Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
Uppdrag att slutföra avvecklingen av lantbruksstyrelsen och statens jordbruksnämnd, Dir. 1991:45
Departement: Jordbruksdepartementet
Beslut: 1991-05-30
Dir. 1991:45 Beslut vid regeringssammanträde 1991-05-30 Chefen för jordbruksdepartementet, statsrådet Hellström, anför. Mitt förslag Jag föreslår att en person -- omfattad av kommittéförordningen (1976:1191) -- tillkallas med uppgift att fullfölja avvecklingen av lantbruksstyrelsen och statens jordbruksnämnd efter den 30 juni 1991. Uppdraget innebär att efter den angivna tidpunkten överta arbetsgivaransvaret för den uppsagda personalen vid de båda myndigheterna. I detta arbetsgivaransvar ligger bl.a. at t avveckla övertalig personal, lokaler och utrustning och att betala löner under uppsägningstiden. Bakgrund Riksdagen har beslutat att lantbruksstyrelsen och statens jordbruksnämnd skall upphöra den 1 juli 1991 och att det i stället bildas en ny jordbruksmyndighet -- statens jordbruksverk (prop. 1990/91:100 bil.11, JoU22, rskr. 202). Regeringen tillkallade den 17 januari 1991 en särskild utredare (dir. 1991:1) med uppgift att förbereda och verkställa organisationen av statens jordbruksverk. Avvecklingen av dessa myndigheter ombesörjs fram till den 1 juli 1991 av myndigheterna själva. Omorganisationen förväntas leda till att personal blir övertalig. Uppsägningstiden för den övertaliga personalen sträcker sig fram till juni 1992. Detta innebär att det kommer att behövas en övergångsorganisation för att slutföra avvecklingen vid myndigheterna efter det att lantbruksstyrelsen och statens jordbruksnämnd avvecklats den 1 juli 1991. Uppdraget Uppdraget skall avse att fr.o.m. den 1 juli 1991 från lantbruksstyrelsen och statens jordbruksnämnd överta ansvaret för att slutföra avvecklingsarbetet för dessa myndigheter. Arbetet innebär bl.a. -- att ge de anställda en aktiv och kontinuerlig information, -- att fullgöra arbetsgivarens uppgifter enligt trygghetsavtalet och aktivt verka för att så långt möjligt skaffa den övertaliga personalen nytt arbete, -- att i avvecklingen utnyttja tillgängliga stödresurser, framför allt Trygghetsstiftelsen och arbetsförmedlingen men också t.ex. SAV, SIPU, övriga stabsmyndigheter och Statshälsan, -- att slutligt reglera alla fordringar och skulder samt upprätta bokslut, -- att vidta övriga administrativa åtgärder som är nödvändiga, t.ex. att göra slutlig arkivläggning, att slutföra matriklar, att avveckla lokaler och utrustning som inte övertagits av statens jordbruksverk m.m., -- att avsluta alla kontrakt eller andra åt aganden. Regeringen har denna dag uppdragit åt statens arbetsgivarverk att sluta avtal med berörda arbetstagarorganisationer om skyldighet för dem som kvarstår i anställning efter den 30 juni 1991 att fullgöra sin tjänstgöring enligt vad som bestäms av den som enligt detta beslut har arbetsgivaransvar. Arbetet skall slutföras före utgången av budgetåret 1991/92. Arbetet skall avslutas med en rapport. Hemställan Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen bemyndigar chefen för jordbruksdepartementet att tillkalla en särskild person -- omfattad av kommittéförordningen (1976:119) -- med uppdrag att fullfölja avvecklingen av lantbruksstyrelsen och statens jordbruksnämnd, att besluta om sekreterare, experter och annat biträde som behövs för uppdragets genomförande. Vidare hemställer jag att regeringen beslutar att kostnaderna skall belasta nionde huvudtitelns anslag Utredningar m.m. Beslut Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan. (Jordbruksdepartementet)