Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
Tilläggsdirektiv till kommittén (K 1991:02) Förhandlare för statens köp av persontrafik på järnväg m.m., Dir. 1992:79
Departement: Kommunikationsdepartementet
Beslut: 1992-06-11
Dir. 1992:79 Beslut vid regeringssammanträde 1992-06-11 Chefen för Kommunikationsdepartementet, statsrådet Mats Odell, anför. Mitt förslag Jag föreslår att kommittén (K 1991:02) Förhandlare för statens köp av persontrafik på järnväg m.m. skall ges tilläggsdirektiv för förhandlingar om avtal för köp av interregional persontrafik på järnväg för trafikåret 1993 och f ramåt. Bakgrund Regeringen bemyndigade den 11april 1991 chefen för Kommunikationsdepartementet att tillkalla en förhandlare för statens köp av inte rregional persontrafik på järnväg samt för statens ersättning till trafikhuvudmännen för köp av viss persontrafik på järnväg (dir. 1991:23). Förhandlaren redovisade den 13 december 1991 förslag till upphandling för trafikåret 1992. Detta förslag godkändes av reger ingen i 1992 års budgetproposition (prop. 1991/92:100, bil. 7). Riksdagen godkände förslaget d en 25 mars 1992 (TU12, rskr. 173). Regeringen har i en proposition den 12 mars 1992 (prop. 1991/92:130) om ökad konkurrens inom den kollektiva persontrafiken föreslagi t förändrade former för statens köp av interregional persontrafik. Upphandlingen föreslås fr.o.m. trafikåret 1993 ske i konkurrens m ellan olika järnvägsföretag. Vidare bör avtal som varar längre än ett år men högst fem år kunna slutas. Vid sådana långsiktiga avtal bör staten, som alternativ till köp av trafik, kunna upphandla rullande järnvägsmateriel som sedan får disponeras av trafikeringsrättsinnehavaren. Trafikutbudet för trafikåret 1992 bör vara utgångspunkt för förhandlingar om statens köp av interregional persontrafik trafikåret 1993. Maximinivå för kostnaderna för upphandlingen bör vara 549 miljoner kronor vilket är den anslagsnivå som riksdagen beslutat om för trafikåret 1992. Huvudansvaret för upphandlingen föreslås tills vidare ligga kvar på central nivå, dvs. på statens förhandlare för köp av persontrafik på järnväg m.m. Riksdagen har den 2juni 1992 godtagit regeringens förslag (TU21, rskr. 314). Detta innebär att statens förhandlare behöver ges kompletter ande och delvis nya riktlinjer för uppgiften att förhandla om avtal för statens köp av interregional persontrafik på järnväg. Uppdraget Förhandlaren skall förhandla om avtal för statens köp av interregional persontrafik på järnväg fr.o.m. trafikåret 1993 enligt följan de riktlinjer. Förhandlaren skall upprätta ett preliminärt avtal om köp av sådan interregional persontrafik på järnväg som är av särskild regionalpolitisk betydelse, men som inte kan drivas på företagsekonomiska villkor. Avtalet skall underställas regeringen för godkännande. Upphandlingen skall ske i konkurrens mellan olika järnvägsföretag. Med detta menas att förhandlaren kan förhandla om avtal med järnvägsföretag eller med annan organisation som avser att bedriva järnvägstrafik genom entreprenör. Vid bedömning av vilken trafik som skall upphandlas skall särskild hänsyn tas till den aktuella trafiken s bedömda utvecklingsmöjligheter samt vilka alternativa resemöjligheter som finns. Endast persontrafik som bedrivs på stomnätet skall upphandlas. Även persontrafiken på Malmbanan skall dock kunna ingå i upphandlingen. Utgångspunkt för förhandlingarna är det trafikutbud som riksdagen anvisat medel för trafikåret 1992. Vid val av trafiklösning skall ansvar och kostnader för gemensamma funktioner som trafikledning, tidtabellskonstruktion, tillgång till stationshus och stationstjänster m.m. beaktas. Kostnaderna för upphandlad trafik och för gemensamma funktioner under trafikåret 1993 får inte överstiga 549miljoner kronor. Förhan dlaren skall sträva efter en minskad statlig insats utan att ge avkall på transportförsörjningsgrad. I kostnaderna skall även administrations- och lönekostnader för förhandlaren och övrig personal ingå. Trafiken skall i normalfallet upphandlas för ett år, dvs. för trafikåret 1993. Förhandlaren kan dock, där förutsättningar finns, läm na förslag om avtalsperioder som är längr e än ett år, dock längst fem år. En förutsättning för dessa mer långsiktiga avtal är dock att sådana avtal leder till minskade statl iga insatser på sikt. Vid beräkning av kostnaderna för ett långsiktigt avtal skall dessa delas upp på årsbasis där endast kostnaderna för första året skall ingå i den tidigare omnämnda kostnadsramen för trafikåret 1993. Statens avtalspartner skall erhålla trafikeringsrätten för den avsedda trafiken. Detta innebär att om staten träffar avtal med annan part än SJ skall denna a vtalspartner få överta trafikeringsrätten för avsedd trafik under avtalsperioden. Trafikeringsrättsinnehavaren skall dock ha möjlighet att använda sig av entreprenör för utförande av avtalad trafik. Vid förhandlingar om mer långsiktiga avtal kan förhandlaren välja att föreslå upphandling av rullande järnvägsmateriel i stället för upphandling av trafik. Fordonen skall ägas av staten, men ställas till trafikeringsrättsinnehavarens disposition under avsedd trafikperiod. Villkoren för upplåtelse skall vara sådana att fordonsunderhållet inte kommer att eftersättas. Trafiklösningarna skall så långt som möjligt vara regionalt förankrade. Avtalsförhandlingarna skall därför ske i samråd med företrädare för regionala myndigheter och intressenter. Upphandlad trafik bör vara samordnad med andra färdmedel i den mening att resenärernas behov av anslutningsmöjligheter tillgodoses. För trafikrelationer som förhandlaren bedömer ha höga kostnader i förhållande till regionalpolitisk nytta skall förhandlaren vid sidan av avtal om järnvägstrafik redovisa kostnaden för köp av annan persontrafik med lägre kostnader. Detta skall ske genom att förhand laren redovisar den besparing som kunnat uppnås genom upphandling av annan persontrafik än järnvägstrafik. Hemställan Jag hemställer att regeringen ändrar förhandlarens uppdrag i enlighet med vad jag nu har anfört. Beslut Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan. (Kommunikationsdepartementet)