Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
Junior IT-rådet, Dir. 1995:2
Departement: Statsrådsberedningen
Beslut: 1995-01-19
Dir. 1995:2 Beslut vid regeringssammanträde den 19 januari 1995 Sammanfattning av uppdraget Rådet för att främja barns och ungdomars användning av informationsteknik - Ungdomens IT-råd - skall samla och förmedla kunskap om hur barn och ungdomar kan utnyttja modern informationsteknik i skolan och på fritiden. Rådet skall lyfta fram goda exempel på användning av informationsteknik bland barn och ungdomar samt föreslå åtgärder som, på lika villkor, ger barn och ungdomar kunskap om tekniken och dess användningsmöjligheter. Rådet skall särskilt uppmärksamma åtgärder som främjar flickors intresse för och kunskaper om den nya tekniken. Bakgrund En allt större del av verksamheten i samhället baseras på kunskap och informationshantering. Förmåga att hantera information med hjälp av modern teknik krävs och kommer än mer att krävas av medborgarna för att de skall bli delaktiga i samhällslivet, inte minst i arbetslivet. Med den snabba utvecklingen inom informationstekniken har den yngre generationen från början kunnat få helt andra förutsättningar än tidigare generationer att skaffa sig kunskap om hur man använder en dator och om vad den kan användas till. Många barn och ungdomar kommer i allt lägre åldrar i kontakt med datorer och andra mer eller mindre avancerade elektroniska spel och hjälpmedel. Det kan ske hemma, i skolan eller inom fritidsverksamheten. Möjligheterna att på olika sätt "leka" med datorer gör ofta användandet av en dator mer stimulerande, vilket också kan stärka motivationen för att gå vidare och lära mer. Det är dock långt ifrån alla barn och ungdomar som har eller får möjlighet att använda den nya tekniken. Det finns vidare en tendens till att lekfulla datorprogram har en inriktning som i första hand drar till sig pojkar. Det är också viktigt att ge barn och ungdomar kunskap om att tekniken medger andra användningsmöjligheter än spel, t.ex. att bygga nätverk och hämta information. Regeringen har bl.a. i direktiv till en kommission som skall främja en bred användning av informationsteknik redovisat vissa utgångspunkter för arbetet inom informationsteknikens område (dir. 1995:1). Där framhålls bl.a. skolans betydelse för att få till stånd en bred användning av informationsteknik samt hur viktigt det är att tekniken görs tillgänglig för så många som möjligt. Rådets uppgifter Rådet skall verka utåtriktat med framför allt barn och ungdomar i fokus för sitt arbete. Rådet skall samla och förmedla kunskap om hur barn och ungdomar kan utnyttja modern informationsteknik i skolan och på fritiden. Rådet skall lyfta fram goda exempel på användning av informationsteknik bland barn och ungdomar. Rådet skall belysa hur skolarbetet kan förändras genom en ökad användning av informationsteknik. Rådet skall lämna förslag till åtgärder som, på lika villkor, ger barn och ungdomar kunskap om tekniken och dess användningsmöjligheter. Rådet skall särskilt lämna förslag till åtgärder som främjar flickors intresse för och kunskaper om den nya tekniken. Rådet skall slutredovisa sitt arbete den 15 december 1995.