Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
Privatiseringskommissionen, Dir. 1992:1
Departement: Näringsdepartementet
Beslut: 1992-01-16
Dir. 1992:1 Beslut vid regeringssammanträde 1992--01--16. Chefen för Näringsdepartementet, statsrådet P. Westerberg, anför. Mitt förslag Jag föreslår att en privatiseringskommission tillkallas med uppgift att ge synpunkter på de förslag till försäljningar av statliga företag som förbereds inom regeringskansliet och som överlämnas till kommissionen. Kommissionen skall avge sina yttranden till regeri ngen för att ingå i regeringens beslutsunderlag. Bakgrund Regeringen har i proposition 1991/92:69 om privatisering av statligt ägda företag, m.m. bland annat begärt riksdagens bemyndigande att sälja aktier m.m. i 35 statligt ägda företag. Regeringen skall enligt förslaget också ha rätt att minska statens andel i sådana företag på annat sätt än genom försäljning. Riksdagen har den 18 december 1991 beslutat i enlighet med propositionens förslag, dock med den ändringen att bemyndigandet skall omfatta 34 företag (1991/92:NU10, rskr. 92). Riksdagen har vidare i december 1991 godkänt regeringens förslag i proposition 1991/92:21 om teckning av aktier i Nordbanken m.m., där bl.a. begärs bemyndigande för regeringen att sälja statens aktier i Nordbanken AB (1991/92:NU4, rskr. 8). I propositionen 1991/92:69 konstateras bl.a. att förberedelser för försäljning av statliga företag bör skötas i samarbete med de enskilda företagens styrelser. I vissa fall kan processen att förbereda företagen för försäljning kräva betydande tid och omsorg. Arbetet med en försäljning kan schematiskt delas in i olika faser: 1. Analys av förutsättningarna för ägarspridning. 2. Strategisk och kommersiell anpassning av företagets affärsidé och struktur. I vissa fall kan kapitaltillskott, omstrukturering etc. erfordras. 3. Beslut om hur en försäljning bör genomföras. 4. Genomförande av försäljning. Frågor om försäljning m.m. bereds i regeringskansliet. Regeringen beslutar i varje enskilt försäljningsärende. Inför ett beslut som fattas av regeringen skall en särskild kommission -- privatiseringskommissionen -- bedöma vissa centrala frågor i de ärenden som överlämnas till kommissionen. Kommissionens bedömning skall bidra till att tillgodose kravet på objektivitet och sakkunskap i fråga om försäljning av statlig egendom. Uppdraget 1. Kommissionens uppgift skall vara att inför regeringens beslut i ett försäljningsärende lämna ett utlåtande till regeringen om pris och villkor m.m. som föreslås i ärendet och, i förekommande fall, om den industriella lösningen. Generellt bör gälla att statens tillgångar skall säljas till ett marknadsmässigt pris och vid en från statens som aktieägare kommersiellt riktigt vald tidpunkt. Vid bestämmandet av tidpunkt skall hänsyn också tas till privatiseringsplanen som helhet. Förutom villkor och tidpunkt för försäljningen bör kommissionen också yttra sig över lämpligheten av den föreslagna nya ägarstrukturen i bolaget med tanke på företagets framtida utveckling. Kommissionen har i uppgift att yttra sig över om förslag till villkoren för försäljning av aktier till en bredare ägarkrets står i överensstämmelse med de etiska regler som utformats av bl.a. aktiemarknadsnämnden och styrelsen för Stockholms Fondbörs samt om företagen uppfyller de krav aktiemarknaden ställer på noterade bolag. Kommissionen har vidare i uppgift att bedöma om försäljning av aktier till en bredare ägarkrets sker vid en sådan tidpunkt att andra företags möjligheter att skaffa kapital på marknaden inte väsentligt försvåras. Kommissionen har också att bedöma om försäljningen inverkar negativt på de aktuella företagens utvecklingsmöjligheter eller på andra företags verksamheter. Härvid bör särskild hänsyn tas till konkurrensfrågorna. 2. Berörda statsråd bör också kunna begära att kommissionen yttrar sig över andra frågor i anslutning till de statliga företagen och privatiseringen av dessa. Organisation m.m. Kommissionen bör bestå av högst nio ledamöter och vara beslutsför när minst sex ledamöter är närvarande. Ett ärende bör föredras för kommissionen av företrädare för berört departement och bolag samt av sådana externa konsulter som varit anlitade för att utarbeta förslaget. Hemställan Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen bemyndigar chefen för Näringsdepartementet att tillkalla en privatiseringskommission omfattad av kommittéförordningen (1976:119) med högst nio ledamöter med uppdrag att till regeringen yttra sig i vissa ärenden som hänskjutits till den av berört statsråd, att utse en av ledamöterna att vara ordförande, att besluta om sekreterare och annat biträde åt kommissionen, att besluta om arvoden till kommissionens ledamöter. Vidare hemställer jag att regeringen beslutar att kostnaderna skall belasta tolfte huvudtitelns anslag Utredningar m.m. Beslut Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan. (Näringsdepartementet)