Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
Tilläggsdirektiv till kommittén (K 1991:02) Förhandlare för statens köp av persontrafik på järnväg m.m. , Dir. 1995:57
Departement: Kommunikationsdepartementet
Beslut: 1995-04-12
Dir. 1995:57 Beslut vid regeringssammanträde den 12 april 1995 Sammanfattning av uppdraget Kommittén (K 1991:02) Förhandlare för statens köp av persontrafik på järnväg m.m. ges tilläggsdirektiv för förhandlingar om avtal för köp av interregional persontrafik på järnväg för trafikåret 1996 som skall omfatta tiden från den 10 juni 1996 t.o.m. den 31 december 1997. Förhandlaren skall förhandla och sluta avtal om köp av sådan interregional persontrafik på järnväg som är av särskild regionalpolitisk betydelse. Upphandlingen skall ske i konkurrens och enligt lagen om offentlig upphandling. Utgångspunkt för upphandlingen är det trafikutbud och de anslagsmedel som riksdagen beslutat om för trafikåret 1995. Förhandlarens redovisning skall underställas regeringen för godkännande senast den 31 augusti 1995. Bakgrund Regeringen beslutade den 11 april 1991 att tillkalla en förhandlare för statens köp av interregional persontrafik på järnväg samt för statens ersättning till trafikhuvudmännen för köp av viss persontrafik på järnväg (Dir. 1991:23). Upphandlingen skall ske för ett år i taget. Det preliminära avtalet om köp av persontrafik på järnväg som upprättas av förhandlaren skall underställas regeringen för godkännande. Trafiklösningarna skall så långt som möjligt vara regionalt förankrade. Den 11 juni 1992 beslutade regeringen att ge förhandlaren tilläggsdirektiv (Dir. 1992:79). Regeringen beslutade att upphandlingen fr.o.m. trafikåret 1993 skall ske i konkurrens mellan olika järnvägsföretag. Vid bedömning av vilken trafik som skall upphandlas skall särskild hänsyn tas till den aktuella trafikens bedömda utvecklingsmöjligheter samt vilka alternativa resemöjligheter som finns. Förutom trafik på stomnätet kan trafik som bedrivs på Malmbanan ingå i upphandlingen. Trafiken skall upphandlas för ett år i taget med möjlighet att teckna avtal för en period på upp till längst fem år. Vid förhandlingar om långsiktiga avtal kan förhandlaren välja att föreslå upphandling av rullande järnvägsmateriel i stället för upphandling av trafik. Den 2 juni 1994 beslutade regeringen att ge förhandlaren tilläggsdirektiv (Dir. 1994:46). Regeringen beslutade att förhandlaren fr.o.m. trafikåret 1995 skall ges större möjlighet att på konkurrensneutrala villkor ställa rullande materiel och gemensamma funktioner till olika operatörers förfogande. Regeringens förslag till upphandling för trafikåret 1995 och inför trafikåret 1996 (prop. 1994/95:73, bet. 1994/95:TU6, rskr. 1994/95:122) godkändes av riksdagen den 16 december 1994. Utgångspunkten för förhandlingarna inför trafikåret 1996 skall vara det trafikutbud och de medel som riksdagen beslutat om för trafikåret 1995. Förhandlaren skall vidare bedöma behovet av att upphandla trafik på olika relationer. Inom ramen för denna bedömning bör olika trafikrelationer ställas mot varandra. Statens ersättning till SJ för vissa gemensamma funktioner för länsjärnvägarna skall tills vidare administreras av kommittén. Uppdraget Inför respektive upphandling har riksdag och regering angett att föregående års trafikutbud och medelstilldelning skall vara vägledande för upphandlingen. Förhandlaren skall förhandla och sluta avtal om köp av interregional persontrafik på järnväg för trafikåret 1996 inklusive hela kalenderåret 1997. Statens köp skall således omfatta drygt 18 månader och omfattas av följande riktlinjer. Förhandlaren skall upprätta ett preliminärt avtal om köp av sådan interregional persontrafik på järnväg som är av särskild regionalpolitisk