Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
Organisationskommitté för att bilda en ny myndighet för det svenska biståndet, Dir. 1995:5
Departement: Utrikesdepartementet
Beslut: 1995-01-19
Dir. 1995:5 Beslut vid regeringssammanträde dem 19 januari 1995 Sammanfattning av uppdraget En organisationskommitté tillkallas för att förbereda och verkställa bildandet av en ny myndighet för det svenska biståndet med förbehåll för riksdagens kommande beslut med anledning av regeringens proposition 1994/95:100 bil. 4. Kommittén skall bl.a. - utarbeta en organisationsplan för myndigheten - utarbeta förslag till instruktion för myndigheten - lämna förslag till namn på myndigheten - lämna förslag till ordning för avveckling av de nuvarande myndigheterna efter den 30 juni 1995 samt redovisa en uppskattning av avvecklingskostnaderna - anställa personal vid myndigheten. Kommittén skall också vidta de andra administrativa och verksamhetsanknutna åtgärder som krävs för att myndigheten skall kunna fungera från och med den 1 juli 1995. I prop. 1994/95:100 bil. 4 föreslås att Beredningen för internationellt tekniskt-ekonomiskt samarbete (BITS), Styrelsen för u-landsforskning (SAREC), Styrelsen för internationell utveckling (SIDA) och Styrelsen för internationellt näringslivsbistånd (SWEDECORP) sammanförs till en myndighet. I denna skall också Styrelsen för u-landsutbildning i Sandö (Sandö U-centrum) ingå som en separat resultatenhet. Sandö U-centrum upphör därmed som självständig myndighet samtidigt som verksamheten kan fortsätta. I den nya myndigheten skall samtliga verksamheter och samarbetsinstrument som i dag finns i myndigheterna införlivas. Syftet med regeringes förslag är att skapa en organistation som på ett flexibelt, effektivt och tydligt sätt kan förmedla ett bistånd anpassat efter behoven i skilda länder och situationer. Omorganisationen ger därutöver möjligheter till en ökad delegering av arbetsuppgifter till myndigheten inom exempelvis landstrategiarbete, det multilaterala samarbetet, informations- och statistikfrågor, Östeuropasamarbetet, EU-arbetet m.m. Samtidigt skapar sammanslagningen också förutsättningar för samordningsvinster i verksamheten. Uppdraget Organisationskommittén skall dra upp riktlinjer för att besluta om den nya myndighetens organsiation, kompetens och arbetsformer i enlighet med vad som anförs i prop. 1994/95:100 bil. 4. Utgångspunkten skall vara att myndigheten för budgetåret 1995/96 disponerar ett reservationsanslag på 11 586 600 000 kronor och ett ramanslag på 619 916 000 kronor varav 51 818 000 kronor för Sandö U-centrum. Dispositionsrätten till viss del av anslagen kan komma att ändras med hänsyn till attt vissa avvecklingskostnader som kan uppstå skall finansieras inom den angivna ramen. Ansvaret för att förbereda avvecklingen av SIDA, BITS, SAREC, SWEDECORP och Sandö U-centrum i dess nuvarande form vilar fram till den 30 juni 1995 på respektive myndighet. Organisationskommittén skall lämna förslag till hur olika delar av avvecklingen skall hanteras efter den 30 juni 1995 samt redovisa en uppskattning av de kostnader som uppstår i samband med avvecklingen. Organisationskommittén skall i sitt arbete beakta kravet på 11 procents rationalisering av myndighetens förvaltningskostnader under budgetåren 1995/96-1998. Arbetet skall bedrivas så att den nya myndigheten skall kunna inleda sin verksamhet den 1 juli 1995. Den personal som i dag finns i myndigheterna skall föras över till den nya myndigheten. För all personal som är anställd i de olika myndigheterna när dessa upphör, gäller att anställningsavtalet och anställningsförhållandet övergår till den nya myndigheten om inte arbetstagaren motsätter sig detta. Organisationskommittén skall vita nödvändiga åtgärder för anställning av personal i den nya myndigheten samt vidta andra åtgärder som bedöms nödvändiga för att verksamheten skall kunna starta den 1 juli 1995. Generaldirektör och överdirektör utses av regeringen. Organsiationskommitténs ordförande får besluta om andra anställningar fram till den 30 juni 1995. Kommittén skall också vidta andra förberedande åtgärder som krävs för att den nya myndigheten skall kunna fungera från och med den 1 juli 1995. Till sådana åtgärder hör redovisnings-, revisions-, arkiv- och lokalfrågor liksom vissa verksamhetsanknutna övergångsfrågor. Kommittén skall senast den 30 april 1995 lämna förslag till intruktion för och namn på den nya myndigheten. Kommittén skall innan förslag lämnas i namnfrågan samråda med regeringskansliets språkexperter. Kommittén skall senast den 30 april 1995 överlämna förslag till hur avvecklingen av de nuvarande myndigheterna skall hanteras efter den 30 juni 1995 samt redovisa en beräkning av kostnaderna i samband med avvecklingen. Uppdragets övriga delar skall redovisas senast den 17 juni 1995. Kommittén skall vidare, i avvaktan på att den nya myndigheten bildas, ansvara för genomförandet av det uppdrag till de berörda myndigheterna om risk- och skadehantering som regeringen beslutat om den 19 maj 1994. Ansvaret för uppdragets genomförande går den 1 juli 1995 över till den nya myndigheten och skall avrapporteras till regeringen senast den 31 januari 1996. Kommittén skall beakta regeringens direktiv (1994:124) om att redovisa jämställdhetspolitiska aspekter i sitt arbete. Kommittén skall hålla berörda centrala arbetstagarorganisationer informerade om kommitténs arbete och bereda dem tillfälle att framföra synpunkter samt genomföra förhandlingar i enlighet med lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.