Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
Bolag för internationell marknadsföring av Sverige som turistland, Dir. 1995:72
Departement: Näringsdepartementet
Beslut: 1995-05-04
Dir. 1995:72 Beslut vid regeringssammanträde den 4 maj 1995 Sammanfattning av uppdraget En särskild förhandlare tillkallas med uppgift att lägga fram förslag om hur statens medverkan i den övergripande marknadsföringen av Sverige som turistland i detalj bör vara organiserad. I uppdraget ingår vidare att nå en överenskommelse med företrädare för näringen om ägandet i det bolag som föreslås bedriva internationell marknadsföring av Sverige som turistland. Förslag om internationell marknadsföring i samverkan Företag och organisationer inom turistbranschen startade hösten 1992 ett bolag, Swedish Travel & Tourism Council AB/Next Stop Sweden, som tillhandahåller informations- och marknadsföringstjänster för att utveckla resandet till och i Sverige. Statens upphandling av marknadsföringstjänster med inriktning på utlandsmarknaderna har till största del gjorts från bolaget (prop. 1991/92:100 bil. 13, bet. 1991/92:KrU16, rskr. 1991/92:196). Regeringen har i prop. 1994/95:177 Turistpolitik lagt fram förslag om hur den övergripande marknadsföringen av Sverige som turistland skall bedrivas samt hur bl.a. samordningen och utvecklingen av turismen skall organiseras. Det sätt på vilket staten och branschens företag i dag samverkar vad gäller den internationella marknadsföringen är mindre ändamålsenligt. Staten kan medverka till att stärka turistnäringen genom bl.a. övergripande marknadsföring utomlands. Om enskilda företag skall svara för denna typ av marknadsföring, finns det risk för att den inte når optimal nivå. Om endast vissa företag står för kostnaderna, nyttiggör sig naturligtvis också andra företag effekterna av marknadsföringen. Det är därför motiverat att branschen gemensamt finansierar sådana informations- och marknadsföringsaktiviteter samt att även staten medverkar och stimulerar branschens gemensamma agerande. Riktlinjer för uppdraget Den övergripande internationella marknadsföringen bör inriktas på att framhålla de strategiska fördelar som Sverige har i form av en vidsträckt, orörd natur, intresseväckande sevärdheter, ett varierat kulturutbud och ett intressant geografiskt läge. De goda förutsättningarna att genomföra större konferenser o.d. bör också lyftas fram. En betydande del av resurserna bör inriktas på att bearbeta de företag som arbetar med att organisera resor till Sverige. En viktig del av informationsverksamheten är även att i lämpliga former bistå de press- och andra massmedieorgan som i sin verksamhet vill uppmärksamma Sverige. Andra former av marknadsföringsåtgärder som bör ingå i verksamheten är reklam i massmedier och broschyrer till konsumenter. Den teknikutveckling som sker inom området marknadskommunikation bör noga följas och databaser och annan informationsteknik bör utnyttjas. Verksamheten med internationell marknadsföring av Sverige som turistland bör bedrivas i bolagsform. Bolagsformen medger framför allt att även andra än staten kan vara delägare och ta ansvar för finansieringen men ger också en nödvändig flexibilitet i verksamheten. Staten bör teckna aktier i bolaget för ett belopp av högst 5 miljoner kronor och minst hälften av aktierna i bolaget bör innehas av staten. Näringens företag bör gemensamt inneha sin andel av aktiekapitalet och representeras av en part. Härigenom underlättas samverkan mellan staten och näringen. Den särskilde förhandlarens uppdrag Den särskilde förhandlaren skall lämna förslag om hur statens medverkan i den övergripande marknadsföringen och informationsverksamheten utomlands i detalj bör vara organiserad och hur den för staten och näringen gemensamma finansieringen skall utformas. Utredaren bör lägga fram förslag om hur marknadsförings- och informationsverksamheten bör inriktas. Därvid finns det bl.a. anledning att närmare lägga fast den övergripande marknadsföringens betydelse. Bolaget skall vara organiserat i ett huvudkontor och ett antal utländska marknadskontor. Förslag skall lämnas om organisationen och dimensioneringen av bolaget samt på vilka utländska marknader Sverige bör ha representation i form av kontor. Härvid bör den särskilde förhandlaren beakta den praktiska samverkan som kan ske med andra statligt finansierade organ som är verksamma utomlands. Ambitionen bör vara att täcka in de marknader på vilka Next Stop Sweden i dag är representerat. Övergången från nuvarande verksamhetsformer till det nya bolaget bör på olika sätt underlättas. Därvid bör de erfarenheter som gjorts av Next Stop Sweden tas till vara. Bolaget skall också i samverkan med branschföretag driva vissa projekt för att utveckla turisttjänster och stärka samarbetet mellan olika företag. Förslag om hur sådana projekt skall finansieras skall lämnas. Den särskilde förhandlaren skall nå en överenskommelse med företrädare för näringen om ägandet i bolaget och om dess verksamhetsinriktning. Minst hälften av aktierna i bolaget bör innehas av staten. En överenskommelse med företrädare för näringen bör ta formen av ett konsortialavtal. Utredaren bör redovisa ett förslag till sådant avtal. Arbetsformer m.m. För den särskilde förhandlaren gäller regeringens direktiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare om att redovisa regionalpolitiska konsekvenser (dir. 1992:50), att pröva offentliga åtaganden (dir. 1994:23) och redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser (dir. 1994:124). Redovisning av uppdraget m.m. Uppdraget förutsätter att riksdagen beslutar i enlighet med regeringens förslag i budgetpropositionen 1995 vad gäller turistpolitik (prop. 1994/95:100 bil. 13) och prop. 1994/95:177 Turistpolitik. Uppdraget skall redovisas till Näringsdepartementet senast den 15 juni 1995.