betydelse, men som inte kan drivas på företagsekonomiska grunder. Förhandlarens redovisning skall underställas regeringen för godkännande senast den 31 augusti 1995. Upphandlingen skall ske i konkurrens och enligt lagen (1992:1528) om offentlig upphandling. I övrigt skall ministerrådets förordning (EEG) nr 1107/70 om stöd till transporter på järnväg, väg och inre vattenvägar med ändringar nr 1473/75, 1658/82, 1100/89 och 3578/92 samt förordningen (EEG) nr 1191/69 om medlemsstaternas åtgärder i fråga om allmän trafikplikt på järnväg, väg och inre vattenvägar med ändring nr 1893/91 tillämpas i upphandlingen. Vid bedömning av vilken trafik som skall upphandlas skall särskild hänsyn tas till den aktuella trafikens utvecklingsförutsättningar och till alternativa resemöjligheter. Utgångspunkt för upphandlingen är det trafikutbud och de anslagsmedel som riksdagen beslutat om för trafikåret 1995 uppräknat till 18 månader. Regeringen har i årets budgetproposition (prop. 1994/95:100, bil. 7) föreslagit att riksadagen till Köp av interregional persontrafik på järnväg m.m. för budgetåret 1995/96 anvisar ett reservationsanslag på 795,9 miljoner kronor. Endast persontrafik som bedrivs på stomnätet skall upphandlas. Persontrafiken på Malmbanan kan dock ingå i upphandlingen. Trafiken skall upphandlas för tiden fram till utgången av år 1997 men förhandlaren kan dock, där förutsättningar finns, lämna förslag om avtalsperioder som är längre - dock längst fem år. En förutsättning för långsiktiga avtal är att dessa avtal leder till minskade statliga kostnader eller en påtaglig standardhöjning för den upphandlade trafiken. Vid val av operatör skall ansvar och kostnader för gemensamma funktioner och rullande materiel beaktas. Upphandlingen av gemensamma funktioner bör, oavsett om de handhas av en anbudsgivande operatör eller ej, ske i särskild ordning. Angående prissättningen och tillgången till gemensamma funktioner som handhas av SJ (trafikledning, stationer, biljettsystem etc.) skall utgångspunkten vara de kalkylpriser som SJ tillämpar. I de fall överenskommelse inte kan träffas mellan förhandlaren och SJ skall förhandlaren föreslå regeringen vilka villkor som skall gälla för tillgången till dessa funktioner. Vid långsiktiga avtal om köp av persontrafik på järnväg kan förhandlaren välja att ställa rullande materiel till operatörens förfogande i stället för underskottstäckning för den upphandlade trafiken. Förhandlaren har möjlighet att hyra lämplig fordonspark som SJ förfogar över för att utnyttjas på det av staten upphandlade nätet. Hyreskostnaden för den rullande materielen skall baseras på företagsekonomiska principer och med hänsyn till fordonsparkens marknadsmässiga värde. I de fall förhandlaren och SJ inte kan komma överens om lämplig hyreskostnad skall förhandlaren föreslå regeringen en hyra för den rullande materielen. Statens avtalspartner skall erhålla trafikeringsrätten för den upphandlade trafiken. Detta innebär att om staten träffar avtal med annan part än SJ skall denna avtalspart få överta trafikeringsrätten för avsedd trafik under avtalsperioden. Trafikeringsrättsinnehavaren skall ha möjlighet att använda sig av entreprenör för att utföra den upphandlade trafiken. Trafiklösningarna skall så långt som möjligt vara regionalt förankrade. Förhandlaren bör därför samråda med berörda trafikhuvudmän. Upphandlad trafik bör vara samordnad med annan trafik i den meningen att resenärernas behov av anslutningsmöjligheter beaktas i största möjliga utsträckning. För arbetet gäller regeringens kommittédirektiv om att redovisa regionalpolitiska konsekvenser (Dir. 1992:50), om att pröva offentliga åtaganden (Dir. 1994:23) och om att redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser (Dir. 1994:124).