Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
Tillkallande av en särskild utredare för uppdrag att slutföra avvecklingen av vissa myndigheter, Dir. 1991:27
Departement: Utbildningsdepartementet
Beslut: 1991-04-18
Dir. 1991:27 Beslut vid regeringssammanträde 1991-04-18 Statsrådet Persson anför. Mitt förslag Jag föreslår att en särskild utredare tillkallas för att ansvara för avvecklingen av skolöverstyrelsen, länsskolnämnderna och statens institut för läromedel från den l juli 1991. Uppdraget innebär att överta arbetsgivaransvaret för den kvarvarande uppsagda personalen samt att avveckla lokaler och utrustning m.m. Bakgrund Riksdagen har beslutat att skolöverstyrelsen (SÖ), länsskolnämnderna och statens institut för läromedel (SIL) skall avvecklas och att två nya myndigheter skall inrättas inom skolområdet (prop. 1990/91:18, UbU4, rskr. 76). Regeringen beslutade den 14 februari 1991 om organisationen av statens skolverk och den 7 mars 1991 om organisationen av statens institut för handikappfrågor inom skolan. Avvecklingen av de berörda myndigheterna ombesörjs fram till den l juli 1991 av myndigheterna själva. All personal vid myndigheterna har sagts upp från sina anställningar på grund av arbetsbrist. Uppsägningstiden för merparten av personalen löper för SÖs del ut med utgången av november 1991, för länsskolnämndernas del med utgången av november eller december månad 1991 och för SILs del med utgången av januari 1992. Detta innebär att det kommer att finnas behov av en övergångsorganisation för att slutföra avvecklingsarbetet vid berörda myndigheter, efter det att SÖ, länsskolnämnderna och SIL avvecklats den l juli 1991. Uppgifter Den som enligt detta beslut har arbetsgivaransvar skall ha till uppgift att fr.o.m. den l juli 1991 från SÖ, länsskolnämnderna och SIL överta ansvaret för att slutföra avvecklingsarbetet för dessa myndigheter. Arbetet innebär bl.a. -- att ge de anställda en aktiv och kontinuerlig information, -- att fullgöra arbetsgivarens uppgifter enligt trygghetsavtalet och aktivt verka för att så långt möjligt skaffa den övertaliga personalen nytt arbete, -- att i avvecklingsarbetet utnyttja tillgängliga stödresurser, framför allt Trygghetsstiftelsen och arbetsförmedlingen men också t.ex. statens arbetsgivarverk, statens institut för personalutveckling, övriga stabsmyndigheter och Statshälsan, -- att slutligt reglera alla fordringar och skulder samt upprätta bokslut, -- att vidta övriga administrativa åtgärder, som t.ex. att verkställa slutlig arkivläggning, slutföra matriklar, avveckla lokaler och utrustning (som inte övertagits av skolverket eller statens institut för handikappfrågor i skolan) m.m., -- att avsluta alla kontrakt eller andra åtaganden. Regeringen har denna dag uppdragit åt arbetsgivarverket att sluta avtal med berörda arbetstagarorganisationer om skyldighet för dem som kvarstår i anställning efter den l juli 1991 att fullgöra sin tjänstgöring, enligt vad som bestäms av den som enligt detta beslut har arbetsgivaransvar. Arbetet skall slutföras före utgången av juni 1992. Arbetet skall avslutas med en rapport. Hemställan Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen bemyndigar det statsråd som har till uppgift att föredra ärenden om grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning att tillkalla en särskild utredare -- omfattad av kommittéförordningen (1976:119) -- med uppdrag att ansvara för att fullfölja avvecklingen av skolöverstyrelsen, länsskolnämnderna och statens institut för läromedel, att besluta om sekreterare och annat biträde åt utredaren. Vidare hemställer jag att regeringen beslutar att kostnaderna skall belasta åttonde huvudtitelns anslag B 20. Kostnader för skolöverstyrelsens m.fl. myndigheters avvecklingsorganisation. Beslut Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan. (Utbildningsdepartementet)