Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
Tilläggsdirektiv till Sekretariatet för Agenda 21 för Östersjöområdet - Baltic 21 (M 1996:05), Dir. 2000:64
Departement: Miljödepartementet
Beslut: 2000-09-14
Dir. 2000:64 Beslut vid regeringssammanträde den 14 september 2000. Sammanfattning av uppdraget Kansliet för Agenda 21 för Östersjöområdet - Baltic 21, som inrättats som en kommitté under Miljödepartementet, skall fortsätta sin verksamhet t.o.m. den 31 december 2000. Bakgrund Vid Östersjöregionens regeringschefsmöte i Visby den 3-4 maj 1996 diskuterades bl.a. en Agenda 21 för Östersjöområdet. Efter ett informellt miljöministermöte i Saltsjöbaden i oktober 1996 beslutades att utveckla en Agenda 21 för Östersjöområdet. Sverige erbjöd sig att tillhandahålla sekretariatstjänster och annat stöd för det extraarbete som krävdes för detta. Ett sekretariat inrättades (dir. 1996:99). Sekretariatet utarbetade ett handlingsprogram grundat på sektorsrapporter. Programmet förhandlades av den internationella tjänstemannagruppen Senior Officials Group, SOG, och antogs av Östersjöområdets utrikesministrar vid ett möte i Nyborg i juni 1998. Sverige erbjöd sig att under en övergångstid av två år tillhandahålla ett kansli för den övergripande samordningen av sektorernas arbete med handlingsprogrammet. Kansliet inrättades genom tilläggsdirektiv till sekretariatet (dir. 1998:83). Enligt dessa direktiv skall kansliet stödja deltagarna i Baltic 21 med bevakning och samordning av arbetet med handlingsprogrammet samt betjäna styrgruppen, SOG, och dess ordförande med riktlinjearbetet. Vidare har kansliet till uppgift att samordna sektorernas arbete med handlingsprogrammet och att initiera insatser och utarbeta förslag som kan främja genomförandet i samtliga länder. Kansliet skulle arbeta t.o.m. den 30 september 2000. Sverige har hittills ensamt finansierat kansliet. Enligt mötet i Nyborg 1998 skulle Östersjöstaternas råd senast den 1 juli 2000 fatta beslut om att inrätta ett permanent Baltic 21-sekretariat knutet till antingen rådet eller HELCOM. Vid utrikesministrarnas möte den 21-22 juni 2000 i Bergen fattade rådet inget beslut om lokaliseringen av Baltic 21-sekretariatet. I stället beslutade utrikesministrarna om en övergångslösning som innebär att kansliet skall fortsätta sitt arbete under sex månader t.o.m. den 31 december 2000 med finansiering från de fem länderna Sverige, Finland, Danmark, Tyskland och Norge. Utrikesministrarna beslutade också att ge SOG i uppdrag att senast den 30 november 2000 till rådet föreslå en lämplig lösning på sekretariatsfrågan. Uppdraget Kansliet skall ha oförändrade arbetsuppgifter och fortsätta sitt arbete t.o.m. den 31 december 2000. (Miljödepartementet)