Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av processuella regler inom socialförsäkring, m.m. (S 1998:06), Dir. 2000:17
Departement: Socialdepartementet
Beslut: 2000-02-17
Dir. 2000:17 Beslut vid regeringssammanträde den 17 februari 2000. Sammanfattning av uppdraget Enligt regeringens bemyndigande den 10 september 1998 har en särskild utredare tillkallats med uppdrag att göra en samlad översyn av de processuella regler som gäller för olika förmåner inom socialförsäkringen. Utredningen har antagit namnet Utredningen om översyn av processuella regler inom socialförsäkring m.m. (S 1998:06). Den särskilda utredaren skall, utöver vad som omfattas av redan angivna direktiv, undersöka och analysera beslutsprocessen i förtidspensionsärenden. Arbetet skall omfatta frågor om beslutskvalitet, kontroll, försäkringsläkarnas roll, omprövning samt praxisbildning. Utredaren skall, i den mån det visar sig lämpligt, redovisa förslag till förändringar i syfte att uppnå en effektiv handläggning av ärenden, ett adekvat beslutsunderlag och förutsättningar för likformighet vid tillämpning av reglerna om förtidspension respektive sjukbidrag. Utredaren skall utforma de författningsförslag som han anser nödvändiga. Bakgrund Förtidspension är den allmänna försäkringens ersättningsform för försäkrade som på grund av ohälsa har fått sin arbetsförmåga varaktigt nedsatt. Ersättningen är inte tidsbegränsad annat än så till vida att rätten till förtidspension upphör vid 65 års ålder. En form av tidsbegränsad förtidspension - sjukbidrag - finns för de fall då nedsättningen av arbetsförmågan kan bedömas bli bestående för avsevärd tid men inte varaktig. Ersättningen tidsbegränsas då vanligen till ett eller två år. I det följande syftar beteckningen förtidspension både på förtidspension och sjukbidrag. Om arbetsförmågan väsentligt förbättras för en försäkrad som uppbär förtidspension skall pensionen enligt 16 kap. 7 § lagen (1962:381) om allmän försäkring (AFL) dras in eller minskas med hänsyn till förbättringen. Om det i stället i efterhand framkommer omständigheter som förelåg redan vid tidpunkten för pensionsbeslutet, och som skulle ha påverkat rätten till förtidspension om försäkringskassan hade känt till dem då, kan det bli aktuellt att ändra pensionsbeslutet med stöd av 20 kap. 10 a § AFL. Försäkringskassan kan när som helst utföra efterkontroll i förtidspensionsärenden för att kontrollera att den som har beviljats förtidspension fortfarande uppfyller förutsättningarna för rätt till pensionen. I samband med beslut om förtidspension skall försäkringskassan bedöma om det finns behov av förnyad utredning av arbetsförmågan efter viss tid. En tidpunkt för sådan efterkontroll kan då bestämmas, dock utan att det begränsar försäkringskassans möjligheter att företa efterkontroll vid en tidigare tidpunkt. I förtidspensionsärenden fattas beslut om förtidspension på grund av ansökningar eller på begäran av statligt eller kommunalt personalpensionsorgan. I sådana ärenden fattas också beslut utan ansökan som innebär att försäkrade som fått sjukpenning under en längre tid får den utbytt mot förtidspension, beslut som avser omprövning av tidigare beslutad förtidspension samt olika beslut under utredningen av ärenden. Beslut i förtidspensionsärenden fattas i första instans av förtroendevalda ledamöter i de ca. 150 socialförsäkringsnämnder som de 21 allmänna försäkringskassorna inrättat. Försäkringskassornas organisatoriska indelning med flera lokalkontor och socialförsäkringsnämnder hos varje försäkringskassa innebär att beslutsfattandet är fördelat på ett stort antal enheter. Försäkringskassans beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol (länsrätten). Länsrättens avgörande får överklagas hos kammarrätten. Prejudikatsinstans är Regeringsrätten. Beslut och domar får överklagas av den enskilde som beslutet eller domen angår och av Riksförsäkringsverket. Försäkringskassan får överklaga länsrätts dom och är enskilds motpart i länsrätt och kammarrätt. Riksförsäkringsverket skall verka för att socialförsäkrings- och bidragssystemen tillämpas likformigt och rättvist (2 § förordningen [1998:739] om instruktion för Riksförsäkringsverket). Detta gör verket bl.a. genom att följa praxis hos försäkringskassor och förvaltningsdomstolar och påverka denna genom yttranden och egna överklaganden. Riksförsäkringsverket kan alltid överta kassans roll som motpart. Särskilda läkare - försäkringsläkare - som vid behov kan tillhandahålla medicinsk sakkunskap inför besluten finns knutna till försäkringskassorna. Försäkringskassorna kan också remittera försäkrade för undersökning av läkare med särskild kompetens. Riksförsäkringsverket och förvaltningsdomstolarna kan inhämta medicinska sakkunnigutlåtanden som underlag för sina ställningstaganden. Behovet av en översyn Beslut i förtidspensionsärenden gäller ersättningar som betalas ut under en lång tid. Beslutsfattandet i första instans är spritt i de allmänna försäkringskassornas decentraliserade organisation. Riksförsäkringsverket har till uppgift att bevaka likformighet och rättvisa i tillämpningen och kan genom att överklaga få till stånd en korrigering av det "felaktiga" beslutet. Det stora antalet beslut i första instans och den decentraliserade beslutsorganisationen hindrar dock i praktiken verket från att inverka på praxisbildningen genom att få till stånd överprövning av sådana beslut som den försäkrade själv inte har anledning att överklaga. Uppdraget Utredningen om översyn av processuella regler inom socialförsäkring m.m. (S 1998:06) har till uppgift att göra en samlad översyn av de processuella regler som gäller för olika förmåner inom socialförsäkringen. Detta arbete har en naturlig anknytning till de frågor som berörts ovan då dessa i stor utsträckning tar sikte på handläggningen av ärenden. Därför framstår det som följdriktigt att utredaren ges i uppdrag att fortsätta sitt arbete med dessa frågor. Utredaren skall undersöka och analysera beslutsprocessen i förtidspensionsärenden. Utredarens undersökning och analys skall omfatta följande: - Viktigare förändringar över tiden i regelverk samt ärendehandläggning. - Beslutsunderlag och beslutsunderlagens kvalitet. - Försäkringsläkarnas roll. - Praxisbildningen. När det gäller praxisbildningen skall utredaren fråga sig om denna fungerar tillfredsställande när det gäller Riksförsäkringsverkets roll i praxisbildningen, om frågor förs fram till prejudikatavgöranden i Regeringsrätten i tillräckligt hög grad och i vad mån sådana avgöranden får genomslag i första instans. Utredaren skall särskilt uppmärksamma skillnader mellan försäkringskassorna i ovanstående avseende. Utredaren skall, i den mån det visar sig lämpligt, redovisa förslag till förändringar i syfte att uppnå en effektiv handläggning av ärenden, ett adekvat beslutsunderlag och förutsättningar för likformighet vid tillämpning av reglerna om förtidspension respektive sjukbidrag. Utredaren skall också föreslå de ändringar i regelsystemet som utredaren finner motiverade med anledning av uppdraget. Redovisning av uppdraget Med ändring av vad som tidigare angetts (Dir. 1998:73) skall kommitténs uppdrag vara avslutat senast den 30 juni 2001. (Socialdepartementet)