Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
Översyn av Patent- och registreringsverkets organisation, Dir. 2001:82
Departement: Näringsdepartementet
Beslut: 2001-11-01
Beslut vid regeringssammanträde den 1 november 2001. Sammanfattning av uppdraget En översyn skall göras av Patent- och registreringsverkets (PRV) organisation. Översynen skall inriktas på att närmare kartlägga och analysera för- och nackdelar med att dela upp den nuvarande myndigheten i flera myndigheter eller ombilda myndigheten på annat sätt. I analysen skall beaktas hur motsvarande verksamheter är organiserade i andra länder inom EU. Översynen skall också beakta det pågående EU-arbetet rörande ett gemenskapspatent. Syftet med förslaget är att stärka ledning och styrning av berörda verksamheter,effektivisera handläggningen av ärenden samt hålla kostnaderna för patent och registreringsverksamheten nere. Om översynen leder till slutsatsen att nuvarande organisation bör ändras skall förslag lämnas om hur och när ändringen skall genomföras. Bakgrund Patent- och registreringsverket Patent-och registreringsverket (PRV) är central förvaltningsmyndighet för ärenden om patent, varumärken, mönster, efternamn och förnamn samt för registerärenden angående aktiebolag, filialer och europeiska ekonomiska intressegrupperingar. Verket är också central förvaltningsmyndighet för handels- och föreningsregisterärenden. PRV för även register över fysiska personers och dödsbons konkurser samt över näringsförbud. Verket registrerar vidare kommunala vapen, meddelar utgivningsbevis för utgivare av periodisk skrift och är tillståndsmyndighet för användning av vissa officiella beteckningar m.m. Myndigheten leds av en generaldirektör och har en styrelse med begränsat ansvar med generaldirektören som ordförande. PRV:s sakverksamhet är i dag uppdelad i tre huvudavdelningar och en gemensam central organisation; Bolagsavdelningen i Sundsvall med ca 520 anställda, Varumärkesavdelningen i Söderhamn med ca 120 anställda och Patentavdelningen i Stockholm med ca 300 anställda. Härutöver finns en verksledning på ca 8 personer samt en Uppdrags- och serviceavdelning också den belägen i Stockholm med ca 85 anställda som bl.a. handhar viss gemensam administration och som mot betalning åtar sig olika typer av uppdrag inom PRV:s verksamhetsområde, anordnar kurser m.m. PRV:s verksamhet finansieras med avgifter. Översyn av Patent- och registreringsverkets organisation Regeringskansliet (Näringsdepartementet) beslutade den 8 november 1999 att anlita en konsult för en översyn av PRV:s verksamhet - främst avseende ärendeprocesser, styrning och ekonomi. Bakgrunden var de problem med alltför långa handläggningstider och obalansen i ekonomin som hade konstaterats i Patent- och registreringsverket (PRV). Resultatet av översynen har redovisats i en rapport till Näringsdepartementet den 26 september 2000. Översynens slutsatser I rapporten konstateras att orsakerna till Patent- och registreringsverkets (PRV) problem med långa handläggningstider och en ekonomi i obalans främst är IT-projektet Bolit samt flyttningen av Varumärkesavdelningen till Söderhamn men också att PRV som helhet fungerar dåligt. Rapportens huvudförslag är att PRV bör delas i flera myndigheter. Skälen för en delning är bl.a. följande. - Verksamhetssynergier som håller ihop hela PRV är små och minskande. Detta förstärks i hög grad av de geografiska avstånden. Den faktiska samverkan i det dagliga arbetet mellan avdelningarna är följaktligen små eller inga. Det är därmed svårt att uppnå en tydlig gemensam vision för hela PRV. - Bolagsavdelningen har kommit att växa kraftigt (nu 50 % av PRV) och utveckla en från övriga verksamheten skild och självständig kultur. Bolagsavdelningen har vidare byggt upp egna administrativa resurser och utnyttjandet av gemensam service från centrala PRV är mycket liten. - Ledningen har ofta svårt att få genomslag för fattade beslut och styrningen har varit svag. - Ett latent behov av stora utvecklingsinsatser föreligger vid de olika avdelningarna. I rapporten föreslås att PRV delas i två myndigheter; ett "Bolags- eller Registreringsverk" med säte i Sundsvall och ett "Patentverk". I rapporten diskuteras också frågan om Varumärkesavdelningen i Söderhamn med en sådan lösning skall samordnas med patentfrågorna eller med bolagsfrågorna. I rapporten redovisas för- och nackdelar med de bägge alternativen. Rapporten avstår från att förorda den ena eller den andra lösningen. Båda är dock möjliga enligt konsultens mening. Den sammantagna bedömningen i rapporten är således att Patent- och registreringsverkets (PRV) verksamheter bör delas upp på flera myndigheter. Detta ger enligt rapporten möjlighet till en bättre överblick och en väsentligt effektivare lokalt placerad ledning med i sin tur väsentligt större förutsättningar för PRV:s nuvarande avdelningar att leva upp till bl.a. de krav på handläggningstider som ställs i regleringsbrevet och av kunderna. En delning skapar också enligt rapporten en möjlighet till en effektivisering av administration och ledning i Stockholm. Om en delning inte genomförs bör enligt rapporten en ombildning av PRV ändå genomföras med hänsyn tagen till iakttagelser i den analys som gjorts. Uppdraget De uppgifter som Patent- och registreringsverket (PRV) ansvarar för är av mycket stor betydelse för företagande och entreprenörskap. Det är angeläget att PRV har handläggningstider vid patent-, bolags- och varumärkesavdelningarna som svarar mot kundernas krav samt att verket håller en hög servicenivå gentemot sina kunder. Dess verksamhet måste också präglas av hög kvalitet och effektivitet. Enligt regeringens mening bör en översyn av myndigheten genomföras för att närmare överväga de frågor som aktualiseras i konsultrapporten. Översynen skall inriktas på att närmare kartlägga och analysera för- och nackdelar med att dela upp den nuvarande myndigheten i flera myndigheter eller ombilda myndigheten på annat sätt. Utgångspunkter för översynen skall vara att uppgifterna även i fortsättningen skall hanteras av det offentliga samt att verksamhetens kostnader skall finansieras genom avgifter från dem som tar myndighetens tjänster i anspråk. I översynen skall med utgångspunkt från de problem som har redovisats i rapporten en analys göras av orsaken till och effekterna av dessa. Vidare skall översynen analysera om en delning av PRV leder till lösning av de angivna problemen eller på annat sätt skapar bättre förutsättningar för de olika verksamheterna att fungera, till bättre överblick av myndighetens verksamheter och till en effektivare ledning av dessa. En analys skall också göras om en delning kan leda till en effektivisering av administration och ledningsfunktioner. Vidare skall övervägas hur en styrelse- eller insynsfunktion bör se ut. Utgångspunkten ska vara att kunna attrahera kompetens till styrelsen samt att nyttiggöra denna för myndighetens verksamhet. Översynen skall analysera betydelsen av och orsakerna till den i konsultrapporten angivna utvecklingen med minskande synergieffekter. Det kan här finnas skäl att göra jämförelser med privata företags utveckling när en diversifierad verksamhet decentraliseras och förläggs till en annan ort. I översynen skall med utgångspunkt från redovisade problem en analys göras av vilka åtgärder som skapar bättre förutsättningar för de olika verksamheterna att fungera, bättre överblick av myndighetens verksamheter och en effektivare ledning av dessa. Övrigt Vid genomförandet av översynen bör som grund för eventuella överväganden en kartläggning göras av hur berörda verksamheter är organiserade i andra länder inom EU. Översynen bör också beakta eventuella organisatoriska aspekter som kan följa av det pågående EU-arbetet rörande ett gemenskapspatent samt av pågående lagstiftningsarbete på varumärkes- och mönsterområdet. Under arbetets gång skall samråd ske med intressenterna på området och med myndighetens personal. Utifrån gjorda överväganden och analyser skall förslag till nödvändiga ändringar i regelsystemet lämnas. Uppdraget skall redovisas senast den 1 juli 2002. Utredaren skall i betänkandet särskilt redovisa konsekvenserna för små företags villkor i enlighet med 15 § kommittéförordningen (1998:1474). Utredaren skall i detta arbete samråda med Näringslivets Nämnd för Regelgranskning. (Näringsdepartementet)