Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
Ombildning av Fortifikationsförvaltningen m.m., Dir. 1992:113
Departement: Försvarsdepartementet
Beslut: 1992-12-21
Dir. 1992:113 Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 1992 Chefen för Försvarsdepartementet, statsrådet Björck, anför. Mitt förslag Jag föreslår att en särskild utredare tillkallas med uppgift att förbereda och vidta åtgärder för att 1. inrätta den nya fastighetsförvaltande myndigheten för försvarsfastigheter, Fortifikationsverket, fr.o.m. den 1 juli 1994, 2. överföra verksamheter från Fortifikationsförvaltningen till den statliga fastighetskoncernen och Försvarets forskningsanstalt enligt statsmakternas beslut, 3. fastställa organisatorisk tillhörighet för byggnads- och reparationsberedskapen, 4. tillämpa kapitalkostnader för försvarsfastigheter fr.o.m den 1 juli 1994 och 5. avveckla Fortifikationsförvaltningen den 30 juni 1994. Arbetet skall bedrivas skyndsamt. Senast den 15 mars 1993 bör utredaren för regeringen redovisa en grundstruktur samt genomarbetad tidplan för det fortsatta förändringsarbetet. Bakgrund Riksdagen och regeringen har i flera olika beslut lagt fast förutsättningarna för och inriktningen av utvecklingen av den statliga lokalförsörjningen och fastighetsförvaltningen. I proposition 1991/92:44 redovisades de allmänna riktlinjer som skall tillämpas för hela statsförvaltningen. Inom Försvars-departementets område skulle riktlinjerna preciseras och anpassas så att de överensstämmer med utvecklingen av roll- och ansvarsfördelningen inom försvaret, vilket förutsattes ske inom ramen för det arbete som bedrivs av Utredningen om lednings- och myndighetsorganisationen för försvaret (LEMO). Regeringen har härefter på grundval av LEMO:s delbetänkande (SOU 1992:85) Förvaltning av försvarsfastigheter i proposition 1992/93:37 lämnat förslag avseende såväl den civila fastighetsförvaltningen som förvaltningen av försvars- fastigheter. Riksdagen (1992/93:37, FiU8, rskr. 123) har inte haft någon erinran mot regeringens förslag, och jag återkommer nu med förslag till utredningsdirektiv avseende frågor som rör genomförande av förslagen. Utredningsuppdraget En särskild utredare bör tillkallas med uppgift att vidta de åtgärder som behövs för att genomföra förändringen av fastighetsförvaltningen inom Försvarsdepartementets verksamhetsområde och ombildningen av Fortifikationsförvaltningen. Statsmakternas ställningstagande i saken skall vara utgångspunkt för utredarens arbete. Utredaren måste inledningsvis klara ut vissa principfrågor och en genomarbetad tidsplan för förändringsarbetet. Detta är särskilt viktigt mot bakgrund av pågående ombildning av Byggnadsstyrelsen m.m. och inrättandet av den nya Försvarsmaktsmyndigheten och dess högkvarte som tidigt bör klaras ut är avgränsningen och dimensioneringen av de verksamheter inomFortifikationsförvaltningen som fortsättningsvis skall bedrivas i bolagsform inom den fastighetskoncern som börjar sin verksamhet redan den 1 januari 1993. Utredaren bör därvid särskilt beakta vikten av att projekteringsverksamheten och den regionala byggadministrationen hålls samman och utnyttjas i den nya organisationen. En annan viktig fråga som tidigt måste bevakas är att säkerställa att regeringens och riksdagens målsättning att renodla ansvars- och rollfördelningen mellan Fortifikationsverket och Försvarsmaktsmyndigheten får tydligt genomslag. Särskilt viktigt är det, som Förvarsutskottet också understryker, att rollerna som ägare och brukare hålls åtskilda. Fortifikationsverket skall ha ett renodlat ansvar som ägarföreträdare och ansvarar därmed för såväl den juridiska och ekonomiska som den tekniska fastighetsförvaltningen. Försvarsmakten skall svara för sin egen lokal-försörjningsplanering och lokalhållning. Utredaren bör för regeringen senast den 15 mars 1993 redovisa detta inledande arbete. Utredaren bör vidare lämna förslag till organisation för och dimensionering av Fortifikationsverket. Häri ingår att pröva hur behovet av lokal representation skall tillgodoses på ett sätt som bäst tjänar myndighetens verksamhet. Utredaren bör vidare redovisa hur Fortifikationsverket skall fullgöra sin uppgift att ansvara för den tekni fastighetsförvaltningen och därvid samråda med Försvarsmaktens organisationsmyndighet som har att organisera Försvarsmaktens resultaten-heter för fastighetsdrift. Utredaren bör också föreslå instruktion för myndigheten och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att myndigheten skall kunna vara verksam fr.o.m. den 1 juli 1994. Häri ingår bl.a att utarbeta