Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
Strukturfondsprogram för mål 2-regionen Bergslagen, Dir. 1995:47
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Beslut: 1995-03-23
Dir. 1995:47 Beslut vid regeringssammanträde den 23 mars 1995 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall tillkallas för att leda arbetet med att utarbeta ett program för användningen av medel från EU:s strukturfonder i mål 2-regionen Bergslagen. Programmet skall avse åren 1995-1999. Bakgrund EU-kommissionen har den 22 mars 1995 fattat ett preliminärt beslut om de geografiska avgränsningarna för de svenska mål 2-områdena. Mål 2-regionen Bergslagen har ca 409 000 invånare och omfattar kommunerna Storfors, Munkfors, Kristinehamn, Filipstad, Hagfors, Degerfors, Hällefors, Ljusnarsberg, Karlskoga, Nora, Lindesberg, Skinnskatteberg, Hallstahammar, Norberg, Surahammar, Fagersta, Smedjebacken, Borlänge, Säter, Hedemora, Avesta, Ludvika, Hofors och Sandviken. Regeringen avser att i början av juni 1995 överlämna ett program till EU-kommissionen för hur strukturfondsmedlen enligt mål 2 skall användas. För mål 2-regionen Bergslagen skall beräknas 67 miljoner ecu från strukturfonderna för perioden 1995-1999. I programmet skall även redovisas den nationella medfinansiering som krävs. Organisation av arbetet Programarbetet skall organiseras med största möjliga demokratiska förankring. Arbetet skall ske med en bred medverkan och ett inflytande från samhällsmedborgarna och olika andra intressenter i regionen. Dessa intressenter benämns i det följande som partnerskapet. Till arbetet skall knytas en referensgrupp bestående av företrädare för regionen. Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK) skall svara för de övergripande och sammanhållande sekretariatsfunktioner som krävs för arbetet. I NUTEK:s ansvar ingår också att samordnat med arbetet med övriga mål 2-program svara för att organisationer m.fl. på central nivå ges möjlighet att följa och medverka i programarbetet. Det gäller t.ex. Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, näringslivets organisationer, fackliga organisationer m.fl. NUTEK skall även svara för samordning med berörda länsstyrelser. Övriga berörda centrala och regionala statliga myndigheter och organ skall inom sina respektive ansvarsområden medverka i arbetet genom att ta fram nödvändigt underlag, analyser m.m. samt i övrigt hjälpa NUTEK med sekretariatsuppgifter. Statens naturvårdsverk och Boverket skall medverka i fråga om miljöanalyser och miljökonsekvensbeskrivningar samt konsekvenser för markanvändning och hushållning med naturresurser. Kooperativa rådet skall medverka med kunskap inom det kooperativa området. NUTEK skall svara för att kontakter mellan berörda centrala myndigheter och programarbetet i de olika mål 2-områdena samordnas på lämpligt sätt. På regional nivå skall berörda länsstyrelser i samverkan med NUTEK ta fram underlag, göra analyser etc., samt hjälpa till med sekretariatsuppgifter. Länsstyrelserna skall vidare svara för att partnerskapet i respektive län aktivt involveras i arbetet. Det gäller, utöver de enskilda människorna, t.ex. kommunerna, landstinget, näringslivets organisationer, fackliga organisationer, högskolor, företag, kvinnliga resurscentra, lokala kooperativa utvecklingscentra, lokala utvecklingsgrupper och andra ideella organisationer m.fl. Eftersom programmet i många avseenden skall behandla regionen som en helhet krävs en omfattande samverkan över länsgränserna och mellan kommuner. Det står i övrigt utredaren fritt att välja de former för arbetet som bedöms mest ändamålsenliga. Riktlinjer för arbetet Programmet skall utarbetas i enlighet med de förordningar för strukturfonderna som ministerrådet fastställt den 20 juli 1993 (rådets förordningar [EEG] nr 2080/93 - 2084/93) samt de riktlinjer för strukturfondsarbetet som kommissionen därefter fastställt. Programmet skall samordnas med de insatser som planeras inom ramen för målen 3 och 4 samt eventuella Gemenskapsinitiativ. Vidare bör de insatser som planeras i den angränsade mål 6-regionen uppmärksammas. De åtgärder som föreslås i programmet skall grundas på en analys av regionens starka och svaga sidor. Åtgärderna bör inriktas på sådana insatser som främjar utvecklingen av de starka sidorna respektive begränsar de negativa konsekvenserna av svaga sidor. Bland annat bör följande områden eller typer av åtgärder särskilt övervägas: * åtgärder som kan främja tillkomsten och utvecklingen av små och medelstora företag inklusive kooperativa lösningar, * forskning och utveckling som medel för att främja regionens utveckling, * åtgärder inom utbildning och kompetensutveckling; såväl åtgärder inom gymnasieskolan och högskolan som åtgärder riktade till yrkesverksamma inom näringslivet, * åtgärder för att utnyttja regionens naturresurser samt ta till vara de natur-, kultur- och kulturmiljövärden; bl.a. bör förutsättningarna för att främja utvecklingen av turismen i regionen prövas, * möjligheterna att använda informationsteknik inom olika delar av programmet. I programmets olika delar skall åtgärder som stärker tillväxt och sysselsättning samt kvinnornas situation särskilt beaktas. Åtgärder för att förbättra kvinnornas ställning i fråga om utbildning, deltagande på arbetsmarknaden, möjligheter som företagare etc. skall prövas. Programmet skall med utgångspunkt från en beskrivning av dagens miljösituation redovisa hur föreslagna åtgärder påverkar miljön i regionen. Föreslagna åtgärder skall vara förenliga med en långsiktigt hållbar utveckling och en god hushållning med naturresurserna. Programmet skall redovisas som ett sammanhållet program för hela mål 2-regionen Bergslagen. Programmet skall struktureras i delprogram i enlighet med vad som anges i rådsförordningarna. Enskilda projekt skall inte redovisas. Undantag kan dock vara större och väl avgränsade projekt av engångskaraktär. Av redovisningen skall framgå hur den nationella medfinansieringen av åtgärderna (t.ex. i form av delprogram) skall ske. Som ett riktmärke i enlighet med EU:s regler skall gälla att 70 procent av de offentliga utgifterna för en åtgärd skall finansieras av nationella medel, dvs. statliga [inkl. i vissa fall medel från statliga bolag eller liknande], kommunala och landstingskommunala medel. Det är angeläget att de olika huvudmännen deltar solidariskt i medfinansieringen. En tydlig lokal och regional förankring av programmet är en förutsättning för att kommuner och landsting skall ta en betydande del av medfinansieringen. Vidare skall förslag lämnas på hur programmet bör genomföras. Med detta avses bl.a. i vilka former och av vem som enskilda projekt inom olika delprogram bör prövas respektive beslut fattas. I detta sammanhang bör även övervägas i vilken utsträckning skilda delprogram skall vara horisontella (dvs. omfatta hela regionen) respektive delas upp på berörda län/delar av län. Arbetet skall bedrivas i nära samråd med Arbetsmarknadsdepartementet. Arbetsmarknadsdepartementet skall svara för samråd med övriga departement när deras ansvarsområden berörs. Utredaren skall vidare beakta regeringens direktiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare om att pröva offentliga åtaganden (dir. 1994:23) och att redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser (dir. 1994:124). Arbetet med förslaget till program skall bedrivas skyndsamt och redovisas till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 19 maj 1995.