostnader, 1:4 Domstolsprövning i utlänningsärenden, 1:5 Kostnader vid domstolsprövning i utlänningsärenden samt 1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden. Den 3 december 2009 beslutade regeringen om ändring av regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende utgiftsområde 4 Rättsväsendet anslaget 1:6 Kriminalvården. 53. nr 64 En ny Luganokonvention Prop. 2008/09:205, bet. 2009/10:CU2 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 26 november 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 1305--1313). 54. nr 65 Den enskildes val av rättsligt biträde Prop. 2008/09:232, bet. 2009/10:JuU6 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 26 november utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 1252-1253). 55. nr 66 Immunitet och privilegier för Europol Prop. 2009/10:13, bet. 2009/10:JuU8 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 26 november 2009 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 1279). 56. nr 67 Övergångsbestämmelserna till polisdatalagen Prop. 2009/10:23, bet. 2009/10:JuU9 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 26 november 2009 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 1303). 57. 69 Sammanträdesarvode till tillfälliga ersättare i EU-nämnden m.m. Framst. 2009/10:RS3, bet. 2009/10:KU6 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 3 december 2009 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 1446). 58. nr 81 Brott mot Internationella brottmålsdomstolens rättskipning Prop. 2008/09:226, bet. 2009/10:JuU4 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 26 november 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 1281-1283). 59. 94 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Prop. 2009/10:1, utg.omr. 1, bet. 2009/10:KU1 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 1 om anslag m.m. 2010 inom utgiftsområde 1, c) om ändring i lagen om stöd till riksdagsledamöternas och partigruppernas arbete i riksdagen: Den 17 december 2009 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 1528). Mom. 1 om anslag m.m. 2010 inom utgiftsområde 1, i) om fördelningen av anslag inom utgiftsområde 1: Den 21 december 2009 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende första utgiftsområdets anslag 6:2 Justitiekanslern, 6:3 Datainspektionen, 6:4 Svensk författningssamling och 6:5 Valmyndigheten. 60. 118 Riksdagsledamöternas pensionssystem Framst. 2009/10:RS1, bet. 2009/10:KU12 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 21 december 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 1583-1588). 61. nr 132 Utgiftsområde 8 Migration Prop. 2009/10:1 utg.omr. 8, bet. 2009/10:SfU2 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 1 om mål för utgiftsområde 8 Migration och mom. 2 om anslag inom utgiftsområde 8 Migration: Den 17 december 2009 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende ifrågavarande anslag. 62. nr 133 Genomförande av skyddsgrundsdirektivet och asylprocedurdirektivet Prop. 2009/10:31, bet. 2009/10:SfU8 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 15 om lag om särskild utlänningskontroll: Den 17 december 2009 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 1545). Mom. 16 om lagförslagen i övrigt: Den 17 december 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 1542-1544, 1546-1548 och 1550). 63. 136 Nya domförhetsregler för en effektivare Europadomstol Prop. 2009/10:52, bet. 2009/10:KU22 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 1 om nya domförhetsregler för en effektivare Europadomstol: Den 17 december 2009 ratificerade regeringen protokoll nr 14a till den europeiska konventionen den 4 november 1950 om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Mom. 2 om förtida tillämpning av protokoll 14a: Den 17 december 2009 avgav regeringen en förklaring om förtida tillämpning av protokoll nr 14a. Mom. 3 om lagförslaget: Den 17 december 2009 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 1540). Den 17 december 2009 beslutade regeringen förordning om ikraftträdande av lagen (2009:1540) om ändring i lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (SFS 1541). 64. 137 Rättelse av ändring i riksdagsordningen Bet. 2009/10:KU33 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 21 december 2009 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 1575). 65. nr 153 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Prop. 2009/10:1, utg.omr. 4, bet 2009/10:JuU1 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 1 om anslag under utgiftsområde 4 Rättsväsendet: Den 21 december 2009 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende fjärde utgiftsområdets anslag 1:1 Polisorganisationen, 1:2 Säkerhetspolisen, 1:3 Åklagarmyndigheten, 1:4 Ekobrottsmyndigheten, 1:5 Sveriges Domstolar, 1:6 Kriminalvården, 1:7 Brottsförebyggande rådet, 1:8 Rättsmedicinalverket, 1:9 Gentekniknämnden, 1:10 Brottsoffermyndigheten, 1:11 Ersättning för skador på grund av brott, 1:12 Rättsliga biträden m.m., 1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar, m.m., 1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar, 1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete och 1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden. Mom. 23 om den rådgivande nämnden vid Åklagarmyndigheten: Den 21 december 2009 beslutade regeringen förordning om ändring i förordningen (2007:971) med instruktion för Åklagarmyndigheten (SFS 1607). Mom. 26 om lagförslagen: a) om lag om ändring i äktenskapsbalken, c) om lag om ändring i namnlagen (1982:670) och d) om lag om ändring i lagen (1985:206) om viten: Den 14 januari 2010 utfärdade regeringen de lagar som riksdagen antagit (SFS 8-17). Utrikesdepartementet Äldre riksmöten Riksmötet 2006/07 Riksdagens skrivelse 1. nr 45 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Prop. 2006/07:1 utg.omr. 1, bet. 2006/07:KU1 Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. SB 8), 2007/08:75 (p. UD 3), 2008/09:75 (p. UD 2). Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 13 om handläggningen av ärenden om bortförda barn:* En översyn av UD:s arbete med dessa frågor har gjorts, och i departementet fortsätter arbetet med att effektivisera handläggningen av dessa ärenden. Civilutskottet har under 2008 påbörjat ett uppföljningsprojekt rörande bortförda barn, projektet avslutades i mars 2009. Regeringen har under arbetet med uppföljningen redovisat hur handläggningen i departementet av ärendena har utvecklats. Momentet är slutbehandlat. Riksmötet 2008/09 Riksdagens skrivelse 2. nr 123 Utgiftsområde 7 Internationellt bestånd Prop. 2008/09:1, utg.omr. 7, bet. 2008/09:UU2 Tidigare redovisad, se skr. 2008/09:75 (p. UD 21). Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 1 om biståndsram, anslagsfrågor m.m. inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd - a) biståndsram. b) anslag och anslagsvillkor m.m. för 2009 under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, e) bemyndigande beträffande garantier avseende NIB:s miljöinvsteringslån, f) bemyndigande beträffande anslag 1:1 avseende teknisk assistans i Swedfunds verksamhet 2009, mom. 4 om beställningsbemyndigande beträffande anslag 1;1, mom. 5 om beställningsbemyndigande beträffande anslag 2:1, mom. 6 om beställningsbemyndigande beträffande anslag 1:5, mom. 7 om mål för under-indelningen Internationellt utvecklingssamarbete m.m. och mom. 8 om mål för underindelningen Reformsamarbete i Östeuropa m.m.: Den 18 december 2008 beslutade regeringen regleringsbrev för ifrågavarande anslag. Mom. 1 om biståndsram, anslagsfrågor m.m. inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd - c) godkännande av att subventioner av premier för garantier får belasta anslag 1:1, d) bemyndigande beträffande anslag 1:1 avseende garantier inom det internationella utvecklingssamarbetet och mom. 3 om riktlinjer för nytt system för finansiering av utvecklingslån och garantier m.m.: Den 23 april 2009 beslutade regeringen förordning om finansiering av utvecklingslån och garantier för utvecklingssamarbete (SFS 320). Samma dag beslutade regeringen en strategi för finansiering av utvecklingslån och garantier avseende miljöåtgärder (miljölån) samt ändring av regleringsbrev för Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida). Momenten är slutbehandlade. 3. nr 125 Åtgärder för förstärkt exportfinansiering Prop. 2008/09:86, bet. 2008/09:NU12 Tidigare redovisad, se skr. 2008/09:75 (p. UD 22). Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 1 om låneram för AB Svensk Exportkredit: Den 5 februari 2009 beslutade regeringen att bemyndiga Riksgäldskontoret att bevilja låneram. Momentet är slutbehandlat. Mom. 2 om kreditgaranti för AB Svensk Exportkredit: Mot bakgrund av händelseutvecklingen på kreditmarknaden har regeringen inte ansett det nödvändigt att ta kreditgarantin i anspråk. Momentet är slutbehandlat. Mom. 3 om exportkreditgarantier genom Exportkreditnämnden: den 18 december 2008 beslutade regeringen regleringsbrev för Exportkreditnämnden. Momentet är slutbehandlat. 4. nr 187 Frihet från förtryck - Sveriges demokratibistånd Skr. 2008/09:11, bet. 2008/09:UU6 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 11 februari 2010 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna. 5. nr 190 Svenskt deltagande i EU:s marina insats utanför Somalias kust Prop. 2008/09:108, bet. 2008/09:UFöU3 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 26 mars 2009 beslutade regeringen om en svensk insats. 6. nr 198 Stabiliserings- och associeringsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Bosnien och Hercegovina, å andra sidan Prop. 2008/09:81, bet. 2008/09:UU12 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 25 juni 2009 beslutade regeringen att ett godkännandeinstrument ska deponeras hos Europeiska unionens råds generalsekretariat. 7. nr 224 Strategisk exportkontroll 2008 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden Skr. 2008/09:114, bet. 2008/09:UU14 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 20 maj 2009 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna. 8. nr 291 Vissa säkerhetspolitiska frågor Skr. 2008/09:137, bet. 2008/09:UU11 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 11 februari 2010 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna. Riksmötet 2009/10 Riksdagens skrivelse 9. nr 13 Norden Skr. 2007/08:90, bet. 2009/10:UU3 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 26 november 2009 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna. 10. nr 15 Fastställelse av Gränsöversynen Sverige - Finland 2006 Prop. 2008/09:188, bet. 2009/10:UU8 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 28 januari 2010 beslutade regeringen att en överenskommelse med Finland ska ingås. 11. nr 18 Genomförande av tjänstedirektivet Prop. 2008/09:187, bet. 2009/10:NU6 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 12 november 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 1079 - 1092). 12. nr 29 Verksamheten inom Europarådet under 2008 Skr. 2008/09:196, bet. 2009/10:UU6 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 17 december 2009 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna. 13. nr 31 Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under år 2008 Skr. 2008/09:197, bet. 2009/10:UU7 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 17 december 2009 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna. 14. nr 48 Hösttilläggsbudget 2009 Prop. 2009/10:2, bet. 2009/10: FiU11 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 15 om ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag: Den 3 december 2009 beslutade regeringen om ändring av regleringsbrev för ifrågavarande anslag. 15. nr 60 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) Prop. 2009/10:38, bet. 2009/10:UFöU1 Skrivelsen är slutbehandlad. I regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Försvarsmakten har regeringen den 21 december 2009 beslutat om en fortsatt svensk insats. 16. nr 87 Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Prop. 2009/10:1, utg.omr. 5, bet. 2009/10:UU1 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 1 om bemyndigande avseende hyresavtal för Östersjöstaternas råd: den 17 december 2009 bemyndigade regeringen i beslut om regleringsbrev Regeringskansliet att ingå hyresavtal; mom. 2 om bemyndigande avseende anslag 1:9, mom. 3 om bemyndigande avseende anslag 1:11 och mom. 4 om anslagen för 2010 under utgiftsområde 5 Internationell samverkan: Den 17 och den 21 december 2009 beslutade regeringen regleringsbrev för ifrågavarande anslag. 17. nr 88 Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd Prop. 2009/10:1, utg.omr. 7, bet. 2009/10:UU2 Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 1 om biståndsram, anslagsfrågor m.m. inom utgiftsområde 7 Internationellt bistånd - a) biståndsram, 1 b) anslag och anslagsvillkor m.m. för 2010 under utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, 1 c) bemyndigande beträffande anslag 1:1 avseende garantier inom det internationella utvecklings-samarbetet, 1 d) bemyndigande beträffande garantier avseende NIB:s miljöinvesteringslån, 1 f) bemyndigande beträffande kapitaltillskott till Swedfund, mom. 9 om beställningsbemyndigande beträffande anslag 1:1 och mom. 11 om beställningsbemyndigande beträffande anslag 2:1: Den 17 och den 21 december 2009 beslutade regeringen regleringsbrev för ifrågavarande anslag. Mom. 1 e) om godkännande av Sveriges medverkan i kapitalhöjning i AsDB och bemyndigande beträffande garantier till följd av kapitalhöjningen och mom. 10 om bemyndigande beträffande överlåtelse till annan part av ett tidigare lämnat villkorslån till PIDG: Frågorna bereds inom Regeringskansliet. Momenten är inte slutbehandlade. 18. nr 101 Immunitet för stater och deras egendom Prop. 2008/09:204, bet. 2009/10:JuU2 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 10 december 2009 beslutade regeringen att ratificera FN:s konvention om immunitet för stater och deras egendom och att i samband därmed avge förklaringar; samma dag utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 1514 - 1515). 19. nr 120 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan (Kfor) Prop. 2009/10:37, bet. 2009/10:UFöU3 Skrivelsen är slutbehandlad. I regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Försvarsmakten har regeringen den 21 december 2009 beslutat om en fortsatt svensk insats. 20. nr 147 Utgiftsområde 24 Näringsliv Prop. 2009/10:1, utg.omr. 24, bet. 2009/10:NU1 Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 2 om anslag m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv - f) bemyndigande avseende exportkreditgarantier, g) bemyndigande avseende investerings-garantier, h) bemyndigande avseende upplåningsrätt för Exportkredit-nämnden, k) anslagen under utgiftsområde 24 Näringsliv: Den 21 december 2009 beslutade regeringen regleringsbrev för ifrågavarande anslag. Mom. 2 om anslag m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv - i) bemyndigande avseende låneram för AB Svensk Exportkredit och j) bemyndigande avseende kreditgaranti för AB Svensk Exportkredit: Frågorna bereds inom Regeringskansliet. Momentet är inte slutbehandlat. Försvarsdepartementet Äldre riksmöten Riksmötet 2004/05 Riksdagens skrivelse 1. nr 143 Sveriges försvarspolitik 2005-2007 Prop. 2004/05:5, bet. 2004/05:FöU5 Tidigare redovisad, se skr. 2004/05:75 (p. Fö 11), skr. 2005/06:75 (p. Fö 4), skr. 2006/07:75 (p. Fö 2), skr. 2007/08:75 (p. Fö 2), skr. 2008/09:75 (p. Fö 1). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 24 c) om civil och militär verksamhet i Arvidsjaur*: Riksdagen gav regeringen tillkänna som sin mening vad utskottet anför om civil och militär verksamhet i Arvidsjaur. Av utskottets överväganden framgår bl.a. att det även fortsättningsvis skall bedrivas militär verksamhet i Arvidsjaur. Genom en ändring av regleringsbrevet för Försvarsmakten i februari 2005 lämnades uppdrag till myndigheten om verksamhet i Arvidsjaur. I juni 2005 uppdrog regeringen åt Försvarsmakten och Försvarets materielverk att fortsätta arbetet med att utveckla den internationella militära test-, utbildnings- och övningsverksamheten i Sverige (ITÖ). Myndigheterna redovisade uppdraget i oktober samma år. I regleringsbreven för Försvarsmakten och Försvarets materielverk för 2006 och åren därefter, har regeringen uppdragit åt de två myndigheterna att bedriva ITÖ. Momentet är slutbehandlat i den del det avser militär verksamhet i Arvidsjaur. I juni 2005 uppdrog regeringen också åt en särskild utredare att föreslå åtgärder för att utveckla ett centrum för civil test- och övningsverksamhet i subarktisk miljö. Uppdraget slutredovisades i juni 2006 genom betänkandet Testa och öva i norra Sverige - Center i Arvidsjaur (SOU 2006:62). Betänkandet har remissbehandlats och ärendet bereds inom Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Regeringen avser att återkomma i frågan under 2010. Momentet är inte slutbehandlat. Riksmötet 2006/07 Riksdagens skrivelse 2. nr 31 Försvar samt beredskap mot sårbarhet - budgetåret 2007 Prop. 2006/07:1, bet. 2006/07:FöU1 Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. Fö 11), skr. 2007/08:75 (p. Fö 3), skr. 2008/09:75 (p. Fö 2). Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 3 om anskaffning av viktigare materielprojekt: Regeringen har genom beslut den 21 december 2006 om regleringsbrev för Försvarsmakten för 2007 uppdragit åt Försvarsmakten att inkomma med framställan om anskaffning eller utveckling av viktigare materielprojekt för regeringens godkännande i enlighet riksdagens beslut. Regeringen har i proposition 2008/09:140 Ett användbart försvar lämnat en samlad redovisning avseende utvecklingen av olika ledningssystem. Momentet är slutbehandlat. Riksmötet 2007/08 Riksdagens skrivelse 3. nr 47 Försvar samt beredskap mot sårbarhet - budgetåret 2008 Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:FöU1 Tidigare redovisad, se skr. 2007/08:75 (p. Fö 9), skr. 2008/09:75 (p. Fö 5). Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 8 om försvarsindustristrategi: Regeringen redovisade i budgetpropositionen för 2008 att Försvarsdepartementet skulle leda ett arbete med att ta fram en försvarsindustristrategi. Frågan har behandlats i inriktningspropositionen (se rskr. 2009/10:292). Regeringen har i proposition 2008/09:140 Ett användbart försvar behandlat frågor som rör materielförsörjningen utifrån Försvarsmaktens operativa behov samt principer för anskaffning och upphandling. Propositionen behandlade även andra frågor kopplade till materielförsörjningen bl.a. avseende marknads- och industrifrågor, internationella samarbeten och export. Regeringen konstaterar att försvarsindustrins framtid ligger i internationalisering av utveckling och affärer samt en öppen och konkurrensutsatt marknad. De principer som framgår av propositionen utgör inriktningen för försvarsmateriel- och försvarsindustrifrågorna. Momentet är slutbehandlat. 4. nr 110 Beredskapen för kärnkraftsolyckor Bet. 2007/08:FöU4 Tidigare redovisad, se skr. 2007/08:75 (p. Fö 11), skr. 2008/09:75 (p. Fö 6). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 1 om beredskapen för kärnkraftsolyckor*: Regeringen beslutade den 20 november 2008 förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. I instruktionen anges att myndigheten ska utveckla och stödja samhällets beredskap mot olyckor och kriser och vara pådrivande i arbetet med förebyggande och sårbarhetsreducerande åtgärder och arbeta med samordning mellan berörda aktörer i samhället för att förebygga och hantera olyckor och kriser. Myndigheten har också till uppgift att stödja samordningen av berörda myndigheters åtgärder vid en kris. Samarbetet inom Regeringskansliet har under 2007-2008 intensifierats för att identifiera och tydliggöra de mål och krav som regeringen ställer på beredskapen för kärnkraftsolyckor. Regeringen uppdrog, i regleringsbrevet för 2009, åt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att redovisa vilka åtgärder som myndigheten tillsammans med berörda aktörer har vidtagit för att höga förmågan att hantera kärnkraftsolyckor. Uppdraget redovisades i december 2009 som ett delprojekt inom ramen för handlingsplanen Beredskapen för radiologiska och nukleära olyckor 2015 som inriktar åtgärder och projekt på området fram till 2015. Utöver detta redovisades under samma period det delprojekt som avser larm, kommunikation och lägesuppfattning. Handlingsplanen tar sin utgångspunkt i rapporten Den svenska beredskapen för radiologiska och nukleära olyckor 2015 som Statens räddningsverk tog fram under 2008 på uppdrag av den svenska delegationen för kärnenergiberedskap. Resultatet från denna rapport bör ingå i det vidare arbetet. Regeringen beslutade den 18 december 2008 och den 21 december 2009 om regleringsbrev för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för 2009 och 2010 i vilken det framgår att 20 miljoner kronor är avsatta för beredskapsåtgärder mot kärnkraftsolyckor. Skrivelsen är inte slutbehandlad. 5. nr 266 En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet Prop. 2006/07:63, bet. 2006/07:FöU10, bet. 2007/08:FöU15 Tidigare redovisad, se skr. 2008/09:75 (p. Fö 9). Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. a) om lag om ändring i lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet, b) lag om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet och c) om lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation*: Den 10 juli 2008 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 717, 718 och 719). Regeringen beslutade den 20 november 2008 förordning (2008:923) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet, förordning (2008:924) med instruktion för Signalspaningsnämnden och förordning om ändring i förordningen (2000:131) om försvarsunderrättelseverksamhet. Härigenom har i enlighet med tillkännagivandet en ny domstolsliknande myndighet för tillståndsprövning inrättats och de förordningsföreskrifter i övrigt som anges i tillkännagivandet beslutats. Inom Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) har en promemoria utarbetats, Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning (Ds 2009:1). Promemorian har remissbehandlats. Regeringen lämnade den 20 maj 2009 prop. 2008/09:201 till riksdagen (se rskr. 2009/10:3). Momentet är slutbehandlat. Riksmötet 2008/09 Riksdagens skrivelse 6. nr 106 Immunitet och privilegier för Organisationen för gemensamt försvarsmaterielsamarbete Prop. 2008/09:59, bet. 2008/09:FöU4 Tidigare redovisad, se skr. 2008/09:75 (p. Fö 11). Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 1 om riksdagens godkännande av överenskommelsen: Beslut fattades den 1 februari 2009 om att underrätta OCCAR om att Sverige vidtaget de åtgärder som krävs för att överenskommelsen skall träda i kraft. Momentet är slutbehandlat. Mom. 2 om ändring i lagen om immunitet och privilegier i vissa fall: Den 22 januari 2009 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit om ändring i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Lagen trädde i kraft den 1 februari 2009. Momentet är slutbehandlat. 7. nr 119 Försvar och samhällets krisberedskap - budgetåret 2009 Prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:FöU1 Tidigare redovisad, se skr. 2008/09:75 (p. Fö 12). Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 2 b) om bemyndigande till regeringen att för 2009 utnyttja en kredit om högst 40 000 000 000 kr i Riksgäldskontoret om krig, krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden föreligger: Skrivelsen har i denna del lagts till handlingarna den 21 januari 2010. Momentet är slutbehandlat. 8. nr 292 Försvarets inriktning Prop. 2008/09:140, bet. 2008/09:FöU10 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 4 om försvarspolitisk inriktning: Regeringen har genom beslut om budgetpropositionen för 2010 beslutat om nya mål för politikområdet Försvar samt om Försvarsmaktens operativa förmåga. Vidare har regeringen den 19 november 2009 beslutat om förändringar i förordning (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten. Momentet är slutbehandlat. Mom. 5 om insatsorganisationens utformning: Regeringen har genom beslut den 21 december 2009 om regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Försvarsmakten beslutat om insatsorganisationens utformning för 2010. Vidare har regeringen den 14 januari 2010 beslutat om insatsorganisationens utformning för 2014. Regeringen avser att årligen återkomma i ärendet i samband med budgetproposition och regleringsbrev för Försvarsmakten. Momentet är slutbehandlat. 9. nr 311 Vårtilläggsbudget för 2009 Prop. 2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 4 om användning av anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap: Regeringen har den 2 juli 2009 beslutat att anslaget får användas för kostnader för ordförandeskapet i den europeiska militärkommittén samt för bidrag till den så kallade helikopterfonden för ökad tillgänglighet av helikoptrar för operationer inom ramen för den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken. Momentet är slutbehandlat. Mom. 18 om ändrade ramar för utgiftsområden samt nya och ändrade anslag: Regeringen beslutade den 25 juni 2009 om ändring för budgetåret 2009 avseende regleringsbrev för Försvarets radioanstalt för anslaget 1:8 Försvarets radioanstalt, för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för anslaget 2:7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och anslaget 1:11 Nämnder m.m. enligt riksdagens beslut. Regeringen beslutade den 2 juli 2009 om ändring för budgetåret 2009 avseende regleringsbrev för Försvarsmakten för anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap och anslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar enligt riksdagens beslut. Regeringen beslutade den 23 juli 2009 om ändring för budgetåret 2009 avseende regleringsbrev för anslaget 1:11 Nämnder m.m. enligt riksdagens beslut. Regeringen beslutade den 3 september 2009 om ändring för budgetåret 2009 avseende regleringsbrev för anslaget 1:7 Officersutbildning m.m., anslaget 2:6 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal, anslaget 2:8 Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPF enligt riksdagens beslut. Momentet är slutbehandlat. Riksmötet 2009/10 Riksdagens skrivelse 10. nr 3 Förstärkt integritetsskydd vid signalspaning Prop. 2008/09:201, bet. 2009/10:FöU3 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 1 punkterna 1-4 om lagförslagen: Den 15 oktober 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 967, 966, 1020 och 1021). Momentet är slutbehandlat. 11. nr 47 Hösttilläggsbudget för 2009 Prop. 2009/10:2, bet. 2009/10:FiU11 Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 1 om bemyndigande för anskaffning av signalspaningsfartyg: Regeringen har under 2009 inte vidtagit några åtgärder med anledning av riksdagens beslut. Momentet är inte slutbehandlat. Mom. 2 om bemyndigande för anskaffning av splitterskyddade hjulgående fordon: Regeringen har under 2009 inte vidtagit några åtgärder med anledning av riksdagens beslut. Momentet är inte slutbehandlat. Mom. 3 a) om bemyndigande för anslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar: Regeringen har den 17 december 2009 beslutat om ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2009 avseende Försvarsmakten innebärande en ändrad bemyndiganderam som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 29 500 000 000 kr efter 2009 enligt riksdagens beslut. Momentet är slutbehandlat. Mom. 3 b) om bemyndigande för anslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar: Regeringen har den 17 december 2009 beslutat om ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2009 avseende Försvarsmakten innebärande en ändrad bemyndiganderam som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 12 750 000 000 kr efter 2009 enligt riksdagens beslut. Momentet är slutbehandlat. Mom. 4 om bemyndigande för anslaget 2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor: Regeringen beslutade den 26 november 2009 om ändring för budgetåret 2009 avseende regleringsbrev för Myndigheten för samhällsskydd o beredskap för anslaget 2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor enligt riksdagens beslut. Momentet är slutbehandlat. Mom. 5 om bemyndigande för anslaget 2:5 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet: Regeringen beslutade den 26 november 2009 om ändring för budgetåret 2009 avseende regleringsbrev för Myndigheten för samhällsskydd o beredskap för anslaget 2:5 Gemensam radiokommunikation för skydd och beredskap enligt riksdagens beslut. Momentet är slutbehandlat. Mom. 15 om ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag: Regeringen beslutade den 26 november 2009 om ändring för budgetåret 2009 avseende regleringsbrev för Myndigheten för samhällsskydd o beredskap för anslaget 2:3 Ersättning för räddningstjänst m.m., anslaget 2:5 Gemensam radiokommunikation för skydd och beredskap och anslaget 2:6 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal enligt riksdagens beslut. Regeringen beslutade den 17 december 2009 om ändring för budgetåret 2009 avseende regleringsbrev för Försvarsmakten anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap enligt riksdagens beslut. Momentet är slutbehandlat. 12. nr 104 Försvar och samhällets krisberedskap - budgetåret 2010 Prop. 2009/10:1, bet. 2009/10:FöU1 Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 1.1 om bemyndigande till regeringen att för 2009 utnyttja en kredit om högst 40 000 000 000 kr i Riksgäldskontoret om krig, krigsfara eller andra utomordentliga förhållanden föreligger: Momentet är inte slutbehandlat. Mom. 1.2 om anslagskredit för fredsfrämjande förbandsinsatser: Regeringen har genom beslut den 21 december 2009 om regleringsbrev för Försvarsmakten för 2010 beslutat om anslagskredit för anslaget 1:2 Fredsfrämjande förbandsinsatser motsvarande 10 procent av anslaget, dvs. ca 254 miljoner kronor. Momentet är slutbehandlat. Mom. 1.3 om investeringsplan för Försvarsmakten: Regeringen har genom beslut den 21 december 2009 om regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Försvarsmakten fastställt investeringsplan för Försvarsmakten enligt riksdagens beslut. Momentet är slutbehandlat. Mom. 1.4 om beställningsbemyndigande för materiel och anläggningar: Regeringen har genom beslut den 21 december 2009 om regleringsbrev för Försvarsmakten för budgetåret 2010 fastställt bemyndigande om ekonomiska åtaganden för ramanslaget 1:3 Anskaffning av materiel och anläggningar för Försvarsmakten enligt riksdagens beslut. Momentet är slutbehandlat. Mom. 1.5 om beställningsbemyndigande för vidmakthållande och avveckling av materiel och anläggningar: Regeringen har genom beslut den 21 december 2009 om regleringsbrev för Försvarsmakten för budgetåret 2010 fastställt beställningsbemyndigande för ramanslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar för Försvarsmakten enligt riksdagens beslut. Momentet är slutbehandlat. Mom. 1.6 om kredit i Riksgäldskontoret för Försvarets materielverk: Regeringen har genom beslut den 10 december 2009 om regleringsbrev för Försvarets materielverk för 2010 medgett Försvarets materielverk att disponera en kredit i Riksgäldskontoret i enlighet med riksdagens beslut. Momentet är slutbehandlat. Mom. 1.7 om investeringsplan för Kustbevakningen för 2010-2012: Regeringen har genom beslut den 17 december 2009 om regleringsbrev till Kustbevakningen för 2010 fastställt investeringsplan för Kustbevakningen enligt riksdagens beslut. Momentet är slutbehandlat. Mom. 1.8 om bemyndigande till regeringen att under 2010 för anslag 2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 40 000 000 kr under perioden 2011-201: Regeringen har genom beslut den 21 december 2009 om regleringsbrev för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för 2010 medgett att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får ingå ekonomiska förpliktelser enligt riksdagens beslut. Momentet är slutbehandlat. Mom. 1.9 om bemyndigande till regeringen att under 2010 för anslag 2:4 Krisberedskap besluta om avtal och beställningar som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 360 000 000 kr under perioden 2011-2016: Regeringen har genom beslut den 21 december 2009 om regleringsbrev för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för 2010 medgett Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att besluta om avtal och beställningar enligt riksdagens beslut. Momentet är slutbehandlat. Mom. 1.10 om bemyndigande till regeringen att för 2010 låta Myndigheten för samhällsskydd och beredskap disponera en låneram i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar på högst 500 000 000 kr: Regeringen har genom beslut 21 december 2009 om regleringsbrev för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för 2010 medgett Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att disponera en låneram enligt riksdagen beslut. Momentet är slutbehandlat. Mom. 1.11 om bemyndigande till regeringen att för 2010 låta Socialstyrelsen disponera en låneram i Riksgäldskontoret för beredskapsinvesteringar på högst 350 000 000 kr: Regeringen har genom beslut den 21 december 2009 om regleringsbrev för Socialstyrelsen medgett Socialstyrelsen att disponera en låneram enligt riksdagens beslut. Momentet är slutbehandlat. Mom. 1.12 om bemyndigande till regeringen att under 2010 för anslag 2:5 Gemensam radiokommunikation för skydd och säkerhet ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 85 000 000 kr under perioden 2011-2013: Regeringen har genom beslut den 21 december 2009 om regleringsbrev för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för 2010 medgett att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap att säkerhet får ingå ekonomiska förpliktelser enligt riksdagens beslut. Momentet är slutbehandlat. Mom. 1.13 om bemyndigande till regeringen att under 2010 för anslag 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten ingå ekonomiska förpliktelser som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 65 000 000 kr under perioden 2011-2013: Regeringen har genom beslut den 21 december 2009 om regleringsbrev för Strålsäkerhetsmyndigheten medgett att Strålsäkerhetsmyndigheten får ingå ekonomiska förpliktelser enligt riksdagens beslut. Momentet är slutbehandlat. Mom. 1.14 om anslagen under utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap för 2010: Den 10, 17 och 21 december 2009 beslutade regeringen om regleringsbrev för 2010 avseende myndigheternas verksamhet och tilldelning av anslagsmedel m.m. enligt riksdagens beslut. Momentet är slutbehandlat. Mom. 3 om anskaffning av materielprojekt under 2010: Regeringen har genom beslut den 21 december 2009 om regleringsbrev för Försvarsmakten för budgetåret 2010 fattat beslut om en plan över viktigare materielanskaffningsprojekt för regeringens godkännande under 2010. Momentet är slutbehandlat. Socialdepartementet Äldre riksmöten Riksmötet 1995/96 Riksdagens skrivelse 1. nr 229 Nya regler för bostadsbidrag Prop. 1995/96:186, bet. 1995/96:BoU11 Tidigare redovisad, se skr. 1996/97:15 (p. S 51), skr. 1997/98:75 (p. S 24), skr. 1998/99:75 (p. S 13), skr. 1999/2000:75 (p. S 9), skr. 2000/01:75 (p. S 6), skr. 2001/02:75 (p. S 3), skr. 2002/03:75 (p. S 3), skr. 2003/04:75 (p. S 2), skr. 2004/05:75 (p. S 1), skr. 2005/06:75 (p. S 1), skr. 2006/07:75 (p. S 1), skr. 2007/08:75 (p. S 1) och skr. 2008/09:75 p. S 1). Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 14 om direktutbetalning av bostadsbidrag m.m.