förslag till Fortifikationsverkets budget för 1994/95. Regeringen kommer senare att utfärda en särskild förordning om tillsättning av tjänster i Fortifikationsverket. Utredaren bör förbereda och föreslå tidpunkt för överföringen av den fortifikatoriska forskningen från Fortifikationsförvaltningen till Försvarets forskningsanstalt samt belysa och redovisa hur en tillräcklig beställarkompetens skall kunna bibehållas hos de huvudsakliga kunderna dvs. Fortifikationsverket och Försvarsmakten. I detta arbete bör utredaren ha nära samråd med Försvarets forskningsanstalt. Ett annat område som måste belysas ytterligare är organisationstillhörigheten för byggnads- och reparationsberedskapen (BRB). Ledningen av BRB bör behandlas utifrån organisationens totalförsvarsuppgift. Utredaren skall, som ett alternativ till det av LEMO förordade alternativet där BRB ingår i försvarsmakten, redovisa ett alternativ där BRB ingår i Fortifikationsverket i såväl grundberedskap och fred som under kriser och i krig. Utredningsuppdraget bör vidare innefatta att slutligt utforma ett kapitalkostnadssystem för försvarets fastigheter i enlighet med de principer som angavs i proposition 1992/93:37. Systemet bör därmed utformas med förutsättningen att finansiering av nya investeringar bl.a kan ske genom disposition av försäljningsintäkter samt upplåning i Riksgäldskontoret. Vidare förutsätts att även befintliga fastigheter m.m. belastas med kapitalkostnader. Vilka regler som skall gälla för befästningar m.m. och hur dessa investeringar skall finansieras och budgeteras bör särskilt redovisas. I detta sammanhang bör observeras att regeringen beslutat om en ny kapitalförsörjningsförordning (1992:406), vilken bl.a anger att myndigheternas investeringar i framtiden skall lånefinansieras. Utre skall vidare redovisa vilka anslagstekniska konsekvenser förslagen får. Kapitalkostnadssystemet skall utformas så att det kan utgöra underlag för Försvarsmaktens utformning av internhyressystem. Utredaren skall under arbetets gång samverka med Fortifikationsförvaltningen, Försvarsmaktens organisationsmyndighet, samt övriga m som kan beröras av uppdraget. I arbetet med att ta fram en modell och ett system för den ekonomiska styrningen skall utredaren särskilt samverka med Riksrevisionsverket. Samverkan erfordras även med Riksgäldskontoret och Försvarets civilförvaltning. Utredaren måste också bedriva ett nära samarbete med det nya bolaget och de nya myndigheter som skall bildas och inrättas den 1 januari 1993, särskilt i frågan rörande överföring av verksamheter från Fortifikationsförvaltningen till den statliga fastighetskoncernen. Utredaren kommer att under en kort tidsperiod få arbeta med flera olika frågor av såväl principiell som praktisk natur vilket medför behov av biträde från andra myndigheter. Utredaren bemyndigas därför att uppdra åt de myndigheter som berörs av ombildningen att vid behov utföra uppgifter och medverka med stöd och hjälp i arbetet. Utredaren bör, som Försvarsutskottet påpekat i sitt betänkande, ägna stor uppmärksamhet åt de personalfrågor som är förenade med omorganisationen. Utredaren bör härför ha nära kontakt med företrädare för arbetstagarorganisationerna och fortlöpande bereda dessa tillfälle delta i arbetet samt tillfälle att framföra sina synpunkter. Hemställan Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen bemyndigar chefen för Försvarsdepartementet att tillkalla en särskild utredare - omfattad av kommitteförordningen (1976:119) - med uppdrag att förbereda och vidta åtgärder för bildandet av den nya fastighetsförvaltande myndigheten, Fortifikationsverket, den 1 juli 1994, överförandet av verksamheter från Fortifikationsförvaltningen till den statliga fastighetskoncernen och till Försvarets forskningsanstalt, fastställande av organisationstillhörighet för byggnads- och reparationsberedskapen, införande av kapitalkostnader för försvarsfastigheter fr.o.m. den 1 juli 1994, avvecklingen av Fortifikationsförvaltningen den 30 juni 1994 och att besluta om sakkunniga, experter, sekreterare och annat biträde åt utredaren. Vidare hemställer jag att regeringen beslutar att kostnaderna, tillsammans med redan nedlagda utredningskostnader i samband med ombildningsarbetet,förskotteras och särredovisas av Fortifikationsförvaltningen, samt att kostnaderna slutligen skall belasta Fortifikationsverket. Fortifikationsförvaltningen och Riksrevisionsverket bör bereda de närmare formerna för hur redovisningen skall utformas i detta ärende. Beslut Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan. (Försvarsdepartementet)