Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
Tillkallande av en särskild utredare med uppdrag att slutföra avvecklingen av Statens hundskola, Dir. 1992:76
Departement: Socialdepartementet
Beslut: 1992-06-04
Dir. 1992:76 Beslut vid regeringssammanträde 1992-06-04 Chefen för Socialdepartementet, statsrådet B. Westerberg, anför. Mitt förslag Mitt förslag Jag föreslår att en särskild utredare tillkallas för att slutföra avvecklingen av Statens hundskola från den 1 juli 1992. Uppdraget innebär i första hand att överta arbetsgivaransvaret för den uppsagda personalen. En övergångsorganisation behövs Riksdagen har beslutat att Statens hundskola senast den 1 juli 1992 upp hör som myndighet och ombildas till ett aktiebolag (proposition 91/92:7 och 91/92:25,SoU 9,rskr 82). Avvecklingen av Hundskolan ombesörjs fram till den 1 juli 1992 av myn digheten själv. En del av den från Hundskolan uppsagda personalen kommer inte att få anställning i det nya bolaget bl.a. på grund av att en del arbetsuppgifter som motsvarar dem i Hundskolan inte kommer att finnas i bolaget. Uppsägningstiden kommer att löpa ut under budgetåret 1992/93. Detta innebär att det kommer att finnas behov av en övergångsorganisation för att slutföra avvecklingen av Hundskolan efter det att myndigheten upphört. Uppgifter Mot denna bakgrund bör en särskild utredare tillkallas för att bära ar betsgivaransvaret för den del av personalen vid Hundskolan som inte får anställning i bolaget. Ansvaret innebär att fr.o.m. den 1 juli 1992 från Hundskolan överta och slutföra avvecklingen av myndigheten. Arbetet innebär bl.a. att - kontinuerligt informera de anställda, - fullgöra arbetsgivarens uppgifter enligt trygghetsavtalet och aktivt verka för att så långt som möjligt skaffa den övertaliga personalen nytt arbete, - i avvecklingsarbetet utnyttja tillgängliga stödresurser, framförallt Trygghetsstiftelsen och Arbetsförmedlingen men också t.ex. Statens arbetsgivarverk, övriga stabsmyndigheter och Statshälsan, - slutligt reglera alla fordringar och skulder och upprätta bokslut, - vidta övriga administrativa åtgärder, som t.ex. att verkställa slutlig arkivläggning, slutföra matriklar,avveckla utrustning m.m. som inte övertagits av bolaget och - avsluta kontrakt och andra åtaganden. Arbetet bör slutföras före utgången av juni 1993 och bör avslutas med en rapport. I rapporten skall kostnaderna för avvecklingen redovisas. Hemställan Hemställan Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen bemyndigar chefen för Socialdepartementet att tillkalla en särskild utredare - omfattad av kommitteförordningen (1976:119) - med uppdrag att slutföra avvecklingen av Statens hundskola, att besluta om sekreterare och annat biträde åt utredaren. Vidare hemställer jag att regeringen beslutar att kostnaderna skall belasta det i statsbudgeten för budgetåret 1992/93 uppförda förslagsanslaget G 8. Statens hundskola. Beslut eslut Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan. (Socialdepartementet)