*: Den 11 september 1997 beslutade reger-ingen Budgetpropositionen för 1998 (prop. 1997/98:1, utg.omr. 18, s. 27). Ärendet har beretts inom ramen för översynen av ekonomiska familjestöden (S 2000:02) (dir. 2000:16). Ut-redaren redovisade i februari 2001 sitt uppdrag i slutbetänkandet Ur fattigdomsfällan (SOU 2001:24). I det sammanhanget har bostadsbi-dragens framtida roll och utformning analyserats. Betänkandet har remissbehandlats. En prome-moria om bostadsbidragets framtida konstruktion har utarbetats inom Regeringskansliet. Prome-morian har remissbehandlats och regeringen be-slutade den 23 mars 2005 propositionen Ändrade regler för bostadsbidrag (prop. 2004/05:112). Den särskilde utredaren med uppdrag att göra en teknisk översyn av lagen (1962:381) om allmän försäkring och andra författningar på socialför-säkringsområdet (S 2001:04) (dir. 2001:70 och dir. 2003:135) har redovisat sitt uppdrag i betänk-andet Utredningen om samordning av socialför-säkringslagarna (SOU 2005:114). Betänkandet har remissbehandlats. Den 13 december 2007 be-slutade regeringen lagrådsremissen Socialförsäk-ringsbalk. Den 28 maj 2009 beslutade regeringen pro-positionen Socialförsäkringsbalk (prop. 2008/09:200). Momentet är slutbehandlat. Riksmötet 1997/98 Riksdagens skrivelse 2. nr 3 Vissa hälso- och sjukvårdsfrågor Mot. 1996/97:So202 m.fl., bet. 1997/98:SoU2 Tidigare redovisad, se skr. 1997/98:75 (p. S 57), skr. 1998/99:75 (p. S 17), skr. 1999/2000:75 (p. S 11), skr. 2000/01:75 (p. S 8), skr. 2001/02:75 (p. S 4), skr. 2002/03:75 (p. S 4), skr. 2003/04:75 (p. S 3), skr. 2004/05:75 (p. S 2), skr. 2005/06:75 (p. S 2), skr. 2006/07:75 (p. S 2), skr. 2007/08:75 (p. S 2) och skr. 2008/09:75 (p. S 2). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 9 om kostnader för preventivmedel*: Regeringen gav den 16 december 1999 Social-styrelsen i uppdrag att göra en analys av nuvaran-de förhållanden och ur olika aspekter belysa konsekvenserna av en ordning som fullt ut utjämnar de skillnader som finns i dagens system. Socialstyrelsen inkom den 4 maj 2001 med en skrivelse med redovisning av uppdraget. För att undersöka frågans aktualitet och vid behov få förslag på åtgärder för att minska eventuella problem gav regeringen den 16 december 2004 i regleringsbrev för budgetåret 2005 återigen Socialstyrelsen i uppdrag att analysera om eventuella skillnader i kostnader mellan olika typer av preventivmedel innebär ett problem. Om analysen utmynnar i att problem föreligger ska Socialstyrelsen komma med ett förslag för att åtgärda detta problem. Socialstyrelsen inkom den 22 december 2005 med rapporten Skillnader i kostnader mellan olika typer av preventivmedel - Problem och åtgärdsförslag inom oförändrad kostnadsram. Socialstyrelsen föreslår i rapporten att lagen (1974:525) om ersättning för viss födelsekontrollerande verksamhet m.m. ändras på så sätt att det blir möjligt för sjukvårdshuvud-männen att ta betalt för kopparspiraler och pessar och använda intäkterna till att subventionera p-piller eller andra preventivmedel till ungdomar, om de så önskar och finner lämpligt. Rapporten har remissbehandlats. I departementsskrivelsen Glömda regler? - En översyn av bestämmelserna i 2 kap. lagen om allmän försäkring m.fl. (Ds 2008:41) föreslås att lagen (1974:525) om ersättning för viss födelse-kontrollerande verksamhet m.m. ska upphävas. Skrivelsen har remissbehandlats och bereds i Regeringskansliet. 3. nr 289 Reformerat tandvårdsstöd Prop. 1997/98:112, bet. 1997/98:SoU25 Tidigare redovisad, se skr. 1998/99:75 (p. S 28), skr. 1999/2000:75 (p. S 13), skr. 2000/01:75 (p. S 10), skr. 2001/02:75 (p. S 6), skr. 2002/03:75 (p. S 5), skr. 2003/04:75 (p. S 4), skr. 2004/05:75 (p. S 3), skr. 2005/06:75 (p. S 3), skr. 2006/07:75 (p. S 3), skr. 2007/08:75 (p. S 3) och skr. 2008/09:75 (p. S 3). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 10 om övriga konkurrensfrågor*: I regle-ringsbrevet för budgetåret 2003 avseende Konkurrensverket gav regeringen Konkurrens-verket i uppdrag att närmare analysera konkur-rensen på marknaden för tandvård samt orsakerna till de brister som finns. I rapporten Tandvård och konkurrens (2004:1) i januari 2004 lämnades bl.a. förslag rörande landstingens hantering av mer-värdesskatt. I rapporten konstaterades bland annat att det s.k. kommunkontosystemet, vars syfte är att neutralisera effekterna av mervärdesbeskatt-ning vid förvärv av varor och tjänster till kommunal verksamhet skapar konkurrenssned-vridning i förhållande till privata tandvårdsföretag som inte omfattas av systemet. Frågan om landstingens hantering av ingåen-de mervärdesskatt i folktandvårdens verksamhet och de problem som tas upp i Konkurrensverkets rapport har behandlats av regeringen i proposi-tionen Statligt tandvårdsstöd (prop. 2007/08:49) som beslutades av regeringen den 17 januari 2008. Enligt landstingen hanteras ersättningen från kommunkontosystemet på ett sätt som inne-bär att den inte kommer folktandvården till del. Regeringen konstaterar dock i propositionen att redovisningen av folktandvårdens kostnader och intäkter måste vara mera transparent än i dag för att det ska gå att bedöma om ersättning från kommunkontosystemet leder till konkurrenssned-vridning till folktandvårdens fördel eller inte. Regeringen har i enlighet med vad som avisera-des i propositionen gett Statskontoret i uppdrag att svara för en uppföljning av landstingens eko-nomiska redovisning av folktandvården och vid behov föreslå åtgärder för att åstadkomma god transparens avseende redovisningen av folktand-vårdens intäkter och kostnader. Uppdraget har redovisats i en delrapport i juni 2009 där Statskontoret bl.a. anser att det inte finns en till-räcklig grad av transparens i landstingens ekono-miska redovisning av folktandvården vilket be-gränsar möjligheterna att bedöma om det före-kommer subventioner som snedvrider konkur-rensen. Uppdraget kommer att slutrapporteras senast den 30 juni 2011. Om kraven på ökad transparens inte då har uppfyllts anser regeringen att lagstiftning bör övervägas. Riksmötet 2001/02 Riksdagens skrivelse 4. nr 144 Bildande av ett familjemedicinskt institut m.m. Prop. 2001/02:38, bet. 2001/02:SoU5 Tidigare redovisad, se skr. 2002/03:75 (p. S 23), skr. 2003/04:75 (p. S 16), skr. 2004/05:75 (p. 13), skr. 2005/06:75 (p. S 12), skr. 2006/07:75 (p. S 8), skr. 2007/08:75 (p. S 5) och skr. 2008/09:75 (p. S 4). Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 14 om riksdagens revisorers förslag*: Regeringen gav den 17 juli 2003 Socialstyrelsen och Högskoleverket i uppdrag att se över regle-ring och system för bedömning och godkännande av personer med viss högskoleutbildning från länder utanför EU/EES-området. Uppdraget redo-visades den 30 mars 2004. Regeringen tillsatte den 22 december 2004 en interdepartemental arbetsgrupp med uppgift att se över reglering och system för godkännande av lärare och hälso- och sjukvårdspersonal med högskoleutbildning från länder utanför EU/EES (S 2004:B). Resultatet av arbetsgruppens arbete visade att det krävdes en fördjupad och förnyad analys för att kunna utarbeta ändamålsenliga författnings-förslag. Utbildningsdepartementet tillsatte därför den 27 april 2007 en utredning med uppdrag att utarbeta en ordning för erkännande av hälso- och sjukvårdsutbildningar från tredje land (U 2007:C). Utredaren överlämnade den 30 novem-ber 2007 promemorian Vägen till svensk legiti-mation för personer med hälso- och sjukvårds-utbildning från tredje land (Ds 2007:45). De för-slag som gäller införande av en ny erkännande-ordning för tredjelandsutbildad hälso- och sjuk-vårdspersonal har behandlats i reger-ingens propo-sition Gränslös kunskap - högskolan i globalise-ringens tid (prop. 2008/09:175). Momentet är slutbehandlat. Riksmötet 2002/03 Riksdagens skrivelse 5. nr 81 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg Prop. 2002/03:1, bet. 2002/03:SoU1 Tidigare redovisad, se skr. 2002/03:75 (p. S 50), skr. 2003/04:75 (p. S 20), skr. 2004/05:75 (p. S 16), skr. 2005/06:75 (p. S 14), skr. 2006/07:75 (p. S 9), skr. 2007/08:75 (p. S 6) och skr. 2008/09:75 (p. S 5). Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 28 om personlig assistans m.m.*: Den 19 december 2002 utfärdade regeringen regle-ringsbrev för budgetåret 2003 avseende Riks-försäkringsverket i vilket Riksförsäkringsverket gavs i uppdrag att i samråd med Socialstyrelsen kartlägga och analysera tillämpningen vad gäller makars och sambors gemensamma ansvar för hem och hushåll när den ene har rätt till personlig assistans och assistansersättning. Denna kartlägg-ning och analys skulle göras ur ett könsper-spektiv. Riksförsäkringsverket fick även i upp-drag att i samråd med Socialstyrelsen kartlägga och analysera hur tillämpningen av barns rätt till personlig assistans och assistansersättning ut-vecklats. Riksförsäkringsverket skulle också redovisa hur barnperspektivet beaktats. Upp-dragen har redovisats till regeringen i juni 2004. Resultatet har återgetts i budgetpropositionen för 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 9, s.123). Frågan behandlas även i betänkandet Möjlighet att leva som andra (SOU 2008:77) som lämnades till regeringen den 29 augusti 2008. Personer med psykiska eller fysiska funk-tionshinder, dvs. personkrets 3, har enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funk-tionshindrade (LSS) inte rätt till insatsen daglig verksamhet. Även denna fråga finns behandlad i betänkandet Möjlighet att leva som andra (SOU 2008:77). Däremot kan personer med psykiska funktionshinder ha rätt till dagverksamhet enligt socialtjänstlagen (2001:453). Kommunerna ska även medverka till att de får en meningsfull sysselsättning. I regeringens skrivelse Uppföljning av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken (skr. 2002/03:25) redovisar regeringen att Social-styrelsen och länsstyrelserna under åren 2000-2003 beslutat att samverka kring ett tillsyns-projekt om kommunernas insatser för personer med psykiska funktionshinder. Tillsynsprojektet avslutades hösten 2005. I slutrapporten Kommunens insatser för personer med psykiska funktionshinder redovisar tillsyns-myndigheterna bl.a. hur läget ser ut när det gäller insatsen sysselsättning. Det konstateras att så gott som alla kommuner kan erbjuda verksamheter för sysselsättning. Kommunerna kan dessutom er-bjuda en viss variation och ambitionerna avseen-de kvalitet är goda. En utbyggnad av verksam-heter pågår i landet. Trots ett varierat utbud får dock många inte den sysselsättning de behöver och har rätt till. En ökad möjlighet till valfrihet av insatser på bl.a. sysselsättningsområdet måste dessutom eftersträvas för att enskilda ska få till-gång till ett mer anpassat stöd. Den 23 oktober 2003 beslutade regeringen att tillkalla en nationell psykiatrisamordnare. Den nationella psykiatrisamordnaren har i prome-morian En översiktlig genomgång av dagsläget inom svensk psykiatri, som lämnades till reger-ingen i juni 2004, gjort en översiktlig problem-inventering bl.a. när det gäller sysselsättning. För att nå en rimlig nivå när det gäller sysselsättning och arbetsrehabilitering behövs enligt samord-naren en effektutvärdering inom områdena, stöd till daglig sysselsättning samt samordnad rehabili-tering. Riksdagen har efter förslag från regeringen beslutat om en satsning inom psykiatrin och socialtjänsten för personer med psykisk sjukdom och/eller psykiskt funktionshinder (prop. 2004/05:1, utg.omr. 9, s. 65). För detta ändamål har 500 miljoner kronor avsatts för år 2005 och 200 miljoner kronor för år 2006. Satsningen utgörs av två delar. Den första delen avser 400 miljoner kronor år 2005 och 100 miljoner kronor år 2006 för satsningar på vård, sysselsättning och boende. Den andra delen, 200 miljoner kronor lika fördelat på åren 2005 och 2006, avser en sär-skild satsning på verksamhetsutveckling, till exempel inom områdena samverkan, rehabilite-ring och sysselsättning. Psykiatrisamordningen lämnade i november 2006 slutbetänkandet Ambition och ansvar (SOU 2006:100). Regeringens satsningar på sysselsättning till personer med psykiatrisk funktionsnedsättning har därefter fortsatt. I budgetpropositionen för 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 9, s. 56) aviserar regeringen även kommande insatser som ska leda till ett förstärkt utbud och diversifiering av sysselsättningsverksamheter, insatser för att sti-mulera utvecklingen av bl.a. sociala kooperativ och andra idéburna verksamheter, samt kartlägg-ningar av arbetslivsinriktade insatser för mål-gruppen inför eventuella framtida förändringar och förstärkningar. Den 18 december 2008 be-slutade regeringen om ett uppdrag till Arbets-förmedlingen att i samverkan med Försäkrings-kassan upphandla rehabilitering och andra typer av stödtjänster för personer med nedsatt arbets-förmåga på grund av psykisk funktionsnedsätt-ning. Medlen (50 miljoner kronor) ska an-vändas för att finansiera s.k. arbetsledningsstöd som ut-går till de upphandlade aktörerna per an-visad plats. Arbetsledningsstödet är ett ekono-miskt stöd för tillhandahållandet av adekvat arbetsledning och stöd. Regeringen lämnade den 23 april 2009 Regeringens skrivelse En politik för personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktions-nedsättning (skr. 2008/09:185). Momentet är slutbehandlat. 6. nr 171 Med tvång och god vilja - vad gör Statens institutionsstyrelse? Riksdagens revisorer 2002/03:RR9, bet. 2002/03:SoU13 Tidigare redovisad, se skr. 2003/04:75 (p. S 31), skr. 2004/05:75 (p. S 19), skr. 2005/06:75 (p. S 17), skr. 2006/07:75 (p. S 11), skr. 2007/08:75 (p. S 7) och skr. 2008/09:75 (p. S 6). Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 3 om revisorernas förslag i övrigt*: Den 11 december 2003 utfärdade regeringen regle-ringsbrev för budgetåret 2004 avseende Statens institutionsstyrelse i vilket institutionsstyrelsens ansvar, styrning och insatser m.m. behandlas. Frågorna om Statens institutionsstyrelses över-gripande ansvar samt möjligheter att inhämta personuppgifter från andra myndigheter i upp-följningssyfte har beretts inom Regerings-kansliet. Den 22 december 2004 bemyndigade regeringen vederbörande statsråd att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att se över en stärkt och tydligare tillsyn inom socialtjänstens område (S 2004:12) (dir. 2004:178, dir. 2005:87, dir. 2005:93 och dir. 2006:98). Utredaren över-lämna-de i juni 2006 delbetänkandet En bättre till-syn av missbrukarvården (SOU 2006:57). Upp-draget redovisades i november 2007 med be-tänkandet Samordnad och tydlig tillsyn av social-tjänsten (SOU 2007:82). Den 10 mars 2005 beslutade regeringen pro-positionen Stärkt rättssäkerhet och vårdinnehåll i LVM-vården m.m. (prop. 2004/05:123). I propo-sitionen ges möjligheter för Statens institutions-styrelse att inhämta personuppgifter från andra myndigheter i uppföljningssyfte. Statens institutionsstyrelse har den 17 januari 2006 i en skrivelse till regeringen lämnat en redo-görelse för hur det övergripande ansvaret för styr-ningen av vård och behandling förstärkts. Reger-ingen avser att noga följa utvecklingen. Den 12 mars 2009 beslutade regeringen propositionen Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten (prop. 2008/09:160). I proposition-en föreslås att tillsynen av Statens institutions-styrelse ska vara en uppgift för Socialstyrelsen. Det förändrade tillsynsansvaret innebär dock ingen förändring för myndighetens ansvar för kvalitetskontrollen av verksamheten. Momentet är slutbehandlat. Riksmötet 2003/04 Riksdagens skrivelse 7. nr 102 Anslag inom socialförsäkringsområdet (utgifts-områdena 10, 11 och 12) Prop. 2003/04:1, bet. 2003/04:SfU1 Tidigare redovisad, se skr. 2003/04:75 (p. S 46), skr. 2004/05:75 (p. S 22), skr. 2005/06:75 (p. S 19), skr. 2006/07:75 (p. S 12), skr. 2007/08:75 (p. S 8) och skr. 2008/09:75 (p. S 7). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 34 om vissa frågor om aktivitets-ersättningen*: Den del av momentet som rör vilande ersättning vid studier lämnades förslag om i propositionen Vissa socialförsäkringsfrågor (prop. 2005/06:159) som regeringen beslutade den 16 mars 2006. Den del av momentet som rör möjligheterna för personer med aktivitetsersättning att bedriva eftergymnasiala studier samt den del som rör ersättningsnivåerna för vissa personer med aktivitetsersättning behandlas i Utredningen om översyn av aktivitetsersättningen (S 2007:15) (dir. 2007:183) som regeringen den 20 december 2007 bemyndigade vederbörande statsråd att tillkalla. Utredningen har den 2 december 2008 överlämnat betänkandet Brist på brådska - en över-syn av aktivitetsersättningen (SOU 2008:102). Betänkandet har remitterats och för-slagen bereds inom Regeringskansliet. Inkomst-utvecklingen för individer med sjukersättning och aktivitetsersättning har behandlats i Försäkrings-kassans Socialförsäkringsrapport 2009:12. Beträffande den del av momentet som avser merkostnadsersättning för personer mellan 16 och 19 år som inte sammanbor med någon av sina föräldrar, har regeringen den 13 juli 2006 gett Försäkringskassan i uppdrag att göra en kartlägg-ning och analys av vårdbidraget och handikapp-ersättningen. Uppdraget har redovisats i april 2007 i rapporten Kunskapsöversikt för handi-kappersättning och vårdbidrag. Rapporten bereds inom Regeringskansliet. Riksmötet 2004/05 Riksdagens skrivelse 8. nr 166 Hälso- och sjukvårdsfrågor m.m. Framställning 2004/05:RRS2, bet. 2004/05:SoU10 Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. S 25), skr. 2006/07:75 (p. S 15), skr. 2007/08:75 (p. S 10) och skr. 2008/09:75 (p. S 8). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 20 om framställning 2004/05:RRS2 m.m.* och mom. 21 om utgångspunkt i arbetet med prioriteringar*: Med anledning av utskottets till-kännagivande aviserade regeringen i Budgetpro-positionen för 2006 (prop. 2005/06:1, utg.omr. 9, s. 22-23) att regeringen avsåg att ge Social-styrelsen i uppdrag att följa upp och utveckla arbetet med prioriteringsarbetet. Den 8 december 2005 gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att följa upp och utveckla arbetet med prioriteringar inom hälso- och sjukvården. Uppdraget som även omfattade genderperspektiv i prioriteringsarbetet har redovisats i april 2007 och bereds inom Regeringskansliet. Frågan har behandlats i samband med propositionsarbete med anledning av delbetänk-andet Patientens rätt, Några förslag för att stärka patientens ställning (SOU 2008:127) som Utred-ningen om patientens rätt i vården (S 2007:07) lämnade i december 2008. Med anledning av förslagen i propositionen Stärkt ställning för patienten - vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad medicinsk bedömning (prop. 2009/10:67) om en lagstiftad vårdgaranti, framhöll regeringen att prioriteringar alltid ska ut-gå från den av riksdagen fastställda priorite-ringsordningen och att den inte i detta samman-hang har för avsikt att föreslå några ändringar av nu gällande förhållanden. Momentet är slutbehandlat. Mom. 55 om speciallivsmedel*: Enligt 20 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner har, om regeringen föreskriver det, den som är under 16 år rätt till reducering av sina kostnader för inköp av sådana av läkare förskrivna livsmedel som avses i 20 § livsmedelslagen (1971:511) med det belopp som vid varje inköpstillfälle överstiger 120 kronor. Enligt 6 § förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner gäller den nedsättning av priset på vissa livsmedel som föreskrivs i 20 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. när ett barn lider av någon av de sjukdomar som anges i bilagan till förordningen. Läkemedels-verket ska, enligt 6 § 2 st. samma förordning, upprätta en förteckning över de livsmedel som omfattas av prisnedsättningen. Läkemedelsverket för sedan maj 2000 inte upp några nya produkter på listan som läkarna har att följa när de skriver ut speciallivsmedel till barn. Sedan Livsmedelsverket anpassade sitt regelverk till gemenskapsbestämmelser så gör myndigheten inte längre någon bedömning av om ett specifikt livsmedel bör vara förskrivningsbart för en viss sjukdom. Livsmedelsföretagen ansökte tidigare om tillstånd att sälja sina produkter till personer med vissa sjukdomar men sedan 1999 krävs endast en anmälan om att produkten finns till försäljning. Läkemedelsverket har ansett att de saknar underlag och kompetens för att avgöra om ett livsmedel är lämpligt för barn och unga som lider av de ovan nämnda sjukdomarna. Läkemedelsverket har i 2008 års reglerings-brev fått i uppdrag att uppdatera innehållet i bilagan till Läkemedelsverkets föreskrifter (1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel. Syftet är att förteckningen över livsmedel, vilka får utlämnas till nedsatt pris vid vissa av rege-ringen fastställda sjukdomar, årligen görs aktuell. Läkemedelsverket har också fått i uppdrag att ut-reda om arbetet med att uppdatera förteckningen över speciallivsmedel för barn och unga bör genomföras på ett annat sätt än vad som gäller i dag. Uppdragen bör genomföras i samråd med Livsmedelsverket. Läkemedelsverket har redo-visat uppdraget i juni 2009. Frågan bereds fortsatt inom Rege-ringskansliet. 9. nr 188 Alkoholpolitik Prop. 2003/04:161, bet. 2004/05:SoU9 Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. S 26), skr. 2006/07:75 (p. S 16), skr. 2007/08:75 (p. S 11) och skr. 2008/09:75 (p. S 9). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 17 om ålderskontrollen vid försäljning av folköl*: Den 15 januari 2004 bemyndigade reger-ingen vederbörande statsråd att tillkalla en sär-skild utredare med uppdrag att följa utveck-lingen när det gäller införsel och försäljning av alkohol m.m. (S 2004:01) (dir. 2004:3, dir. 2004:08 och dir. 2005:04). Utredaren har redo-visat uppdraget i betänkandet Gränslös utmaning - alkoholpolitik i ny tid (SOU 2005:25). Be-tänkandet har remissbe-handlats. Den 6 september 2007 bemyndigade reger-ing-en vederbörande statsråd att tillkalla en sär-skild utredare med uppdrag att göra en översyn av alkohollagen (Alkohollagsutredningen) (S 2007:11) (dir. 2007:127 och dir. 2008:133). Utredningen, i vars uppdrag bl.a. frågan om ålderskontroll vid försäljning av s.k. folköl in-gick, överlämnade i februari 2009 slutbetänk-andet En ny alkohollag (SOU 2009:22). Be-tänkandet har remissbehandlats och är under beredning. Regeringen beslutade den 14 januari 2010 att överlämna lagrådsremissen En ny alko-hollag till Lagrådet och avser att återkomma till riksdagen under våren 2010. 10. nr 241 Ledarhundar Prop. 2004/05:84, bet. 2004/05:SoU17 Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. S 32), skr. 2006/07:75 (p. S 18), skr. 2007/08:75 (p. S 13) och skr. 2008/09:75 (p. S 11). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 2 om utvärdering*: Den 2 april 2009 beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att bl.a. utvärdera systemet för upphandling och placering av ledarhundar (dir. 2009:24). Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2010. Riksmötet 2005/06 Riksdagens skrivelse 11. nr 90 Anslag inom socialförsäkringsområdet (utgifts-områdena 10, 11 och 12) Prop. 2005/06:1, bet. 2005/06:SfU1 Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. S 49), skr. 2006/07:75 (p. S 20), skr. 2007/08:75 (p. S 14) och skr. 2008/09:75 (p. S 12). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 10 om sjuklön*: Frågan om sjuklöne-systemet kommer att tas upp i samband med den parlamentariska utredning angående en reform-erad socialförsäkring som regeringen har aviserat bl.a. i budgetpropositionerna för 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 10, s. 20) och för 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 10, s. 32). 12. nr 111 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m. Prop. 2005/06:1, bet. 2005/06:SoU1 Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. S 51), skr. 2006/07:75 (p. S 21), skr. 2007/08:75 (p. S 15) och skr. 2008/09:75 (p. S 13). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 22 om spelberoende*: Regeringen följer utvecklingen på spelmarknaden och avser att åter-komma i frågan (prop. 2006/07:1, utg.omr. 9, s. 66). Den 20 juni 2007 tillsatte regeringen Ut-redningen om en stärkt och moderniserad spel-reglering (Fi 2007:07) (dir. 2007:79). Ut-redaren överlämnade i december 2008 slutbe-tänkandet En framtida spelreglering (SOU 2008:124). Av de handlingsalternativ som fram-kommit förordar utredaren att strama upp dagens spelreglering och öppna vissa typer av vadhåll-ning för nya aktörer. Betänkandet bereds i Rege-ringskansliet. 13. nr 137 Arbetet med att förverkliga FN:s barnkonvention i Sverige och andra barnfrågor RRS framst. 2004/05:RRS19, bet. 2005/06:SoU5 Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. S 22), skr. 2007/08:75 (p. S 16) och skr. 2008/09:75 (p. S 14). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 1 om framställningen från Riksrevisionens styrelse*: Regeringen gav i mars 2007 Stats-kontoret i uppdrag att se över myndighets-strukturen för barnpolitiken och lämna förslag på den mest effektiva och ändamålsenliga myndig-hetsstrukturen för att genomföra regeringens barnpolitik och tillvarata barns och ungas rättig-heter och intressen i samhället. I översynen ingick även att överväga hur såväl insatser som styr-medel kan effektiviseras för att få ett ökat genom-slag för barnkonventionen på statlig och kom-munal nivå. Statskontoret redovisade sitt uppdrag till regeringen den 1 november 2007. Regeringen lämnade i mars 2008 Regeringens skrivelse Barn-politiken - en politik för barnets rättigheter till riksdagen (Skr. 2007/08:111). Regeringen gav vidare, i regleringsbrevet för budgetåret 2009, Barnombudsmannen i uppdrag att ta fram förslag till hur det strategiska arbetet ska följas upp. Uppdraget redovisades i augusti 2009 i rapporten Strategiuppdraget Barnombuds-mannens strategi för att stärka barnkonventionens genomförande (dnr 9.3.0695/09). Rege-ringen planerar att under våren 2010 lämna förslag på ny kunskapsstrategi. 14. nr 144 Psykiatri Mot. 2004/05:So218 m.fl., bet. 2005/06:SoU6 Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. S 23), skr. 2007/08:75 (p. S 17) och skr. 2008/09:75 (p. S 15). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 13 om det ekonomiska ansvaret för den rättspsykiatriska vården*: Regeringen har den 10 juli 2008 fattat beslut om direktiv om en översyn av den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen (dir. 2008:93). En särskild utredare (S 2008:09) ska göra en översyn av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård samt ha som utgångspunkt dels förslagen från Psykansvarskommittén i betänkandet Psykisk störning, brott och ansvar (SOU 2002:3), dels att det ekonomiska ansvaret ska förändras i olika avseenden. Regeringen beslutade den 8 oktober 2009 om tilläggsdirektiv till utredningen (dir. 2009:93). Utredningen ska utöver tidigare uppdrag överväga vilka regler som bör gälla i fråga om en intagen som har förts över från anstalt eller ett häkte till en vårdinrättning eller en undersökningsenhet för frivillig psykia-trisk vård eller rättspsykiatrisk undersökning, uppmärksamma barn som vårdas inom den psykiatriska tvångsvården samt redogöra för de följder som utredningens förslag har på hälso- och sjukvård och socialtjänst ur ett patient- och brukarperspektiv samt ett organisatoriskt perspek-tiv. Uppdraget ska redovisas senast den 30 april 2011. Med utgångspunkt i den Nationella psykiatri-samordnarens betänkanden, Vård och stöd till psykiskt störda lagöverträdare (SOU 2006:91) och Ambition och ansvar (SOU 2006:100), kom-mer regeringen också att presentera förslag på psykiatrins område. 15. nr 148 Legitimation och skyddad yrkestitel Prop. 2005/06:43, bet. 2005/06:SoU10 Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. S 24), skr. 2007/08:75 (p. S 18 och skr. 2008/09:75 (p. S 16). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 2 om legitimation för cytodiagnostiker*: Med anledning av riksdagens tillkännagivande har promemorian Legitimation för cytodiagnos-tiker utarbetats inom Regeringskansliet. Prome-morian har remissbehandlats. Flera av remiss-instanserna, bl.a. Socialstyrelsen, Vårdförbundet och Sveriges Kommuner och Landsting, var kritiska till förslaget att införa legitimation för cytodiagnostiker. Den kritik som framfördes var bl.a. att den principiellt viktiga frågan om vilka ytterligare yrkesgrupper som ska ges rätt till legi-timation borde utredas i ett större sammanhang. Den 2 april 2009 beslutade regeringen att tillsätta Utredningen om trygghet och säkerhet för individen - behörighet för personal inom hälso- och sjukvård och socialtjänst (S 2009:02) (dir. 2009:25). I utredarens uppdrag ingår att se över ett antal frågor som rör personal inom hälso- och sjukvårdens område, däribland att utifrån dagens regelverk pröva några yrkesgruppers önskemål om reglering. Bland de grupper som nämns i direktivet finns cytodiagnostiker. Utredaren ska redovisa uppdraget senast den 1 oktober 2010. 16. nr 164 Delat barnbidrag vid växelvis boende, m.m. Prop. 2005/06:20, bet. 2005/06:SfU7 Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. S 26), skr. 2007/08:75 (p. S 19) och skr. 2008/09:75 (p. S 17). Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 5 om samlad utredning om bidrag m.m. som påverkar barn, reservation 4*: Regeringen har bl.a. i Budgetpropositionen för 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 12, s. 17) mot bakgrund av riksdagens tillkännagivande till regeringen om att snarast tillsätta en samlad utredning om bidrag m.m. som påverkar barn till särlevande föräldrar skrivit att regeringen delar riksdagens bedöm-ning. Den 4 juni 2009 bemyndigade regeringen vederbörande statsråd att tillkalla en särskild utredare med uppgift att granska hur fördelningen av kostnader och inkomster som är kopplade till ett barn, påverkar och stödjer en fungerande för-sörjning och omsorg om barnet när dess föräldrar inte lever tillsammans (S 2009:04) (dir. 2009:56). Utredaren ska lämna sitt betänkande senast den 31 december 2010. Momentet är slutbehandlat. 17. nr 226 Hälso- och sjukvård Mot. 2005/06:So235 m.fl., bet. 2005/06:SoU17 Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. S 35), skr. 2007/08:75 (p. S 22) och skr. 2008/09:75 (p. S 18). Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 7 om patienträttigheter*: Den 20 juni 2007 bemyndigade regeringen vederbörande statsråd att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att se över patientens rätt i vården (S 2007:07) (dir. 2007:90, dir. 2008:72 och dir. 2008:87). Utredningen ska bl.a. lämna förslag på hur patientens ställning och inflytande över vården kan stärkas samt lämna förslag till hur det fria vårdvalet och den nationella vårdgarantin kan lagregleras. I uppdraget ingår vidare att lämna förslag till en stärkt rätt till fast vårdkontakt samt att föreslå hur en fri etableringsrätt kan införas i primärvården. Utredaren har i december 2008 överlämnat delbetänkandet Patientens rätt, Några förslag för att stärka patientens ställning (SOU 2008:127) och i november 2009 överlämnat slut-betänkandet Regler för etablering av vårdgivare (SOU 2009:84) till regeringen. Regeringen har i propositionen Stärkt ställ-ning för patienten - vårdgaranti, fast vårdkontakt och förnyad medicinsk bedömning (prop. 2009/10:67) lämnat förslag till ändring i hälso- och sjuk-vårdslagen (1982:763) och lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens om-råde i syfte att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården. Den nationella vårdgarantin, som i dag är en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting, föreslås regleras i lag. Verksamhets-chefen föreslås ges ett tydligare ansvar för att patientens behov av trygghet, samordning, kon-tinuitet och säkerhet i vården tillgodoses. Om det behövs eller om en patient begär det ska verk-samhetschefen utse en fast vårdkontakt för patienten. Denna ordning ska ersätta den nuvaran-de funktionen patientansvarig läkare (PAL), som regeringen föreslår ska av-skaffas. Regeringen föreslår vidare att patientens ställning stärks genom att hälso- och sjukvårdens skyldighet att medverka till att patienten kan få en förnyad medicinsk bedömning utökas. Detta görs genom att ta bort begränsningen att skyldigheten bara gäller när vetenskap och beprövad erfarenhet inte ger entydig vägledning för det medicinska ställningstagandet. Regeringen gör bedömningen att skrivelsen genom förslagen i propositionen är slutbehandlad. 18. nr 302 Försöksverksamhet med komplement till färd-tjänst Prop. 2005/06:92, bet. 2005/06:SoU25 Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. S 42), skr. 2007/08:75 (p. S 23) och skr. 2008/09:75 (p. S 19). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 2 om utvärdering av försöksverksam-heten*: Försöksverksamheten med komplement till färdtjänst pågår till och med den 30 juni 2010. Regeringen har gett Vägverket i uppdrag att ut-värdera verksamheten. Uppdraget ska redovisas senast den 23 november 2010. Frågan slutbe-handlas i och med Vägverkets utvärdering. Riksmötet 2006/07 Riksdagens skrivelse 19. nr 118 Hälso- och sjukvårdsfrågor RRS framställning 2006/07:RRS7, bet. 2006/07:SoU8 Tidigare redovisad, se skr. 2007/08:75 (p. S 26) och skr. 2008/09:75 (p. S 20). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 17 om framställning 2006/07:RRS7 m.m.*: Regeringen och Sveriges Kommuner och Lands-ting har tillsatt en arbetsgrupp som ska göra en översyn av de nationella kvalitetsregistrens fort-satta utveckling. Arbetsgruppen ska se över den gemensamma organisationen, hur ansvarsför-hållandena bör vara i framtiden samt hur registren bör finansieras. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 augusti 2010. När det gäller förut-sättningarna för fortsatt statligt stöd till registren har även regeringen vidtagit åtgärder inom ramen för Dagmaröverenskommelserna år 2007, 2008, 2009 och 2010. Frågan om Socialstyrelsens an-svar och befogenheter att följa upp och utveckla vården på nationell nivå bereds fortsatt inom Regeringskansliet. Riksmötet 2007/08 Riksdagens skrivelse 20. nr 182 Bildande av moderbolag för Apoteket AB samt vissa omstruktureringsåtgärder Prop. 2007/08:87, bet. 2007/08:SoU17 Tidigare redovisad, se skr. 2008/09:75 (p. S 26). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 1 om bildande av moderbolag för Apoteket AB samt vissa omstruktureringsåtgärder a) och b): Den 30 april 2009 antog Apoteket Omstrukturering AB nya ägardirektiv på års-stämman. c) och d): Apoteket AB:s process med av-yttringar av apotek har pågått och huvudsakligen avslutats under andra halvåret 2009. Riksmötet 2008/09 Riksdagens skrivelse 21. nr 168 Ersättningsetablering för vissa privata vårdgivare m.m. Prop. 2008/09:64, bet. 2008/09:SoU6 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 1 om ersättningsetablering och mom. 3 om växtbaserade läkemedel: Den 19 februari 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 79-81). 22. nr 172 Vårdval i primärvården Prop. 2008/09:74, bet. 2008/09:SoU9 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 2 om lagförslagen: Den 5 mars 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 139, 140). 23. nr 205 Vissa internationella adoptionsfrågor Prop. 2008/09:109, bet. 2008/09:SoU10 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 1 om ändringar i lagen om internationell adoptionsförmedling: Den 8 april 2009 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 289). 24. nr 206 Genomförande av EG-direktiv om medicinteknik m.m. Prop. 2008/09:105, bet. 2008/09:SoU7 Skrivelsen är slutbehandlad. Ändringar i lagen (1993:584) om medicintekniska produkter: Den 2 april 2009 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 271). 25. nr 226 Omreglering av apoteksmarknaden Prop. 2008/09:145, bet. 2008/09:SoU21 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 2 om lagförslagen: Den 7 maj 2009 ut-färdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 366-375). 26. nr 232 Ändringar i lagen (2005:258) om läkemedels-för-teckning Prop. 2008/09:128, bet. 2008/09:SoU23 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 1 om ändring i lagen om läkemedelsför-teckning: Den 13 maj 2009 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 393). 27. nr 238 Offentlighets- och sekretesslag Prop. 2008/09:150 och prop. 2008/09:145, bet. 2008/09:KU24 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 7 om lagen om läkemedelsförteckning: Den 20 maj 2009 utfärdade regeringen den lag riks-dagen antagit (SFS 528). Jfr Ju p. 37. 28. nr 240 Vissa frågor om vårdnadsbidrag m.m. Prop. 2008/09:139, bet. 2008/09:SfU10 Skrivelsen är slutbehandlad. Lagförslagen: Den 20 maj 2009 utfärdade rege-ringen de lagar riksdagen antagit (SFS 550-553). 29. nr 242 Ändring av vissa övergångsbestämmelser Utskottets förslag, bet. 2008/09:SfU12 Skrivelsen är slutbehandlad. Ändring av vissa övergångsbestämmelser: Den 20 maj 2009 utfärdade regeringen den lag riks-dagen antagit (SFS 554). 30. nr 249 Stöd till personer som vårdar eller stödjer när-stående Prop. 2008/09:82, bet. 2008/09:SoU19 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 1 om stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående: Den 20 maj 2009 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 549). 