Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
Avveckling av Länsstyrelsernas organisationsnämnd (LON), Dir. 1992:58
Departement: Civildepartementet
Beslut: 1992-05-07
Dir. 1992:58 Beslut vid regeringssammanträde 1992-05-07 Chefen för Civildepartementet, statsrådet Davidson, anför. Mitt förslag Jag föreslår att en särskild utredare tillkallas med uppgift att under tiden 1 juli 1992 - 30 juni 1993 fullfölja avvecklingen av Länsstyrelsernas organisationsnämnd (LON). Uppdraget innebär att utredaren övertar arbetsgivaransvaret för den kvarvarande uppsagda personalen samt avvecklar lokaler och utrustning m.m. Bakgrund I budgetpropositionen 1992 (prop. 1991/92:100 bil. 14) föreslogs att LON skall läggas ned vid utgången av juni 1992. Sedan riksdagen godkänt förslaget (BoU18, rskr. 228) har regeringen tidigare i dag beslutat om nedläggning. Avvecklingen av LON ombesörjs fram till och med den 1 juli av myndigheten själv. Personalen på LON - 14 personer berörs - har sagts upp. Uppsägningstiden för de flesta av dem löper ut under januari 1993. Efter nedläggningspunkten återstår en del avvecklingsarbete. För att slutföra detta behövs en avvecklingsorganisation. Uppgifter Den utredare som tillkallas skall ha till uppgift att fr.o.m. den 1 juli 1992 från LON överta ansvaret för att slutföra avvecklingsarbetet. Arbetet innebär bl.a. - att ge de anställda en aktiv och kontinuerlig information, - att fullgöra arbetsgivarens uppgifter enligt trygghetsavtalet och aktivt verka för att så lång möjligt den övertaliga personalen får nytt arbete, - att i avvecklingsarbetet utnyttja tillgängliga stödresurser, framför allt Trygghetsstiftelsen och Arbetsförmedlingen men också Statens arbetsgivarverk, övriga stabsmyndigheter och Statshälsan, - att slutligt reglera alla fordringar och skulder samt att upprätta bokslut, - att genomföra övriga administrativa åtgärder, t.ex. att verkställa slutlig arkivläggning, slutföra matriklar, avveckla lokaler och utrustning, - att avsluta eventuellt återstående kontrakt och andra åtaganden. Bokgslutet för LON och för avvecklingsorganisationen bör överlämnas till regeringen för fastställande. Arbetet skall slutföras före utgången av juni 1993. Arbetet avslutas med en rapport. I rapporten skall kostnaderna för avvecklingen särskilt redovisas. Hemställan Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen bemyndigar chefen för Civildepartementet att tillkalla en särskild utredare, omfattad av kommittéförordningen (1976:119), med uppdrag att fullföja avvecklingen av LON. Vidare hemställer jag att kostnaderna för avvecklingen skall belasta trettonde huvudtitelns anslag B 1. Länsstyrelserna m.m. Beslut Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hennes hemställan. Civildepartementet