Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
Ett aktiebolag för service till universitet och högskolor m.m., Dir. 1995:63
Departement: Utbildningsdepartementet
Beslut: 1995-03-23
Dir. 1995:63 Beslut vid regeringssammanträde den 23 mars 1995 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas med uppgift att ta fram det underlag och lägga fram de förslag som behövs för att regeringen skall kunna ta slutlig ställning till frågan om att bilda ett statligt helägt servicebolag där högskolorna är företrädare för staten. Bakgrund I en skrivelse till regeringen har Svenska Akademiska Rektorskonferensen och Nya Högskolornas Rektorskonvent hemställt att regeringen medger att serviceuppgifter för högskolorna avseende samordnad antagning, upphandling, juridisk service samt service i fråga om ADB och administrativ utveckling får bedrivas i form av ett statligt helägt servicebolag (aktiebolag). Universitet och högskolor skall därvid företräda staten som ägare. Bolaget skall inte anförtros arbetsuppgifter som innefattar myndighetsutövning. I skrivelsen nämns även att de båda rektorsorganisationerna har enats om att bilda ett gemensamt förbund, Svenska Högskoleförbundet (SHF), i syfte att åstadkomma en för universitet och högskolor mera aktiv gemensam intressebevakning. Regeringen har behandlat rektorsorganisationernas förslag i propositionen Ett nytt högskoleverk (1994/95:165). I propositionen föreslås att en ny myndighet med namnet Högskoleverket skall inrättas den 1 juli 1995. Högskoleverket skall enligt förslaget överta de myndighetsuppgifter som f.n. an- kommer på Verket för högskoleservice (VHS), Kanslersämbetet och Rådet för grundläggande högskoleutbildning. Ansvaret för att på uppdrag ombesörja VHS:s nuvarande serviceuppgifter, dvs. antagning av studerande, upphandling, juridisk service och AU/ADB-service, föreslås snarast möjligt överföras till ett statligt helägt bolag med högskolorna som företrädare för staten. I avvaktan på att detta kan ske skall VHS:s roll renodlas till att avse enbart serviceuppgifterna. Regeringen har angivit att slutlig ställning till bolaget kan tas först sedan ett tillräckligt underlag redovisats för regeringen. Detta underlag skall läggas fram av en särskild utredare. Regeringen föreslår vidare i propositionen att riksdagen godkänner att ett statligt helägt servicebolag med högskolorna som företrädare för staten bildas enligt senare beslut av regeringen och att riksdagen bemyndigar regeringen att besluta om nedläggning av VHS. Regeringen har beslutat om direktiv till en särskild utredare med uppgift att förbereda inrättandet av Högskoleverket och ombildningen av VHS. Uppdraget Utredaren skall göra en analys och en värdering av att bedriva serviceverksamheten i bolagsform. Utredaren skall därvid ta fram det underlag och lägga fram de förslag som behövs för att regeringen skall kunna ta slutlig ställning i frågan. Därvid skall bl.a. frågor rörande verksamhetens syfte (affärsidé), ägarfunktion, finansiering, konkurrens och revision beaktas. Inga förvaltningsuppgifter skall överlämnas till bolaget. Bolaget skall bildas inom befintliga ekonomiska ramar. Utredaren skall belysa hur de ekonomiska risker som kan vara förenade med bolagets verksamhet kan hanteras. I den mån stat- liga medel skall tillskjutas skall detta efter vederbörliga beslut finansieras av berörda högskolor. De statliga tillgångar som bör föras över till bolaget skall värderas och föras över på ett kostnadsneutralt sätt. Pensionskostnadernas fördelning och effekter i mervärdesskattehänseende skall särskilt belysas. Inom upphandlingsområdet har VHS uppdrag också utanför högskolan. VHS träffar på eget initiativ bl.a. ramavtal för avrop inom olika områden. F.n. finns ca 30 sådana. De flesta gäller för hela statsförvaltningen. Behovet att även fortsättningsvis kunna teckna ramavtal som kan utnyttjas av hela statsför- valtningen bör uppmärksammas av utredaren. Uppdragets genomförande Arbetet skall bedrivas i kontakt med den särskilda utredare som har i uppdrag att förbereda inrättandet av Högskoleverket och att förbereda ombildning av VHS, samt med Konkurrensverket, Riksrevisionsverket, VHS och övriga berörda myndigheter. Eftersom förändringen innebär att arbetsuppgifter överförs från VHS till bolaget övergår anställningsavtalen för vederbörande personal vid VHS till bolaget, om arbetstagaren inte motsätter sig detta (se 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd). Utredaren skall i tillämpliga delar beakta regeringens direktiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare om att pröva offentliga åtaganden (dir. 1994:23), om regionalpolitiska konsekvenser (dir. 1992:50) samt om jämställdhetspolitiska konsekvenser (dir. 1994:124). Utredaren skall under arbetets gång informera berörda huvudorganisationer på arbetsmarknaden samt bereda dem till- fälle att framföra synpunkter. Arbetet skall bedrivas skyndsamt. Om förslag inte har lämnats den 1 juli 1995 skall kommittén informera regeringen om sin arbetsplan.