31. nr 259 Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten m.m. Prop. 2008/09:160, bet. 2008/09:SoU22 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 1 om samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten: Den 28 maj 2009 utfärdade reger-ingen de lagar riksdagen antagit (SFS 595-599, 601). 32. nr 288 Handel med vissa receptfria läkemedel Prop. 2008/09:190, bet. 2008/09:SoU25 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 2 om lagförslagen och mom. 3 om ändring i 2 kap. 5 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel: Den 17 juni 2009 utfärdade regering-en de lagar riksdagen antagit (SFS 730-734). 33. nr 314 Influensa A (H1N1) av den typ som upptäcktes och började spridas bland människor i Mexiko under första halvåret 2009 Prop. 2008/09:212, bet. 2008/09:SoU26 Skrivelsen är slutbehandlad. Influensa A (H1N1) av den typ som upptäcktes och började spridas bland människor i Mexiko under första halvåret 2009: Den 25 juni 2009 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 860). Riksmötet 2009/10 Riksdagens skrivelse 34. nr 4 Pensionsmyndigheten och dess verksamhet Prop. 2008/09:202, bet. 2009/10:SfU3 Skrivelsen är slutbehandlad. Lagförslagen: Den 22 oktober 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 986-1017). 35. nr 5 Utjämnat värde för buffertfonden vid beräkning av balanstalet Prop. 2008/09:219, bet. 2009/10:SfU6 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 2 om utjämnat värde för buffertfonden: Den 22 oktober 2009 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 1018). 36. nr 11 En politik för personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning Skr. 2008/09:185, bet. 2009/10:SoU2 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 5 om skrivelsen: Den 5 november 2009 be-slutade regeringen att lägga skrivelsen till hand-lingarna. 37. nr 12 Vissa psykiatrifrågor m.m. Prop. 2008/09:193, bet. 2009/10:SoU3 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 1 om lagförslagen: Den 22 oktober 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 979-981). 38. nr 16 Vissa socialförsäkringsfrågor, m.m. Prop. 2008/09:194, bet. 2009/10:SfU4 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 1 om särskilt högriskskydd, mom. 2 om närståendepenning och mom. 3 om utvidgad till-fällig föräldrapenning: Den 5 november 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 1048-1051). 39. nr 17 Beräkning av förmögenhet vid fastställande av vissa förmåner Prop. 2008/09:203, bet. 2009/10:SfU5 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 1 om förmögenhetsbegreppet m.m. och mom. 2 om underhållsstöd: Den 5 november 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 1053-1057). 40. nr 22 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2008 Skr. 2008/09:125, bet. 2009/10:SoU4 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 2 om skrivelsen: Den 26 november 2009 beslutade regeringen att lägga skrivelsen till handlingarna. 41. nr 49 Hösttilläggsbudget för 2009 Prop. 2009/10:2, bet. 2009/10:FiU11 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 15 om ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag: Den 10 december 2009 be-slutade regeringen om ändring i regleringsbreven för de anvisade anslagen. 42. nr 102 Försäkringskassans underlag för beslut om sjuk-penning 2009/10:RRS4, bet. 2009/10:SfU7 Skrivelsen är inte slutbehandlad. Framställningen*: Inspektionen för socialförsäk-ringen har i regleringsbrevet för budgetåret 2010 fått i uppdrag att genomföra en granskning av hantering av de underlag som ligger till grund för beslut om sjukpenning. Myndigheten ska redo-visa uppdraget senast den 2 maj 2011. 43. nr 124 Kompletterande förändringar i sjukförsäkringen, m.m. Prop. 2009/10:45, bet. 2009/10:SfU10 Skrivelsen är slutbehandlad. Förändringar i sjukförsäkringen a) och b): Den 10 december 2009 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 1454). 44. nr 125 Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialför-säkringsområdet Prop. 2009/10:1, bet. 2009/10:SfU1 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 6 om mål för utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp, mom. 22 om anslag under utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom, mom. 32 om anslag under utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn a): b) och mom. 47 om ändring i lagen om allmän försäkring: Den 11 december 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 1486-1489) och den 17 december 2009 ut-färdade regeringen regleringsbrev för de anvisa-de anslagen. 45. nr 131 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m. Prop. 2009/10:1, bet. 2009/10:SoU1 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 1 om anslag inom utgiftsområde 9 Hälso-vård, sjukvård och social omsorg, mom. 3 om be-myndigande för ramanslag 5:1 Stimulansbidrag och åtgärder inom äldrepolitiken, mom. 4 om bemyndigande för ramanslag 6:1 Statens institu-tionsstyrelse och mom. 5 om bemyndigan-de för ramanslag 8:2 Forskningsrådet för arbets-liv och socialvetenskap: Forskning: Den 17 de-cember 2009 och den 21 december 2009 utfärda-de reger-ingen regleringsbrev för de anvisade an-slagen. 46. nr 139 Ändringar i sjukförsäkringen Utskottets förslag, bet. 2009/10:SfU13 Skrivelsen är slutbehandlad. Ändringar i sjukförsäkringen: Den 17 december 2009 utfärdade regeringen den lag riksdagen an-tagit (SFS 1531). Finansdepartementet Äldre riksmöten Riksmötet 2000/01 Riksdagens skrivelse 1. nr 70 Beskattning av utländska nyckelpersoner Prop. 2000/01:12, bet. 2000/01:SkU6 Tidigare redovisad, se skr. 2000/01:75 (p. Fi 76), 2001/02:75 (p. Fi 24), 2002/03:75 (p. Fi 14), 2003/04:75 (p. Fi 11), 2004/05:75 (p. Fi 7), 2005/06:75 (p. Fi 5), 2006/07:75 (p. Fi 3), 2007/08:75 (p. Fi 2) och 2008/09:75 (p. Fi 1). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 3 om skadlig skattekonkurrens i Europeiska unionen*: Uppförande-kodgruppen har även under 2009 fortsatt sitt arbete med att se till att medlemsstaterna uppfyller sina åtaganden enligt uppförandekoden för före-tagsbeskattning. Under andra halvåret 2009 har Sverige haft ordförande-skapet. I slutet av 2008 uppnåddes efter långvariga diskussioner en samsyn bland medlemsstaterna om vad som skulle ligga inom gruppens mandat. Denna samsyn innebar dock ingen utvidgning av kodens tillämpningsområde. Det kan konstateras att det inte finns något intresse för de andra medlemsstaterna att diskutera behovet av en översyn av kodens tillämpningsområde. Mot denna bakgrund bedömer regeringen det som uteslutet att frågan om skatteincitament för nyckelpersoner under överskådlig tid kan komma att tas upp inom ramen för arbetet inom uppförande-kodgruppen. Regeringen avser därför att överväga att lägga skrivelsen till handlingarna. Riksmötet 2001/02 Riksdagens skrivelse 2. nr 201 Allmänna motioner om reklamskatt Motioner från den allmänna motionstiden 2001, bet. 2001/02:SkU20 Tidigare redovisad, se skr. 2002/03:75 (p. Fi 38), 2003/04:75 (p. Fi 24), 2004/05:75 (p. Fi 12), 2005/06:75 (p. Fi 9), 2006/07:75 (p. Fi 7), 2007/08:75 (p. Fi 4) och 2008/09:75 (p. Fi 2). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Om avskaffande av reklamskatten*: I budgetpropositionen för 2010 (prop. 2009/10:1 Förslag till statsbudget, finansplan m.m. avsnitt 7.2.6.2) angav regeringen att frågan om ytterligare steg i avskaffandet av reklamskatten har prövats i budgetberedningen. Regeringen anser, liksom tidigare, att den resterande reklamskatten bör avskaffas. Regeringen har dock prioriterat skatteändringar som på kort och lång sikt stärker sysselsättningen före ytterligare sänkning av reklamskatten. Riksmötet 2003/04 Riksdagens skrivelse 3. nr 34 Frågor om kommunal demokrati Motioner från den allmänna motionstiden 2002, bet. 2003/04:KU3 Tidigare redovisad, se skr. 2003/04:75 (p. Fi 62), 2004/05:75 (p. Fi 20), 2005/06:75 (p. Fi 11), 2006/07:75 (p. Fi 8), 2007/08:75 (p. Fi 5) och 2008/09:75 (p. Fi 3). Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 9 om kommunala extraval (res. 4)*: Den 8 december 2009 beslutade regeringen propositionen En reformerad grundlag (prop. 2009/10:80), där regeringen föreslår en ny bestämmelse i kommunallagen som innebär en möjlighet att hålla extraval till kommunfullmäktige mellan ordinarie val. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2011. Riksmötet 2005/06 Riksdagens skrivelse 4. nr 177 Allmänna motioner om inkomstskatter m.m. Motioner från den allmänna motionstiden 2005, bet. 2005/06:SkU16 Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. Fi 25), 2007/08:75 (p. Fi 18) och 2008/09:75 (p. Fi 7). Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 2 om beskattning av barnpension*: Regeringen har, som angavs i förra årets skrivelse, den 17 juni 2009 beslutat att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna. 5. nr 227 Stärkt revision och ansvarsprövning i kommuner och landsting Prop. 2005/06:55, bet. 2005/06:KU27 Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. Fi 28), 2007/08:75 (p. Fi 19) och 2008/09:75 (p. Fi 8). Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 2 om ny utredning om oberoende kommunal revision (res.)*: Den 22 oktober 2009 beslutade regeringen propositionen Oberoendet i den kommunala revisionen (prop. 2009/10:46), där regeringen i syfte att stärka revisionens oberoende föreslog att den som är ledamot eller ersättare i fullmäktige inte ska vara valbar som revisor inom den kommunen eller det landstinget. Riksmötet 2006/07 Riksdagens skrivelse 6. nr 114 Allmänna motioner om inkomstskatter m.m. Motioner från den allmänna motionstiden 2006, bet. 2006/07:SkU10 Tidigare redovisad, se skr. 2007/08:75 (p. Fi 29) och 2008/09:75 (p. Fi 13). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 4 om förmån av fri bil*: Regeringen avser att ta ställning i frågan om skattefrihet för alkolås i förmånsbilar i 2010 års ekonomiska vårproposition. 7. nr 115 Allmänna motioner om företagsbeskattning m.m. Motioner från den allmänna motionstiden 2006, bet. 2006/07:SkU11 Tidigare redovisad, se skr. 2007/08:75 (p. Fi 30) och 2008/09:75 (p. Fi 14). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 2 om införande av tonnageskatt*: Regeringen fortsätter att bereda frågan om tonnageskatt så skyndsamt som möjligt. Som framförts tidigare är det dock angeläget att det fortsatta arbetet inte inkräktar på andra mer prioriterade skattefrågor. Regeringen och riksdagen har prioriterat många skattefrågor under året. Ärendet bereds vidare inom Regeringskansliet. 8. nr 222 Tilläggsbudget 1 för 2007 Prop. 2006/07:100, bet. 2006/07:FiU21 Tidigare redovisad, se skr. 2007/08:75 (p. Fi 48) och 2008/09:75 (p. Fi 15). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 27 om bemyndigande avseende Arbetslivsresurs AR AB, första dels-satsen: Ärendet bereds inom Regeringskansliet. Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 27, första dels-satsen. Riksmötet 2007/08 Riksdagens skrivelse 9. nr 30 Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:FiU1 Tidigare redovisad, se skr. 2007/08:75 (p. Fi 56) och 2008/09:75 (p. Fi 16). Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 1 om riktlinjer för den ekonomiska politiken, mom. 2 om riktlinjer för budgetpolitiken, mom. 3 om beslut om utgiftsramar och beräkning av statsbudgetens inkomster, b) statsbudgetens övriga utgifter, ak) statsbudgetens totala inkomster, al) ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten, am) utgiftstak för staten och offentlig sektor och mom. 9 om bemyndigande för ramanslag: Den 8 april 2009 beslutade regeringen skrivelsen Årsredovisning för staten 2008 (skr. 2008/09:101 avsnitt 5). 10. nr 118 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:FiU4 Tidigare redovisad, se skr. 2007/08:75 (p. Fi 78) och 2008/09:75 (p. Fi 18). Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 2 om bemyndiganden att överskrida vissa anslag: Skrivelsen har i denna del behandlats i budgetpropositionen för 2010 (prop. 2009/10:1 utg.omr. 26). 11. nr 119 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08: FiU5 Tidigare redovisad, se skr. 2007/08:75 (p. Fi 79) och 2008/09:75 (p. Fi 19). Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 2 om åtagande som följer av EU-budgeten för 2008: Skrivelsen har i denna del behandlats i budgetpropositionen för 2010 (prop. 2009/10:1 utg.omr. 27 avsnitt 2). 12. nr 247 Utvärdering av penningpolitiken Bet. 2007/08:FiU24 Tidigare redovisad, se skr. 2008/09:75 (p. Fi 39). Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 1 om uppföljning av utvärderingen 1995-2005 och mom. 2 om utvärdering av penningpolitiken 2005-2007: Skrivelsen har i dessa delar behandlats i 2009 års ekonomiska vårproposition (prop. 2008/09:100 avsnitt 6). Riksmötet 2008/09 Riksdagens skrivelse 13. nr 17 Stabilitetsstärkande åtgärder för det svenska finansiella systemet Prop. 2008/09:61, bet. 2008/09:FiU16 Tidigare redovisad, se skr. 2008/09:75 (p. Fi 49). Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 6 om information till riksdagen*: Regeringen har i budgetpropositionen för 2010 (prop. 2009/10:1 utg.omr. 2 avsnitt 2.4.1) redogjort för de insatser som gjorts inom den finansiella sektorn. 14. nr 46 Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna Prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:FiU1 Tidigare redovisad, se skr. 2008/09:75 (p. Fi 53). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 1 om riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken, mom. 2 om beslut om utgiftsramar och beräkning av statsbudgetens inkomster, aj) statsbudgetens totala inkomster, ak) ålderspensionssystemet vid sidan av statsbudgeten, al) utgiftstak för staten och offentlig sektor och mom. 8 om bemyndigande för ramanslag: Skrivelsen kommer i dessa delar att behandlas i regeringens skrivelse Årsredovisning för staten 2009. Mom. 2 om beslut om utgiftsramar och beräkning av statsbudgetens inkomster, b) statsbudgetens övriga utgifter: Den 22 januari 2009 översände Regeringskansliet skrivelsen avseende beräkningen av myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret för 2009 till Riksgäldskontoret för kännedom och beaktande. Samma dag beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse i denna del till handlingarna. Skrivelsen kommer i övrigt i dessa delar att behandlas i regeringens skrivelse Årsredovisning för staten 2009. Mom. 3 om fördelning av utgifter 2010 och 2011: Skrivelsen har i denna del behandlats i budgetpropositionen för 2010 (prop. 2009/10:1 Förslag till statsbudget, finansplan m.m. avsnitt 8.4). Följande moment är inte slutbehandlade: Mom. 1, mom. 2 b), aj), ak) och al) samt mom. 8. 15. nr 53 Tilläggsbudget 2 för 2008 Prop. 2008/09:2, bet. 2008/09:FiU11 Tidigare redovisad, se skr. 2008/09:75 (p. Fi 54). Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 4 om bemyndigande att besluta om förvärv av aktier i ett utländskt bolag och mom. 5 om bemyndigande att besluta om förvärv av aktier i ett utländskt bolag: Den 29 april 2009 beslutade regeringen ändring av regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Vetenskapsrådet. 16. nr 88 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:KrU1 Tidigare redovisad, se skr. 2008/09:75 (p. Fi 66). Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 11 om Svenska Spels stöd till idrott och ungdomar: Den 29 mars 2007 beslutade regeringen att ge chefen för Finansdepartementet i uppdrag att föra talan och utöva rösträtt för staten som aktie-ägare vid bolagsstämma i AB Svenska Spel. Vid bolagsstämman den 15 april 2009 beslutades om disposition av AB Svenska Spels vinst. 17. nr 116 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik Prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:CU1 Tidigare redovisad, se skr. 2008/09:75 (p. Fi 76). Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 2 om mål för områdena Bostadsmarknad och Hållbart samhällsbyggande: Skrivelsen har i denna del behandlats i budgetpropositionen för 2010 (prop. 2009/10:1 utg.omr. 18 avsnitt 3.8). 18. nr 147 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning Prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:FiU2 Tidigare redovisad, se skr. 2008/09:75 (p. Fi 79). Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 1 om mål för utgiftsområde 2: Skrivelsen har i denna del behandlats i budgetpropositionen för 2010 (prop. 2009/10:1 utg.omr. 2 avsnitt 2.4). Mom. 10 om avveckling av Premiepensionsmyndigheten: Skrivelsen har i denna del behandlats i budgetpropositionen för 2010 (prop. 2009/10:1 utg.omr. 11). 19. nr 150 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner Prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:FiU3 Tidigare redovisad, se skr. 2008/09:75 (p. Fi 80). Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 1 om mål för utgiftsområdet: Skrivelsen har i denna del behandlats i budgetpropositionen för 2010 (prop. 2009/10:1 utg.omr. 25 avsnitt 2.4). 20. nr 151 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. Prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:FiU4 Tidigare redovisad, se skr. 2008/09:75 (p. Fi 81). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 1 om anslagen inom utgiftsområde 26 för 2009: Den 19 december 2008 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslaget 1:2 Oförutsedda utgifter och regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Riksgäldskontoret. Den 12 februari 2009 beslutade regeringen ändring av regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslaget 1:5 Garantier för vissa utländska instituts insättningar m.m. Den 28 maj 2009 beslutade regeringen övergångseffekter av kostnadsmässig avräkning mot anslag. Skrivelsen kommer i övrigt i denna del att behandlas i regeringens skrivelse Årsredovisning för staten 2009. Mom. 2 om bemyndigande att överskrida vissa anslag: Skrivelsen kommer i denna del att behandlas i budgetpropositionen för 2011. Följande moment är inte slutbehandlade: Mom. 1 och mom. 2. 21. nr 152 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen Prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:FiU5 Tidigare redovisad, se skr. 2008/09:75 (p. Fi 82). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 2 om åtagande som följer av EU-budgeten för 2009: Skrivelsen kommer i denna del att behandlas i budgetpropositionen för 2011. Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 2. 22. nr 157 Kommunala kompetensfrågor m.m. Prop. 2008/09:21, bet. 2008/09:KU5 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 5 februari 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 47-49). 23. nr 163 Genomförande av det tredje penningtvättsdirektivet Prop. 2008/09:70, bet. 2008/09:JuU13 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 12 februari 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 62-78). 24. nr 164 Kommunal demokrati Motioner från de allmänna motionstiderna 2007 och 2008, bet. 2008/09:KU11 Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 4 om användningen av det kommunala partistödet*: Ärendet bereds inom Regeringskansliet. Regeringen avser att överväga att låta utreda denna fråga inom ramen för en bredare översyn av även andra kommunala demokratifrågor. 25. nr 171 Taxering och beskattning av ägarlägenheter Prop. 2008/09:83, bet. 2008/09:SkU21 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 26 februari 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 105-108). 26. nr 175 Ökade möjligheter till skatteanstånd Prop. 2008/09:113, bet. 2008/09:SkU27 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 26 februari 2009 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 99). 27. nr 177 Kredit till Island Prop. 2008/09:106, bet. 2008/09:FiU34 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 1 om kredit till Island: Den 19 mars 2009 beslutade regeringen att ge Riksgäldskontoret i uppdrag att utforma avtalet om kredit till Island. Den 25 juni 2009 beslutade regeringen att underteckna låneavtal för en kredit till Island. Regeringen gav samtidigt Riksgäldskontoret i uppdrag att handlägga krediten. Låneavtalet undertecknades den 1 juli 2009. Mom. 2 om information till riksdagen*: Den 2 juli 2009 beslutade regeringen skrivelsen Villkoren för Sveriges kredit till Island (skr. 2008/09:230). 28. nr 183 Åtgärder för jobb och omställning Prop. 2008/09:97, bet. 2008/09:FiU18 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 1 om Tilläggsbudget 1 för 2009 a): Den 25 juni 2009 beslutade regeringen ändring av regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslagen 1:14, 1:15, 25:12 (2008), 25:15 (2007), 25:15 (2006), 25:16 (2007) och 25:16 (2006) inom utgiftsområde 16, Tilläggsbudget 1 för 2009 b): Den 17 juni 2009 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Myndigheten för yrkeshögskolan och Tilläggsbudget 1 för 2009 c): Regeringen har beslutat ändring av regleringsbrev för budgetåret 2009 enligt specifikation nedan. Utgiftsområde Anslag Dag för regeringens beslut (avser 2009) 14 Arbetsmarknad och arbetsliv 1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader 2 april 15 Studiestöd 1:2 Studiemedel m.m. 29 april 1:3 Studiemedelsräntor m.m. 29 april 16 Utbildning och universitetsforskning 1:13 Myndigheten för yrkeshögskolan 12 mars 1:15 Statligt stöd till vuxenutbildningen 12 mars 2:3 Uppsala universitet: Grundutbildning 2 april 2:5 Lunds universitet: Grundutbildning 2 april 2:7 Göteborgs universitet: Grundutbildning 2 april 2:9 Stockholms universitet: Grundutbildning 2 april 2:13 Linköpings universitet: Grundutbildning 2 april 2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Grundutbildning 2 april 2:19 Luleå tekniska universitet: Grundutbildning 2 april 2:21 Karlstads universitet: Grundutbildning 2 april 2:23 Växjö universitet: Grundutbildning 2 april 2:25 Örebro universitet: Grundutbildning 2 april 2:27 Mittuniversitet: Grundutbildning 2 april 2:29 Blekinge tekniska högskola: Grundutbildning 2 april 2:31 Malmö högskola: Grundutbildning 2 april 2:33 Högskolan i Kalmar: Grundutbildning 2 april 2:35 Mälardalens högskola: Grundutbildning 2 april 2:40 Högskolan i Borås: Grundutbildning 2 april 2:41 Högskolan Dalarna: Grundutbildning 2 april 2:42 Högskolan på Gotland: Grundutbildning 2 april 2:43 Högskolan i Gävle: Grundutbildning 2 april 2:44 Högskolan i Halmstad: Grundutbildning 2 april 2:45 Högskolan Kristianstad: Grundutbildning 2 april 2:52 Södertörns högskola: Grundutbildning 2 april 2:55 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m. 2 april 4:1 Centrala studiestödsnämnden 29 april 22 Kommunikationer 1:2 Väghållning och statsbidrag 19 mars 1:4 Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter 19 mars 29. nr 184 Ett enklare system för skattereduktion Prop. 2008/09: 77, bet. 2008/09:SkU20 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 19 mars 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 194-200). 30. nr 200 Kapitalhöjning i Europeiska investeringsbanken Prop. 2008/09:116, bet. 2008/09:FiU36 Skrivelsen är slutbehandlad. Riksdagens bemyndigande och kapitalhöjningen har trätt i kraft den 1 april 2009 genom beslut i Europeiska investeringsbanken den 30 mars 2009. Finansministern deltog i beslutet. 31. nr 201 Lag om femtioöresmyntets upphörande som lagligt betalningsmedel m.m. Riksbankens framställning 2008/09:RB3, bet. 2008/09:FiU37 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 2 april 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 282 och 283). 32. nr 203 Personnummer och samordningsnummer Prop. 2008/09:111, bet. 2008/09:SkU28 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 2 april 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 275, 277 och 278). 33. nr 223 Förenklad samverkan enligt samtjänstlagen Prop. 2008/09:123, bet. 2008/09:KU22 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 23 april 2009 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 314). 34. nr 225 Förvärv av kvalificerade innehav i finansiella företag, m.m. Prop. 2008/09:155, bet. 2008/09:FiU32 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 7 maj 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 350-365). 35. nr 231 Ändrade räntebestämmelser i skattesystemet Prop. 2008/09:181, bet. 2008/09:SkU35 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 7 maj 2009 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 390). 36. nr 233 Slopad återkommande teknisk kontroll av kassaregister Prop. 2008/09:133, bet. 2008/09:SkU29 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 20 maj 2009 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 548). 37. nr 234 Utökade möjligheter till omedelbart avdrag för inventarier av mindre värde Prop. 2008/09:129, bet. 2008/09:SkU34 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 20 maj 2009 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 547). 38. nr 246 Skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder Prop. 2008/09:178, bet. 2008/09:SkU32 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 20 maj 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 536-543). 39. nr 261 Oskäliga krav i börsers regelverk Prop. 2008/09:164, bet. 2008/09:FiU30 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 28 maj 2009 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 588). 40. nr 262 Säljstödjande finansiering Prop. 2008/09:148, bet. 2008/09:FiU31 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 28 maj 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 616 och 617). 41. nr 270 Beskattning av ersättningar till ledamöter av Europaparlamentet och viss personal vid Europaskolorna (förnyad behandling) Prop. 2008/09:136, bet. 2008/09:SkU36 Skrivelsen är inte slutbehandlad. Första dels-satsen: Den 28 maj 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 583 och 584). Andra dels-satsen*: Riksdagen har tillkännagett som sin mening att regeringen ska undersöka möjligheten av att beskatta kostnadsersättningar till ledamöter av Europaparlamentet som inte motsvaras av utgifter som de är avsedda att täcka och återkomma till riksdagen i frågan. Av artikel 20 i Europaparlamentets ledamotsstadga (2005/684/EG, Euratom) framgår att ledamöterna har rätt till ersättning för de kostnader som uppstår under utövandet av deras uppdrag och att ersättningen, med undantag för resekostnadsersättning, kan ges enligt schablon. I artikeln framgår också att det är Europaparlamentet som fastställer villkoren för kostnadsersättningen. Enligt artikel 12.6 i ledamotsstadgan ska kostnadsersättningen vara skattefri. Regeringen gör med hänsyn härtill bedömningen att det inte är möjligt att beskatta ledamöternas kostnadsersättningar. Regeringen avser därför att överväga att lägga skrivelsen till handlingarna. 42. nr 294 Utvärdering av penningpolitiken 2006-2008 och en beskrivning av Riksbankens åtgärder till följd av finanskrisen Bet. 2008/09:FiU24 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 1 om utvärdering av penningpolitiken 2006-2008: Skrivelsen har i denna del behandlats i budgetpropositionen för 2010 (prop. 2009/10:1 Förslag till statsbudget, finansplan m.m. avsnitt 6). 43. nr 296 Utvecklingen inom den kommunala sektorn Skr. 2008/09:102, bet. 2008/09:FiU27 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 10 augusti 2009 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna. 44. nr 297 Ändring av täckningsbeloppet för insättningsgarantin Prop. 2008/09:186, bet. 2008/09:FiU35 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 17 juni 2009 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 698). 45. nr 298 Gränsöverskridande fusioner för finansiella företag, m.m. Prop. 2008/09:180, bet. 2008/09:FiU38 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 17 juni 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 708-716). 46. nr 304 Beskattning av europeiska grupperingar för territoriellt samarbete Prop. 2008/09:173, bet. 2008/09:SkU30 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 17 juni 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 721 och 722). 47. nr 305 Indelning i utgiftsområden Prop. 2008/09:100, bet. 2008/09:KU26 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 2 om en ny pensionsmyndighet, mom. 3 om länsstyrelsernas uppgifter m.m., mom. 4 om Centrala studiestödsnämnden m.m. och mom. 5 om övriga utgiftsområdesändringar: Den 10 september 2009 beslutade regeringen budgetpropositionen för 2010 (prop. 2009/10:1 Förslag till statsbudget, finansplan m.m. avsnitt 8) i enlighet med de av riksdagen godkända ändringarna på utgiftsområdena. 48. nr 308 Riktlinjer för den ekonomiska politiken Prop. 2008/09:100, bet. 2008/09:FiU20 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 1 om riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken: Skrivelsen har i denna del behandlats i budgetpropositionen för 2010 (prop. 2009/10:1 Förslag till statsbudget, finansplan m.m.). 49. nr 310 Redovisning av skatteutgifter 2009 Skr. 2008/09:183, bet. 2008/09:SkU33 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 24 september 2009 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna. 50. nr 311 Vårtilläggsbudget för 2009 Prop. 2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 2 om rörlig kredit i Riksgäldskontoret: Den 25 juni 2009 beslutade regeringen ändring av regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Kammarkollegiet. Mom. 3 om försäljning av fastighet i Hamburg: Den 25 juni 2009 godkände regeringen avtal om försäljning av fastighet med adress Alsterufer 15 i Hamburg, Tyskland. Mom. 4 om användning av anslaget 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap: Den 2 juli 2009 beslutade regeringen ändring av regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Försvarsmakten. Mom. 5 om kapitaltillskott till Swedfund: Den 25 juni 2009 beslutade regeringen ändring av regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslagen 1:11 inom utgiftsområde 5 och 1:1, 1:2 och 2:1 inom utgiftsområde 7 om ökning av finansiellt villkor från 300 MSEK till 600 MSEK avseende kapitaltillskott till det statligt ägda riskkapitalbolaget Swedfund samt om utbetalning av dessa medel. Mom. 6 om användning av anslaget 1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden: Den 25 juni 2009 beslutade regeringen ändring av regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Migrationsverket. Mom. 7 om godkännande av överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting: Den 25 juni 2009 beslutade regeringen ändring av regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Socialstyrelsen. Mom. 8 om bemyndigande för anslaget 1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013: Den 2 juli 2009 beslutade regeringen ändring av regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslagen 1:4 och 33:5 (2008) inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt. Mom. 9 om bemyndigande för anslaget 1:10 Klimatanpassning: Den 16 juli 2009 beslutade regeringen ändring av regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslaget 1:10 Klimatanpassning inom utgiftsområde 20. Mom. 10 om investeringsplan för Affärsverket svenska kraftnät och mom. 11 om försäljning av aktier i Nord Pool ASA: Den 25 juni 2009 beslutade regeringen ändring av regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Affärsverket svenska kraftnät inom utgiftsområde 21 Energi. Mom. 12 om användning av anslaget 2:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade: Den 10 december 2009 beslutade regeringen ändring av regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Post- och telestyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer och utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap. Mom. 13 om användning av anslaget 2:3 Grundläggande betaltjänster: Den 15 oktober 2009 beslutade regeringen ändring av regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslaget 2:3 Grundläggande betaltjänster inom utgiftsområde 22 Kommunikationer. Mom. 14 om användning av anslaget 1:13 Räntekostnader för förskotterade gårdsstöd m.m. och mom. 15 om bemyndigande för anslaget 1:21 Konkurrenskraftig livsmedelssektor: Den 25 juni 2009 beslutade regeringen ändring av regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Statens jordbruksverk. Mom. 16 om försäljning av en del av fastigheten Uppsala Ultuna 2:1 i Uppsala kommun och mom. 17 om bemyndigande om beslut om överskott från försäljning: Den 25 juni 2009 beslutade regeringen att lämna Sveriges lantbruksuniversitet tillstånd att försälja del av fastigheten Ultuna 2:1 samt att investera överskott från försäljningen i ny anläggning. Mom. 18 om ändrade ramar för utgiftsområden samt nya och ändrade anslag: Regeringen har beslutat ändring av regleringsbrev för budgetåret 2009 enligt specifikation nedan. Utgiftsområde Anslag Dag för regeringens beslut (avser 2009) 1 Rikets styrelse 3:1 Sametinget 25 juni 4:1 Regeringskansliet m.m. 25 juni 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1:1 Statskontoret 25 juni 1:3 Avveckling av Verket för förvaltnings- utveckling m.m. 25 juni 1:9 Statistiska centralbyrån 25 juni 1:11 Finansinspektionen 25 juni 3 Skatt, tull och exekution 1:1 Skatteverket 25 juni 4 Rättsväsendet 1:1 Polisorganisationen 25 juni 5 Internationell samverkan 1:1 Bidrag till vissa internationella organisa- tioner 25 juni 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 25 juni 6 Försvar och samhällets krisberedskap 1:1 Förbandsverksamhet och beredskap 2 juli 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar 2 juli 1:7 Officersutbildning m.m. 3 september 1:8 Försvarets radioanstalt 25 juni 1:11 Nämnder m.m. 25 juni och 23 juli 2:6 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal 3 september 2:7 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 25 juni 2:8 Avvecklingsmyndigheten för SRV, KBM och SPF 3 september 7 Internationellt bistånd 1:1 Biståndsverksamhet 25 juni 8 Migration 1:5 Kostnader vid domstolsprövning i utlänningsärenden 25 juni 1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden 25 juni 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg 1:5 Bidrag för läkemedelsförmånerna 25 juni 1:8 Bidrag till psykiatri 25 juni 2:5 Bidrag till WHO 19 augusti 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och handikapp 2:1 Försäkringskassan 25 juni 14 Arbetsmarknad och arbetsliv 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd 19 augusti 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser 19 augusti 1:11 Bidrag till lönegarantiersättning 25 juni 2:4 Internationella arbetsorganisationen (ILO) 25 juni 15 Studiestöd 1:2 Studiemedel m.m. 26 november 1:3 Studiemedelsräntor m.m. 26 november 16 Utbildning och universitetsforskning 1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 25 juni 1:5 Utveckling av skolväsende, förskoleverk- samhet och skolbarnomsorg 25 juni 1:13 Myndigheten för yrkeshögskolan 25 juni 1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning 25 juni 2:15 Karolinska institutet: Grundutbildning 25 juni 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid 1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete 25 juni 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik 1:4 Räntebidrag m.m. 1 oktober 2:4 Lantmäteriet 2 juli 20 Allmän miljö- och naturvård 1:2 Miljöövervakning m.m. 2 juli 1:4 Sanering och återställning av förorenade områden 2 juli 1:7 Internationellt miljösamarbete 2 juli 21 Energi 1:12 Energimarknadsinspektionen: Förvaltnings- kostnader 25 juni 22 Kommunikationer 1:2 Väghållning och statsbidrag 1 oktober 1:5 Transportstyrelsen 1 oktober 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar 1:1 Skogsstyrelsen 25 juni 1:7 Bekämpande av smittsamma husdjurssjuk- domar 25 juni 1:9 Statens jordbruksverk 25 juni 1:13 Räntekostnader för förskotterade gårdsstöd m.m. 25 juni 1:14 Fiskeriverket 25 juni 1:22 Bidrag till vissa internationella organisa- tioner m.m. 25 juni 1:23 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 25 juni 1:29 Sveriges lantbruksuniversitet 25 juni 24 Näringsliv 1:25 Tillväxtverket 8 oktober 1:26 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärde- ringar och analyser 27 augusti 2:3 Exportfrämjande verksamhet 25 juni 2:5 Avgifter till internationella handelsorganisa- tioner 25 juni 25 Allmänna bidrag till kommuner 1:4 Tillfälligt konjunkturstöd till kommuner och landsting 2 juli 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen 1:1 Avgiften till Europeiska gemenskapen 17 september 51. nr 312 Årsredovisning för staten 2008 Skr. 2008/09:101, bet. 2008/09:FiU26 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 24 september 2009 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna. Riksmötet 2009/10 Riksdagens skrivelse 52. nr 20 Villkoren för Sveriges kredit till Island Skr. 2008/09:230, bet. 2009/10:FiU8 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 28 januari 2010 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna. 53. nr 23 Beskattning av utomlands bosatta artister, m.fl. Prop. 2008/09:182, bet. 2009/10:SkU2 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 12 november 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 1060-1065). 