Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
Tilläggsdirektiv till Organisationskommittén för Svensk Rundradio AB, Dir. 1992:54
Departement: Kulturdepartementet
Beslut: 1992-04-29
Dir. 1992:54 Beslut vid regeringssammanträde 1992-04-29 Chefen för Kulturdepartementet, statsrådet Birgit Friggebo, anför. Mitt förslag Organisationskommittén (Ku 1992:03) inför bildandet av ett nytt bolag med huvudmannaskap för rundradionätet får i uppdrag att slutföra nödvändiga förberedelser inför bildandet av ett statligt aktiebolag, Svensk Rundradio AB, den 1 juli 1992. Organisationskommitténs nuvarande uppdrag Genom beslut den 20 februari 1992 bemyndigade regeringen chefen för Kulturdepartementet att tillkalla en organisationskommitté med uppgift att inleda nödvändiga förberedelser inför bildandet av ett nytt statligt aktiebolag med huvudmannaskap för rundradionätet. Kommittén arbetar under namnet Organisationskommittén för Svensk Rundradio AB. Enligt direktiven (dir. 1992:14) skall kommitténs arbete utföras under förbehåll av riksdagens beslut med anledning av den kommande propositionen i denna fråga. Prop. 1991/92:140 Regeringen föreslog den 26 mars 1992 i propositionen 1991/92:140 om den avgiftsfinansierade radio- och TV-verksamheten 1993*1996 m.m. (avsnitt 10.8) att ett nytt statligt aktiebolag med huvudmannaskap för rundradionätet, Svensk Rundradio AB, skall bildas den 1 juli 1992. Det nya uppdraget Utöver vad som anförts i de ursprungliga direktiven (dir. 1992:14) bör organisationskommittén, under förbehåll av riksdagens godkännande av propositionen 1991/92:140 i de delar som avser det nya rundradiobolaget, slutföra nödvändiga förberedelser inför bildandet av Svensk Rundradio den 1 juli 1992. Vad som anges i propositionen skall vara utgångspunkt för kommitténs fortsatta arbete. Därutöver skall beaktas vad som framkommer vid riksdagsbehandlingen av propositionen. Regeringen föreslår i propositionen (s. 87) att ett särskilt avtal skall träffas mellan staten och Svensk Rundradio om verksamheten vid krig och krigsfara, i likhet med det avtal som finns mellan staten och Sveriges Radio (moderbolaget). Kommittén bör få i uppdrag att till regeringen lämna förslag till ett sådant avtal mellan staten och rundradiobolaget. Enligt propositionen (s. 94) skall Svensk Rundradio överta pensionsåtaganden från Televerket. Samtliga balansposter som är förknippade med dessa pensionsåtaganden föreslås därvid bli övertagna av rundradiobolaget. Organisationskommittén bör pröva under vilka villkor ett sådant övertagande skall ske och komma in med förslag i frågan till regeringen. Kommittén bör därvid beakta vad regeringen i kompletteringspropositionen (1991/92:150) har anfört om övertagande av pensionsåtaganden i samband med bolagisering av statlig verksamhet. Jag utgår från att kommittén samråder med Televerket vid utarbetande av förslag i denna fråga. Kommittén bör få i uppdrag att till regeringen lämna förslag till bolagsordning för Svensk Rundradio. Kommitténs förslag när det gäller bolagsordning för Svensk Rundradio, avtalet mellan staten och bolaget om verksamheten vid krig och krigsfara samt villkoren för bolagets övertagande av pensionsåtaganden från Televerket bör redovisas för regeringen senast den 22 maj 1992. En utgångspunkt för mitt förslag är att Svensk Rundradio AB kommer att bildas den 1 juli 1992 och att kommitténs arbete därvid övertas av den blivande styrelsen för bolaget. Vid beredningen av detta ärende har jag samrått med chefen för Kommunikationsdepartementet. Hemställan Jag hemställer att regeringen utvidgar Organisationskommitténs uppdrag i enlighet med vad jag nu har anfört. Vidare hemställer jag att regeringen bemyndigar chefen för Kulturdepartementet att besluta om sekreterare och annat biträde åt kommittén. Beslut Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hennes hemställan. (Kulturdepartementet)