Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
Tilläggsdirektiv till trafiksäkerhetsutredningen (K 1991:01), Dir. 1991:36
Departement: Kommunikationsdepartementet
Beslut: 1991-04-18
Dir. 1991:36 Beslut vid regeringssammanträde 1991-04-18 Chefen för kommunikationsdepartementet, statsrådet Georg Andersson, anför. Mitt förslag Jag föreslår att den särskilde utredaren som skall se över det offentliga trafiksäkerhetsarbetets inriktning och organisation även skall överväga lämplig inriktning och organisation när det gäller fordonskontroll på väg. Bakgrund Med stöd av regeringens bemyndigande den 20 december 1990 tillkallade jag en särskild utredare för att se över det offentliga trafiksäkerhetsarbetets inriktning och organisation. Utredaren arbetar under namnet trafiksäkerhetsutredningen (K 1991:01). Syftet med översynen är att åstadkomma en effektivare resursanvändning samt öka förutsättningarna att uppnå de av riksdagen fastställda trafiksäkerhetsmålen. I den särskilde utredarens uppdrag ingår bl.a. att se över vissa frågor om fordonskontroll och förarprov. Frågan om fordonskontroll har också behandlats i regeringens proposition 1989/90:155 om förnyelse inom polisen. I propositionen anförs bl.a. att polisens insatser när det gäller tekniska kontroller av fordon på väg bör minska. Vidare aviseras att en särskild utredare skall tillkallas för att se över vissa trafikövervakningsfrågor, bl.a. vilken myndighet polisen skall samarbeta med när det gäller kontroll av fordon på väg samt hur denna samverkan skall utformas. Utredningsuppdraget Trafiksäkerhetsutredningen bör överväga en lämplig inriktning och organisation när det gäller den i propositionen behandlade frågan om fordonskontroll på väg. Utredaren bör undersöka om en utökning av fordonskontrollen på väg kan frigöra resurser från de obligatoriska kontrollbesiktningarna. Utredaren bör även undersöka om en förändrad inriktning och organisation av fordonskontroll på väg genom samverkan av olika myndigheter eller på annat sätt kan frigöra polisiära resurser för annan verksamhet. Med ändring av beslutet den 20 december 1990 skall den särskilde utredarens uppdrag i sin helhet vara slutfört senast den 1 oktober 1991. Hemställan Jag hemställer att regeringen utvidgar utredarens uppdrag i enlighet med vad jag nu har anfört. Beslut Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan. (Kommunikationsdepartementet)