54. nr 35 Informationsutbyte och partiella skatteavtal med Jersey Prop. 2008/09:208, bet. 2009/10:SkU4 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 19 november 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 1120-1123). Samma dag beslutade regeringen att underrätta Jersey om att avtalen godkänts. 55. nr 36 Informationsutbyte och partiella skatteavtal med Guernsey Prop. 2008/09:209, bet. 2009/10:SkU5 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 19 november 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 1124-1127). Samma dag beslutade regeringen att underrätta Guernsey om att avtalen godkänts. 56. nr 37 Informationsutbyte och partiella skatteavtal med Bermuda Prop. 2008/09:222, bet. 2009/10:SkU6 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 19 november 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 1117-1119). Samma dag beslutade regeringen att underrätta Bermuda om att avtalen godkänts. 57. nr 38 Informationsutbyte och partiella skatteavtal med Brittiska Jungfruöarna Prop. 2008/09:223, bet. 2009/10:SkU7 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 19 november 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 1114-1116). Samma dag beslutade regeringen att underrätta Brittiska Jungfruöarna om att avtalen godkänts. 58. nr 39 Kontroll av postförsändelser Skr. 2009/10:8, bet. 2009/10:SkU8 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 10 december 2009 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna. 59. nr 42 Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna Prop. 2009/10:1, bet. 2009/10:FiU1 Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 1 om riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken, mom. 2 om beslut om utgiftsramar och beräkning av statsbudgetens inkomster 2010, a) utgiftstak för staten och den offentliga sektorn, d) statsbudgetens skatteinkomster, e) statsbudgetens övriga inkomster, f) statsbudgetens totala inkomster, g) ålderspensionssystemet och mom. 8 om bemyndigande för ramanslag: Skrivelsen kommer i dessa delar att behandlas i regeringens skrivelse Årsredovisning för staten 2010. Mom. 2 om beslut om utgiftsramar och beräkning av statsbudgetens inkomster 2010, b) statsbudgetens utgifter på utgiftsområden: Den 28 januari 2010 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse i denna del till handlingarna. Mom. 2 om beslut om utgiftsramar och beräkning av statsbudgetens inkomster 2010, c) statsbudgetens övriga utgifter: Den 28 januari 2010 översände Regeringskansliet skrivelsen avseende beräkningen av myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret för 2010 till Riksgäldskontoret för kännedom och beaktande. Samma dag beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse i denna del till handlingarna. Skrivelsen kommer i övrigt i dessa delar att behandlas i regeringens skrivelse Årsredovisning för staten 2010. Mom. 3 om fördelning av utgifter 2011 och 2012: Skrivelsen kommer i denna del att behandlas i budgetpropositionen för 2011. Mom. 4 om bemyndigande om upplåning, mom. 5 om lån för myndigheternas investeringar i anläggningstillgångar och mom. 6 om myndigheternas räntekontokrediter: Den 28 januari 2010 översände Regeringskansliet skrivelsen i dessa delar till Riksgäldskontoret för kännedom och beaktande. Samma dag beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse i dessa delar till handlingarna. Mom. 7 om Sjunde AP-fondens lån och räntekontokredit i Riksgäldskontoret: Den 10 december 2009 beslutade regeringen om räntekonto med kredit respektive låneram i Riksgäldskontoret för Sjunde AP-fonden. Mom. 9 om lagförslagen vad gäller skattefrågor: Den 19 november 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 1159 och 1160). Följande moment är inte slutbehandlade: Mom. 1, mom. 2 a), c), d), e), f) och g) samt mom. 3 och mom. 8. 60. nr 43 Hösttilläggsbudget för 2009 Prop. 2009/10:2, bet. 2009/10:FiU11 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 14 om bemyndigande om kredit på räntekonto i Riksgäldskontoret: Den 10 december 2009 beslutade regeringen om räntekonto med kredit respektive låneram i Riksgäldskontoret för Sjunde AP-fonden. Mom. 15 om ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag: Regeringen har beslutat om ändring av regleringsbrev för budgetåret 2009 - den 3 december 2009 avseende Kungliga hov- och slottsstaten, Arbetsgivarverket, Kompetensrådet för utveckling i staten, Avvecklingsmyndigheten för Verva, Kammarkollegiet och anslagen 1:1, 1:2, 1:3 och 1:4 inom utgiftsområde 25, - den 17 december 2009 avseende Statens bostadskreditnämnd. 61. nr 54 Avtal om upplysningar i skatteärenden och partiella skatteavtal med Caymanöarna Prop. 2009/10:19, bet. 2009/10:SkU14 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 19 november 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 1111-1113). Samma dag beslutade regeringen att underrätta Caymanöarna om att avtalen godkänts. 62. nr 55 Informationsutbytesavtal och partiellt skatteavtal med Aruba Prop. 2009/10:26, bet. 2009/10:SkU19 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 26 november 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 1287 och 1288). Samma dag beslutade regeringen att underrätta Nederländerna om att avtalen godkänts. 63. nr 56 Informationsutbytesavtal och partiellt skatteavtal med Nederländska Antillerna Prop. 2009/10:25, bet. 2009/10:SkU20 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 26 november 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 1285 och 1286). Samma dag beslutade regeringen att underrätta Nederländerna om att avtalen godkänts. 64. nr 57 AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2008 Skr. 2008/09:130, bet. 2009/10:FiU6 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 17 december 2009 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna. 65. nr 58 Redovisning av kommunal medfinansiering till statlig infrastruktur Prop. 2008/09:228, bet. 2009/10:FiU15 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 26 november 2009 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 1319). 66. nr 71 Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution Prop. 2009/10:1, bet. SkU1 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 1 om anslag inom utgiftsområde 3 skatt, tull och exekution: Den 17 december 2009 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Tullverket och Kronofogdemyndigheten. Den 21 december 2009 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Skatteverket. 67. nr 72 Riksrevisionens styrelses redogörelse om regeringens redovisning av skatteuppskov Redog. 2008/09:RRS24, bet. 2009/10:SkU3 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 21 december 2009 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna. 68. nr 74 Vissa ändringar av reglerna om avdrag för resor mellan bostaden och arbetsplatsen Prop. 2009/10:11, bet. 2009/10:SkU9 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 26 november 2009 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 1239). 69. nr 75 Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom och tomträtter genom vissa slag av delning Prop. 2009/10:9, bet. 2009/10:SkU10 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 26 november 2009 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 1232). 70. nr 76 Ändrade regler om beskattning av vissa penninglån och slopande av avdragsrätten för ränta på sådana lån Prop. 2009/10:12, bet. 2009/10:SkU11 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 3 december 2009 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 1412). 71. nr 77 Prissättningsbesked vid internationella transaktioner Prop. 2009/10:17, bet. 2009/10:SkU13 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 26 november 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 1289-1294). 72. nr 78 Beskattning av andelsbyten vid utflyttning Prop. 2009/10:24, bet. 2009/10:SkU16 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 26 november 2009 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 1229). 73. nr 79 Anstånd med inbetalning av skatt i samband med uttagsbeskattning, m.m. Prop. 2009/10:39, bet. 2009/10:SkU17 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 26 november 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 1230 och 1231). 74. nr 86 Stabilitetsavgift Prop. 2009/10:30, bet. 2009/10:FiU7 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 3 december 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 1418 och 1419). 75. nr 92 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Prop. 2009/10:1, bet. 2009/10:KU1 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 1 om anslag m.m. 2010 inom utgiftsområde 1, i) fördelning av anslagen inom utgiftsområde 1: Den 3 december 2009 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Kungliga hov- och slottsstaten. Den 17 december 2009 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende länsstyrelserna. 76. nr 99 Obligatoriskt utgiftstak Prop. 2009/10:5, bet. 2009/10:KU9 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 3 december 2009 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 1444). 77. nr 107 Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för tjänster, återbetalning till utländska företagare och periodisk sammanställning Prop. 2009/10:15, bet. 2009/10:SkU12 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 3 december 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 1333, 1335, 1337, 1339, 1341, 1343 och 1345). 78. nr 108 Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor Prop. 2009/10:33, bet. 2009/10:SkU15 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 3 december 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 1407-1411). 79. nr 109 Skattefri kapitalvinst och utdelning på andelar inom handelsbolagssektorn Prop. 2009/10:36, bet. 2009/10:SkU22 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 3 december 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 1413 och 1414). 80. nr 110 Ett ytterligare förstärkt jobbskatteavdrag Prop. 2009/10:42, bet. 2009/10:SkU23 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 10 december 2009 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 1452). 81. nr 111 Ytterligare sänkt skatt för pensionärer Prop. 2009/10:29, bet. 2009/10:SkU24 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 10 december 2009 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 1490). 82. nr 112 Ändringar i premiepensionssystemet Prop. 2009/10:44, bet. 2009/10SfU9 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 17 december 2009 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 1525). 83. nr 113 Ändringar i premiepensionssystemet Prop. 2009/10:44, bet. 2009/10SfU9 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 10 december 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 1458-1461 och 1463). 84. nr 121 Det nya punktskattedirektivet Prop. 2009/10:40, bet. 2009/10:SkU18 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 10 december 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 1493 och 1501-1508). 85. nr 122 Vissa punktskattefrågor med anledning av budgetpropositionen för 2010 Prop. 2009/10:41, bet. 2009/10:SkU21 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 10 december 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 1467-1472, 1492 och 1494-1500). 86. nr 123 Ändring i reglerna om beskattning av underskottsföretag Prop. 2009/10:47, bet. 2009/10:SkU25 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 10 december 2009 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 1453). 87. nr 134 Ändringar av stadgarna för Internationella valutafonden och Världsbanken Prop. 2009/10:14, bet. 2009/10:FiU16 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 17 december 2009 godkände regeringen ändringarna av stadgarna för Internationella valutafonden och Världsbanken. 88. nr 135 Oberoendet i den kommunala revisionen Prop. 2009/10:46, bet. 2009/10:KU16 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 4 februari 2010 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 51). 89. nr 144 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Prop. 2009/10:1, bet. 2009/10:KrU1 Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 2 om hyressättningen inom kulturområdet*: Ärendet bereds inom Regeringskansliet. Mom. 3 om anslagen för 2010 inom utgiftsområde 17: Den 17 december 2009 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Lotteriinspektionen. Mom. 9 om Svenska Spels stöd till idrott: Ärendet bereds inom Regeringskansliet. Följande moment är inte slutbehandlade: Mom. 2 och 9. 90. nr 150 Utnämningspolitiken Skr. 2009/10:43, bet. 2009/10:KU13 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 4 februari 2010 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna. 91. nr 154 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Prop. 2009/10:1, bet. 2009/10:JuU1 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 26 om lagförslagen: Den 14 januari 2010 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 9, 12, och 13). 92. nr 158 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik Prop. 2009/10:1, bet. 2009/10:CU1 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 1 om anslagsfördelningen inom utgiftsområde 18 budgetåret 2010 och mom. 2 om bemyndiganden för regeringen: Den 21 december 2009 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Statens bostadskreditnämnd och regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslagen 1:4 och 31:11 (2006). 93. nr 163 Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning Prop. 2009/10:1, bet. 2009/10:FiU2 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 1 om anslagen 2010 inom utgiftsområde 2: Den 21 december 2009 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslagen inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning. Mom. 2 om bemyndigande för Kammarkollegiet: Den 21 december 2009 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Kammarkollegiet. Mom. 3 om bemyndigande för Statens pensionsverk: Den 21 december 2009 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Statens pensionsverk. Mom. 4 om bemyndigande för bidragsfastigheter och mom. 7 om Statens fastighetsverk: Den 21 december 2009 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Statens fastighetsverk. Mom. 5 om kredit till Lettland: Den 21 december 2009 beslutade regeringen i regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Riksgäldskontoret att Riksgäldskontoret ska handlägga krediten till Lettland efter att villkor fastställts och avtal undertecknats. Mom. 8 om Fortifikationsverket: Den 21 december 2009 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Fortifikationsverket. 94. nr 166 Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner Prop. 2009/10:1, bet. 2009/10:FiU3 Skrivelse är slutbehandlad. Mom. 1 om anslag för 2010 inom utgiftsområde 25: Den 21 december 2009 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslagen 1:1, 1:2 och 1:3 inom utgiftsområde 25. 95. nr 167 Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. Prop. 2009/10:1, bet. 2009/10:FiU4 Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 1 om anslagen inom utgiftsområde 26 för 2010: Den 21 december 2009 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslaget 1:2 inom utgiftsområde 26 och regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Riksgäldskontoret. Mom. 2 om bemyndiganden att överskrida vissa anslag: Skrivelsen kommer i denna del att behandlas i budgetpropositionen för 2012. Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 2. 96. nr 168 Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen Prop. 2009/10:1, bet. 2009/10: FiU5 Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 1 om anslag för 2010 inom utgiftsområde 27: Den 21 december 2009 beslutade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslaget 1:1 Avgiften till Europeiska unionen. Mom. 2 om åtaganden som följer av EU-budgeten för 2010: Skrivelsen kommer i denna del att behandlas i budgetpropositionen för 2012. Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 2 97. nr 170 Riksrevisorernas årliga rapport Redog. 2008/09:RRS26, bet. 2009/10:FiU9 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 28 januari 2010 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna. 98. nr 172 Statsbudget för 2010 Prop. 2009/10:1, bet. 2009/10:FiU10 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 28 januari 2010 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna. Utbildningsdepartementet Äldre riksmöten Riksmötet 2000/01 Riksdagens skrivelse 1. nr 229 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Prop. 2000/01:72, bet. 2000/01:UbU15 Tidigare redovisad, se skr. 2001/02:75 (p. U 9), 2002/03:75 (p. U 2), 2003/04:75 (p. U 2), 2004/05:75 (p. U 6), 2005/06:75 (p. U 4), 2006/07:75 (p. U 1), 2007/08:75 (p. U 1) och 2008/09:75 (p. U 1). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 1 om mål och strategi för vuxnas lärande: Den 21 november 2002 beslutade regeringen förordning om kommunal vuxenutbildning (SFS 1012). En arbetsgrupp inom Utbildningsdepartementet upprättade promemorian Stöd till vuxnas lärande (Ds 2002:66) och 2005 upprättades promemorian Vuxenutbildningslag (Ds 2005:33). Promemoriorna har remissbehandlats. Regeringen beslutade den 10 december 2009 att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till en ny skollag. Regeringen avser att återkomma till riksdagen i en proposition med förslag till en ny skollag m.m. i mars 2010. Riksmötet 2001/02 Riksdagens skrivelse 2. nr 184 Fristående skolor Prop. 2001/02:35, bet. 2001/02:UbU7 Tidigare redovisad, se skr. 2002/03:75 (p. U 6), 2003/04:75 (p. U 3), 2004/05:75 (p. U 8), 2005/06:75 (p. U 6), 2006/07:75 (p. U 2), 2007/08:75 (p. U 2) och 2008/09:75 (p. U 2). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 12 om yttranden till Skolverket över ansökningar*: Regeringen gav den 20 oktober 2005 Statens skolverk i uppdrag att i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting och Friskolornas Riksförbund föreslå åtgärder som kan vidtas för att utveckla kommunernas konsekvensbeskrivningar. Därefter har frågan utretts av Utredningen om lika villkor för fristående skolor. Utredningen har lämnat förslag i betänkandet Mer om fristående skolor och enskild förskoleverksamhet (SOU 2008:122). Betänkandet har remissbehandlats. Regeringen avser att återkomma till riksdagen i en proposition med förslag om fristående skolors ansökan och Statens skolinspektions prövning i mars 2010. Riksmötet 2002/03 Riksdagens skrivelse 3. nr 204 Fristående skolor Motioner från allmänna motionstiden 2002, bet. 2002/03:UbU15 Tidigare redovisad, se skr. 2003/04:75 (p. U 9), 2004/05:75 (p. U 14), 2005/06:75 (p. U 12), 2006/07:75 (p. U 4), 2007/08:75 (p. U 4) och 2008/09:75 (p. U 4). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 13 om uppföljning och utvärdering av fristående skolor*: Regeringen beslutade den 10 december 2009 att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till en ny skollag. Regeringen avser att återkomma till riksdagen i en proposition med förslag till en ny skollag m.m. i mars 2010. Riksmötet 2003/04 Riksdagens skrivelse 4. nr 197 Allmänna skolfrågor Motioner från allmänna motionstiden 2003, bet. 2003/04:UbU12 Tidigare redovisad, se skr. 2004/05:75 (p. U 18), 2005/06:75 (p. U 13), 2006/07:75 (p. U 5), 2007/08:75 (p. U 5) och 2008/09:75 (p. U 5). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 15 om entreprenad*: Frågan har utretts av Gymnasieentreprenadutredningen, som den 12 januari 2006 lämnade betänkandet Skola & Samhälle (SOU 2006:1). Betänkandet har remissbehandlats. Regeringen beslutade den 10 december 2009 att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till en ny skollag. Regeringen avser att återkomma till riksdagen i en proposition med förslag till en ny skollag m.m. i mars 2010. Riksmötet 2004/05 Riksdagens skrivelse 5. nr 204 Fristående skolor Motioner från allmänna motionstiden 2004, bet. 2004/05:UbU8 Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. U 23), 2006/07:75 (p. U 8), 2007/08:75 (p. U 7) och 2008/09:75 (p. U 7). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 1 om lika villkor för skolor oavsett driftsform*: Regeringen beslutade den 10 december 2009 att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till en ny skollag. Regeringen avser att återkomma till riksdagen i en proposition med förslag till en ny skollag m.m. i mars 2010. Mom. 10 om sista datum för besked om etableringstillstånd*: Regeringen gav den 20 oktober 2005 Statens skolverk i uppdrag att i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting och Friskolornas Riksförbund lämna förslag på när en ansökan bör vara Skolverket till handa och när beslut om etablering för fristående skolor bör fattas samt att vidta eller föreslå åtgärder för en effektivare handläggning av ansökningar. Därefter har frågan utretts av Utredningen om lika villkor för fristående skolor. Utredningen har lämnat förslag i betänkandet Mer om fristående skolor och enskild förskoleverksamhet (SOU 2008:122). Betänkandet har remissbehandlats. Regeringen avser att återkomma till riksdagen i en proposition med förslag om fristående skolors ansökan och Statens skolinspektions prövning i mars 2010. Riksmötet 2005/06 Riksdagens skrivelse 6. nr 180 Vuxenutbildning Motioner från allmänna motionstiden 2005, bet. 2005/06:UbU8 Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. U 13), 2007/08:75 (p. U 11) och 2008/09:75 (p. U 9). Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 24 om svenskundervisning för invandrare i folkhögskola*: Den 3 mars 2008 lämnade Frivuxutredningen betänkandet Frivux - valfrihet i vuxenutbildningen (SOU 2008:17). En arbetsgrupp inom Utbildningsdepartementet upprättade promemorian En utökad betygsrätt för enskilda utbildningsanordnare, kommunal överlåtelse av myndighetsuppgifter, sfi i folkhögskola, m.m. (U2008/6038/SV). Promemorian har remissbehandlats. Regeringen överlämnade den 8 december 2009 propositionen Svenskundervisning för invandrare i folkhögskola (prop. 2009/10:68) till riksdagen. 7. nr 240 Fristående skolor m.m. Motioner från allmänna motionstiden 2005, bet. 2005/06:UbU13 Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. U 16), 2007/08:75 (p. U 12) och 2008/09:75 (p. U 10). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 1 om lika villkor för fristående och kommunala skolor*: Regeringen beslutade den 10 december 2009 att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till en ny skollag. Regeringen avser att återkomma till riksdagen i en proposition med förslag till en ny skollag m.m. i mars 2010. Mom. 10 om plan-, bygg- och lokalfrågor*: Regeringen överlämnade den 17 mars 2009 propositionen Offentliga bidrag på lika villkor (prop. 2008/09:171) till riksdagen. I propositionen behandlas frågan att tillämpning av regler för kommunal planering och verksamhetsutövning inte får användas för att försämra fristående skolors möjlighet till etablering. Mom. 17 om prövning av ersättningen*: Utredningen om lika villkor för fristående skolor har utrett frågan och lämnat förslag i delbetänkandet Bidrag på lika villkor (SOU 2008:8). Betänkandet har remissbehandlats. Regeringen överlämnade den 17 mars 2009 propositionen Offentliga bidrag på lika villkor (prop. 2008/09:171) till riksdagen. Moment som inte är slutbehandlat: Mom. 1. 8. nr 241 Grundskolan Motioner från allmänna motionstiden 2005, bet. 2005/06:UbU14 Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. U 17), 2007/08:75 (p. U 13) och 2008/09:75 (p. U 11). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 59 om flexibel skolstart*: Den 1 februari 2007 gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag till en framtida struktur för gymnasieskolans studievägar. Utredaren skulle bl.a. redovisa de konsekvenser en eventuell flexibel start i grundskolan kan få för elevernas övergång till gymnasieskolan. Utredaren skulle vidare undersöka hur en flexibel skolstart kan förenas med gymnasieskolans antag-ningssystem, så att alla elever erbjuds ett allsidigt utbud av gymnasieutbildningar (dir. 2007:8). Utredarens överväganden presenterades i betänkandet Framtidsvägen - en reformerad gymnasieskola (SOU 2008:27), som överlämnades till regeringen den 31 mars 2008. Den 29 oktober 2009 gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att analysera och föreslå hur införandet av en försöksverksamhet med flexibel skolstart i grundskolan kan genomföras. Utredaren ska redovisa sitt uppdrag senast den 1 oktober 2010 (dir. 2009:98). Mom. 104 om utökade sanktionsmöjligheter för Statens skolverk*: Regeringen beslutade den 10 december 2009 att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till en ny skollag. Regeringen avser att återkomma till riksdagen i en proposition med förslag till en ny skollag m.m. i mars 2010. 9. nr 313 Vissa frågor om vuxnas lärande, m.m. Prop. 2005/06:148, bet. 2005/06:UbU22 Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. U 22), 2007/08:75 (p. U 14) och 2008/09:75 (p. U 12). Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 5 om svenskundervisning för invandrare i folkhögskola*: Den 3 mars 2008 lämnade Frivuxutredningen betänkandet Frivux - valfrihet i vuxenutbildningen (SOU 2008:17). En arbetsgrupp inom Utbildningsdepartementet upprättade promemorian En utökad betygsrätt för enskilda utbildningsanordnare, kommunal överlåtelse av myndighetsuppgifter, sfi i folkhögskola, m.m. (U2008/6038/SV). Promemorian har remissbehandlats. Regeringen överlämnade den 8 december 2009 propositionen Svenskundervisning för invandrare i folkhögskola (prop. 2009/10:68) till riksdagen. Mom. 7 om betygsbenämningar i det offentliga skolväsendet: Den 1 juni 2006 beslutade regeringen förordning om ändring i förordningen (1994:895) om svenskundervisning för invandrare (SFS 529). Den 21 juni 2006 beslutade regeringen förordning om ändring i förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning (SFS 988), förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100) (SFS 1053) och förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100) (SFS 1054). Den 24 augusti 2006 beslutade regeringen förordning om ändring i förordningen (2006:529) om ändring i förordningen (1994:895) om svenskundervisning för invandrare (SFS 1074). Den 16 november 2006 beslutade regeringen förordning om ändring i förordningen (1992:736) om vuxenutbildning för utvecklingsstörda (SFS 1197). Den 30 november 2006 beslutade regeringen förordning om ändring i förordningen (2006:988) om ändring i förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning och förordning om ändring i förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning (SFS 1276 och 1277). Den 22 februari 2007 beslutade regeringen förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394) (SFS 52), förordning om ändring i förordningen (1991:1124) om avgifter för prövning inom det offentliga skolväsendet (SFS 53), förordning om ändring i förordningen (1994:741) om gymnasiesärskolan (SFS 54), förordning om ändring i specialskoleförordningen (1995:401) (SFS 55), förordning om ändring i grundskoleförordningen (1994:1194) (SFS 56), förordning om ändring i särskoleförordningen (1995:206) (SFS 57) och förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2000:135) om kursplaner för grundskolan (SKOLFS 2007:11). Den 22 mars 2007 beslutade regeringen förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (SKOLFS 2002:8) om judiska studier i grundskolan i Stockholms kommun, dels ändring i samma förordning (SKOLFS 2007:14). Den 5 mars 2009 beslutade regeringen förordning om yrkeshögskolan (SFS 130). Riksmötet 2008/09 Riksdagens skrivelse 10. nr 131 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Prop. 2008/09:1 utg.omr. 16, bet. 2008/09:UbU1 Tidigare redovisad, se skr. 2008/09:75 (p. U 20). Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 5 om sammanslagning av Växjö universitet och Högskolan i Kalmar: Riksdagen godkänner att verksamheterna vid Växjö universitet och Högskolan i Kalmar ska ingå i ett universitet: Den 27 november 2008 beslutade regeringen om kommittédirektiv med uppdrag till en organisationskommitté att, med förbehåll för riksdagens godkännande, förbereda och genomföra inrättandet av ett nytt universitet (dir. 2008:146). Den 16 april 2009 beslutade regeringen förordningen (AgVFS 2009:4 B4) om anställning vid Linnéuniversitetet. Den 19 november 2009 beslutade regeringen förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100) (SFS 1222). 11. nr 160 Ett lyft för forskning och innovation Prop. 2008/09:50, bet. 2008/09:UbU4 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 9 om avräkning av anslag till forskning och forskarutbildning: Den 17 december 2009 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende universitet och högskolor m.m. Mom. 15 om ändring i högskolelagen: Den 29 januari 2009 utfärdade regeringen den lag som riksdagen antagit (SFS 45). Mom. 19 om industriforskningsinstituten: 1) Riksdagen bemyndigar regeringen att genom ombildning av Ireco Holding AB bilda ett nytt holdingbolag vars syfte inte ska vara att bereda vinst åt aktieägaren: På extra bolagsstämma den 16 december 2008 beslutades att förslag till ny bolagsordning skulle antagas innebärande att Ireco Holding AB antog det nya namnet RISE Research Institutes of Sweden Holding AB (RISE) samt att ändamålsparagrafen ändrades. 2) Riksdagen bemyndigar regeringen att avyttra statens aktier i SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB och att vid sådan avyttring a) som likvid, utöver kontanter, motta aktier eller andra former av tillgångar, b) avyttra de tillgångar som staten får som likvid vid en försäljning, om andra tillgångar än kontanter erhålls, och c) vidta de åtgärder i övrigt som krävs för att genomföra transaktionen, inkluderande nyemission av aktier i Ireco Holding AB eller det nya holdingbolaget: Den 24 september 2009 beslutade regeringen att avyttra statens aktier i SP till RISE genom att underteckna aktieöverlåtelseavtal och avtal avseende den fortsatta styrningen av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (SP). Den 2 november 2009 blev SP en del av RISE då staten avyttrade sitt aktieinnehav i SP till av staten helägda RISE. 3) Riksdagen godkänner ändring av bolagsordning för SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB: På extra bolagsstämma den 2 november 2009 beslutade stämman att förslag till ny bolagsordning skulle antagas, i enlighet med beslut om instruktion för stämman av den 24 september 2009. 12. nr 169 En ny betygsskala Prop. 2008/09:66, bet. 2008/09:UbU5 Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 1 om ny betygskala: Regeringen beslutade den 10 december 2009 att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till en ny skollag. Regeringen avser att återkomma till riksdagen i en proposition med förslag till en ny skollag m.m. i mars 2010. 13. nr 178 Yrkeshögskolan Prop. 2008/09:68, bet. 2008/09:UbU6 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 1 om lag om yrkeshögskolan: Den 5 mars 2009 utfärdade regeringen den lag som riksdagen antagit (SFS 128). Mom. 4 om lag om ändring i skollagen (1985:1100): Den 5 mars 2009 utfärdade regeringen den lag som riksdagen antagit (SFS 129). 14. nr 189 Tydliga mål och kunskapskrav - nya läroplaner för skolan Prop. 2008/09:87, bet. 2008/09:UbU9 Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 3 om läroplanen - ett samlat måldokument: Den 22 januari 2009 gav regeringen Statens skolverk i uppdrag att bl.a. utarbeta nya kursplaner och kunskapskrav för godtagbara kunskaper samt kunskapskrav för betygsstegen A, C och E i grundskolan och motsvarande skolformer. Skolverket ska redovisa sitt uppdrag till regeringen senast den 1 april 2010. Därefter påbörjas beredningen av förslag till nya kursplaner inom Regeringskansliet. Regeringen avser därefter att meddela föreskrifter om kursplaner. Nya läroplaner och kunskapskrav beräknas att införas successivt med början läsåret 2011/12. Mom. 4 om kursplaner och kunskapskrav: Den 22 januari 2009 gav regeringen Statens skolverk i uppdrag att bl.a. utarbeta nya kursplaner och kunskapskrav för godtagbara kunskaper samt kunskapskrav för betygsstegen A, C och E i grundskolan och motsvarande skolformer. Skolverket ska redovisa sitt uppdrag till regeringen senast den 1 april 2010. Därefter påbörjas beredningen av förslag till nya kursplaner inom Regeringskansliet. Regeringen avser därefter att meddela föreskrifter om kursplaner. Nya läroplaner och kunskapskrav beräknas att införas successivt med början läsåret 2011/12. Mom. 5 om nationella kunskapskrav och ämnesprov: Den 22 januari 2009 gav regeringen Statens skolverk i uppdrag att bl.a. utarbeta nya kursplaner och kunskapskrav för godtagbara kunskaper samt kunskapskrav för betygsstegen A, C och E i grundskolan och motsvarande skolformer. Skolverket ska redovisa sitt uppdrag till regeringen senast den 1 april 2010. Därefter påbörjas beredningen av förslag till nya kursplaner inom Regeringskansliet. Regeringen avser därefter att meddela föreskrifter om kursplaner. Nya läroplaner och kunskapskrav beräknas att införas successivt med början läsåret 2011/12. Mom. 6 om att möjligheten att sätta blockbetyg avskaffas: Regeringen beslutade den 10 december 2009 att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till en ny skollag. Regeringen avser att återkomma till riksdagen i en proposition med förslag till en ny skollag m.m. i mars 2010. 15. nr 204 Behandling av personuppgifter inom studiestödsområdet Prop. 2008/09:96, bet. 2008/09:UbU12 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 2 april 2009 utfärdade regeringen den lag som riksdagen antagit (SFS 287). 16. nr 219 Möjlighet till ytterligare skolgång för vissa elever i specialskolan Prop. 2008/09:112, bet. 2008/09:UbU16 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 29 april 2009 utfärdade regeringen den lag som riksdagen antagit (SFS 333). 17. nr 220 Barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar Prop. 2008/09:115, bet. 2008/09:UbU11 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 1. om kommunalt bidrag till enskild förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg - en barnomsorgspeng: Den 29 april 2009 utfärdade regeringen de lagar som riksdagen antagit (SFS 337-340). Mom. 4 om allmän förskola även för treåringar: Den 29 april 2009 utfärdade regeringen den lag som riksdagen antagit (SFS 341). 18. nr 275 Frihet och inflytande - kårobligatoriets avskaffande Prop. 2008/09:154, bet. 2008/09:UbU14 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 1 om kår- och nationsobligatoriets avskaffande: Den 17 juni 2009 utfärdade regeringen den lag som riksdagen antagit (SFS 766). Mom. 2 om skattelagstiftningen: Den 17 juni 2009 utfärdade regeringen de lagar som riksdagen antagit (SFS 767 och 768). 19. nr 276 Forskarutbildning med profilering och kvalitet Prop. 2008/09:134, bet. 2008/09:UbU18 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 1 om examina på forskarnivå: Den 17 juni 2009 utfärdade regeringen de lagar som riksdagen antagit (SFS 764 och 765). 20. nr 280 Offentliga bidrag på lika villkor Prop. 2008/09:171, bet. 2008/09:UbU13 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 3 om grunderna för beräkning av bidrag: Den 11 juni 2009 utfärdade regeringen den lag som riksdagen antagit (SFS 670). Mom. 9 om individuella program: Den 11 juni 2009 utfärdade regeringen den lag som riksdagen antagit (SFS 670). Mom. 13 om lagförslagen i övrigt: Den 11 juni 2009 utfärdade regeringen de lagar som riksdagen antagit (SFS 670 och 671). 