Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
Tilläggsdirektiv till Utredningen Ny försvarsforskningsmyndighet (Fö 2000:04), Dir. 2000:45
Departement: Försvarsdepartementet
Beslut: 2000-06-21
Dir. 2000:45 Beslut vid regeringssammanträde den 21 juni 2000. Tilläggsuppdraget Utredningen Ny försvarsforskningsmyndighet skall senast den 15 september 2000 för den nya myndigheten lämna förslag till instruktion och regleringsbrev för år 2001 samt förslag i övrigt till författningsändringar som behövs med anledning av att den nya myndigheten inrättas. Bakgrund Med stöd av regeringens bemyndigande den 19 april 2000 (dir. 2000:32) tillkallade chefen för Försvarsdepartementet samma dag en särskild utredare (Fö 2000:04) med uppdrag att, med förbehåll för riksdagens beslut med anledning av prop.1999/2000:97, förbereda inrättandet av en ny myndighet för försvarsforskning den 1 januari 2001. Utredningen, som antagit namnet Utredningen Ny försvarsforskningsmyndighet, skall senast den 15 augusti 2000 lämna förslag till instruktion och regleringsbrev för år 2001 samt förslag i övrigt till författningsändringar som behövs med anledning av att den nya myndigheten inrättas. Utredaren har den 11 maj 2000 hemställt om att de förslag som enligt direktiven (dir.2000:32) skall lämnas senast den 15 augusti 2000 fär lämnas senast den 15 september 2000. Riksdagen biföll den 24 maj 2000 regeringens förslag i prop. 1999/2000:97 om försvarsforskningens organisation (bet. 1999/2000:FöU6, rskr. 1999/2000: 223). (Försvarsdepartementet)