Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
Avveckling av Överstyrelsen för civil beredskap, Dir. 2001:83
Departement: Försvarsdepartementet
Beslut: 2001-10-19
Beslut vid regeringssammanträde den 19 oktober 2001. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall fr.o.m. den 1 juli 2002 ansvara för avvecklingen av Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB) med förbehåll för riksdagens kommande beslut med anledning av regeringens förslag i prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret. Utredaren skall dock redan fr.o.m. den 1 januari 2002 i samarbete med ÖCB förbereda avvecklingen så att myndigheten kan läggas ned den 30 juni 2002. Utredaren skall ha arbetsgivaransvaret för den uppsagda personalen i avvecklingsorganisationen. Utredaren skall också avveckla bl.a. lokaler och utrustning som inte skall övertagas av den nya myndigheten. Bakgrund Regeringen beslutade den 23 juni 1999 om kommittédirektiv till en särskild utredare (dir. 1999:63) att analysera och föreslå principer för att åstadkomma en bättre helhetssyn när det gäller planeringen för civilt försvar och beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred. Utredningen, som antog namnet Sårbarhets- och säkerhetsutredningen, har i betänkandet Säkerhet i en ny tid (SOU 2001:41) bl.a. föreslagit att ÖCB och Styrelsen för psykologiskt försvar läggs ned samt att en stor del av de uppgifter som dessa myndigheter har inom planerings- och samordningsområdet respektive informationsberedskapen överförs till en ny planeringsmyndighet. Av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret framgår att regeringen anser att en ny myndighet bör inrättas den 1 juli 2002 med planeringsuppgifter för beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred och för höjd beredskap. I propositionen föreslår regeringen att ÖCB läggs ned den 30 juni 2002. Regeringen har denna dag beslutat om kommittédirektiv (dir. 2001:84) för inrättande av en ny myndighet med planeringsuppgifter för beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred och för höjd beredskap. Av direktiven framgår att den enhet som ÖCB på regeringens uppdrag inrättat i Sollefteå skall knytas till den nya myndigheten med planeringsuppgifter för beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred och för höjd beredskap. Vidare framgår att dennya myndigheten skall bemannas med beaktande av reglerna om övergång av verksamhet i 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd. Uppdraget Överstyrelsen skall läggas ned den 30 juni 2002. Utredaren skall fr.o.m. den 1 juli 2002 och tills vidare ansvara för att genomföra avvecklingen av ÖCB. Utredaren skall dock redan fr.o.m. den 1 januari 2002 förbereda avvecklingen i samarbete med ÖCB. Ansvaret för avvecklingen ligger t.o.m. den 30 juni 2002 hos ÖCB. Utredaren skall dock ha arbetsgivaransvaret för den personal som sägs upp från ÖCB redan före den 1 juli 2002 och som kommer att ingå i avvecklingsorganisationen. Utredaren skall även ha arbetsgivaransvaret för den personal som förs över till den nya planeringsmyndigheten och som till följd av omorganisationen eventuellt sägs upp av den nya planeringsmyndigheten. Även denna personal skall ingå i avvecklingsorganisationen. I uppdraget ingår att - utarbeta en avvecklingsplan, planera och budgetera arbetet samt redovisa detta för regeringen, - ge de anställda aktiv och kontinuerlig information, - hålla kontakt med berörda arbetstagarorganisationer, - fullgöra arbetsgivarens uppgifter enligt trygghetsavtalet och så långt möjligt aktivt medverka till att den övertaliga personalen kan få nytt arbete eller finna en annan acceptabel lösning i enskilda fall, - utnyttja tillgängliga stödresurser, framför allt Trygghetsstiftelsen och den offentliga arbetsförmedlingen, men också t.ex. Riksrevisionsverket, Ekonomistyrningsverket, Arbetsgivarverket, Statens pensionsverk, företagshälsovården samt i fråga om arkiven Riksarkivet (Krigsarkivet), - vidta övriga administrativa åtgärder, t.ex. avveckla lokaler och utrustning, verkställa slutlig arkivläggning och slutföra matriklar för berörd personal samt - avsluta alla kontrakt eller andra åtaganden. Utredaren skall samråda med den särskilde utredare som förbereder inrättandet av en ny myndighet med planeringsuppgifter för beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred och för höjd beredskap (dir. 2001:84). Vidare skall utredaren samråda med Styrelsen för psykologiskt försvar och Statens räddningsverk. Utredaren skall lämna en avvecklingsplan till regeringen senast den 1 mars 2002. Vidare skall utredaren lämna en delrapport om hur avvecklingsarbetet fortskrider inkl. budget för avvecklingen senast den 1 juli 2002. Senast den 31 augusti 2003 skall utredaren till regeringen lämna en slutrapport. Utredaren skall den 31 december 2002 lämna en delrapport. (Försvarsdepartementet)