21. nr 281 Sekretess inom yrkeshögskolan Prop. 2008/09:151, bet. 2008/09:UbU21 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 11 juni 2009 utfärdade regeringen den lag som riksdagen antagit (SFS 676). 22. nr 282 Gränslös kunskap - högskolan i globaliseringens tid Prop. 2008/09:175, bet. 2008/09:UbU19 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 1 om att högskolor som omfattas av högskolelagen får utfärda gemensamma examina: Den 17 juni 2009 utfärdade regeringen den lag som riksdagen antagit (SFS 695). Mom. 2 om att enskilda utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda examina får utfärda gemensamma examina: Den 17 juni 2009 utfärdade regeringen den lag som riksdagen antagit (SFS 696). Riksmötet 2009/10 Riksdagens skrivelse 23. nr 8 Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan Prop. 2008/09:199, bet. 2009/10:UbU3 Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 5 om lagförslagen m.m.: 1) - 4) Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (1985:1100), lag om ändring i skollagen (1985:1100), lag om ändring i högskolelagen (1992:1434) och lag om ändring i lagen (2009:128) om yrkeshögskolan: Den 22 oktober utfärdade regeringen de lagar som riksdagen antagit (SFS 1037-1040). 6) Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om gymnasieexamen i fråga om grundläggande behörighet: Ärendet bereds. 24. nr 51 Hösttilläggsbudget för 2009 Prop. 2009/10:2, bet. 2009/10:FiU11 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 8 om bemyndigande för anslaget 1:5 Bidrag till vissa studiesociala ändamål: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2009 för det under utgiftsområde 15 Studiestöd uppförda anslaget 1:5 Bidrag till vissa studiesociala ändamål beställa produktion av studielitteratur under 2010: Den 26 november 2009 beslutade regeringen om ändring av regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslaget. Mom. 15 om ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag: Riksdagen godkänner ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar ändrade anslag: Den 26 november och den 17 december 2009 beslutade regeringen om ändring av regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslagen. 25. nr 82 Ett förenklat elektorsförfarande Prop. 2009/10:18, bet. 2009/10:UbU5 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 26 november 2009 utfärdade regeringen den lag som riksdagen antagit (SFS 1272). 26. nr 126 Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning Prop. 2009/10:1 utg.omr. 16, bet. 2009/10:UbU1 Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 1 om lag om fortsatt giltighet av lagen (1995:1249) om försöksverksamhet med ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång: Den 17 december 2009 utfärdade regeringen den lag som riksdagen antagit (SFS 1530). Mom. 2 om förslag till lag om ändring i lagen (2009:695) om ändring i högskolelagen (1992:1434): Den 17 december 2009 utfärdade regeringen den lag som riksdagen antagit (SFS 1534). Mom. 3 om anslagen inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning för budgetåret 2010 samt vissa bemyndiganden: a) Riksdagen anvisar anslagen under utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning för budgetåret 2010: Den 17 och den 21 december 2009 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslagen. Den 17 december 2009 beslutade regeringen riktlinjer för budgetåret 2010 för Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna avseende användningen av anslaget 1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning inom utgiftsområde 16. b) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslag 1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten besluta om bidrag under 2011-2012: Den 17 december 2009 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslaget. c) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslag 1:5 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg besluta om kommande utgifter under 2011-2012: Den 17 december 2009 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslaget. d) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslag 1:6 Särskilda insatser inom utbildningsområdet besluta om kommande utgifter under 2011: Den 17 december 2009 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslaget. e) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslag 1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal besluta om kommande utgifter under 2011: Den 17 december 2009 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslaget. f) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslag 1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning besluta om bidrag till yrkeshögskolan, kvalificerad yrkesutbildning och lärlingsutbildning för vuxna till vissa hantverksyrken under 2011-2015: Den 21 december 2009 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslaget. g) Riksdagen godkänner att verksamheterna vid Dramatiska institutet och Teaterhögskolan i Stockholm ska ingå i en högskola: Den 21 januari 2010 beslutade regeringen om kommittédirektiv med uppdrag till en organisationskommitté att förbereda och genomföra inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid Dramatiska institutet och Teaterhögskolan i Stockholm (dir. 2010:8). h) Riksdagen bemyndigar regeringen att ingå ett avtal med Handelshögskolan i Stockholm om vissa grundläggande förhållanden mellan staten och högskolan i fråga om utbildning och forskning: Den 17 december 2009 godkände regeringen ett avtal mellan staten och Handelshögskolan i Stockholm som ingåtts med förbehåll för regeringens godkännande. i) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslag 2:54 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. besluta om bidrag under 2011: Den 17 december 2009 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslaget. j) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslag 3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation besluta om bidrag under 2011-2015: Den 17 december 2009 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslaget. k) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslag 3:3 Rymdforskning besluta om bidrag under 2011-2015: Den 17 december 2009 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslaget. l) Riksdagen bemyndigar regeringen att bilda ett bolag vars verksamhet ska vara att planera, projektera, finansiera, uppföra, äga, förvalta, driva och underhålla den europeiska spallationskällan (ESS) samt att avyttra delar av statens aktieinnehav i bolaget till andra parter: Den 17 december 2009 beslutade regeringen att teckna avtal om förvärv av aktier m.m. m) Riksdagen bemyndigar regeringen att använda redan anvisade medel och i denna proposition föreslagna medel för att bilda ett bolag för ESS: Ärendet bereds. n) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslag 4:1 Internationella programkontoret för utbildningsområdet besluta om bidrag under 2011: Den 17 december 2009 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslaget. Följande moment är inte slutbehandlade: Mom. 3 g) och 3 m). 27. nr 127 Utgiftsområde 15 Studiestöd Prop. 2009/10:1 utg.omr. 15, bet. 2009/10:UbU2 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 1 om ändring i studiestödslagen: Den 17 december 2009 utfärdade regeringen den lag som riksdagen antagit (SFS 1535). Mom. 2 om anslag under utgiftsområde 15 Studiestöd m.m.: a) Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslag 1:5 Bidrag till vissa studiesociala ändamål beställa produktion av studielitteratur under 2011: Den 17 december 2009 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslaget. b) Riksdagen godkänner att under 2010 får lån tas upp i Riksgäldskontoret för studielån: Den 17 december 2009 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Centrala studiestödsnämnden. c) Riksdagen anvisar för 2010 anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd för budgetåret 2010: Den 17 december 2009 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslagen. 28. nr 128 Obligatorisk befattningsutbildning för nyanställda rektorer Prop. 2009/10:27, bet. 2009/10:UbU6 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 1 om lagförslaget: Den 17 december 2009 utfärdade regeringen den lag som riksdagen antagit (SFS 1521). 29. nr 143 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (prop. 2009/10:1) Prop. 2009/10:1 utg.omr. 17, bet. 2009/10:KrU1 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 3 om anslagen för 2010 inom utgiftsområde 17: Den 17 december 2009 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslagen 14:1 Bidrag till folkbildningen, 14:2 Bidrag till vissa handikappåtgärder inom folkbildningen och 14:3 Bidrag till kontakttolkutbildning. Samma dag beslutade regeringen om riktlinjer för budgetåret 2010 för Folkbildningsrådet avseende användningen av anslaget 14:1 Bidrag till folkbildningen inom utgiftsområdet 17. Mom. 15 om bemyndigande att besluta om stöd till funktionshindrade vid folkhögskolor: Riksdagen bemyndigar regeringen att under 2010 för ramanslaget 14:2 till studerande med funktionshinder vid folkhögskolor under 2010 besluta om stöd under 2011: Den 17 december 2009 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslaget. Jordbruksdepartementet Äldre riksmöten Riksmötet 1999/2000 Riksdagens skrivelse 1. nr 253 Jaktens villkor Prop. 1999/2000:73, bet. 1999/2000:MJU17 Tidigare redovisad, se skr. 2000/01:75 (p. Jo 8), 2001/02:75 (p. Jo 3), 2002/03:75 (p. Jo 4), 2003/04:75 (p. Jo 2), 2004/05:75 (p. Jo 1), 2005/06:75 (p. Jo 1), 2006/07:75 (p. Jo 1), 2007/08:75 (p. Jo 1) och 2008/09:75 (p. Jo 1). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 24 om samlad redovisning av jaktfrågor*: Utredningen Några jakt- och fiskefrågor i renskötselområdet (dir. 2003:45) har överlämnat delbetänkandena Vem får jaga och fiska? Rätt till jakt och fiske i lappmarkerna och på renbetesfjällen (SOU 2005:17) och Historia, folkrätt och miljö (SOU 2005:79) samt slutbetänkandet Jakt och fiske i samverkan (SOU 2005:116). Frågan har under 2009 behandlats i en särskild arbetsgrupp för samepolitiska frågor. Betänkandena bereds för närvarande i Regeringskansliet. Proposition planeras till våren 2011. Riksmötet 2002/03 Riksdagens skrivelse 2. nr 230 Villkoren för veterinär verksamhet Riksdagens revisorers förslag 2002/03:RR12, bet. 2002/03:MJU10 Tidigare redovisad, se skr. 2003/04:75 (p. Jo 13), 2004/05:75 (p. Jo 9), 2005/06:75 (p. Jo 5), 2006/07:75 (p. Jo 4), 2007/08:75 (p. Jo 2) och 2008/09:75 (p. Jo 2). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 1 om distriktsveterinärorganisationen och länsveterinärer-nas arbetsuppgifter*: Den 20 maj 2009 beslutade regeringen proposition En ny organisation för veterinär service och vid utbrott av smittsamma djursjukdomar (prop. 2008/09/211). Mom. 4 om djursjukdata*: I september 2005 överlämnade Utredningen om översyn av djursjukdata (dir. 2004:82). betänkandet Nytt djurhälsoregister (SOU 2005:74). Betänkandet har remitterats och beredningen inom Regeringskansliet fortsätter. Proposition planeras till 2011. Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 4. Riksmötet 2003/04 Riksdagens skrivelse 3. nr 191 Skyddsjakt på rovdjur m.m. Mot. 2003/04 (33 st), bet. 2003/04:MJU18 Tidigare redovisad, se skr. 2004/05:75 (p. Jo 13), 2005/06:75 (p. Jo 8), 2006/07:75 (p. Jo 6), 2007/08:75 (p. Jo 3) och 2008/09:75 (p. Jo 3). Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 1 om skyddsjakt på initiativ av enskild utan tillstånd*: Den 28 maj 2009 beslutade regeringen proposition En ny rovdjursförvaltning (prop. 2008/09:210). Riksmötet 2007/08 Riksdagens skrivelse 4. nr 93 Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:MJU2 Tidigare redovisad, se skr. 2007/08:75 (p. Jo 11) och 2008/09:75 (p. Jo 5). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 2 om uppföljning av de fiskepolitiska insatsernas resultat och konsekvenser för företag inom fiskeområdet och mom. 3 om uppföljning och analys av resultatredovisning för politikområdet Livsmedelspolitik och verksamhetsområdet Fiske: Skrivelse i dessa delar bereds för närvarande i Regeringskansliet. Regeringen avser att återkomma till riksdagen under våren 2010. Följande moment är inte slutbehandlade: Mom. 2 och 3. 5. nr 94 Allmän miljö- och naturvård m.m. Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:MJU1 Tidigare redovisad, se skr. 2007/08:75 (p. Jo 12) och 2008/09:75 (p. Jo 6). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 7 om myndigheternas prövning av GMO-ärenden m.m.*: Utredningen Ansvarsfrågan vid odling av genmodifierade grödor lämnade under 2007 ett betänkande (SOU 2007:46) som därefter har remissbehandlats. I betänkandet lämnades inte förslag om ändringar av befintlig lagstiftning. Regeringen utfärdade 2007 en förordning om försiktighetsåtgärder vid odling och transport m.m. av genetiskt modifierade grödor (SFS 2007:273). Statens jordbruksverk beslutade 2008 om föreskrifter om försiktighetsåtgärder vid odling av genetiskt modifierade organismer (SJVFS 2008:34). Statens jordbruksverk har genomfört vissa åtgärder för att utveckla de etiska bedömningarna vid prövning av GMO-ärenden. Regeringen har under 2009 låtit Statskontoret göra en översyn av prövningen av GMO-ärenden. Frågan om ytterligare åtgärder bereds i regeringskansliet. Riksmötet 2008/09 Riksdagens skrivelse 6. nr 197 Verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård Prop. 2008/09:94, bet. 2008/09:MJU20 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 1 om lagförslagen: Den 2 april 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 302-309, 322 och 323). 7. nr 252 Djurskyddskontrollregister m.m. Prop. 2008/09:143, bet. 2008/09:MJU24 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 1 om lag om djurskyddskontrollregister: Den 20 maj 2009 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 2009:619). 8. nr 289 Överlåtbara fiskerättigheter m.m. Prop. 2008/09:169, bet. 2008/09:MJU23 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 1 om förslag till lag om överlåtbara fiskerättigheter: Den 17 juni 2009 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 2009:866). Riksmötet 2009/10 Riksdagens skrivelse 9. nr 25 Eftersök av trafikskadat vilt Prop. 2008/09:191, bet. 2009/10:MJU3 Skrivelsen är slutbehandlad. Regeringens lagförslag: Den 12 november 2009 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 2009:1261). 10. nr 27 En ny organisation för veterinär service och vid utbrott av smittsamma djursjukdomar Prop. 2008/09:211, bet. 2009/10:MJU7 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 5 om lagförslagen m.m.: Den 12 november 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 1254-1260). Den 21 december 2009 utfärdade regeringen regleringsbrev och beslutade i förekommande fall ytterligare riktlinjer. 11. nr 53 Hösttilläggsbudget för 2009 Prop. 2009/10:2, bet. 2009/10:FiU11 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 11 om bemyndigande för anslaget 1:11 Gårdsstöd och djurbidrag m.m., mom. 12 om bemyndigande för anslaget 1:16 Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. och mom. 15 om ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag: Den 26 november och den 10 december 2009 utfärdade regeringen regleringsbrev och beslutade i förekommande fall ytterligare riktlinjer för de anvisade anslagen. 12. nr 62 Radio och tv i allmänhetens tjänst 2010-2013 Prop. 2008/09:211, bet. 2009/10:KrU3 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 5 om offentlighet- och sekretesslagen: Den 26 november 2009 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 2009:1270). 13. nr 95 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Prop. 2009/10:1, bet. 2009/10:KU1 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 1 om anslag m.m. 2010 inom utgiftsområde 1, i) fördelning av anslagen inom utgiftsområde 1: Den 21 december 2009 utfärdade regeringen regleringsbrev för Sametinget. 14. nr 100 Kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel m.m. Prop. 2009/10:22, bet. 2009/10:MJU10 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 1 om förslag till lag om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel: Den 3 december 2009 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 1424). 15. nr 130 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Prop. 2009/10:1, bet. 2009/10:MJU2 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 1 om uppföljning av statens insatser för småskalig livsmedelsproduktion, mom. 2 om uppföljning och analys av regeringens resultatredovisning för jordbruks-, fiske- och livsmedelsområdena, mom. 3 om anslag inom utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, a) Bemyndiganden och b) Anslag samt mom. 4 om friköp av fjällägenheter m.m.: Den 17 och 21 december 2009 utfärdade regeringen regleringsbrev och beslutade i förekommande fall ytterligare riktlinjer för de anvisade anslagen. Miljödepartementet Äldre riksmöten Riksmötet 1997/98 Riksdagens skrivelse 1. nr 141 Plan- och bygglagen Bet. 1997/98:BoU5 Tidigare redovisad, se skr. 1998/99:75 (p. M 5), 1999/2000:75 (p. M 4), 2000/01:75 (p. M 2), 2001/02:75 (p. M 2), 2002/03:75 (p. M 2), 2003/04:75 (p. M 2), 2004/05:75 (p. M 2), 2005/06:75 (p. M 2), 2006/07:75 (p. M 2), 2007/08:75 (p. M 1) och 2008/09:75 (p. M 1). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 18 om tilläggsavgift*: Den 27 juni 2002 beslutade rege-ringen att tillkalla en parla-mentarisk kommitté att se över plan- och bygg-lag-stiftningen samt lämna förslag till de lagändringar som behövs (dir. 2002:97). Kommittén har redovisat sitt arbete i sep-tember 2005 (SOU 2005:77). Betänkandet har remiss-be-hand-lats och beretts inom Regeringskansliet. Regeringen har därefter den 27 september 2007 be-slutat att uppdra åt en särskild utredare att utreda möjligheterna att ytterligare förenkla och förtydliga de regler som styr den fysiska planeringen och vissa byggrelaterade frågor samt lämna förslag till de författningsändringar som behövs (dir. 2007:136). Utredaren har redo-visat uppdraget i maj 2008 (SOU 2008:68). Betänkandet har remiss-behandlats. Regeringen fattade den 3 december 2009 beslut om en lagråds-remiss om en enklare plan- och bygglag. En pro-po-si-tion planeras i mars 2010. Riksmötet 2001/02 Riksdagens skrivelse 2. nr 155 Plan- och byggprocessens längd Bet. 2001/02:BoU6 Tidigare redovisad: se skr. 2002/03:75 (p. M 10), 2003/04:75 (p. M 4), 2004/05:75 (p. M 5), 2005/06:75 (p. M 5), 2006/07:75 (p. M 4), 2007/08:75 (p. M 2) och 2008/09:75 (p. M 2). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 1 om översyn av PBL m.m.*: Regeringen beslutade den 27 juni 2002 att till-kalla en kommitté med uppdrag att se över plan- och bygg-lagstiftningen samt lämna förslag till de lag-änd-ringar som behövs (dir. 2002:97). Kommittén har redo-visat sitt arbete i septem-ber 2005 (SOU 2005:77). Betänkandet har remiss-behandlats och be-retts inom Regerings-kansliet. Regeringen har därefter den 27 sep-tem-ber 2007 beslutat att uppdra åt en särskild utredare att ut-reda möjligheterna att ytterligare förenkla och förtydliga de reg-ler som styr den fysiska planeringen och vissa bygg-rela-terade frågor samt lämna förslag till de författningsändringar som behövs (dir. 2007:136). Utredaren har redovisat uppdraget i maj 2008 (SOU 2008:68). Be-tänkandet har remissbehandlats. Regeringen fattade den 3 december 2009 beslut om en lagråds-remiss om en enklare plan- och bygglag. En proposition planeras i mars 2010. Riksmötet 2004/05 Riksdagens skrivelse 3. nr 214 Åtgärder och ersättningar i samband med naturkatastrofer i Sverige Motioner från allmänna motionstiden hösten 2004, bet. 2004/05:FöU8 Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. M 16), 2006/07:75 (p. M 9), 2007/08:75 (p. M 6) och 2008/09:75 (p. M 3). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 1 om nationellt stöd och ersättningar vid natur-kata-strofer*: Regeringen tillsatte en utredning den 21 februari 2007 med uppgift att se över systemet för statlig ersättning till kommunerna i sam-band med stora olyckor, katastrofer och internationellt stöd och hjälp till Sverige. Utredaren redovisade uppdraget den 19 december 2007, Ersättningssystem i samverkan - hantering av kommunernas kost-nader i samband med naturkatastrofer m.m. (Ds 2007:51). Rapporten har remiss-be-hand-lats och bereds för närvarande inom Regeringskansliet. Riksmötet 2005/06 Riksdagens skrivelse 4. nr 48 Svenska miljömål - ett gemensamt uppdrag m.m. Prop. 2005/06:150, bet. 2005/06:MJU3 Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. M 22), 2006/07:75 (p. M 10), 2007/08:75 (p. M 7) och 2008/09:75 (p. M 4). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Reservationerna behandlades av Miljömålsrådet inom Natur-vårds-verket som del i underlaget för dess fördjupade utvärdering av mil-jö-kvali-tets-målen som lämnades till regeringen den 1 april 2008. Re-ger-ingen av-ser att åter-komma med förslag till riks-dagen i sam-band med nästa proposition om miljö-kvalitetsmålen i mars 2010. 5. nr 389 Nationell klimatpolitik i global samverkan Prop. 2005/06:172, bet. 2005/06:MJU14 Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. M 22), 2007/08:75 (p. M 10) och 2008/09:75 (p. M 5). Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 11 om Sveriges nationella klimatmål för perioden 2008-2012: Regeringen fattade den 11 mars 2009 beslut om propositionen En samman-hållen klimat- och energipolitik - Klimat (2008/09:162). Reger-ingen har lagt riks-dagens skrivelse till handlingarna. 6. nr 392 Kommunernas roll i avfallshanteringen Prop. 2005/06:176 samt skr. 2005/06:211, bet. 2005/06:MJU29 Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. M 23), 2007/08:75 (p. M 11) och 2008/09:75 (p. M 6). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 6 om återvinningsbehållare i flerbostadshus*: PBL-kom-mit-tén presen-terade i sin utredning i september 2005 ett förslag gällan-de källsortering. Förslaget innebär att möjlig-heter-na att ordna han-ter-ingen av avfall ska beaktas vid beslut om lokali-sering och ut-form-ning av bebyggelse. Regeringen fattade den 3 december 2009 beslut om en lagrådsremiss om en enklare plan- och bygglag med bl.a. detta innehåll. En proposition planeras i mars 2010. Riksmötet 2007/08 Riksdagens skrivelse 7. nr 95 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård m.m. Prop. 2007/08:1, bet. 2007/08:MJU1 Tidigare redovisad, se skr. 2007/08:75 (p. M 24) och 2008/09:75 (p. M 7). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 3 om uppföljning och analys av resultatredovisningen för havs-miljöområdet: Ärendet bereds. I propositionen En samman-hållen svensk havs-politik (prop. 2008/09:170) beslutad i mars 2009 redo-visade regeringen insatserna för att förbättra, bevara och skydda havsmiljön. Under 2010 avser regeringen att besluta om en havsmiljöskrivelse och en proposition om miljö-kva-li-tetsmålen. Mom. 7 om myndigheternas prövning av GMO-ärenden m.m.*: Momentet har behandlats i budgetpropositionen för 2009 (prop. 2008/09:1, utgiftsområde 20, s. 39), förutom frågan om han-ter-ingen av sektors-över-gripan-de GMO-frågor myndig-heter emellan där regeringen den 8 april 2009 gav Statskontoret i uppdrag att ge för-slag på hur sektorsövergripande frågeställningar om etik och risk-bedömningar kan fördjupas när myndigheterna utarbetar under-lag till svenska ståndpunkter i EU. Uppdraget ska redovisas till re-ger-ingen den 31 januari 2010. Riksmötet 2008/09 Riksdagens skrivelse 8. nr 103 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård Prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:MJU1 Tidigare redovisad, se skr. 2008/09:75 (p. M 16). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 1 om fördjupad uppföljning av statens insatser inom havs-miljö-området samt mom. 2 om uppföljning och analys av reger-ingens resultatredovisning för havsmiljö och klimat: Utskottets upp-följning av resultatredovisningen för havsmiljöområdet och klimat-området är under beredning. I propositionen En samman-hållen svensk havs-politik (prop. 2008/09:170) beslutad i mars 2009 redo-visade regeringen insatserna för att förbättra, bevara och skydda havs-miljön. Under 2010 avser regeringen att besluta om en havs-miljöskrivelse och en proposition om miljö-kva-li-tetsmålen. Reger-ingen har också i mars 2009 beslutat om propositionen En samman-hållen klimat- och energipolitik - Klimat (2008/09:162). 9. nr 167 Forum för prövning av slutförvaringssystem för använt kärnbränsle eller kärnavfall Prop. 2008/09:76, bet. 2008/09:MJU9 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 26 februari 2009 ut-färdade regeringen den lag som riks-dagen an-tagit (SFS 2009:120). 10. nr 196 Kosterhavets nationalpark m.m. Prop. 2008/09:98, bet. 2008/09:MJU19 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 17 juni 2009 ut-färdade regeringen en förordning om en ändring i nationalparksförordningen (SFS 2009:729). Kosterhavets national-park invigdes den 9 september 2009. Reger-ingen har lagt riks-dagens skrivelse till handlingarna. 11. nr 210 Tillfälliga åtgärder i en nationalstadspark Prop. 2008/09:110, bet. 2008/09:CU18 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 4 april 2009 ut-färdade regeringen den lag som riks-dagen an-tagit (SFS 2009:293). 12. nr 222 Transporter av radioaktivt avfall m.m. Prop. 2008/09:121, bet. 2008/09:FöU8 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 29 april 2009 ut-färdade regeringen de lagar som riks-dagen an-tagit (SFS 2009:328-331). 13. nr 227 Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden m.m. Prop. 2008/09:119, bet. 2008/09:MJU13 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 20 maj 2009 ut-färdade regeringen de lagar som riks-dagen an-tagit (SFS 2009:530-535). 14. nr 253 Enklare och bättre täktbestämmelser Prop. 2008/09:144, bet. 2008/09:MJU25 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 4 juni 2009 ut-färdade regeringen de lagar som riks-dagen an-tagit (SFS 2009:649 och 650). 15. nr 254 Flyget i utsläppshandeln Prop. 2008/09:147, bet. 2008/09:MJU26 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 11 juni 2009 ut-färdade regeringen den lag som riks-dagen an-tagit (SFS 2009:685). 16. nr 258 Prövning av vindkraft Prop. 2008/09:146, bet. 2008/09:MJU27 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 4 juni 2009 ut-färdade regeringen de lagar som riks-dagen an-tagit (SFS 2009:651-653). 17. nr 299 En sammanhållen svensk havspolitik m.m. Prop. 2008/09:170, bet. 2008/09:MJU29 Skrivelsen är slutbehandlad. Regeringen har lagt riksdagens skrivelse till handlingarna. 18. nr 300 Riktlinjer för klimatpolitiken m.m. Prop. 2008/09:162, bet. 2008/09:MJU28 Skrivelsen är slutbehandlad. Regeringen har lagt riks-dagens skrivelse till handlingarna. Riksmötet 2009/10 Riksdagens skrivelse 19. nr 7 En ny rovdjursförvaltning Prop. 2008/09:210, bet. 2009/10:MJU8 Skrivelsen är inte slutbehandlad. Den 26 november 2009 ut-färdade regeringen den lag som riks-dagen an-tagit (SFS 2009:1262). Det återstår för regeringen att besluta om två uppdrag, det första till Jordbruksverket, Naturvårdsverket och Statens veterinärmedicinska anstalt om rutiner och riktlinjer för hur förstärkningen av vargstammens genetik ska organiseras och genomföras. Detta uppdrag planeras att beslutas under mars 2010. Det andra uppdraget är ett uppdrag till Sametinget att i samverkan med Naturvårdsverket och viltskadecenter samordna en studie av rovdjurens predation på ren och planeras att läggas under 2010. Slutligen ska en utredning tillsättas som ska utvärdera de långsiktiga målen för rovdjursstammarna. Utredningsdirektiven kommer att beslutas under våren 2010. De åtgärder i övrigt som riksdagen beslutat har vidtagits. 20. nr 26 Miljöbalkens försäkringar och avhjälpande av förorenade områden samt avfall, kretslopp och återvinning Prop. 2008/09:217, bet. 2009/10:MJU6 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 19 november 2009 ut-färdade regeringen den lag som riks-dagen an-tagit (SFS 2009:1210). 21. nr 28 Hållbart skydd av naturområden Prop. 2008/09:214, bet. 2009/10:MJU9 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 26 november 2009 ut-färdade regeringen de lagar som riks-dagen an-tagit (SFS 2009:1320, 1322 och 1323). 22. nr 90 Ändringar i systemet för handel med utsläppsrätter Prop. 2009/10:28, bet. 2009/10:MJU11 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 3 december 2009 ut-färdade regeringen de lagar som riks-dagen an-tagit (SFS 2009:1324-1326). 23. nr 105 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Prop. 2009/10:1, bet. 2009/10:FöU1 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 1 om budget såvitt avser delmoment 13) om bemyndigande: Den 21 december 2009 utfärdade regeringen regleringsbrev för bud-get-året 2010 avseende anslaget 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten inom utgiftsområde 6, såvitt avser delmoment 14) om anslag: Den 21 december 2009 ut-fär-dade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende an-slaget 3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten inom utgiftsområde 6. 24. nr 129 Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård Prop. 2009/10:1, bet. 2009/10:MJU1 Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 1 om uppföljning och analys av regeringens resultat-redo-vis-ning för havsmiljö och klimat: I propositionen En samman-hållen svensk havs-politik (prop. 2008/09:170) beslutad i mars 2009 redo-visade regeringen insatserna för att förbättra, bevara och skydda havs-miljön. Under 2010 avser regeringen att besluta om en havs-miljö-skrivelse och en pro-po-sition om miljö-kva-li-tetsmålen. Regeringen redovisar regelbundet den förda klimatpolitiken och resultatet av den. Det gjordes senast i propositionen En sam-man-hållen klimat- och energi-politik - Klimat (prop. 2008/09:162). I den avise-rades att nästa redovisning sker 2015 i syfte att analysera den fak-tiska utveck-lingen av energi-balans och kostnader samt klimat-på-verkan i för-hållande till målen, liksom kunskapsläget vad gäller kli-mat-för-änd-ringar. Innan den redo-visningen sker kan det vara lämp-ligt att lämna en sam-man-hållen redovisning av det slag som fram-förs i utskotts-be-tänkandet. Regeringen avser eventuellt att åter-komma med en sådan redo-visning. Momentet är inte slutbehandlat. Mom. 2 om anslag inom utgiftsområde 20 Allmän miljö- och natur-vård m.m. såvitt avser delmoment a) om bemyndiganden: Den 21 december 2009 utfärdade regeringen regleringsbrev för budget-året 2010 avseende anslagen 1:2 Miljöövervakning m.m., 1:3 Åt-gär-der för biologisk mångfald, 1:4 Sanering och återställning av föro-re-nade områden, 1:5 Miljöforskning, 1:10 Klimatanpassning, 1:12 Havs-miljö, 1:13 Insatser för internationella klimat-in-vester-ing-ar, 1:14 Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland och 2:2 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning inom utgiftsområde 20, såvitt avser delmoment b) om anslag: Den 21 december 2009 ut-färdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende an-slagen 1:1 Naturvårdsverket, 1:2 Miljöövervakning m.m., 1:3 Åt-gär-der för biologisk mångfald, 1:4 Sanering och återställning av föro-renade områden, 1:5 Miljöforskning, 1:6 Kemikalie-in-spek-tion-en, 1:7 Internationellt miljösamarbete, 1:8 Stockholms inter-natio-nella miljöinstitut, 1:9 Sveriges meteorologiska och hydro-logiska institut, 1:10 Klimatanpassning, 1:11 Inspire, 1:12 Havs-miljö, 1:13 Insatser för internationella klimatinsatser, 1:14 Inter-nationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland, 1:15 Håll-bara städer, 2:1 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhälls-byggan-de: Förvaltningskostnader och 2:2 Forsk-nings-rådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning inom utgiftsområde 20. Momentet är slutbehandlat. 25. nr 142 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Prop. 2009/10:1, bet. 2009/10:KrU1 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 3 om anslagen för 2010 inom utgiftsområde 17: Den 21 de-cem-ber 2009 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslaget 13:4 Stöd till friluftsorganisationer inom utgiftsområde 17. 26. nr 159 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik Prop. 2009/10:1, bet. 2009/10:CU1 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 1 om anslagsfördelningen inom utgiftsområde 18 budget-året 2010: Den 21 december 2009 utfärdade regeringen reglerings-brev för budgetåret 2010 avseende anslagen 2:1 Boverket, 2:2 Bi-drag till åtgärder mot radon i bostäder, 2:3 Statens geotekniska institut, 2:4 Lantmäteriet och 2:5 Statens va-nämnd inom utgifts-område 18. Mom. 2 om bemyndigande för regeringen såvitt avser delmoment d): Den 21 december 2009 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslaget 2:2 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder inom utgiftsområde 18. Näringsdepartementet Äldre riksmöten Riksmötet 1994/95 Riksdagens skrivelse 1. nr 232 Sjöfart Prop. 1994/95:100 bil. 7, bet. 1994/95:TU12 Tidigare redovisad, se skr. 1995/96:15 (p. K 34), 1996/97:15 (p. K 11), 1997/98:75 (p. K 6), 1998/99:75 (p. N 2), 1999/2000:75 (p. N 2), 2000/01:75 (p. N 1), 2001/02:75 (p. N 1), 2002/03:75 (p. N 1), 2003/04:75 (p. N 1), 2004/05:75 (p. N 1), 2005/06:75 (p. N 1), 2006/07:75 (p. N 1), 2007/08:75 (p. N 1) och 2008/09:75 (p. N 1). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 20 om återinförande av det statliga fritidsbåtsregistret*: Regeringen uppdrog den 30 januari 2003 åt Sjöfartsverket att utreda de tekniska, administrativa och ekonomiska förutsättningarna för ett fritidsbåtsregister samt att undersöka i vilken omfattning fritidsbåtar omfattas av ansvarsförsäkring. Uppdraget redovisades i en promemoria som överlämnades till Näringsdepartementet den 21 oktober 2003. Promemorian remitterades för synpunkter och remisstiden gick ut den 28 mars 2004. En departementspromemoria, Ds 2008:32 om behörighetsbevis för fritidsbåtar och fritidsskepp, har utarbetats och remitterats. Frågan om ett behörighetsbevis för fritidsbåtar bereds vidare. Frågan om ett statligt fritidsbåtsregister kommer att behandlas i samband med betänkandet Lotsa rätt (SOU 2007:21). En proposition utarbetas för närvarande inom Regeringskansliet. Riksmötet 1997/98 Riksdagens skrivelse 2. nr 192 En reformerad yrkestrafiklagstiftning Prop. 1997/98:63, bet.1997/98:TU9 Tidigare redovisad, se skr. 1998/99:75 (p. N 29), 1999/2000:75 (p. N 15), 2000/01:75 (p. N 11), 2001/02:75 (p. N 9), 2002/03:75 (p. N 7), 2003/04:75 (p. N 5), 2004/05:75 (p. N 3), 2005/06:75 (p. N 3), 2006/07:75 (p. N 3), 2007/08:75 (p. N 2) och 2008/09:75 (p. N 2). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 10 om medicinska krav*: Ärendet bereds. Den 11 september 2003 beslutade regeringen att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av de bestämmelser som reglerar taxibranschen (dir. 2003:106). Utredaren redovisade uppdraget i november 2004 i betänkandet Ekonomisk brottslighet inom taxinäringen (SOU 2004:102). Betänkandet har remissbehandlats. Vissa delar av betänkandet har behandlats i prop. 2005/06:109 Åtgärder mot svarttaxi m.m. (bet. 2005/06:TU14, rskr. 2005/06:259). Frågan om medicinska krav kommer att slutbehandlas i en proposition om sänkta åldersgränser för buss och taxi m.m. som planeras att lämnas till riksdagen i mars 2010. Riksmötet 1998/99 Riksdagens skrivelse 3. nr 32 Uppföljning av skogspolitiken Prop. 1997/98:158, bet. 1998/99:MJU3 Tidigare redovisad, se skr. 1998/99:75 (p. N 46), 1999/2000:75 (p. N 20), 2000/01:75 (p. N 14), 2001/02:75 (p. N 12), 2002/03:75 (p. N 9), 2003/04:75 (p. N 7), 2004/05:75 (p. N 5), 2005/06:75 (p. N 5), 2006/07:75 (p. N 5), 2007/08:75 (p. N 3) och 2008/09:75 (p. N 3). Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 18 om förvärv av skogsfastigheter m.m.*: Den 25 juni 2009 har regeringen, som förutskickats i förra årets redogörelse, beslutat att avskriva ärendet. Riksmötet 1999/2000 Riksdagens skrivelse 4. nr 166 Trafiksäkerhet m.m. Motioner från allmänna motionstiden, bet. 1999/2000:TU5 Tidigare redovisad, se skr. 2000/01:75 (p. N 31), 2001/02:75 (p. N 19), 2002/03:75 (p. N 14), 2003/04:75 (p. N 10), 2004/05:75 (p. N 8), 2005/06:75 (p. N 8), 2006/07:75 (p. N 6), 2007/08:75 (p. N 4) och 2008/09:75 (p. N 4). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 48 om ansvaret för lastsäkring*: Regeringen har den 14 februari 2002 uppdragit åt Vägverket att utreda hur det straffrättsliga ansvaret för brott mot bestämmelser om lastsäkring på väg bör vara utformat. Vägverket redovisade uppdraget i en rapport den 6 april 2003. Rapporten har remissbehandlats. Näringsdepartementet har under 2009 haft möte med berörda branschorganisationer för att diskutera ärendets fortsatta hantering. Ärendet bereds vidare. 5. nr 238 Ändrad verksamhetsform för SJ m.m. Prop. 1999/2000:78, bet. 1999/2000:TU11 Tidigare redovisad, se skr. 2000/01:75 (p. N 42), 2001/02:75 (p. N 21), 2002/03:75 (p. N 16), 2003/04:75 (p. N 12), 2004/05:75 (p. N 9), 2005/06:75 (p. N 9), 2006/07:75 (p. N 7), 2007/08:75 (p. N 5) och 2008/09:75 (p. N 5). Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 9 om effektivt påföljdssystem*: Utredningen En effektivare bötesverkställighet vid trafikbrott m.m. överlämnade i augusti 2002 betänkandet Verkställighet av vissa trafikböter/trafikavgifter för utländska trafikanter (SOU 2002:72). Med utgångspunkt i utredningens förslag föreslog regeringen i prop. 2003/04:160 ändringar i lagen (1972:435) om överlastavgift och i lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter. Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens förslag (bet. 2004/05:TU2, rskr. 2004/05:63). Den 2 december 2004 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 1082 - 1083). Ett europeiskt rambeslut som innehåller bestämmelser om verkställighet av bötesstraff antogs den 24 februari 2005 och ska vara genomfört i medlemsstaternas lagstiftning senast den 22 mars 2007. Regeringen beslutade den 25 juni 2009 propositionen 2008/09:218 Lag om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen. I propositionen behandlades frågan om effektivt påföljdssystem. Den 3 december 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit med anledning av propositionen (SFS 1427, 1429 - 1430). Riksmötet 2000/01 Riksdagens skrivelse 6. nr 272 Statens ägande i Telia AB Eget initiativ, bet. 2000/01:NU11 Tidigare redovisad, se skr. 2001/02:75 (p. N 46), 2002/03:75 (p. N 28), 2003/04:75 (p. N 22), 2004/05:75 (p. N 16), 2005/06:75 (p. N 13), 2006/07:75 (p. N 10), 2007/08:75 (p. N 7) och 2008/09:75 (p. N 7). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Om statens ägande i Telia AB: Riksdagen har bemyndigat regeringen att utan begränsning kunna förändra statens ägande i Telia AB. Den 26 mars 2002 bemyndigade rege-ringen chefen för Näringsdepartementet eller den han sätter i sitt ställe att underteckna förslag till aktieägaravtal mellan svenska staten och finska staten angående Telia AB. Vidare beslutade regeringen samma dag att förbinda sig att rösta för att genomföra den för förvärvet erfor-derliga nyemissionen i Telia AB. Den 9 december 2002 genomfördes sammanslagningen av Telia AB och Sonera Oy. Den 3 maj 2007 avytt-rade staten motsvarande 8 procent av sina aktier i TeliaSonera AB. Efter transaktionen är den svenska staten fortsatt den största ägaren i TeliaSonera AB - med 37,3 procents innehav av aktierna. Ärendet bereds vidare. Riksmötet 2001/02 Riksdagens skrivelse 7. nr 109 Utgiftsområde 24 Näringsliv Prop. 2001/02:1, utg.omr. 24, bet. 2001/02:NU1 Tidigare redovisad, se skr. 2001/02:75 (p. N 61), 2002/03:75 (p. N 31), 2003/04:75 (p. N 23), 2004/05:75 (p. N 17), 2005/06:75 (p. N 14), 2006/07:75 (p. N 11), 2007/08:75 (p. N 8) och 2008/09:75 (p. N 8). Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 4 om statlig finansiering av civil flygindustri: Regeringen uppdrog i april 2001 åt Riksgäldskontoret att förhandla med Saab AB och Volvo Aero Corporation (Volvo Aero) i syfte att uppnå förslag till överenskommelser om statlig delfinansiering i de aktuella projekten. Förslag till överenskommelser och preliminära avtal mellan företagen och staten skulle rapporteras till regeringen när de föreligger. Regeringen beslutade i oktober 2001 om förlängd tid för uppdraget. Riksgäldskontoret har i skrivelser till regeringen i februari 2002 överlämnat förslag till överenskommelse med Saab AB, med förbehåll för innehållet i det slutliga avtal som avses träffas mellan Saab AB och bolag inom Airbuskoncernen. Regeringen uppdrog den 14 mars 2002 åt Riksgäldskontoret att ingå avtal med Saab AB om statlig delfinansiering i huvudsaklig överensstämmelse med innehållet i förslaget. Riksgäldskontoret har i september 2003 meddelat att man träffat slutligt avtal med Saab AB om ett lån på 350 miljoner kronor. Sedan regeringen i en skrivelse till den Europeiska kommissionen anmält planer att lämna ett statligt lån till Volvo Aero avseende kostnader för forskning och utveckling avseende flygmotorn Rolls-Royce Trent 900, meddelade kommissionen i april 2004 att ett sådant lån kan anses vara förenligt med gemenskapsreglerna om statligt stöd. Riksgäldskontoret har i skrivelse till regeringen i mars 2005 överlämnat ett förslag till överenskommelse med Volvo Aero angående lån för detta projekt för regeringens ställningstagande. Regeringen uppdrog den 28 april 2005 åt Riksgäldskontoret att ingå avtal med Volvo Aero i huvudsaklig överensstämmelse med innehållet i förslaget. Riksgäldskontoret har därefter meddelat att man i maj månad 2005 träffat slutligt avtal med Volvo Aero om ett lån på högst 80 miljoner kronor. Regeringen uppdrog den 14 juni 2007 åt Riksgäldskontoret att förhandla med Volvo Aero Corporation i syfte att uppnå förslag till överenskommelse om ett statligt lån för delfinansiering av kostnader för forskning och utveckling avseende flygmotorn General Electric GEnX. Sedan Riksgäldskontoret överlämnat ett sådant förslag anmälde regeringen detta den 10 december 2007 till Europeiska kommissionen för godkännande i enlighet med gemenskapsbestämmelserna om statligt stöd. Kommissionen beslutade den 17 juni 2009 att godkänna stödet efter viss justering av det anmälda lånebeloppet. Riksgäldskontoret har i augusti 2009 genomfört en kompletterande förhandling med Volvo Aero i syfte att anpassa villkoren för ett statligt lån i enlighet med kommissionens beslut. Riksgäldskontoret har i augusti 2009 överlämnat ett sådant reviderat avtalsförslag som regeringen godkänt den 17 september 2009. Regeringen uppdrog den 3 juli 2008 åt Riksgäldskontoret att förhandla med Volvo Aero Corporation i syfte att uppnå förslag till ett avtal med företaget om delfinansiering av företagets utvecklingsinvesteringar i flygmotorprojektet Trent XWB. Sedan Riksgäldskontoret i mars 2009 överlämnat ett sådant förslag har regeringen den 18 januari 2010 anmält ärendet till Europeiska kommissionen för prövning enligt gemenskapsbestämmelserna om statsstöd. Godkännande av kommissionen krävs innan ärendet bereds vidare. Den 11 februari 2010 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna. I beslutet konstaterade regeringen att riksdagens bemyndigande inte är begränsat i tiden och inte kräver något vidare ställningstagande från regeringens sida. Riksmötet 2002/03 Riksdagens skrivelse 8. nr 161 Trafiksäkerhet Prop. 2002/03:55, bet. 2002/03:TU4 Tidigare redovisad, se skr. 2003/04:75 (p. N 43), 2004/05:75 (p. N 26), 2005/06:75 (p. N 20), 2006/07:75 (p. N 17), 2007/08:75 (p. N 11) och 2008/09:75 (p. N 10). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 6 om körkort för deltagare i försöksverksamheten m.m.*: Alko-låsutredningen överlämnade sitt betänkande Alkolås för rattfyllerister och körkortsprov i privat regi (SOU 2008:84) den 9 oktober 2008. Betänkandet har remitterats. Regeringens ställningstagande kan redovisas till riksdagen tidigast våren 2010. Riksmötet 2003/04 Riksdagens skrivelse 9. nr 161 Fordonsfrågor Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2003/04:TU6 Tidigare redovisad, se skr. 2004/05:75 (p. N 32), 2005/06:75 (p. N 23), 2006/07:75 (p. N 20), 2007/08:75 (p. N 14) och 2008/09:75 (p. N 12). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 4 om regelverk för fordonsvikter*: Det nya direktivet 2006/126/EG om körkort (omarbetning) antogs slutligt den 20 december 2006. Enligt artikel 4.4 i direktivet ger körkort med behörighet B rätt att köra motorfordon med en tillåten totalvikt som inte överstiger 3 500 kg och som är konstruerade för att ta högst 8 passagerare utöver föraren. Till ett sådant motorfordon får kopplas en släpvagn med en högsta totalvikt på 750 kg. Överstiger släpvagnens totaltvikt 750 kg får den kopplas till dragbilen förutsatt att fordonskombinationens tillåtna totalvikt inte överstiger 4 250 kg. Om totalvikten överstiger 3 500 kg ska medlemsstaterna i enlighet med bilaga V till direktivet kräva att kombinationen bara får köras efter avslutad utbildning eller godkänt körprov eller både utbildning/prov. Enligt bilagan ska sådan utbildning ha en längd på minst 7 timmar och ett prov utformas så att det är tillräckligt för att bedöma förmåga och beteende. Regeringen beslutade den 30 november 2006 direktiv (dir. 2006:119) för en särskild utredare som innebär att en översyn av körkortsförfattningarna ska göras. I uppdraget ingick också att analysera hur direktiv 2006/126/EG ska genomföras i svensk rätt. Den del av uppdraget som avser förändringar av den högsta tillåtna totalvikten för att dra fordonskombinationer med körkortsbehörighet B redovisades i maj 2007 i delbetänkandet Släpvagnskörning med B-körkort (SOU 2007:33). Körkortsutredningen har lämnat sitt slutbetänkande En reformerad körkortslagstiftning - genomförandet av tredje körkortsdirektivet (SOU 2008:130) i januari 2009. De nya reglerna som behandlar släpvagnskörning med B-körkort kan träda i kraft tidigast i januari 2013. Ärendet bereds och kommer att behandlas i en kommande proposition med förslag till en reformerad körkortslagstiftning. 10. nr 182 Yrkestrafik Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2003/04:TU5 Tidigare redovisad, se skr. 2004/05:75 (p. N 36), 2005/06:75 (p. N 25), 2006/07:75 (p. N 22), 2007/08:75 (p. N 16) och 2008/09:75 (p. N 13). Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 3 om påföljdssystemet inom åkerinäringen*: Regeringen föreslog i prop. 2003/04:160 ändringar i bl.a. lagen (1972:435) om överlastavgift. Dessa ändringar innebär att överlastavgifter som påförs utomnordiska fordonsägare kan verkställas vid vägkanten. Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens förslag (bet. 2004/05:TU2, rskr. 2004/05:63). Den 2 december 2004 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 1082 - 1083). Ett europeiskt rambeslut som innehåller bestämmelser om verkställighet av bötesstraff antogs den 24 februari 2005 och ska vara genomfört i medlemsstaternas lagstiftning senast den 22 mars 2007. Regeringen beslutade den 25 juni 2009 prop. 2008/09:218 Lag om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen. I propositionen behandlas bl.a. frågan om verkställighet av bötesstraff för trafikbrott. Den 3 december 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit med anledning av propositionen (SFS 1427, 1429-1430). 11. nr 185 Avgift till den kompletterande arbetslöshetskassan m.m. - förnyad behandling Prop. 2003/04:62, bet. 2003/04:AU6 Tidigare redovisad, se skr. 2004/05:75 (p. N 37), 2005/06:75 (p. N 26), 2006/07:75 (p. A 3), 2007/08:75 (p. N 17) och 2008/09:75 (p. N 14). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 9 om företagares rätt till a-kassa*: Den 30 mars 2006 tillkallade regeringen en särskild utredare med uppdrag att se över företagarnas försäkringsvillkor i trygghetssystemen (dir. 2006:37). Den 14 december 2006 och den 22 november 2007 beslutade regeringen tilläggsdirektiv till utredningen (dir. 2006:129 och dir. 2007:156). Utredningen överlämnade sitt betänkande Trygghetssystemen för företagare (SOU 2008:89) den 13 oktober 2008. Betänkandet har remissbehandlats. Regeringen avser att lämna en proposition där utredningens förslag behandlas till riksdagen under våren 2010. Ärendet bereds vidare. Riksmötet 2004/05 Riksdagens skrivelse 12. nr 178 Sjösäkerhet m.m. Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2004/05:TU7 Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. N 36), 2006/07:75 (p. N 26), 2007/08:75 (p. N 20) och 2008/09:75 (p. N 15). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 11 om kompetensbevis och hastighetsbegränsning avseende fritidsbåtar*: I proposition 2005/06:160 Moderna transporter behandlade regeringen frågan om kompetensbevis och hastighetsbegränsning avseende fritidsbåtar. Frågan om kompetensbevis avseende fritidsbåtar har utretts inom Regeringskansliet. En departementspromemoria, Ds 2008:32 om behörighetsbevis för fritidsbåtar och fritidsskepp, har utarbetats och remitterats. Remissammanställning har gjorts. Ärendet bereds vidare med sikte på att frågan ska kunna slutligen behandlas under innevarande år. 13. nr 244 Luftfart Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2004/05:TU10 Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. N 42), 2006/07:75 (p. N 28), 2007/08:75 (p. N 22) och 2008/09:75 (p. N 16). Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 11 om stickprovskontroll av kabinpersonal*: Frågan behandlas i förslaget till ny luftfartslag i den proposition som beslutades den 4 februari 2010, prop. 2009/10:95 Luftfartens lagar. 14. nr 297 Transparensdirektivet och vissa övriga konkurrenspolitiska frågor Prop. 2004/05:140, bet. 2004/05:NU16 Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. N 52), 2006/07:75 (p. N 29), 2007/08:75 (p. N 23) och 2008/09:75 (p. N 17). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 2 om konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor*: Ärendet bereds. Vid riksdagens behandling av frågan om konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor (bet. 2004/05:NU16, rskr. 2004/05:297) våren 2005 uppmanades regeringen att återkomma till riksdagen med förslag till åtgärder för att komma till rätta med problemen på området. Frågan behandlades av riksdagen våren 2006 (bet. 2005/06:NU16) och även i samband med att riksdagen under hösten 2009 antog regeringens proposition 2008/09:231 Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden m.m. (bet. 2009/10:NU8, s. 10). Regeringen avser att i en proposition under våren 2010 redovisa sina övriga ställningstaganden med anledning av riksdagens tillkännagivande. Riksmötet 2005/06 Riksdagens skrivelse 15. nr 134 Skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel Prop. 2005/06:16, bet. 2005/06:TU6 Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. M 31), 2006/07:75 (p. N 34), 2007/08:75 (p. N 26) och 2008/09:75 (p. N 19). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 2 om lagförslaget och sammanhängande åtgärder för att främja förnybara bränslen såvitt avser delmoment b)*: Europeiska kommissionen levererade under 2006 en handlingsplan för biomassa och en strategi för biodrivmedel. I januari 2007 presenterades en utvärdering av insatserna hitintills för att introducera drivmedel. Utredningen Om jordbruket som bioenergiproducent överlämnade i maj 2007 sitt slutbetänkande Bioenergi från jordbruket - en växande resurs (SOU 2007:36). Betänkandet har remissbehandlats. Den 23 januari 2008 presenterade den Europeiska kommissionen ett direktivförslag med innebörden att 10 procent av drivmedelskonsumtionen 2020 ska bestå av förnybara drivmedel i samtliga medlemsländer. Direktivförslaget är nu antaget av Europaparlamentet. Statens energimyndighet har på uppdrag av regeringen tagit fram ett underlag till nationell handlingsplan för energi från förnybara energikällor. Handlingsplanen ska överlämnas till Europeiska kommissionen den 30 juni 2010. Ärendet bereds vidare. 16. nr 222 Trafiksäkerhet Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2005/06:TU13 Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. N 41), 2007/08:75 (p. N 27) och 2008/09:75 (p. N 20). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 2 om alkohol i trafiken*: I regleringsbrevet till Vägverket för 2006 har regeringen angett att Vägverket ska ta ansvar för och vara pådrivande i arbetet med att utveckla säkra och funktionella alkolås. Alkolåsutredningen har i sitt slutbetänkande Öppna möjligheter med alkolås (SOU 2006:72) utrett denna fråga och föreslår ett uppdrag till Vägverket att genomföra en kvalitetssäkring av alkolås. Betänkandet har remissbehandlats. Prövning och kontroll av om ett alkolås uppfyller kraven i Cenelecs (European Committée för electrotechnical Standardization) standard för alkolås för allmänpreventiv användning ska göras i enlighet med den gängse svenska öppna modellen, dvs. provning sker av ackrediterade provningsorgan. Om ny teknik utvecklas bör Sverige arbeta för att standarderna anpassas till dessa eller att nya standarder tas fram. Det är därför inte aktuellt att genomföra en kvalitetsprövning genom Vägverket. Frågan om kvalitetssäkring av alkolås kommer att behandlas i samband med att regeringen redovisar sina ställningstaganden beträffande ett nytt system för alkolås som villkor för körkort efter rattfylleri. Ärendet bereds vidare. 17. nr 223 Sjöfartsfrågor Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2005/06:TU12 Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. N 42), 2007/08:75 (p. N 28) och 2008/09:75 (p. N 21). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 14 om miljö- och säkerhetsfrågor i Östersjöområdet*: Ärendet bereds. Ett svenskt agerande såväl nationellt som internationellt i fora såsom HELCOM, EU och IMO har lett fram till att initiativ tagits inom ramen för flera av de områden som pekats ut i motionerna. Bland dessa åtgärder kan nämnas pilotprojektet med Danmark att inrätta en gemensam s.k. VTS-central (Vessel Traffic Service) för sjötrafikövervakning i Öresund, en gemensam informationsinsats riktad mot de fartyg som trafikerar Östersjön vintertid, kraftigt sänkta utsläppsnivåer avseende bl.a. svaveloxid och förbättrade trafiksepareringssystem. Nämnas kan att fr.o.m. år 2010 ska samtliga fartyg med enkelskrov vara utfasade. Vidare åtgärder med bäring på miljö- och säkerhetsarbetet i Östersjön lämnades i havspropositionen (prop. 2008/09:170). 18. nr 259 Åtgärder mot svarttaxi m.m. Prop. 2005/06:109, bet. 2005/06:TU14 Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. N 44), 2007/08:75 (p. N 29) och 2008/09:75 (p. N 22). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 5 om ekonomisk brottslighet inom taxinäringen*: Under 2006 utarbetades inom Regeringskansliet ett lagförslag om redovisningscentraler m.m. Förslaget har remissbehandlats. Remissinstansernas synpunkter var av sådan art att det inte är möjligt att gå vidare med förslaget om redovisningscentraler. Efter en dialog med taxinäringen har en skrivelse med elva punkter med förslag till andra åtgärder lämnats till regeringen. Två av förslagen har resulterat i uppdrag till Vägverket respektive Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac). Vägverkets och Swedacs rapporter har inkommit till Näringsdepartementet och remitterats. Vad gäller Swedacs rapport arbetar myndigheten med att ändra sina föreskrifter. Frågor som rör vägtrafikregistret t.ex. en databas för protokoll från taxameterbesiktningar har överförts till Vägtrafikregisterutredningen. Utredningen ska lämna sitt betänkande i mars 2010. Ärendet bereds vidare. 19. nr 308 Moderna transporter Prop. 2005/06:160, bet. 2005/06:TU5 Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. N 45), 2007/08:75 (p. N 30) och 2008/09:75 (p. N 23). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 35 om flygplatser m.m.: Frågan om konkurrensutsättning av delar av flygtrafiktjänsten behandlas i den proposition som beslutades den 4 februari 2010, prop. 2009/10:95 Luftfartens lagar. Mom. 42 om förarbevis för vissa fritidsbåtar: Frågan om kompetensbevis avseende fritidsbåtar har utretts inom Regeringskansliet. En departementspromemoria, Ds 2008:32 om behörighetsbevis för fritidsbåtar och fritidsskepp, har utarbetats och remitterats. Ärendet bereds vidare med sikte på att frågan ska kunna slutligen behandlas under innevarande år. Följande moment återstår att behandla: Mom. 42. 20. nr 346 Åtgärder för att stärka kundernas ställning på energimarknaden Prop. 2005/06:158, bet. 2005/06:NU18 Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. N 47), 2007/08:75 (p. N 31) och 2008/09:75 (p. N 24). Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 4 om balansansvar m.m.* såvitt avser delmoment c): I proposition 2008/09:168 Vissa ändringar av balansansvaret på el- och naturgasmarknaderna behandlade regeringen frågan om balansansvar m.m. Den 28 maj 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 580 - 581). Riksmötet 2006/07 Riksdagens skrivelse 21. nr 62 Utgiftsområde 24 Näringsliv Prop. 2006/07:1, utg.omr. 24, bet. 2006/07:NU1 Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. N 56), 2007/08:75 (p. N 34) och 2008/09:75 (p. N 26). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 1 om avveckling av Zenit Shipping AB: Avvecklingen av Zenit Shipping AB genom frivillig likvidation pågår. Likvidationen bedöms vara avslutad vid årsskiftet 2010/2011. Ärendet bereds vidare. 22. nr 205 Statens ansvar för vissa betaltjänster m.m. Prop. 2006/07:55, bet. 2006/07:TU16 Tidigare redovisad, se skr. 2007/08:75 (p. N 46) och 2008/09:75 (p. N 27). Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 5 om verksamhetsföremål för Posten AB: Den 29 januari 2009 beslutade regeringen att ett samgående mellan Posten AB (publ) och Post Danmark A/S ska ske genom att underteckna aktieägaravtal och kombinationsavtal i huvudsaklig överensstämmelse med förslagen. Regeringen bemyndigade chefen för Näringsdepartementet, statsrådet Maud Olofsson, eller den hon sätter i sitt ställe, att för statens räkning underteckna aktieägaravtalet och kombinationsavtalet samt att vidta nödvändiga åtgärder för att genomföra samgåendet i enlighet med vad som följer av avtalen. Kombinationsavtalet undertecknades den 30 januari 2009 varefter Posten Norden AB bildades. På extra bolagsstämma i Posten Norden AB den 24 juni 2009 ändrades bolagets verksamhetsföremål enligt följande. "Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att, direkt eller genom dotterbolag tillhandahålla rikstäckande postverksamhet i Sverige och Danmark genom bolagets postdistribuerande dotterbolag i Sverige respektive Post Danmark A/S, och genom lantbrevbäringen, gentemot kund, utföra grundläggande betaltjänster i Sverige på begäran av den som tillhandahållet tjänsterna på uppdrag av staten, samt direkt eller genom dotter- eller intressebolag bedriva därmed förenlig verksamhet." På extra bolagsstämma i Posten AB den 30 september 2009 ändrades bolagets verksamhetsföremål enligt följande. "Bolaget skall med huvudinriktning på den svenska marknaden direkt eller genom dotter- eller intressebolag bedriva rikstäckande postverksamhet jämte annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vidare, direkt eller genom dotter- eller intressebolag, genom lantbrevbäringen, gentemot kund, utföra grundläggande betaltjänster i Sverige på begäran av den som tillhandahåller tjänsterna på uppdrag av staten, samt bedriva därmed förenlig verksamhet." Den 4 februari 2010 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna. 23. nr 217 Försäljning av vissa statligt ägda företag Prop. 2006/07:57, bet. 2006/07:NU16 Tidigare redovisad, se skr. 2007/08:75 (p. N 47) och 2008/09:75 (p. N 28). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 2 om TeliaSonera AB och accessnätet såvitt avser delmoment a) - c): Ärendet bereds vidare. Mom. 3 om SBAB och konkurrensen på bolånemarknaden såvitt avser delmoment a) - d): Ärendet bereds vidare. Mom. 4 om Nordea Bank AB såvitt avser delmoment a) - c): Ärendet bereds vidare. Mom. 8 om försäljningsprocessen och kontroll av försäljningen: Kostnaderna för investmentbankernas arvode har avräknats mot försäljningsintäkterna vid försäljningen av aktier i TeliaSonera AB i maj 2007. Kostnaderna för investmentbankernas arvode har avräknats mot försäljningsintäkterna vid statens försäljning av aktier i OMX, Civitas Holding AB och Vin & Sprit AB under 2008. Ärendet bereds vidare. Följande moment återstår att behandla: Mom. 2a) - c), mom. 3a) - d), mom. 4a) - c) och mom. 8. Riksmötet 2007/08 Riksdagens skrivelse 24. nr 24 Tilläggsbudget 2 för 2007 Prop. 2007/08:1, Tilläggsbudget 2, bet. 2007/08:FiU11 Tidigare redovisad, se skr. 2007/08:75 (p. N 49) och 2008/09:75 (p. N 29). Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 9 om låneram för civila flygutvecklingsprojekt: Diskussioner har ägt rum sedan 2007 med Saab AB och Volvo Aero Corporation (Volvo Aero) om statlig delfinansiering för utveckling av eventuella ytterligare aktuella civila flygindustriprojekt med miljöinriktning. Regeringen uppdrog den 3 juli 2008 åt Riksgäldskontoret att förhandla med Volvo Aero Corporation i syfte att uppnå förslag till ett avtal med företaget om delfinansiering av företagets utvecklingsinvesteringar i flygmotorprojektet Trent XWB. Sedan Riksgäldskontoret i mars 2009 överlämnat ett sådant förslag har regeringen den 18 januari 2010 anmält ärendet till Europeiska kommissionen för prövning enligt gemenskapsbestämmelserna om statsstöd. Godkännande av kommissionen krävs innan ärendet bereds vidare. Den 11 februari 2010 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna. I beslutet konstaterade regeringen att riksdagens bemyndigande inte är begränsat i tiden och inte kräver något vidare ställningstagande från regeringens sida. 25. nr 98 Utgiftsområde 24 Näringsliv Prop. 2007/08:1, utg.omr. 24, bet. 2007/08:NU1 Tidigare redovisad, se skr. 2007/08:75 (p. N 54) och 2008/09:75 (p. N 31). Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 2 om avveckling av Förvaltningsaktiebolaget Stattum: Den 13 november 2008 beslutade regeringen att Stattum ska avvecklas genom likvidation. Chefen för Näringsdepartementet bemyndigades att vidta nödvändiga åtgärder för att genomföra likvidationen och att, i samband därmed, ändra firmanamn på Stattum samt att genom registrering skydda firmorna Förvaltningsaktiebolaget Stattum och Statsföretag AB i form av bifirmor, och bifirman AB Fortia. På extra bolagsstämma den 21 december 2009 beslutades att uppdra åt likvidatorn att anmäla bolagets upplösning till aktiebolagsregistret. Den 4 februari 2010 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna. 26. nr 149 Företagsfrämjande insatser Framställning 2007/08:RRS9, bet. 2007/08:NU7 Tidigare redovisad, se skr. 2008/09:75 (p. N 33). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 1 om rådgivningsinsatser för företag*: Ärendet bereds. Regeringen gav den 29 september 2008 konsultbolaget FBA i uppdrag att göra en utredning om statligt finansierade rådgivningsinsatser för företag. I uppdraget ingick att föreslå hur det statliga åtagandet inom företagsrådgivning kan definieras och i vilken utsträckning nuvarande insatser faller inom ramen för det statliga åtagandet. Vidare ingick att analysera i vilken mån befintliga insatser möter företagens behov, hur regionala skillnader bör påverka statens rådgivningsinsatser till företag samt olika former av konkurrensutsättning av insatserna. Uppdraget redovisades den 2 februari 2009. En proposition kommer att lämnas till riksdagen senast den 23 mars 2010. 27. nr 253 Samgående mellan Posten AB och Post Danmark A/S Prop. 2007/08:143, bet. 2007/08:NU13 Tidigare redovisad, se skr. 2008/09:75 (p. N 43). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Om samgående mellan Posten AB och Post Danmark A/S: Den 29 januari 2009 beslutade regeringen att ett samgående mellan Posten AB (publ) och Post Danmark A/S ska ske genom att underteckna aktieägaravtal och kombinationsavtal i huvudsaklig överensstämmelse med förslagen. Regeringen bemyndigade chefen för Näringsdepartementet, statsrådet Maud Olofsson, eller den hon sätter i sitt ställe, att för statens räkning underteckna aktieägaravtalet och kombinationsavtalet samt att vidta nödvändiga åtgärder för att genomföra samgåendet i enlighet med vad som följer av avtalen. Kombinationsavtalet undertecknades den 30 januari 2009. Aktieägaravtalet undertecknades den 24 juni 2009. Ärendet bereds vidare. 28. nr 254 Ny förvaltningsstruktur inom näringspolitiken och den regionala tillväxtpolitiken Prop. 2007/08:78, bet. 2007/08:NU15 Tidigare redovisad, se skr. 2008/09:75 (p. N 44). Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 1 om avveckling av Glesbygdsverket: Den 12 mars 2009 beslutade regeringen förordning om upphävande av förordningen (2007:1154) med instruktion för Glesbygdsverket (SFS 147). Riksmötet 2008/09 Riksdagens skrivelse 29. nr 42 Ändring i lagen om elcertifikat Prop. 2008/09:9, bet. 2008/09:NU8 Tidigare redovisad, se skr. 2008/09:75 (p. N 48). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 3 om granskning av effekter*: Utfallet av de ändringar som beslutades rörande kvotpliktens utformning kommer att vara tillgängligt först efter det att 2009 års deklaration inkommit till Statens energimyndighet. Dessa deklarationer ska ges in till myndigheten senast den 1 mars 2010. Det är således först efter detta datum som arbetet med att granska effekterna kan påbörjas. Ärendet bereds vidare. 30. nr 55 Tilläggsbudget 2 för 2008 Prop. 2008/09:2, bet. 2008/09:FiU11 Tidigare redovisad, se skr. 2008/09:75 (p. N 50). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 8 om åtgärder i samband med försäljning av aktier: Ärendet bereds vidare. 31. nr 76 Ändrad verksamhetsform för delar av Vägverket och Banverket Prop. 2008/09:23, bet. 2008/09:TU4 Tidigare redovisad, se skr. 2008/09:75 (p. N 51). Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 2 om ändrad verksamhetsform för delar av Vägverket och Banverket såvitt avser p. 1, 2 och 3: Den 4 december 2008 beslutade regeringen om bemyndigande att teckna avtal om förvärv av två aktiebolag m.m. Avsikten var att verksamheten vid Vägverket Produktion skulle föras till det ena bolaget och verksamheten vid Vägverket Konsult och Banverket Projektering skulle föras till det andra bolaget. Den 18 december 2008 beslutade regeringen om bemyndigande att underteckna avtal om överlåtelse av vissa verksamheter vid Vägverket och Banverket m.m. Överlåtelsen av verksamheten vid Vägverket Produktion från staten till delvis Svevia AB, delvis Svevia Fastighet och Maskin AB (dotterbolag till Svevia AB) genomfördes den 1 januari 2009. Samma datum överlät staten verksamheten vid Vägverket Konsult och Banverket Projektering till Vectura Consulting AB. Slutregleringarna mellan staten och Svevia AB (publ) med dotterbolag Svevia Fastighet och Maskin AB gjordes den 26 februari 2009 och slutregleringen mellan staten och Vectura Consulting AB den 30 mars 2009. Den 24 september 2009 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna. 32. nr 99 Utgiftsområde 24 Näringsliv Prop. 2008/09:1, utg.omr. 24, bet. 2008/09:NU1 Tidigare redovisad, se skr. 2008/09:75 (p. N 54). Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 2 om anslag m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv såvitt avser delmoment i): Den 26 mars 2009 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Tillväxtverket, Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser samt Utredningen för avveckling av Institutet för tillväxtpolitiska studier, Glesbygdsverket och Verket för näringslivsutveckling inom utgiftsområde 24 Näringsliv. 33. nr 126 Utgiftsområde 22 Kommunikationer Prop. 2008/09:1, utg.omr. 22, bet. 2008/09:TU1 Tidigare redovisad, se skr. 2008/09:75 (p. N 57). Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 2 om anslagsfrågor inom utgiftsområde 22 Kommunikationer såvitt avser delmoment g): Den 4 februari 2010 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna i denna del. 34. nr 144 Stärkta insatser för fordonsindustrin Prop. 2008/09:95, bet. 2008/09:FiU19 Tidigare redovisad, se skr. 2008/09:75 (p. N 60). Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 3 om garantier och lån såvitt avser första och andra delssatsen: Den 22 januari 2009 beslutade regeringen förordning om lån till företag i fordonsindustrin (SFS 2009:19). Förordningen, som trädde i kraft den 15 februari 2009, innebär att Riksgäldskontoret kan bevilja undsättningslån till företag med verksamhet i Sverige inom fordonsindustrin som har en omsättning överstigande 500 miljoner kronor. Riksgäldskontoret kan bevilja undsättningslån på totalt upp till 5 miljarder kronor. Vidare beslutade regeringen den 29 januari 2009 att ge Riksgäldskontoret i uppdrag att förhandla med berörda parter om nödvändiga överenskommelser för att kunna ställa ut statlig kreditgaranti om maximalt motsvarande 500 miljoner euro för lån i Europeiska Investeringsbanken upptagna av Volvo Cars Corporation. Regeringen beslutade den 11 juni 2009 att uppdra åt Riksgäldskontoret att förhandla med berörda parter om nödvändiga överenskommelser för att kunna ställa ut statlig kreditgaranti inom ramen för bemyndigandet för lån i Europeiska Investeringsbanken upptagna av Saab Automobile AB. Den 11 februari 2010 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna i denna del. Regeringen konstaterade i beslutet att riksdagens bemyndigande är begränsat till åren 2008 och 2009 och därför inte längre kan utnyttjas av regeringen. Mom. 4 om information till riksdagen*: Regeringen överlämnade den 11 juni 2009 skrivelse 2008/09:221 till riksdagen. Skrivelsen innehöll en redovisning av de åtgärder som föreslogs i proposition 2008/09:95. 35. nr 145 Framtidens resor och transporter - infrastruktur för hållbar tillväxt Prop. 2008/09:35, bet. 2008/09:TU2 Tidigare redovisad, se skr. 2008/09:75 (p. N 61). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 3 om planeringsram för perioden 2010-2021 såvitt avser delmoment a) - b): Den 19 december 2008 beslutade regeringen om uppdrag att genomföra åtgärdsplanering inför fastställandet av nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet och trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur. Regeringen har för avsikt att fatta beslut i frågan under våren och därefter återkomma till riksdagen i en skrivelse med redogörelse för åtgärdsplanen åren 2010-2021. Mom. 4 om utveckling av transportsystemet såvitt avser delmoment a) - d): Den 19 december 2008 beslutade regeringen om uppdrag att genomföra åtgärdsplanering inför fastställandet av nationell trafikslagsövergripande plan för utveckling av transportsystemet och trafikslagsövergripande länsplaner för regional transportinfrastruktur. Ärendet bereds vidare. Regeringen har för avsikt att fatta beslut i frågan under våren och därefter återkomma till riksdagen i en skrivelse med redogörelse för åtgärdsplanen åren 2010-2021. Mom. 10 om trafikeringsrätt: Regeringen har gett trafikhuvudmännen i Västernorrlands-, Jämtlands-, Västerbottens- och Norrbottens län gemensam rätt att utföra och organisera persontrafik med dagtåg på sträckan Sundsvall-Östersund-Storlien och på järnvägsnät norr därom, som förvaltas av staten. Beslutet gäller tills vidare, dock längst till dess att försöksverksamheten på det statliga järnvägsnätet i delar av Norrland avslutats. Regeringen har för avsikt att lägga mom. 10 till handlingarna. Mom. 36 om ny stamväg: Den 11 februari 2010 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna i denna del. Följande moment återstår att behandla: Mom. 3 a) - b), mom. 4 a) - d) och mom. 10. 36. nr 155 Statliga företag Skr. 2007/08:120, bet. 2008/09:NU4 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 1 om synen på statligt ägande och på försäljningar av statliga företag: Den 5 februari 2009 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna. 37. nr 166 Vissa anpassningar av bestämmelserna om rederiers och fartygs säkerhetsorganisation Prop. 2008/09:10, bet. 2008/09:TU7 Skrivelsen är slutbehandlad. Om lagförslagen: Den 12 februari 2009 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 59). 38. nr 179 Säkra förare på mopeder, snöskotrar och terränghjulingar Prop. 2008/09:60, bet. 2008/09:TU8 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 1 om lagförslagen såvitt avser andra delssatsen delmoment a): Den 16 mars 2009 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 189); såvitt avser andra delssatsen delmoment b) - f): Den 5 mars 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 121 - 125). 39. nr 188 Godkännande av motorfordon m.m. Prop. 2008/09:53 och prop. 2008/09:107, bet. 2008/09:TU9 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 1 om lagförslagen såvitt avser delmoment a) - g): Den 26 mars 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 224 - 230). 