Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
Organisationskommitté inför bildandet av ett nytt bolag med huvudmannaskap för rundradionätet, Dir. 1992:14
Departement: Kulturdepartementet
Beslut: 1992-02-20
Dir. 1992:14 Beslut vid regeringssammanträde 1992-02-20 Chefen för kulturdepartementet, statsrådet Birgit Friggebo, anför. Mitt förslag Jag föreslår att en organisationskommitté tillkallas med uppgift att inleda nödvändiga förberedelser inför bildandet av ett nytt statligt aktiebolag med huvudmannaskap för rundradionätet. Bakgrund I prop. 1990/91:149 om radio- och TV-frågor redovisades för riksdagens information att en utredning skulle tillkallas för att inför den kommande propositionen våren 1992 om nya avtal för Sveriges Radio-koncernens företag förbereda en omorganisation av verksamheten med programinsamling och programutsändning för Sveriges Radio-företagen och det nya reklam-TV-företaget. Enligt föredragande statsrådet bör verksamheten i framtiden drivas av staten i en organisation som är avgränsad från televerket. Riksdagen anförde inga erinringar mot dessa förutsättningar (KU39, rskr. 370). Regeringen beslutade den 25 juli 1991 om direktiv (dir. 1991:66) för en särskild utredare med uppgift att utarbeta förslag till hur det nya bolaget eller den nya organisationen skall avskiljas från televerket och vilka grundläggande villkor som bör gälla för verksamheten. Den särskilda utredaren överlämnade den 21 januari 1992 sitt slutbetänkande (SOU 1992:10) Ett nytt bolag för rundradiosändningar. Rapporten har remissbehandlats av utredaren. I rapporten föreslår utredaren bl.a. att staten bildar ett aktiebolag och att bolaget börjar sin verksamhet den 1 juli 1992. För att förbereda och genomföra bolagsbildningen föreslår utredaren att en organisationskommitté tillkallas. Jag har för avsikt att inom kort återkomma till regeringen med förslag om en särskild proposition inför en ny avtalsperiod för Sveriges Radio-företagen, vilken även kommer att innehålla förslag om bildandet av ett nytt bolag med huvudmannaskap för rundradio-nätet den 1 juli 1992. En annan av regeringen tillkallad särskild utredare överlämnade i december 1991 betänkandet (SOU 1991:108) Tekniskt utrymme för reklamfinansierad radio. Jag har för avsikt att återkomma till regeringen i juni 1992 med förslag om en särskild proposition med regler och villkor för fristående ljudradiosändningar. Uppdraget En organisationskommitté bör tillkallas med uppdrag att inleda nödvändiga förberedelser inför bildandet av ett nytt statligt aktiebolag med huvudmannaskap för rundradionätet (här benämnt sändarnätsbolaget) den 1 juli 1992. Vad som angavs som förutsättningar och utgångspunkter i direktiven (dir. 1991:66) till den särskilda utredaren bör vara utgångspunkt för organisationskommitténs arbete. Jag har för avsikt att senare återkomma till regeringen med förslag om tilläggsdirektiv för kommittén. Givetvis måste kommitténs arbete utföras under förbehåll av riksdagens kommande beslut med anledning av den kommande propositionen i denna fråga. Kommittén bör utgå från att sändarnätsbolaget har som huvuduppgift att bedriva utsändning och överföring av radio- och TV-program. Bolaget skall vidare utveckla och marknadsföra andra tjänster som kan utföras med stöd av de resurser som byggts upp för radio- och TV-verksamheten eller som på annat sätt är förenliga med verksamheten inom radio- och TV-området. I kommitténs arbete bör det ingå att vidta inledande åtgärder inför överföringen till sändarnätsbolaget av sådana materiella och personella resurser som nu tillhandahålls av sektorn Rundradio vid Televerket Radio. Vidare bör kommittén vidta inledande åtgärder för att det nya bolaget skall kunna teckna avtal med kunder, leverantörer m.fl. för tiden efter den 1 juli 1992. Kommittén bör också registrera ett namn på det nya bolaget. Kommitténs kontakter med programföretag och andra kommande kunder till sändarnätsbolaget bör ske i sådana former att kundrelationer och konkurrensförhållanden beaktas. Jag har erfarit att det för närvarande finns vakanser på viktiga befattningar inom sektorn Rundradio. Beslut om att tillsätta sådana tjänster innan det nya bolaget etablerats förutsätts kunna fattas inom den nuvarande televerksorganisationen. Jag utgår från att televerket samråder med kommittén om principerna för sådana tjänstetillsättningar. Kommittén bör vid arbetets början och vidare under arbetets gång informera berörda huvudorganisationer och i förekommande fall annan berörd central arbetstagarorganisation, med vilken staten har eller brukar ha avtal om löner och andra anställningsvillkor, och ge dessa tillfälle att framföra synpunkter. Personal som för närvarande arbetar i sektorn Rundradio eller i andra berörda delar av televerket förutsätts bistå kommittén i dess arbete. Kommittén bör utgå från den medelstilldelning som anvisats för televerket för år 1992. Vid beredningen av detta ärende har jag samrått med chefen för kommunikationsdepartementet. Hemställan Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen bemyndigar chefen för kulturdepartementet att tillkalla en organisationskommitté - omfattad av kommittéförordningen (1976:119) - med högst fem ledamöter med uppgift att inleda nödvändiga förberedelser inför bildandet av ett nytt statligt aktiebolag med huvudmannaskap för rundradionätet, att utse en av ledamöterna att vara ordförande. Vidare hemställer jag att regeringen beslutar att kostnaderna skall belasta elfte huvudtitelns anslag Utredningar m.m. Beslut Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hennes hemställan. (Kulturdepartementet)