40. nr 191 Ändring i körkortslagen Utskottsinitiativ, bet. 2008/09:TU16 Skrivelsen är slutbehandlad. Om körkortslagen: Den 16 mars 2009 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 189). 41. nr 192 Nyemission i SAS AB (publ) Prop. 2008/09:124, bet. 2008/09:FiU40 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 1 om statens deltagande i nyemission i SAS AB (publ) såvitt avser första och andra delssatsen och mom. 2 om höjd ram för utgiftsområde 24 Näringsliv samt höjt anslag såvitt avser första och andra delssatsen: Den 26 mars 2009 beslutade regeringen att utbetala medel till SAS AB för att delta i aktuell nyemission i bolaget. För att upprätthålla statens ägarandel i bolaget beslutades att teckna nya aktier motsvarande ett belopp om 1 297 905 000 kronor. Vidare beslutade regeringen samma dag om ändring av regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslag 1:21 Kapitalinsatser i statliga bolag inom utgiftsområde 24 Näringsliv. Därmed är skrivelsen slutbehandlad. 42. nr 193 Ändringar i lagen om elcertifikat - tilldelningsprinciper och förhandsbesked Prop. 2008/09:92, bet. 2008/09:NU15 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 1 om ändring i lagen om elcertifikat: Den 2 april 2009 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 269). 43. nr 207 Ändring i lagen om elcertifikat Utskottsinitiativ, bet. 2008/09:NU20 Skrivelsen är slutbehandlad. Om ändring i lagen om elcertifikat: Den 2 april 2009 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 270). 44. nr 217 Utvidgning av uppdrag för Sveriges Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB (publ) Prop. 2008/09:104, bet. 2008/09:FiU39 Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 1 om utvidgning av SBAB:s uppdrag: Vid extra bolagsstämma den 28 oktober 2009 beslutades att SBAB:s bolagsordning delvis skulle ändras i enlighet med regeringens förslag: prop. 2008/09:104. Ärendet bereds vidare. 45. nr 239 Vissa ändringar i lagen om elektronisk kommunikation Prop. 2008/09:159, bet. 2008/09:TU17 Skrivelsen är slutbehandlad. Om lagförslaget: Den 20 maj 2009 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 546). 46. nr 245 Ändrad tidpunkt för signalspaning i kablar Utskottsinitiativ, bet. 2008/09:FöU11 Skrivelsen är slutbehandlad. Om lagen om elektronisk kommunikation: Den 28 maj 2009 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 578). 47. nr 257 Mål för framtidens resor och transporter Prop. 2008/09:93, bet. 2008/09:TU14 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 2 om transportpolitikens övergripande mål och mom. 3 om funktionsmål och hänsynsmål: Den 4 februari 2010 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna. 48. nr 263 Utvidgning av uppdrag för Vasallen AB och överlåtelse av aktierna i Kasernen Fastighetsaktiebolag Prop. 2008/09:172, bet. 2008/09:FiU41 Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 1 om utvidgat uppdrag för Vasallen AB: Ärendet bereds. Mom. 2 om överlåtelse av aktier i Kasernen Fastighetsaktiebolag till Vasallen AB: Den 24 september 2009 bemyndigade regeringen chefen för Näringsdepartementet eller den hon sätter i sitt ställe att underteckna handling avseende ovillkorat aktieägartillskott mellan staten och Vasallen AB (publ) avseende aktierna i Kasernen Fastighetsaktiebolag. Följande moment återstår att behandla: Mom. 1. 49. nr 266 Ändring i lagen om energideklaration för byggnader Prop. 2008/09:161, bet. 2008/09:CU29 Skrivelsen är slutbehandlad. Om ändring i lagen om energideklaration för byggnader: Den 28 maj 2009 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 579). 50. nr 267 En strategi för att stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygder Skr. 2008/09:167, bet. 2008/09:NU19 Skrivelsen är slutbehandlad. Om en strategi för att stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygder: Den 4 februari 2010 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna. 51. nr 268 Vissa ändringar av balansansvaret på el- och naturgasmarknaderna Prop. 2008/09:168, bet. 2008/09:NU23 Skrivelsen är slutbehandlad. Om vissa ändringar av balansansvaret på el- och naturgasmarknaderna såvitt avser p.1 och p. 2: Den 28 maj 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 580 - 581). 52. nr 269 Genomförande av elförsörjningsdirektivet Prop. 2008/09:142, bet. 2008/09:NU24 Skrivelsen är slutbehandlad. Om genomförande av elförsörjningsdirektivet: Den 28 maj 2009 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 582). 53. nr 279 2006 års sjöarbetskonvention Skr. 2007/08:166, bet. 2008/09:TU15 Skrivelsen är slutbehandlad. Om 2006 års sjöarbetskonvention: Den 11 februari 2010 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna. 54. nr 293 Konkurrens på spåret Prop. 2008/09:176, bet. 2008/09:TU18 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 1 om marknadsöppning m.m. såvitt avser första och andra delssatsen delmoment a) - b): Den 17 juni 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 693 - 694). 55. nr 301 Riktlinjer för energipolitiken Prop. 2008/09:163, bet. 2008/09:NU25 Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 1 om Energipolitikens inriktning och mål såvitt avser delmoment a) - b): Ärendet bereds. Statens energimyndighet har på uppdrag av regeringen tagit fram ett underlag till nationell handlingsplan för energi från förnybara energikällor. Handlingsplanen ska överlämnas till Europeiska kommissionen den 30 juni 2010. såvitt avser delmoment c) - d): Regeringen har den 21 december 2009 genom beslut om regleringsbrev för Statens energimyndighet givit Statens energimyndighet i uppdrag att ansvara för genomförandeåtgärder enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/32/EG av den 5 april 2006 om effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster och om upphävande av rådets direktiv 93/76/EG, dvs. energieffektiviseringsmålen för 2010 och 2016. I enlighet med riksdagens beslut om statsbudget för 2010 har 300 miljoner kronor per år anvisats 2010 för att genomföra energitjänstedirektivet och de mål och förpliktelser som följer av direktivet, dels för att nå målet om 20 procents effektivare energianvändning till 2020. För perioden 2011-2014 beräknas 300 miljoner kronor per år för detta ändamål. Ärendet bereds vidare. Mom. 6 om vindkraft: Enligt regeringens beslut om instruktion för Boverket ska Boverket verka för en planeringsberedskap för vindkraft i enlighet med den planeringsram som riksdagen har beslutat. I regeringens beslut den 21 december 2009 om regleringsbrev för 2010 för Statens energimyndighet anges att Statens energimyndighet ska stödja och skapa förutsättningar för denna omfattande utbyggnaden av vindkraften. Följande moment återstår att behandla: Mom. 1 a) - d). 56. nr 302 Förhandsprövning av nättariffer Prop. 2008/09:141, bet. 2008/09:NU21 Skrivelsen är slutbehandlad. Om förhandsprövning av nättariffer: Den 2 juli 2009 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 892). 57. nr 303 Lag om europeiska grupperingar för territoriellt samarbete m.m. Prop. 2008/09:174, bet. 2008/09:NU22 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 1 om överlåtelse av förvaltningsuppgift till en gruppering och mom. 2 om övriga frågor såvitt avser delmoment a) - e): Den 17 juni 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 701 - 704 och 707). Riksmötet 2009/10 Riksdagens skrivelse 58. nr 6 Avgränsning av elnätsverksamhet Prop. 2008/09:216, bet. 2009/10:NU7 Skrivelsen är slutbehandlad. Om avgränsning av elnätsverksamhet: Den 5 november 2009 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 1045). 59. nr 19 Regelförenklingsarbetet Skr. 2008/09:206, bet. 2009/10:NU5 Skrivelsen är slutbehandlad. Om regelförenklingsarbetet: Den 28 januari 2010 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna. 60. nr 21 Anslutning till och genomförande av barlastvattenkonventionen Prop. 2008/09:229, bet. 2009/10:TU3 Skrivelsen är slutbehandlad. Om anslutning till och genomförande av barlastvattenkonventionen såvitt avser första delssatsen p. 1 - 3: Den 12 november 2009 beslutade regeringen att Sverige skulle ansluta sig till barlastvattenkonventionen, med reservationen att Sverige, av skäl som hänför sig till geografiska, hydrografiska och hydrologiska förhållanden, inte kommer att fullständigt kunna tillämpa Barlastvattenkonventionens bestämmelser om skifte av barlastvatten på samtliga fartyg som omfattas av konventionen. Denna reservation ska vara giltig till och med år 2016. Regeringen beslutade vidare att Sverige ska förklara sin avsikt att inte tillämpa krav på behandling av barlastvatten på fartyg som byggs under 2009 och som omfattas av regel B-3.3 förrän vid fartygens andra årliga besiktning, dock senast den 31 december 2011. Sverige överlämnande den 20 november instrumentet för anslutning till Barlastvattenkonventionen till IMO, med ovan nämnda reservationer; såvitt avser andra delssatsen p. 1 - 4: Den 19 november 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 1165 - 1168). 61. nr 52 Hösttilläggsbudget för 2009 Prop. 2009/10:2, bet. 2009/10:FiU11 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 9 om bemyndigande för anslaget 1:2 Väghållning och statsbidrag: Den 26 november 2009 beslutade regeringen om ändring av regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Vägverket inom utgiftsområde 22 Kommunikationer. Mom. 10 om bemyndigande för anslaget 1:4 Banverket: Banhållning och sektorsuppgifter: Den 26 november 2009 beslutade regeringen om ändring av regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Banverket inom utgiftsområde 22 Kommunikationer. Mom. 13 om bemyndigande för anslaget 1:15 Rymdverksamhet: Den 19 november 2009 beslutade regeringen om ändring av regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Rymdstyrelsen inom utgiftsområde 24 Näringsliv. Mom. 15 om ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag: Den 19 november 2009 beslutade regeringen om ändring av regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Verket för innovationssystem, Verket för näringslivsutveckling, Institutet för tillväxtpolitiska studier, Bolagsverket, Rymdstyrelsen, Tillväxtverket och Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser samt anslagen 1:22 Avgifter till vissa internationella organisationer och 1:24 Utvecklingsprogram för ökad konkurrenskraft inom utgiftsområde 24 Näringsliv. Den 26 november 2009 beslutade regeringen om ändring av regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Statens energimyndighet samt anslaget 1:9 Stöd för konvertering från direktverkande elvärme m.m. inom utgiftsområde 21 Energi och Vägverket och Banverket inom utgiftsområde 22 Kommunikationer. Den 10 december 2009 beslutade regeringen om ändring av regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Transportstyrelsen, Rederinämnden och Rikstrafiken samt anslag 2:5 Samförläggning och kanalisation inom utgiftsområde 22 Kommunikationer. 62. nr 59 Ändrad verksamhetsform för Banverkets enhet Banverket Produktion Prop. 2009/10:10, bet. 2009/10:TU5 Skrivelsen är inte slutbehandlad. Om ändrad verksamhetsform för Banverkets enhet Banverket Produktion såvitt avser p. 1 och 2: Den 26 november 2009 beslutade regeringen om bemyndigande att teckna avtal om förvärv av ett aktiebolag m.m. Avsikten var att verksamheten vid Banverket Produktion skulle föras till bolaget. Den 17 december 2009 beslutade regeringen om bemyndigande att underteckna avtal om överlåtelse av verksamheten vid Banverkets enhet Banverket Produktion m.m. Överlåtelsen av verksamheten vid Banverket Produktion från staten till Infranord AB genomfördes den 1 januari 2010. Slutregleringen mellan staten och Infranord AB är ännu inte genomförd men beräknas ske senast den 15 mars 2010. 63. nr 84 Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden Prop. 2008/09:231, bet. 2009/10:NU8 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 1 om ett system för konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden och mom. 2 om följdändringar med anledning av en upphävd lag: Den 26 november 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 1271 och 1280). 64. nr 85 Transportstyrelsens verksamhet inom körkorts- och yrkestrafikområdet Prop. 2009/10:20, bet. 2009/10:TU6 Skrivelsen är slutbehandlad. Om Transportstyrelsens verksamhet inom körkorts- och yrkestrafikområdet såvitt avser p. 1 - 13: Den 3 december 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 1349 - 1361). 65. nr 106 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Prop. 2009/10:1, utg.omr. 6, bet. 2009/10:FöU1 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 1 om budget såvitt avser p. 14: Den 17 december 2009 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Elsäkerhetsverket inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap. 66. nr 114 Ändrad verksamhetsform för flygplatsverksamheten vid Luftfartsverket samt vissa luftfartsfrågor Prop. 2009/10:16, bet. 2009/10:TU7 Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 1 om ändrad verksamhetsform för flygplatsverksamheten vid Luftfartsverket såvitt avser p. 1 och p. 2: Regeringen beslutade den 1 oktober 2009 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att påbörja och efter beslut av riksdagen, genomföra förberedelserna för att överföra flygplatsverksamheten vid Luftfartsverket till ett eller flera av staten direkt eller indirekt ägda aktiebolag (dir. 2009:90). Den 21 januari 2010 bemyndigade regeringen statsrådet Åsa Torstensson, eller den hon sätter i sitt ställe, att teckna avtal om förvärv av ett aktiebolag. Syftet är att flygplatsverksamheten vid Luftfartsverket ska föras över till bolaget den 1 april 2010. Ärendet bereds vidare. 67. nr 116 Utgiftsområde 19 Regional tillväxt Prop. 2009/10:1, utg.omr. 19, bet. 2009/10:NU2 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 8 om anslag m.m. inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt såvitt avser delmoment a): Den 21 december 2009 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt; såvitt avser delmoment b): Den 17 december 2009 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslaget 1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007 - 2013 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt; såvitt avser delmoment c): Den 17 december 2009 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslaget 1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007 - 2013 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt. Den 21 december 2009 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt och Tillväxtverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv. 68. nr 117 Utgiftsområde 22 Kommunikationer Prop. 2009/10:1, utg.omr. 22, bet. 2009/10:TU1 Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 2 om anslagsfrågor inom utgiftsområde 22 Kommunikationer såvitt avser delmoment a) - b): Den 10 december 2009 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Vägverket inom utgiftsområde 22 Kommunikationer; såvitt avser delmoment c) och d): Den 10 december 2009 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Banverket inom utgiftsområde 22 Kommunikationer; såvitt avser delmoment e): Ärendet bereds. såvitt avser delmoment f): Den 10 december 2009 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Rikstrafiken inom utgiftsområde 22 Kommunikationer; såvitt avser delmoment g), h) och i): Den 10 december 2009 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Post- och telestyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer; såvitt avser delmoment j): Den 10 december 2009 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket, Rederinämnden, Rikstrafiken, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Statens institut för kommunikationsanalys och Post- och telestyrelsen samt anslagen 1:13 Viss internationell verksamhet och 2:4 Informationsteknik: Telekommunikation m.m. inom utgiftsområde 22 Kommunikationer. Den 17 december 2009 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Transportstyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer. Mom. 3 om Statens järnvägar: Den 10 december 2009 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Statens järnvägar inom utgiftsområde 22 Kommunikationer. Mom. 4 om Sjöfartsverket såvitt avser delmoment a) - c): Den 10 december 2009 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Sjöfartsverket inom utgiftsområde 22 Kommunikationer. Mom. 5 om Luftfartsverket såvitt avser delmoment a) - c): Den 10 december 2009 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Luftfartsverket inom utgiftsområde 22 Kommunikationer. Mom. 6 om Svensk-Danska Broförbindelsen Svedab aktiebolag: Ärendet bereds. Mom. 7 om vissa organisatoriska ställningstaganden: Den 3 september 2009 beslutade regeringen om kommittédirektiv för inrättande av den nya myndigheten Trafikverket (dir. 2009:75) och kommittédirektiv för inrättande av den nya myndigheten Trafikanalys (dir. 2009:76). Ärendet bereds vidare. Följande moment återstår att behandla: Mom. 2 e ), mom. 2 j) såvitt avser anslag 1:5 Trafikverket och 1:19 Trafikanalys, mom. 6 och mom. 7. 69. nr 146 Utgiftsområde 24 Näringsliv Prop. 2009/10:1, utg.omr. 24, bet. 2009/10:NU1 Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 2 om anslag m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv såvitt avser delmoment a): Den 17 december 2009 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Verket för innovationssystem inom utgiftsområde 24 Näringsliv; såvitt avser delmoment b): Den 21 december 2009 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Tillväxtverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv; såvitt avser delmoment c) och d): Den 17 december 2009 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Sveriges geologiska undersökning inom utgiftsområde 24 Näringsliv; såvitt avser delmoment e): Den 17 december 2009 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Rymdstyrelsen inom utgiftsområde 24 Näringsliv; såvitt avser delmoment k) p. (i): Den 17 december 2009 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Verket för innovationssystem, Sveriges geologiska undersökning, Patentbesvärsrätten, Bolagsverket, Rymdstyrelsen, Konkurrensverket och Utredningen för avveckling av ITPS, Glesbygdsverket och Nutek samt anslagen 1:3 Institutens strategiska kompetensmedel m.m., 1:7 Turistfrämjande, 1:13 Bidrag till terminologisk verksamhet, 1:l6 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien, 1:19 Medel till AB Göta kanalbolag för upprustning och drift av kanalen, 1:21 Kapitalinsatser i statliga bolag, 1:24 Utvecklingsprogram för ökad konkurrenskraft och 1:25 Bidrag till kommersialisering av kunskap och innovationer m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv. Den 21 december 2009 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Tillväxtverket och Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar samt anslagen 1:20 Kostnader för omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag m.m. och 1:22 Avgifter till vissa internationella organisationer inom utgiftsområde 24 Näringsliv; såvitt avser delmoment k) p. (ii)*: Den 21 december 2009 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Tillväxtverket. Mom. 3 om Institutet för Kvalitetsutveckling*: Ärendet bereds. Frågan kring huvudmannaskapet för Institutet för Kvalitetsutveckling och basfinansieringen av detsamma bereds för närvarande inom Regeringskansliet. Mom. 4 om Fordonsindustrin såvitt avser delmoment a): Regeringen beslutade den 29 januari 2009 med stöd av motsvarande bemyndigande för 2009 att ge Riksgäldskontoret i uppdrag att förhandla med berörda parter om nödvändiga överenskommelser för att kunna ställa ut statlig kreditgaranti om maximalt motsvarande 500 miljoner euro för lån i Europeiska investeringsbanken (EIB) upptagna av Volvo Cars Corporation. Regeringen beslutade vidare den 11 juni 2009 med stöd av motsvarande bemyndigande för 2009 att uppdra åt Riksgäldskontoret att förhandla med berörda parter om nödvändiga överenskommelser för att kunna ställa ut statlig kreditgaranti inom ramen för bemyndigandet för lån i EIB upptagna av Saab Automobile AB (Saab). Regeringen beslutade den 26 januari 2010 att uppdra åt Riksgäldskontoret att ställa ut nämnda garanti till Saab i huvudsaklig överensstämmelse med det avtalsförslag som myndigheten inkommit med, under förutsättning att EIB fattar ett slutligt beslut om låneram, att Europeiska kommissionen meddelar att garantin ej strider mot EU-rättens statsstödsregler och att Riksgäldskontoret inhämtar regeringens godkännande att teckna garantiavtal för statens räkning med EIB. Kommissionen meddelade i beslut den 8 februari 2010 att villkoren för den statliga garantin är förenliga med EU-rättens regelverk för statsstöd. Regeringen uppdrog den 12 februari 2010 åt Riksgäldskontoret att ingå garantiavtal med EIB avseende lån på 400 miljoner euro från EIB till Saab. Ärendet bereds vidare; såvitt avser delmoment b): Med stöd av motsvarande bemyndigande för 2009 beslutade regeringen den 22 januari 2009 förordning om lån till företag i fordonsindustrin (SFS 2009:19). Förordningen, som trädde i kraft den 15 februari 2009, innebär att Riksgäldskontoret kan bevilja undsättningslån till företag med verksamhet i Sverige inom fordonsindustrin som har en omsättning överstigande 500 miljoner kronor. Riksgäldskontoret kan bevilja undsättningslån på totalt upp till 5 miljarder kronor. Ärendet bereds vidare; såvitt avser delmoment c): Ärendet bereds. Följande moment återstår att behandla: Mom. 3 och mom. 4 a) - c). 70. nr 149 Utgiftsområde 21 Energi Prop. 2009/10:1, utg.omr. 21, bet. 2009/10:NU3 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 9 om Svenska kraftnäts investeringsplan och finansiella befogenheter såvitt avser delmoment a) - b) och mom. 10 om anslag m.m. inom utgiftsområde 21 Energi såvitt avser delmoment f) och h): Den 17 december 2009 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Affärsverket svenska kraftnät inom utgiftsområde 21 Energi. Mom. 10 om anslag m.m. inom utgiftsområde 21 Energi såvitt avser delmoment a) - e) och g): Den 21 december 2009 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Statens energimyndighet inom utgiftsområde 21 Energi; såvitt avser delmoment i): Den 17 december 2009 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Affärsverket svenska kraftnät inom utgiftsområde 21 Energi. Den 21 december 2009 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Statens energimyndighet och Energimarknadsinspektionen samt anslagen 1:6 Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket, 1:8 Stöd för konvertering från direktverkande elvärme m.m. och 1:9 Stöd för installation av solvärme inom utgiftsområde 21 Energi. 71. nr 157 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Prop. 2009/10:1, utg.omr. 4, bet. 2009/10:JuU1 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 26 om Lagförslagen såvitt avser delmoment j): Den 14 januari 2010 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 2010:17). 72. nr 161 Fordonsbesiktning Prop. 2009/10:32, bet. 2009/10:TU8 Skrivelsen är slutbehandlad. Om omreglering av fordonsbesiktningen såvitt avser p. 1 och p. 2: Den 28 januari 2010 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 2010:39-40). 73. nr 162 Förändrad ägarstruktur i Aktiebolaget Svensk Bilprovning m.m. Prop. 2009/10:54, bet. 2009/10:NU10 Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 1 om statens ägande i Aktiebolaget Svensk Bilprovning såvitt avser första delssatsen delmoment a) - c): Ärendet bereds. såvitt avser andra delssatsen delmoment d) - f): Ärendet bereds. såvitt avser tredje delssatsen: Ärendet bereds. Mom. 2 om uppdraget för Aktiebolaget Svensk Bilprovning: Ärendet bereds. Följande moment återstår att behandla: Mom. 1, första delssatsen delmoment a) - c), andra delssatsen delmoment d) - f) och tredje delsatsen samt mom. 2. Integrations- och jämställdhetsdepartementet Äldre riksmöten Riksmötet 2001/02 Riksdagens skrivelse 1. nr 190 Demokrati för det nya seklet Prop. 2001/02:80, bet. 2001/02:KU14 Tidigare redovisad, se skr. 2002/03:75 (p. Ju 55), 2003/04:75 (p. Ju 33), 2004/05:75 (p. Ju 22), 2005/06:75 (p. Ju 12), 2006/07:75 (p. IJ 1), 2007/08:75 (p. IJ 1) och 2008/09:75 (p. IJ 1). Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 42 om folkinitiativ om folkomröstning*: Frågan behandlas i departementspromemorian Samråd efter folkinitiativ (Ds 2004:4). Sedan den 1 juli 2004 har frågan om folkinitiativ behandlats inom ramen för Grundlagsutredningens uppdrag (dir. 2004:96). Grundlagsutredningen har slutfört sitt arbete genom betänkandet En reformerad grundlag (SOU 2008:125). Den 8 december 2009 överlämnade regeringen prop. 2009/10:80 En reformerad grundlag till riksdagen. I propositionen föreslås att reglerna för kommunala folkomröstningsinitiativ ändras. Riksmötet 2003/04 Riksdagens skrivelse 2. nr 33 Frågor om kommunal demokrati Bet. 2003/04:KU3 Tidigare redovisad, se skr. 2003/04:75 (p. Ju 86), 2004/05:75 (p. Ju 36), 2005/06:75 (p. Ju 23), 2006/07:75 (p. IJ 2), 2007/08:75 (p. IJ 2) och 2008/09:75 (p. IJ 2). Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 11 om folkomröstningsinitiativ: Frågan behandlas i departementspromemorian Samråd efter folkinitiativ (Ds 2004:4). Sedan den 1 juli 2004 har frågan om folkinitiativ behandlats inom ramen för Grundlagsutredningens uppdrag (dir. 2004:96). Grundlagsutredningen har slutfört sitt arbete genom betänkandet En reformerad grundlag (SOU 2008:125). Den 8 december 2009 överlämnade regeringen prop. 2009/10:80 En reformerad grundlag till riksdagen. I propositionen föreslås att reglerna för kommunala folkomröstningsinitiativ ändras Frågan behandlas även i rskr. 2001/02:190, mom. 42 under p. IJ 1. Riksmötet 2004/05 Riksdagens skrivelse 3. nr 154 Konsumentfrågor Mot. 2004/05:L291, L331, L336, L337, L347, L360 och K459, bet. 2004/05:LU8 Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. Jo 10), 2006/07:75 (p. IJ 4), 2007/08:75 (p. IJ 4) och 2008/09:75(p. IJ 3). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 15 om Resegarantisystemet*: Regeringen avvaktar det arbete inom EU som inletts med översyn av paketresedirektivet och därtill kopplade regler om resegaranti. Ett arbetsdokument från kommissionen med frågor rörande paketresedirektivet har tillsänts medlemsstaterna för besvarande hösten 2007. Under 2009 intensifierades arbetet med bl.a. ett offentligt samråd om de problem som finns på marknaden och eventuella lösningar. Enligt uppgift från kommissionen kan ett förslag till reviderat direktiv läggas fram i oktober 2010. 4. nr 155 Konsumentfrågor Mot. 2004/05:L291, L331, L336, L337, L347, L360 och K459, bet. 2004/05:LU8 Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. Jo 11), 2006/07:75 (p. IJ 5), 2007/08:75 (p. IJ 5) och 2008/09:75(p. IJ 4). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 15 om Resegarantisystemet*: Regeringen avvaktar det arbete inom EU som inletts med översyn av paketresedirektivet och därtill kopplade regler om resegaranti. Ett arbetsdokument från kommissionen med frågor rörande paketresedirektivet har tillsänts medlemsstaterna för besvarande hösten 2007. Under 2009 intensifierades arbetet med bl.a. ett offentligt samråd om de problem som finns på marknaden och eventuella lösningar. Enligt uppgift från kommissionen kan ett förslag till reviderat direktiv läggas fram i oktober 2010. Riksmötet 2005/06 Riksdagens skrivelse 5. nr 377 Konsumentpolitikens mål och inriktning Prop. 2005/06:105, mot. 2005/06:L21-23, L310 och L319, bet. 2005/06:LU33 Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. IJ 8), 2007/08:75 (p. IJ 6) och 2008/09:75 (p. IJ 5). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 11 om Konsumenträtt inom offentlig verksamhet*: Inom Justitiedepartementet har en översyn av konsumenttjänstlagens tillämp-ningsområde gjorts. Promemorian Konsumenttjänster m.m. (Ds 2009:13) har remissbehandlats och ärendet bereds inom Regeringskansliet. Inom Integrations- och jämställdhetsdepartementet har även frågan om möjligheten att utvidga produktsäkerhetslagens tillämp-ningsområde att även omfatta tjänster som tillhandahålls i offentlig verksamhet behandlats. Promemorian Produktsäkerhet vid offentliga tjänster (Ds 2009:16) har remissbehandlats och ärendet bereds inom Regeringskansliet. Mom. 28 om Behörighetskrav för Konsumentombudsmannen*: Frågan behandlas i promemorian Konsumentombudsmannen - en översyn (Ds 2009:14). Promemorian har remissbehandlats och ärendet bereds inom Regeringskansliet. Riksmötet 2008/09 Riksdagens skrivelse 6. nr 174 Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål Skr. 2007/08:167, bet. 2008/09:JuU4 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 2 april 2009 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna. 7. nr 255 Försöksverksamhet med sfi-bonus Prop. 2008/09:156, bet. 2008/09:AU8 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 28 maj 2009 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 657). 8. nr 272 Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk m.m. Prop. 2008/09:158, bet. 2008/09:KU23 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 1 om utvidgning av förvaltningsområdena för finska och samiska och mom. 3 om lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk p. a: Den 11 juni 2009 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 724). Mom. 3 om lag om ändring i sametingslagen (1992:1433) p. b: Den 11 juni 2009 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 725). Mom. 3 om lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) p. c: Den 11 juni 2009 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 726). Riksmötet 2009/10 Riksdagens skrivelse 9. nr 24 Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting Skr. 2008/09:207, bet. 2009/10:KrU2 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 28 januari 2010 beslutade regeringen att lägga riksdagens skrivelse till handlingarna. 10. nr 93 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Prop. 2009/10:1, utg. omr. 1, bet. 2009/10:KU1 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 1 om anslag m.m. 2010 inom utgiftsområde 1 a) om finansiering av demokratiforskning: Den 10 december 2009 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende första utgiftsområdets anslag 6:1 Allmänna val och demokrati. b) om finansiering av stöd till politiska partier: Den 10 december 2009 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende första utgiftsområdets anslag 6:6 Stöd till politiska partier. i) om fördelning av anslagen inom utgiftsområde 1: Den 10 december 2009 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende första utgiftsområdets anslag 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter. 11. nr 115 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Prop. 2009/10:1, utg. omr. 13, bet. 2009/10:AU1 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 6 om anslag på utgiftsområde 13 för 2010 a) om hemutrustningslån: Den 17 december 2009 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Centrala studiestödsnämnden i vilket anges att myndigheten får ta upp lån i Riksgäldskontoret avseende studielån och hemutrustningslån intill ett belopp om 165 800 000 000 kr, varav 1 200 000 000 kr avser hemutrustningslån. b) om anvisning av anslag under utgiftsområde 13: Den 10 december 2009 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende trettonde utgiftsområdets anslag 2:1 Diskrimineringsombudsmannen. Den 17 december 2009 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende trettonde utgiftsområdets anslag 1:2 Kommunersättningar vid flyktingmottagande, 1:3 Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare, 1:4 Ersättning till etableringslotsar och insatser för vissa nyanlända invandrare, 1:5 Hemutrustningslån samt 1:6 Från EU-budgeten finansierade insatser för integration av tredjelandsmedborgare. Den 21 december 2009 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende trettonde utgiftsområdets anslag 1:1 Integrationsåtgärder, 2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. och 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder. 12. nr 141 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Prop. 2009/10:1, utg. omr. 17, bet. 2009/10:KrU1 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 3 om anslagen för 2010 inom utgiftsområde 17: Den 17 december 2009 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende sjuttonde utgiftsområdets anslag 13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler, 13:5 Bidrag till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer samt 13:6 Insatser för den ideella sektorn. Den 21 december 2009 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende sjuttonde utgiftsområdets anslag 12:1 Ungdomsstyrelsen, 12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet samt 13:3 Bidrag för kvinnors organisering. 13. nr 156 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Prop. 2009/10:1 utg. omr. 4, bet 2009/10:JuU1 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 26 om lagförslagen i) om lag om ändring i lagen (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer: Den 14 januari 2010 utfärdade regeringen den lag riksdagen antagit (SFS 16). 14 . nr 160 Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik Prop. 2009/10:1 utg. omr. 18, bet. 2009/10:CU1 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 1 om anslagsfördelningen inom utgiftsområde 18 budgetåret 2010: Den 21 december 2009 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende artonde utgiftsområdets anslag 3:1 Marknadsdomstolen, 3:2 Konsumentverket, 3:3 Allmänna reklamationsnämnden, 3:4 Fastighetsmäklarnämnden, 3:5 Åtgärder på konsumentområdet och 3:6 Bidrag till miljömärkning av produkter samt beslutade i förekommande fall ytterligare riktlinjer för de anvisade anslagen. Kulturdepartementet Äldre riksmöten Riksmötet 1999/2000 Riksdagens skrivelse 1. nr 196 Kulturarv - kulturmiljöer och kulturföremål Prop. 1998/99:114, bet. 1999/2000:KrU7 Tidigare redovisad, se skr. 2000/01:75 (p. Ku 13), 2001/02:75 (p. Ku 5), 2002/03:75 (p. Ku 4), 2003/04:75 (p. Ku 3), 2004/05:75 (p. U 4), 2005/06:75 (p. U 2), 2006/07:75 (p. Ku 2), 2007/08:75 (p. Ku 1) och 2008/09:75 (p. Ku 1). Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 17 om skyddet för kyrkstäder*: I september 2003 lämnade Kulturbebyggelseutredningen delbetänkandet De norrländska kyrkstäderna (SOU 2003:81). Utredningen lämnade vidare i september 2004 sitt slutbetänkande, K-märkt (SOU 2004:94). Förslagen som lämnades i betänkandena har behandlats i regeringens skrivelse Vissa kulturmiljöfrågor (skr. 2009/10:74). Riksmötet 2001/02 Riksdagens skrivelse 2. nr 209 Teater, dans och musik Mot. 2000/01:Kr250, 2000/01:Kr251, 2000/01:Kr345 yrkande 22, 2001/02:Kr321 och 2001/02:Kr350 yrkandena 5 och 6, bet. 2001/02:KrU16 Tidigare redovisad, se skr. 2002/03:75 (p. Ku 10), 2003/04:75 (p. Ku 7), 2004/05:75 (p. U 9), 2005/06:75 (p. U 7), 2006/07:75 (p. Ku 3), 2007/08:75 (p. Ku 2) och 2008/09:75 (p. Ku 2). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 16 om Orkesteröversyn*: Den 2 september 2004 gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att göra en översyn av de professionella orkestrarnas situation i landet (dir. 2004:116). I april 2006 lämnade Orkesterutredningen betänkandet Den professionella orkesterverksamheten i Sverige (SOU 2006:34). Betänkandet har remissbehandlats. Utredningens förslag och remissinstansernas synpunkter har övervägts av Kulturutredningen (dir. 2007:99). Utredningen lämnade i februari 2009 betänkandet Grundanalys, förnyelseprogram och kulturpolitikens arkitektur (SOU 2009:16). Regeringen har i prop. 2009/10:3 bedömt att dels de statliga insatserna på central nivå för musikområdet bör reformeras, dels att en ny modell för fördelning av statliga medel till regional och lokal kulturverksamhet bör införas. Regeringen har tillsatt två särskilda utredare (dir 2009:96, dir 2009:97) för genomförandet av reformerna. Betänkandena lämnas den 15 februari 2010. Regeringen avser att återkomma till riksdagen i budgetpropositionen för 2011. Riksmötet 2002/03 Riksdagens skrivelse 3. nr 57 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Prop. 2002/03:1 utgiftsområde 17, bet. 2002/03:KrU1 Tidigare redovisad, se skr. 2002/03:75 (p. Ku 17), 2003/04:75 (p. Ku 9), 2004/05:75 (p. U 11), 2005/06:75 (p. U 9), 2006/07:75 (p. Ku 4), 2007/08:75 (p. Ku 3) och 2008/09:75 (p. Ku 3). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 26 om utvärdering av samtliga stödformer inom ansla-get Litteraturstöd*: Statens kulturråd har genomfört flera utvärderingar av de statliga stöden på litteraturområdet. Regeringen har i budgetpropositionen för 2009 (prop. 2008/09:1, utgiftsområde 17, s. 23) meddelat att en översyn av de litteraturpolitiska insatserna kommer att göras. Frågan har behandlats av Kulturutredningen. Utredningen lämnade i februari 2009 betänkandet Grundanalys, förnyelseprogram och kulturpolitikens arkitektur (SOU 2009:16). Regeringen har i prop. 2009/10:3 föreslagit att de detaljerade bidragsförordningar som i dag finns på litteratur- och kulturtidskriftsområdet ersätts av en generell förordning som gäller stöd till litteratur och kulturtidskrifter. Stödet ska vara teknikneutralt och inte kopplat till en särskild distributionsform. Inom Regeringskansliet har en promemoria tagits fram med förslag till nya riktlinjer för kulturtidskriftsstödet. Promemorian remissbehandlas för närvarande. Riksmötet 2005/06 Riksdagens skrivelse 4. nr 206 Konstnärsfrågor Bet. 2005/06:KrU10 Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. Ku 11), 2007/08:75 (p. Ku 7) och 2008/2009:75 (p. Ku 6). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 4 om individuell visningsersättning och förhandlingsrätt *: Frågan om förutsättningarna för att ge bild- och formkonstnärerna förhandlingsrätt rörande den individuella visningsersättningen kommer att hanteras i samband med regeringens behandling av Kulturutredningens förslag (dir. 2007:99). Utredningen lämnade i februari 2009 betänkandet Grundanalys, förnyelseprogram och kulturpolitikens arkitektur (SOU 2009:16). Frågan kräver fortsatt beredning. Regeringen avser att återkomma till riksdagen i budgetpropositionen för 2011. Riksmötet 2007/08 Riksdagens skrivelse 5. nr 59 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Prop. 2007/08:1 utgiftsområde 17, bet. 2007/08:KrU1 Tidigare redovisad, se skr. 2007/08:75 (p. Ku 13) och 2008/09:75 (p. Ku 8). Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 1 om pris- och löneomräkning inom kultursektorn*: Regeringen har i budgetpropositionen för 2010 (prop. 2009/10:1, utgiftsområde 17, s. 63) angett att den även fortsättningsvis ska verka för goda förutsättningar för den fria scenkonsten. Den 21 december 2009 utfärdade regeringen regleringsbrev till Statens kulturråd avseende bl.a. anslag 2:3 Bidrag till vissa teater-, dans- och musikinstitutioner. Anslaget har tillskjutits nya medel för såväl 2009 och 2010, totalt 12,3 miljoner kronor i tillskott mellan 2008 och 2010. 6. nr 141 Tryck- och yttrandefrihet Bet. 2007/08:KU15 Tidigare redovisad, se skr. 2008/09:75 (p. Ku 9). Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 8 om utvärdering av Granskningsnämnden för radio och TV:s verksamhet*: Regeringen har i budgetpropositionen för 2010 (prop. 2009/10:1, utgiftsområde 17, s. 30) lämnat en redogörelse för de insatser som vidtagits när det gäller Granskningsnämndens verksamhet. Mom. 10 om översyn av mediekoncentrationen i Sverige*: Regeringen har i budgetpropositionen för 2010 (prop. 2009/10:1, utgiftsområde 17, s. 29 f.) lämnat en redogörelse för marknadssituationen på medieområdet. Riksmötet 2008/09 Riksdagens skrivelse 7. nr 92 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Prop. 2008/09:1 utgiftsområde 17, bet. 2008/09:KrU1 Tidigare redovisad, se skr. 2008/09:75 (p. Ku 13). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 1 om pensionsvillkoren inom scenkonsten*: Scenkonstpensionsutredningen lämnade sitt betänkande Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten i maj 2009 (SOU 2009:50). Betänkandet har remissbehandlats. Regeringen har i budgetpropositionen för 2010 (prop. 2009/10:1, utgiftsområde 17, s. 51) föreslagit att anslag 1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete tillförs 4 miljoner kronor fr.o.m. 2010 som ett tillskott till Teateralliansen. I regleringsbrevet för Statens kulturråd som beslutades den 21 december 2009 regleras tillskottet genom ett anslagsvillkor. I nämnda budgetproposition (s. 27) har regeringen vidare ansett att eventuella justeringar av statsbidragsnivåerna mellan institutionerna bör avvaktas till dess Scenkonstpensionsutredningens förslag har behandlats. Statens kulturråd kan, inom ramen för respektive anslag till de regionala och lokala institutionerna, ta hänsyn till pensionskostnaderna som en aspekt vid bidragsgivningen. I övrigt bereds frågan. Regeringen avser att återkomma till riksdagen i budgetpropositionen för 2011. Mom. 19 om mål för medieområdet: Regeringens styrning av myndigheterna inom medieområdet har setts över. Den 11 juni 2009 beslutade regeringen förordning om ändring i förordningen (2007:1182) med instruktion för Statens biografbyrå (SFS 744), förordning om ändring i förordningen (2007:1183) med instruktion för Granskningsnämnden för radio och TV (SFS 745) förordning om ändring i förordningen (2007:1189) med instruktion för Taltidningsnämnden (SFS 751) och förordning om ändring i förordningen (2007:1190) med instruktion för Radio- och TV-verket (SFS 752). Den 17 juni 2009 beslutade regeringen förordning om ändring i förordningen (2007:1191) med instruktion för Presstödsnämnden (SFS 869). Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 1. 8. nr 243 Statens stöd till idrotten Prop. 2008/09:126, bet. 2008/09:KrU8 Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 1 om ett utökat mål och syfte med statens stöd till idrotten: Den 21 december 2009 beslutade regeringen förordning om ändring i förordningen (1999:1177) om statsbidrag till idrottsverksamhet (SFS 1589). Mom. 7 om framtida statlig finansiering av svensk idrott: Den 17 december 2009 utfärdade regeringen regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslaget Stöd till idrotten och beslutade i förekommande fall ytterligare riktlinjer för anslaget. Regeringen avser vidare att i regleringsbrevet för 2011 avseende Ungdomsstyrelsen tillföra anslaget 12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet 165 000 000 kronor för fördelning till det lokala föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet. De medel som Ungdomsstyrelsen under 2009 har tillförts av AB Svenska Spels överskott kommer att fördelas till det lokala föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet under 2010. 9. nr 271 Språk för alla - förslag till språklag Prop. 2008/09:153, bet. 2008/09:KrU9 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 2 om svenskan i internationella sammanhang och mom. 3 om lagförslaget i övrigt: Den 28 maj 2009 utfärdade regeringen den lag som riksdagen antagit (SFS 600). 10. nr 311 Vårtilläggsbudget för 2009 Prop. 2008/09:99, bet. 2008/09:FiU21 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 18 om ändrade ramar för utgiftsområden samt nya och ändrade anslag: Den 25 juni 2009 beslutade regeringen om ändring av regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Statens kulturråd. Riksmötet 2009/10 Riksdagens skrivelse 11. nr 46 Hösttilläggsbudget för 2009 Prop. 2009/10:2, bet. 2009/10:FiU11 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 15 om ändrade ramar för utgiftsområden och ändrade anslag: Den 17 december 2009 beslutade regeringen om ändring av regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Statens biografbyrå respektive Radio- och TV-verket för budgetåret 2009. 12. nr 61 Radio och TV i allmänhetens tjänst 2010-2013 Prop. 2008/09:195, bet. 2009/10:KrU3 Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 2 om avgiftsskyldighet för bl.a. företag och myndigheter: Den 26 november 2009 utfärdade regeringen den lag som riksdagen antagit (SFS 1235). Mom. 3 om lagen om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst i övrigt: Se mom. 2 ovan. Mom. 4 om socialtjänstlagen: Den 26 november 2009 utfärdade regeringen den lag som riksdagen antagit (SFS 1233). Mom. 5 om offentlighets- och sekretesslagen: Den 26 november 2009 utfärdade regeringen den lag som riksdagen antagit (SFS 1270). Mom. 6 om tillståndsperiodens längd: Den 17 december 2009 beslutade regeringen om sändningstillstånd för Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB. Mom. 7 om kontrollstationen: Ärendet bereds. Regeringen avser att återkomma till riksdagen med förslag till eventuella förändringar i anslutning till budgetpropositionen för 2012. Mom. 9 om ökad tydlighet gentemot externa producenter: Den 17 december 2009 beslutade regeringen om anslagsvillkor för Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB. Mom. 11 om villkoren i övrigt under nästa tillståndsperiod: Den 17 december 2009 beslutade regeringen om sändningstillstånd och anslagsvillkor för Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB. Mom. 12 om medelstilldelning till programföretagen: Se mom. 9 ovan. Mom. 13 om direkt sponsring: Den 17 december 2009 beslutade regeringen om sändningstillstånd för Sveriges Television AB. Mom. 14 om indirekt sponsring: Se mom. 6 ovan. Mom. 15 om organisationsfrågor: Ärendet bereds. Regeringen avser att återkomma till riksdagen i budgetpropositionen för 2011. Mom. 16 om särskilda distributionsfrågor: Se mom. 13 ovan. Följande moment är inte slutbehandlade: Mom. 7 och 15. 13. nr 63 Kyrkoantikvariska frågor Skr. 2008/09:220, bet. 2009/10:KrU4 Skrivelsen är slutbehandlad. Regeringen har i beslut den 21 december 2009 lagt riksdagens skrivelse till handlingarna. 14. nr 70 Förenklat trossamfundsregister Prop. 2009/10:6, bet. 2009/10:KU8 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 26 november 2009 utfärdade regeringen de lagar som riksdagen antagit (SFS 1234 och 1236). 15. nr 96 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Prop. 2009/10:1 utgiftsområde 1, bet. 2009/10:KU1 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 1 i) om fördelningen av anslagen inom utgiftsområde 1: Den 17 december 2009 utfärdade regeringen regleringsbrev för Presstöds-nämnden och Taltidningsnämnden, Radio- och TV-verket samt Granskningsnämnden för radio och TV. 16. nr 140 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid Prop. 2009/10:1 utgiftsområde 17, bet. 2009/10:KrU1 Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 2 om hyressättningen inom kulturområdet*: Frågorna bereds. Regeringen avser att återkomma till riksdagen. Mom. 3 om anslagen för 2010 inom utgiftsområde 17: Den 17 och 21 december 2009 utfärdade regeringen regleringsbrev för anslagen. Mom. 4 om medelsberäkning för 2010 för den avgiftsfinansierade verksamhet som bedrivs av SVT, SR och UR: Den 17 december 2009 beslutade regeringen anslagsvillkor för Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB. Mom. 5 om Granskningsnämndens medelstilldelning för 2010: Den 17 december 2009 utfärdade regeringen regleringsbrev för Granskningsnämnden för radio och TV. Mom. 6 om överföring av medel till distributionskontot från rundradiokontot: Den 17 december 2009 beslutade regeringen anslagsvillkor för Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB. Mom. 7 om bemyndigande om överföring av medel från distributionskontot till SVT och UR: Se mom. 6 ovan. Mom. 8 om bemyndigande om lån i Riksgäldskontoret: Den 17 december 2008 beslutade regeringen anslagsvillkor för Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB. Mom. 10 om bemyndigande att besluta om bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål: Den 21 december 2009 utfärdade regeringen regleringsbrev för anslaget till Statens kulturråd. Mom. 11 om beställningsbemyndigande för talböcker och punktskriftsböcker: Den 17 december 2009 utfärdade regeringen regleringsbrev för anslaget Talboks- och punktskriftsbiblioteket. Mom. 12 om beställningsbemyndigande för inköp av konstverk: Den 17 december 2009 utfärdade regeringen regleringsbrev för Statens konstråd. Mom. 13 om bemyndigande att besluta om ersättningar och bidrag till konstnärer: Se mom. 12 ovan. Mom. 14 om bemyndigande att besluta om bidrag till kulturmiljövård: Den 17 december 2009 utfärdade regeringen regleringsbrev för anslaget till Riksantikvarieämbetet. Följande moment är inte slutbehandlat: Mom. 2. 17. nr 145 Tid för kultur Prop. 2009/10:3, bet. 2009/10:KrU5 Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 1 om nya nationella kulturpolitiska mål. Den 17 och 21 december 2009 utfärdade regeringen regleringsbrev med de nya kulturpolitiska målen. Mom. 7. om ny modell för fördelning av statliga medel till regional och lokal kulturverksamhet: Regeringen har gett en särskild utredare (dir. 2009:97) i uppdrag att lämna förslag på hur det praktiska genomförandet av en ny modell ska ske. Betänkandet ska lämnas den 15 februari 2010. Regeringen avser att återkomma till riksdagen i budgetpropositionen för 2011. Mom. 16 om bidragsförordningen: Inom Regeringskansliet har en promemoria tagits fram med förslag till nya riktlinjer för kulturtidskriftsstödet. Promemorian remissbehandlas för närvarande. Mom. 18 om ny plattform för musiken: Regeringen har gett en särskild utredare (dir. 2009:96) i uppdrag att lämna förslag på den närmare utformningen av den nya musikplattformen. Betänkandet ska lämnas den 15 februari 2010. Regeringen avser återkomma till riksdagen i budgetpropositionen för 2011. Mom. 26 om upphävande av tidigare myndighetsspecifika mål: Nya mål kommer att fastställas av regeringen inom ramen för bl.a. beslut om regleringsbrev och myndighetsinstruktioner. Mom. 28 om ansvarsmuseifunktionen: Den 17 december 2009 beslutade regeringen om ändring i förordningen (2007:1175) med instruktion för Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde (SFS 1568), förordningen (2007:1176) med instruktion för Naturhistoriska riksmuseet (SFS 1569), förordningen (2007:1177) med instruktion för Moderna museet (SFS 1566), förordningen (2007:1180) med instruktion för Statens historiska museer (SFS 1567) och förordningen (2007:1185) med instruktion för Statens museer för världskultur (SFS 1565). Ändringarna innebar att bestämmelserna om respektive museums uppgift att vara ansvarsmuseum togs bort. Regeringen fattade samma dag beslut om mål, återrapporteringskrav och uppdrag för budgetåret 2010 för Stiftelsen Nordiska museet. Följande moment är inte slutbehandlade: Mom. 7, 16 och 18. 18. nr 155 Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Prop. 2009/10:1 utgiftsområde 4, bet. 2009/10:JuU1 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 26 om lagförslagen såvitt avser delmoment g) lag om ändring i radio- och TV-lagen (1996:844): Den 14 januari 2010 utfärdade regeringen den lag som riksdagen antagit (SFS 14). Arbetsmarknadsdepartementet Äldre riksmöten Riksmötet 2004/05 Riksdagens skrivelse 1. nr 181 Arbetslöshetsförsäkringen Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2004/05:AU4 Tidigare redovisad, se skr. 2005/06:75 (p. N 37), 2006/07:75 (p. A 5), 2007/08:75 (p. A 2) och 2008/09:75 (p. A 2). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 7 om A-kassa vid förtroendeuppdrag*: Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen fick i regleringsbrevet för 2009 i uppdrag att redogöra för hur dagens regler gällande arbetslöshetsersättning i samband med förtroendeuppdrag tillämpas och för vilka förtroendeuppdrag som omfattas av den praxis som gäller för området. I uppdraget ingick också att analysera om dagens regelverk är ändamålsenligt och att vid behov föreslå nya regler. Uppdraget redovisades den 30 oktober 2009. Frågan bereds för närvarande inom Arbetsmarknadsdepartementet. Riksmötet 2005/06 Riksdagens skrivelse 2. nr 174 Arbetsrätt Motioner från allmänna motionstiden, bet. 2005/06:AU3 Tidigare redovisad, se skr. 2006/07:75 (p. A 10), skr. 2007/08:75 (p. A 5) och skr. 2008/09:75 (p. A 5). Skrivelsen är inte slutbehandlad. Mom. 15 om ILO:s konvention nr 94*: Frågan om en ratificering av ILO-konvention nr 94 är förenlig med Sveriges åtaganden enligt EU-rätten har varit föremål för en utredning (SOU 2006:28 Nya upphandlingsregler 2). Härefter har EU-domstolen i dom den 18 december 2007 i mål C-341/05 Laval funnit att krav på anslutning till svenskt kollektivavtal med det innehåll som Byggnadsarbetareförbundets avtal hade i domen inte med stöd av stridsåtgärder får ställas mot en tjänsteutövare från en annan medlemsstat. EU-domstolen kom till en liknande slutsats i sin dom den 3 april 2008 i mål C-346/06, Rüffert mot Land Niedersachsen, som specifikt rörde krav på villkor i nivå med kollektivavtal inom ramen för offentlig upphandling. Regeringen har tidigare uttryckt avsikten att behandla frågan om ILO:s konvention nr 94 i en proposition som planerades att överlämnas till riksdagen i slutet av 2009. Denna proposition har dock ännu inte överlämnats till riksdagen och frågan kräver ytterligare överväganden. Mot den bakgrunden fortsätter beredningen inom Regeringskansliet. Riksmötet 2008/09 Riksdagens skrivelse 3. nr 250 Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen Prop. 2008/09:127, bet. 2008/09:AU10 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 1 om antagande av lag: Den 4 juni 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 665-667). 4. nr 274 Ändringar i arbetsmiljölagen m.m. Prop. 2008/09:138, bet. 2008/09:AU9 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 1 om antagande av lagförslag: Den 25 juni 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 870 och 871). Riksmötet 2009/10 Riksdagens skrivelse 5. nr 50 Hösttilläggsbudget för 2009 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Prop. 2009/10:2, bet. 2009/10:FiU11 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 7 om bemyndigande för anslaget 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. Den 3 december 2009 beslutade regeringen om ändring av regleringsbrev avseende Arbetsförmedlingen och anslag inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv. Mom. 15 om ändrade ramar för utgiftsområden samt ändrade anslag: Den 26 november 2009 beslutade regeringen om ändring av regleringsbrev avseende anslag 1:11 Bidrag till lönegarantiersättning. 6. nr 80 Vissa ändringar i arbetslöshetsförsäkringen Prop. 2009/10:7, bet. 2009/10:AU3 Skrivelsen är slutbehandlad. Den 3 december 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 1437 och 1438). 7. nr 83 En förenklad semesterlag, m.m. Prop. 2009/10:4, bet. 2009/10:AU4 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom. 2 om antagande av lagförslag: Den 3 december 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 1439-1442). 8. nr 151 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Prop. 2009/10:1 utg. omr. 14, prop. 2009/10:49, bet. 2009/10:AU2 Skrivelsen är slutbehandlad. Mom.1 om arbetslöshetsersättning för långvarigt sjukfrånvarande och mom. 2 om lagen om arbetslöshetsförsäkring i övrigt. Den 21 december 2009 utfärdade regeringen de lagar riksdagen antagit (SFS 1596 och 1597). Mom. 39 om anslag inom utgiftsområde 14 för 2009. såvitt avser delmoment a) och delvis b) och delvis f): Den 21 december 2009 beslutade regeringen om regleringsbrev för Arbetsförmedlingen och anslag inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv. såvitt avser delmoment c) och delvis f): Den 21 december 2009 beslutade regeringen om regleringsbrev avseende Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige. såvitt avser delmoment d) och delvis f): Den 21 december 2009 beslutade regeringen om regleringsbrev avseende Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering. såvitt avser delmoment e) och delvis f): Den 21 december 2009 beslutade regeringen om regleringsbrev avseende Arbetsmiljöverket. såvitt avser slutligt delmoment f): Den 21 december 2009 beslutade regeringen regleringsbrev för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, Arbetsdomstolen, Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar och Medlingsinstitutet samt anslagen 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m., 1:10 Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten, 1:11 Bidrag till lönegarantiersättning och 2:4 Internationella arbetsorganisationen (ILO) inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv. Kronologiskt register Rskr. nr. Redovisas under p. Beredande utskott i riksdagen och bet.-nr. Skrivelsen är slutbe- handlad (X) inte slut- behandlad (X) 1994/95 232 N 1 TU12 X 1995/96 229 S 1 BoU11 X 1997/98 ??3 S 2 SoU2 X 141 M 1 BoU5 X 192 N 2 TU9 X 289 S 3 SoU25 X 1998/99 ?32 N 3 MJU3 X 185 Ju 1 LU18 X 1999/2000 134 Ju 2 KU14 X 166 N 4 TU5 X 196 Ku 1 KrU7 X 238 N 5 TU11 X 253 Jo 1 MJU17 X 2000/01 ?70 Fi 1 SkU6 X 140 Ju 3 LU11 X 149 Ju 4 KU11 X 184 Ju 5 FiU21 X 229 U 1 UbU15 X 272 N 6 NU11 X 2001/02 109 N 7 NU1 X 144 S 4 SoU5 X 155 M 2 BoU6 X 184 U 2 UbU7 X 190 IJ 1 KU14 X 201 Fi 2 SkU20 X 204 Ju 6 BoU8 X 209 Ku 2 KrU16 X 233 Ju 7 KU21 X 2002/03 ?57 Ku 3 KrU1 X ?81 S 5 SoU1 X 161 N 8 TU4 X 171 S 6 SoU13 X 204 U 3 UbU15 X 230 Jo 2 MJU10 X 2003/04 ?33 IJ 2 KU3 X ?34 Fi 3 KU3 X 102 S 7 SfU1 X 161 N 9 TU6 X 173 Ju 8 KU11 X 182 N 10 TU5 X 185 N 11 AU6 X 191 Jo 3 MJU18 X 197 U 4 UbU12 X 2004/05 143 Fö 1 FöU5 X 153 Ju 9 KU14 X 154 IJ 3 LU8 X 155 IJ 4 LU8 X 166 S 8 SoU10 X 178 N 12 TU7 X 179 Ju 10 LU12 X 180 Ju 11 LU13 X 181 A 1 AU4 X 188 S 9 SoU9 X 204 U 5 UbU8 X 214 M 3 FöU8 X 241 S 10 SoU17 X 244 N 13 TU10 X 247 Ju 12 LU27 X 297 N 14 NU16 X 308 Ju 13 JuU19 X 2005/06 ?48 M 4 MJU3 X ?71 Ju 14 SfU4 X ?90 S 11 SfU1 X 111 S 12 SoU1 X 134 N 15 TU6 X 137 S 13 SoU5 X 144 S 14 SoU6 X 148 S 15 SoU10 X 164 S 16 SfU7 X 174 A 2 AU3 X 177 Fi 4 SkU16 X 180 U 6 UbU8 X 190 Ju 15 SfU8 X 199 Ju 16 JuU22 X 206 Ku 4 KrU10 X 222 N 16 TU13 X 223 N 17 TU12 X 226 S 17 SoU17 X 227 Fi 5 KU27 X 240 U 7 UbU13 X 241 U 8 UbU14 X 259 N 18 TU14 X 285 Ju 17 SfU10 X 302 S 18 SoU25 X 308 N 19 TU5 X 309 Ju 18 LU27 X 313 U 9 UbU22 X 346 N 20 NU18 X 377 IJ 5 LU33 X 389 M 5 MJU14 X 392 M 6 MJU29 X 2006/07 ?31 Fö 2 FöU1 X ?45 UD 1 KU1 X ?62 N 21 NU1 X 114 Fi 6 SkU10 X 115 Fi 7 SkU11 X 118 S 19 SoU8 X 195 Ju 19 NU13 X 205 N 22 TU16 X 217 N 23 NU16 X 222 Fi 8 FiU21 X 2007/08 ?24 N 24 FiU11 X ?30 Fi 9 FiU1 X ?47 Fö 3 FöU1 X ?59 Ku 5 KrU1 X ?93 Jo 4 MJU2 X ?94 Jo 5 MJU1 X ?95 M 7 MJU1 X ?98 N 25 NU1 X 110 Fö 4 FöU4 X 118 Fi 10 FiU4 X 119 Fi 11 FiU5 X 127 SB 1 NU5 X 141 Ku 6 KU15 X 147 Ju 20 JuU10 X 149 N 26 NU7 X 182 S 20 SoU17 X 247 Fi 12 FiU24 X 253 N 27 NU13 X 254 N 28 NU15 X 266 Fö 5 FöU15 X 2008/09 ?17 Fi 13 FiU16 X ?42 N 29 NU8 X ?46 Fi 14 FiU1 X ?53 Fi 15 FiU11 X ?55 N 30 FiU11 X ?76 N 31 TU4 X ?88 Fi 16 KrU1 X ?92 Ku 7 KrU1 X ?99 N 32 NU1 X 103 M 8 MJU1 X 106 Fö 6 FöU4 X 116 Fi 17 CU1 X 119 Fö 7 FöU1 X 123 UD 2 UU2 X 125 UD 3 NU12 X 126 N 33 TU1 X 131 U 10 UbU1 X 144 N 34 FiU19 X 145 N 35 TU2 X 147 Fi 18 FiU2 X 150 Fi 19 FiU3 X 151 Fi 20 FiU4 X 152 Fi 21 FiU5 X 155 N 36 NU4 X 157 Fi 22 KU5 X 158 SB 2 KU10 X 160 U 11 UbU4 X 161 Ju 21 CU11 X 163 Fi 23 JuU13 X 164 Fi 24 KU11 X 165 SB 3 NU13 X 166 N 37 TU7 X 167 M 9 MJU9 X 168 S 21 SoU6 X 169 U 12 UbU5 X 170 Ju 22 CU16 X 171 Fi 25 SkU21 X 172 S 22 SoU9 X 173 Ju 23 JuU18 X 174 IJ 6 JuU4 X 175 Fi 26 SkU27 X 176 Ju 24 NU11 X 177 Fi 27 FiU34 X 178 U 13 UbU6 X 179 N 38 TU8 X 180 Ju 25 KU14 X 183 Fi 28 FiU18 X 184 Fi 29 SkU20 X 185 Ju 26 CU17 X 187 UD 4 UU6 X 188 N 39 TU9 X 189 U 14 UbU9 X 190 UD 5 UFöU3 X 191 N 40 TU16 X 192 N 41 FiU40 X 193 N 42 NU15 X 194 Ju 27 JuU14 X 195 Ju 28 JuU15 X 196 M 10 MJU19 X 197 Jo 6 MJU20 X 198 UD 6 UU12 X 200 Fi 30 FiU36 X 201 Fi 31 FiU37 X 203 Fi 32 SkU28 X 204 U 15 UbU12 X 205 S 23 SoU10 X 206 S 24 SoU7 X 207 N 43 NU20 X 208 Ju 29 CU19 X 210 M 11 CU18 X 213 Ju 30 JuU16 X 214 Ju 31 KU19 X 217 N 44 FiU39 X 218 Ju 32 SfU8 X 219 U 16 UbU16 X 220 U 17 UbU11 X 221 Ju 33 JuU12 X 222 M 12 FöU8 X 223 Fi 33 KU22 X 224 UD 7 UU14 X 225 Fi 34 FiU32 X 226 S 25 SoU21 X 227 M 13 MJU13 X 229 SB 4 UU10 X 230 Ju 34 JuU25 X 231 Fi 35 SkU35 X 232 S 26 SoU23 X 233 Fi 36 SkU29 X 234 Fi 37 SkU34 X 235 Ju 35 JuU27 X 236 Ju 36 JuU26 X 237 Ju 37 KU24 X 238 S 27 KU24 X 239 N 45 TU17 X 240 S 28 SfU10 X 242 S 29 SfU12 X 243 Ku 8 KrU8 X 245 N 46 FöU11 X 246 Fi 38 SkU32 X 247 Ju 38 CU23 X 248 Ju 39 CU27 X 249 S 30 SoU19 X 250 A 3 AU10 X 251 Ju 40 JuU17 X 252 Jo 7 MJU24 X 253 M 14 MJU25 X 254 M 15 MJU26 X 255 IJ 7 AU8 X 256 Ju 41 FöU9 X 257 N 47 TU14 X 258 M 16 MJU27 X 259 S 31 SoU22 X 261 Fi 39 FiU30 X 262 Fi 40 FiU31 X 263 N 48 FiU41 X 265 Ju 42 CU28 X 266 N 49 CU29 X 267 N50 NU19 X 268 N 51 NU23 X 269 N 52 NU24 X 270 Fi 41 SkU36 X 271 Ku 9 KrU9 X 272 IJ 8 KU23 X 274 A 4 AU9 X 275 U 18 UbU14 X 276 U 19 UbU18 X 279 N 53 TU15 X 280 U 20 UbU13 X 281 U 21 UbU21 X 282 U 22 UbU19 X 284 SB 5 KU20 X 285 SB 6 KU21 X 286 Ju 43 KU25 X 288 S 32 SoU25 X 289 Jo 8 MJU23 X 290 Ju 44 JuU23 X 291 UD 8 UU11 X 292 Fö 8 FöU10 X 293 N 54 TU18 X 294 Fi 42 FiU24 X 296 Fi 43 FiU27 X 297 Fi 44 FiU35 X 298 Fi 45 FiU38 X 299 M 17 MJU29 X 300 M 18 MJU28 X 301 N 55 NU25 X 302 N 56 NU21 X 303 N 57 NU22 X 304 Fi 46 SkU30 X 305 Fi 47 KU26 X 306 Ju 45 KU26 X 308 Fi 48 FiU20 X 310 Fi 49 SkU33 X 311 Fi 50 FiU21 X 312 Fi 51 FiU26 X 314 S 33 SoU26 X 2009/10 ??1 Ju 46 JuU29 X ??2 Ju 47 JuU30 X ??3 Fö 10 FöU3 X ??4 S 34 SfU3 X ??5 S 35 SfU6 X ??6 N 58 NU7 X ??7 M 19 MJU8 X ??8 U 23 UbU3 X ?10 Ju 48 KU3 X ?11 S 36 SoU2 X ?12 S 37 SoU3 X ?13 UD 9 UU3 X ?15 UD 10 UU8 X ?16 S 38 SfU4 X ?17 S 39 SfU5 X ?18 UD 11 NU6 X ?19 N 59 NU5 X ?20 Fi 52 FiU8 X ?21 N 60 TU3 X ?22 S 40 SoU4 X ?23 Fi 53 SkU2 X ?24 IJ 9 KrU2 X ?25 Jo 9 MJU3 X ?26 M 20 MJU6 X ?27 Jo 10 MJU7 X ?28 M 21 MJU9 X ?29? UD 12 UU6 X ?31? UD 13 UU7 X ?33? Ju 49 JuU3 X ?34? Ju 50 JuU5 X ?35 Fi 54 SkU4 X ?36 Fi 55 SkU5 X ?37 Fi 56 SkU6 X ?38 Fi 57 SkU7 X ?39 Fi 58 SkU8 X ?41 Ju 51 KU2 X ?42 Fi 59 FiU1 X ?43 Fi 60 FiU11 X ?44 SB 7 FiU11 X ?45 Ju 52 FiU11 X ?46 Ku 11 FiU11 X ?47 Fö 11 FiU11 X ?48 UD 14 FiU11 X ?49 S 41 FiU11 X ?50 A 5 FiU11 X ?51 U 24 FiU11 X ?52 N 61 FiU11 X ?53 Jo 11 FiU11 X ?54 Fi 61 SkU14 X ?55 Fi 62 SkU19 X ?56 Fi 63 SkU20 X ?57 Fi 64 FiU6 X ?58 Fi 65 FiU15 X ?59 N 62 TU5 X ?60 UD 15 UFöU1 X ?61 Ku 12 KrU3 X ?62 Jo 12 KrU3 X ?63 Ku 13 KrU4 X ?64 Ju 53 CU2 X ?65 Ju 54 JuU6 X ?66 Ju 55 JuU8 X ?67 Ju 56 JuU9 X ?69 Ju 57 KU6 X ?70 Ku 14 KU8 X ?71 Fi 66 SkU1 X ?72 Fi 67 SkU3 X ?74 Fi 68 SkU9 X ?75 Fi 69 SkU10 X ?76 Fi 70 SkU11 X ?77 Fi 71 SkU13 X ?78 Fi 72 SkU16 X ?79 Fi 73 SkU17 X ?80 A 6 AU3 X ?81 Ju 58 JuU4 X ?82 U 25 UbU5 X ?83 A 7 AU4 X ?84 N 63 NU8 X ?85 N 64 TU6 X ?86 Fi 74 FiU7 X ?87 UD 16 UU1 X ?88 UD 17 UU2 X ?90 M 22 MJU11 X ?91 SB 8 KU1 X ?92 Fi 75 KU1 X ?93 IJ 10 KU1 X ?94 Ju 59 KU1 X ?95 Jo 13 KU1 X ?96 Ku 15 KU1 X ?99 Fi 76 KU9 X 100 Jo 14 MJU10 X 101 UD 18 JuU2 X 102 S 42 SfU7 X 104 Fö 12 FöU1 X 105 M 23 FöU1 X 106 N 65 FöU1 X 107 Fi 77 SkU12 X 108 Fi 78 SkU15 X 109 Fi 79 SkU22 X 110 Fi 80 SkU23 X 111 Fi 81 SkU24 X 112 Fi 82 SfU9 X 113 Fi 83 SfU9 X 114 N 66 TU7 X 115 IJ 11 AU1 X 116 N 67 NU2 X 117 N 68 TU1 X 118 Ju 60 KU12 X 120 UD 19 UFöU3 X 121 Fi 84 SkU18 X 122 Fi 85 SkU21 X 123 Fi 86 SkU25 X 124 S 43 SfU10 X 125 S 44 SfU1 X 126 U 26 UbU1 X 127 U 27 UbU2 X 128 U 28 UbU6 X 129 M 24 MJU1 X 130 Jo 15 MJU2 X 131 S 45 SoU1 X 132 Ju 61 SfU2 X 133 Ju 62 SfU8 X 134 Fi 87 FiU16 X 135 Fi 88 KU16 X 136 Ju 63 KU22 X 137 Ju 64 KU33 X 139 S 46 SfU13 X 140 Ku 16 KrU1 X 141 IJ 12 KrU1 X 142 M 25 KrU1 X 143 U 29 KrU1 X 144 Fi 89 KrU1 X 145 Ku 17 KrU5 X 146 N 69 NU1 X 147 UD 20 NU1 X 148 SB 9 NU1 X 149 N 70 NU3 X 150 Fi 90 KU13 X 151 A 8 AU2 X 153 Ju 65 JuU1 X 154 Fi 91 JuU1 X 155 Ku 18 JuU1 X 156 IJ 13 JuU1 X 157 N 71 JuU1 X 158 Fi 92 CU1 X 159 M 26 CU1 X 160 IJ 14 CU1 X 161 N 72 TU8 X 162 N 73 NU10 X 163 Fi 93 FiU2 X 166 Fi 94 FiU3 X 167 Fi 95 FiU4 X 168 Fi 96 FiU5 X 169 SB 10 FiU9 X 170 Fi 97 FiU9 X 172 Fi 98 FiU10 X Utskottsindelat register Rskr. nr. Bet. nr Redovisas under p. Skrivelsen är slutbe- handlad (X) inte slut- behandlad (X) Konstitutionsutskottet 1999/2000 134 KU14 Ju 2 X 2000/01 149 KU11 Ju 4 X 2001/02 190 KU14 IJ 1 X 233 KU21 Ju 7 X 2003/04 ?33 KU3 IJ 2 X ?34 KU3 Fi 3 X 173 KU11 Ju 8 X 2004/05 153 KU14 Ju 9 X 2005/06 227 KU27 Fi 5 X 2006/07 ?45 KU1 UD 1 X 2007/08 141 KU15 Ku 6 X 2008/09 157 KU5 Fi 22 X 158 KU10 SB 2 X 164 KU11 Fi 24 X 180 KU14 Ju 25 X 214 KU19 Ju 31 X 223 KU22 Fi 33 X 237 KU24 Ju 37 X 238 KU24 S 27 X 272 KU23 IJ 8 X 284 KU20 SB 5 X 285 KU21 SB 6 X 286 KU25 Ju 43 X 305 KU26 Fi 47 X 306 KU26 Ju 45 X 2009/10 ?10 KU3 Ju 48 X ?41 KU2 Ju 51 X ?69 KU6 Ju 57 X ?70 KU8 Ku 14 X ?91 KU1 SB 8 X ?92 KU1 Fi 75 X ?93 KU1 IJ 10 X ?94 KU1 Ju 59 X ?95 KU1 Jo 13 X ?96 KU1 Ku 15 X ?99 KU9 Fi 76 X 118 KU12 Ju 60 X 135 KU16 Fi 88 X 136 KU22 Ju 63 X 137 KU33 Ju 64 X 150 KU13 Fi 90 X Finansutskottet 2000/01 184 FiU21 Ju 5 X 2006/07 222 FiU21 Fi 8 X 2007/08 ?24 FiU11 N 24 X ?30 FiU1 Fi 9 X 118 FiU4 Fi 10 X 119 FiU5 Fi 11 X 247 FiU24 Fi 12 X 2008/09 17 FiU16 Fi13 X ?46 FiU1 Fi 14 X ?53 FiU11 Fi 15 X ?55 FiU11 N 30 X 144 FiU19 N 34 X 147 FiU2 Fi 18 X 150 FiU3 Fi 19 X 151 FiU4 Fi 20 X 152 FiU5 Fi 21 X 177 FiU34 Fi 27 X 183 FiU18 Fi 28 X 192 FiU40 N 41 X 200 FiU36 Fi 30 X 201 FiU37 Fi 31 X 217 FiU39 N 44 X 225 FiU32 Fi 34 X 261 FiU30 Fi 39 X 262 FiU31 Fi 40 X 263 FiU41 N 48 X 294 FiU24 Fi 42 X 296 FiU27 Fi 43 X 297 FiU35 Fi 44 X 298 FiU38 Fi 45 X 308 FiU20 Fi 48 X 311 FiU21 Fi 50 X 312 FiU26 Fi 51 X 2009/10 ?20 FiU8 Fi 52 X ?42 FiU1 Fi 59 X ?43 FiU11 Fi 60 X ?44 FiU11 SB 7 X ?45 FiU11 Ju 52 X ?46 FiU11 Ku 11 X ?47 FiU11 Fö 11 X ?48 FiU11 UD 14 X ?49 FiU11 S 41 X ?50 FiU11 A 5 X ?51 FiU11 U 24 X ?52 FiU11 N 61 X ?53 FiU11 Jo 11 X ?57 FiU6 Fi 64 X ?58 FiU15 Fi 65 X ?86 FiU7 Fi 74 X 134 FiU16 Fi 87 X 163 FiU2 Fi 93 X 166 FiU3 Fi 94 X 167 FiU4 Fi 95 X 168 FiU5 Fi 96 X 169 FiU9 SB 10 X 170 FiU9 Fi 97 X 172 FiU10 Fi 98 X Skatteutskottet 2000/01 ?70 SkU6 Fi 1 X 2001/02 201 SkU20 Fi 2 X 2005/06 177 SkU16 Fi 4 X 2006/07 114 SkU10 Fi 6 X 115 SkU11 Fi 7 X 2008/09 171 SkU21 Fi 25 X 175 SkU27 Fi 26 X 184 SkU20 Fi 29 X 203 SkU28 Fi 32 X 231 SkU35 Fi 35 X 233 SkU29 Fi 36 X 234 SkU34 Fi 37 X 246 SkU32 Fi 38 X 270 SkU36 Fi 41 X 304 SkU30 Fi 46 X 310 SkU33 Fi 49 X 2009/10 ?23 SkU2 Fi 53 X ?35 SkU4 Fi 54 X ?36 SkU5 Fi 55 X ?37 SkU6 Fi 56 X ?38 SkU7 Fi 57 X ?39 SkU8 Fi 58 X ?54 SkU14 Fi 61 X ?55 SkU19 Fi 62 X ?56 SkU20 Fi 63 X ?71 SkU1 Fi 66 X ?72 SkU3 Fi 67 X ?74 SkU9 Fi 68 X ?75 SkU10 Fi 69 X ?76 SkU11 Fi 70 X ?77 SkU13 Fi 71 X ?78 SkU16 Fi 72 X ?79 SkU17 Fi 73 X 107 SkU12 Fi 77 X 108 SkU15 Fi 78 X 109 SkU22 Fi 79 X 110 SkU23 Fi 80 X 111 SkU24 Fi 81 X 121 SkU18 Fi 84 X 122 SkU21 Fi 85 X 123 SkU25 Fi 86 X Justitieutskottet 2004/05 308 JuU19 Ju 13 X 2005/06 199 JuU22 Ju 16 X 2007/08 147 JuU10 Ju 20 X 2008/09 163 JuU13 Fi 23 X 173 JuU18 Ju 23 X 174 JuU4 IJ 6 X 194 JuU14 Ju 27 X 195 JuU15 Ju 28 X 213 JuU16 Ju 30 X 221 JuU12 Ju 33 X 230 JuU25 Ju 34 X 235 JuU27 Ju 35 X 236 JuU26 Ju 36 X 251 JuU17 Ju 40 X 290 JuU23 Ju 44 X 2009/10 ??1 JuU29 Ju 46 X ??2 JuU30 Ju 47 X ?33 JuU3 Ju 49 X ?34 JuU5 Ju 50 X ?65 JuU6 Ju 54 X ?66 JuU8 Ju 55 X ?67 JuU9 Ju 56 X ?81 JuU4 Ju 58 X 101 JuU2 UD 18 X 153 JuU1 Ju 65 X 154 JuU1 Fi 91 X 155 JuU1 Ku 18 X 156 JuU1 IJ 13 X 157 JuU1 N 71 X Lagutskottet 1998/99 185 LU18 Ju 1 X 2000/01 140 LU11 Ju 3 X 2004/05 154 LU8 IJ 3 X 155 LU8 IJ 4 X 179 LU12 Ju 10 X 180 LU13 Ju 11 X 247 LU27 Ju 12 X 2005/06 309 LU27 Ju 18 X 377 LU33 IJ 5 X Utrikesutskottet 2008/09 123 UU2 UD 2 X 187 UU6 UD 4 X 198 UU12 UD 6 X 224 UU14 UD 7 X 229 UU10 SB 4 X 291 UU11 UD 8 X 2009/10 ?13 UU3 UD 9 X ?15 UU8 UD 10 X ?29 UU6 UD 12 X ?31 UU7 UD 13 X ?87 UU1 UD 16 X ?88 UU2 UD 17 X Försvarsutskottet 2004/05 143 FöU5 Fö 1 X 214 FöU8 M 3 X 2006/07 ?31 FöU1 Fö 2 X 2007/08 ?47 FöU1 Fö 3 X 110 FöU4 Fö 4 X 266 FöU15 Fö 5 X 2008/09 106 FöU4 Fö 6 X 119 FöU1 Fö 7 X 222 FöU8 M 12 X 245 FöU11 N 46 X 256 FöU9 Ju 41 X 292 FöU10 Fö 8 X 2009/10 ??3 FöU3 Fö 10 X 104 FöU1 Fö 12 X 105 FöU1 M 23 X 106 FöU1 N 65 X Socialförsäkringsutskottet 2003/04 102 SfU1 S 7 X 2005/06 ?71 SfU4 Ju 14 X ?90 SfU1 S 11 X 164 SfU7 S 16 X 190 SfU8 Ju 15 X 285 SfU10 Ju 17 X 2008/09 218 SfU8 Ju 32 X 240 SfU10 S 28 X 242 SfU12 S 29 X 2009/10 ??4 SfU3 S 34 X ??5 SfU6 S 35 X ?16 SfU4 S 38 X ?17 SfU5 S 39 X 102 SfU7 S 42 X 112 SfU9 Fi 82 X 113 SfU9 Fi 83 X 124 SfU10 S 43 X 125 SfU1 S 44 X 132 SfU2 Ju 61 X 133 SfU8 Ju 62 X 139 SfU13 S 46 X Socialutskottet 1997/98 ??3 SoU2 S 2 X 289 SoU25 S 3 X 2001/02 144 SoU5 S 4 X 2002/03 ?81 SoU1 S 5 X 171 SoU13 S 6 X 2004/05 166 SoU10 S 8 X 188 SoU9 S 9 X 241 SoU17 S 10 X 2005/06 111 SoU1 S 12 X 137 SoU5 S 13 X 144 SoU6 S 14 X 148 SoU10 S 15 X 226 SoU17 S 17 X 302 SoU25 S 18 X 2006/07 118 SoU8 S 19 X 2007/08 182 SoU17 S 20 X 2008/09 168 SoU6 S 21 X 172 SoU9 S 22 X 205 SoU10 S 23 X 206 SoU7 S 24 X 226 SoU21 S 25 X 232 SoU23 S 26 X 249 SoU19 S 30 X 259 SoU22 S 31 X 288 SoU25 S 32 X 314 SoU26 S 33 X 2009/10 ?11 SoU2 S 36 X ?12 SoU3 S 37 X ?22 SoU4 S 40 X 131 SoU1 S 45 X Kulturutskottet 1999/2000 196 KrU7 Ku 1 X 2001/02 209 KrU16 Ku 2 X 2002/03 ?57 KrU1 Ku 3 X 2005/06 206 KrU10 Ku 4 X 2007/08 ?59 KrU1 Ku 5 X 2008/09 ?88 KrU1 Fi 16 X ?92 KrU1 Ku 7 X 243 KrU8 Ku 8 X 271 KrU9 Ku 9 X 2009/10 ?24 KrU2 IJ 9 X ?61 KrU3 Ku 12 X ?62 KrU3 Jo12 X ?63 KrU4 Ku 13 X 140 KrU1 Ku 16 X 141 KrU1 IJ 12 X 142 KrU1 M 25 X 143 KrU1 U 29 X 144 KrU1 Fi 89 X 145 KrU5 Ku 17 X Utbildningsutskottet 2000/01 229 UbU15 U 1 X 2001/02 184 UbU7 U 2 X 2002/03 204 UbU15 U 3 X 2003/04 197 UbU12 U 4 X 2004/05 204 UbU8 U 5 X 2005/06 180 UbU8 U 6 X 240 UbU13 U 7 X 241 UbU14 U 8 X 313 UbU22 U 9 X 2008/09 131 UbU1 U 10 X 160 UbU4 U 11 X 169 UbU5 U 12 X 178 UbU6 U 13 X 189 UbU9 U 14 X 204 UbU12 U 15 X 219 UbU16 U 16 X 220 UbU11 U 17 X 275 UbU14 U 18 X 276 UbU18 U 19 X 280 UbU13 U 20 X 281 UbU21 U 21 X 282 UbU19 U 22 X 2009/10 ??8 UbU3 U 23 X ?82 UbU5 U 25 X 126 UbU1 U 26 X 127 UbU2 U 27 X 128 UbU6 U 28 X Trafikutskottet 1994/95 232 TU12 N 1 X 1997/98 192 TU9 N 2 X 1999/2000 166 TU5 N 4 X 238 TU11 N 5 X 2002/03 161 TU4 N 8 X 2003/04 161 TU6 N 9 X 182 TU5 N 10 X 2004/05 178 TU7 N 12 X 244 TU10 N 13 X 2005/06 134 TU6 N 15 X 222 TU13 N 16 X 223 TU12 N 17 X 259 TU14 N 18 X 308 TU5 N 19 X 2006/07 205 TU16 N 22 X 2008/09 ?76 TU4 N 31 X 126 TU1 N 33 X 145 TU2 N 35 X 166 TU7 N 37 X 179 TU8 N 38 X 188 TU9 N 39 X 191 TU16 N 40 X 239 TU17 N 45 X 257 TU14 N 47 X 279 TU15 N 53 X 293 TU18 N 54 X 2009/10 ?21 TU3 N 60 X ?59 TU5 N 62 X ?85 TU6 N 64 X 114 TU7 N 66 X 117 TU1 N 68 X 161 TU8 N 72 X Miljö- och jordbruksutskottet 1998/99 ?32 MJU3 N 3 X 1999/2000 253 MJU17 Jo 1 X 2002/03 230 MJU10 Jo 2 X 2003/04 191 MJU18 Jo 3 X 2005/06 ?48 MJU3 M 4 X 389 MJU14 M 5 X 392 MJU29 M 6 X 2007/08 ?93 MJU2 Jo 4 X ?94 MJU1 Jo 5 X ?95 MJU1 M 7 X 2008/09 103 MJU1 M 8 X 167 MJU9 M 9 X 196 MJU19 M 10 X 197 MJU20 Jo 6 X 227 MJU13 M 13 X 252 MJU24 Jo 7 X 253 MJU25 M 14 X 254 MJU26 M 15 X 258 MJU27 M 16 X 289 MJU23 Jo 8 X 299 MJU29 M 17 X 300 MJU28 M 18 X 2009/10 ??7 MJU8 M 19 X ?25 MJU3 Jo 9 X ?26 MJU6 M 20 X ?27 MJU7 Jo 10 X ?28 MJU9 M 21 X ?90 MJU11 M 22 X 100 MJU10 Jo 14 X 129 MJU1 M 24 X 130 MJU2 Jo 15 X Näringsutskottet 2000/01 272 NU11 N 6 X 2001/02 109 NU1 N 7 X 2004/05 297 NU16 N 14 X 2005/06 346 NU18 N 20 X 2006/07 ?62 NU1 N 21 X 195 NU13 Ju 19 X 217 NU16 N 23 X 2007/08 ?98 NU1 N 25 X 127 NU5 SB 1 X 149 NU7 N 26 X 253 NU13 N 27 X 254 NU15 N 28 X 2008/09 ?42 NU8 N 29 X ?99 NU1 N 32 X 125 NU12 UD 3 X 155 NU4 N 36 X 165 NU13 SB 3 X 176 NU11 Ju 24 X 193 NU15 N 42 X 207 NU20 N 43 X 267 NU19 N 50 X 268 NU23 N 51 X 269 NU24 N 52 X 301 NU25 N 55 X 302 NU21 N 56 X 303 NU22 N 57 X 2009/10 ??6 NU7 N 58 X ?18 NU6 UD 11 X ?19 NU5 N 59 X ?84 NU8 N 63 X 116 NU2 N 67 X 146 NU1 N 69 X 147 NU1 UD 20 X 148 NU1 SB 9 X 149 NU3 N 70 X 162 NU10 N 73 X Arbetsmarknadsutskottet 2003/04 185 AU6 N 11 X 2004/05 181 AU4 A 1 X 2005/06 174 AU3 A 2 X 2008/09 250 AU10 A 3 X 255 AU8 IJ 7 X 274 AU9 A 4 X 2009/10 ?80 AU3 A 6 X ?83 AU4 A 7 X 115 AU1 IJ 11 X 151 AU2 A 8 X Bostadsutskottet 1995/96 229 BoU11 S 1 X 1997/98 141 BoU5 M 1 X 2001/02 155 BoU6 M 2 X 204 BoU8 Ju 6 X Civilutskottet 2008/09 116 CU1 Fi 17 X 161 CU11 Ju 21 X 170 CU16 Ju 22 X 185 CU17 Ju 26 X 208 CU19 Ju 29 X 210 CU18 M 11 X 247 CU23 Ju 38 X 248 CU27 Ju 39 X 265 CU28 Ju 42 X 266 CU29 N 49 X 2009/10 ?64 CU2 Ju 53 X 158 CU1 Fi 92 X 159 CU1 M 26 X 160 CU1 IJ 14 X Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 2008/09 190 UFöU3 UD 5 X 2009/10 ?60 UFöU1 UD 15 X 120 UFöU3 UD 19 X Statsrådsberedningen Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 11 mars 2010. Närvarande statsråd: Statsministern Reinfeldt, statsråden Olofsson, Odell, Bildt, Ask, Husmark Pehrsson, Larsson, Erlandsson, Carlgren, Hägglund, Björklund, Carlsson, Littorin, Borg, Sabuni, Billström, Björling Föredragande: Statsministern Reinfeldt --Regeringen beslutar skrivelse 2009/10:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen.