Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
Tilläggsdirektiv till förpackningsutredningen (M 1990:03), Dir. 1991:17
Departement: Miljö- och Naturresursdepartementet
Beslut: 1991-03-07
Dir. 1991:17 Beslut vid regeringssammanträde 1991-03-07 Chefen för miljödepartementet, statsrådet Dahl anför. Mitt förslag Jag föreslår att förpackningsutredningen (M 1990:03) får i uppdrag att utarbeta ett förslag om ett fullständigt ansvar för tillverkare, distributörer och handel vad gäller returhantering och återanvändning, återvinning av material eller energiutvinning från förpackningar. Bakgrund Den pågående förpackningsutredningen har till uppgift att se över hela förpackningsområdet med syfte att främja olika typer av retur system. Arbetet skall inriktas på att lämna förslag till styrmedel för att påverka tillverkning, distribution och användning, inkl. kvittblivning. Utredningen har lämnat ett delbetänkande (SOU 1990:85) Översyn av skatten på dryckesförpackningar. I betänkandet föreslås vissa justeringar av skattesatserna enligt lagen (1984:355) om skatt på vissa dryckesförpackningar. Förslaget har remitterats och föranlett vissa invändningar från bl.a. berörda branscher. Samtidigt har positiva händelser på området aktualiserats utomlands. Det presenterade förslaget behöver därför nu övervägas i ett vidare sammanhang inom ramen för utredningens fortsatta arbete. Utgångspunkter för utredningen Under de senaste månaderna har en intensifierad debatt förts i Europa med anledning av att det i Förbundsrepubliken Tyskland har aktualiserats ett långtgående förslag om återtagning av använda förpackningar. Inom EG-kommissionen är också ett förslag till direktiv om förpackningsavfall under utarbetande. Kommissionens arbete med detta direktivförslag baseras i stor utsträckning på det tyska förslaget där en av de grundläggande principerna är att tillverkare, distributörer och handel görs ansvariga för insamling och återvinning av förpackningsavfall. Exempel på en sådan inriktning finns även i vårt land, t.ex. det återvinningssystem som finns för aluminiumburkar. Diskussioner har också förts om glasåtervinningen där intressenterna i branschen har uttalat sin avsikt att ta ett utökat ansvar för att få till stånd ett återtagningssystem för glasförpackningar. En sådan inriktning innebär att de ekonomiska intressenterna i sin verksamhet skall ha ett fullständigt ansvar, inkl. ett ekonomiskt, för att nå uppställda miljömål. Detta är också i linje med regeringens avfallsprogram, som har godkänts av riksdagen (prop. 1989/90:100 bil.16, JoU16, rskr. 241). I detta program betonas att den som ger upphov till avfall skall stå för kostnaderna för avfallshantering. Uppdraget Förpackningsutredningen ges tilläggsdirektiv som innebär att utredningen särskilt skall ta fram ett förslag om ett väsentlig utökat åtagande för tillverkare, distributörer och handel vad gäller returhantering och återanvändning, återvinning av material eller energiutvinning från använda förpackningar. Utredningen skall utarbeta ett förslag om hur konkreta system inom berörda branscher för ökad återtagning av förpackningar och förpackningssystem kan utformas. I enlighet med gällande direktiv skall emellertid även andra medel att uppnå önskvärd styrning utredas varvid särskild uppmärksamhet bör ägnas åt ekonomiska styrmedel, i första hand i form av obligatoriska panter. Utredningens förslag bör vara så utformat att det står i överensstämmelse med Sveriges internationella åtaganden. Förslaget bör också så långt möjligt utformas i överensstämmelse med det förestående EG-direktivet och så att konsumenten slipper höjda kostnader. Utredningens förslag skall redovisas till regeringen senast den 1 oktober 1991. Hemställan Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen i anslutning till det tidigare lämnade utredningsuppdraget uppdrar åt förpackningsutredningen (M 1990:03) att redovisa ett förslag om ett fullständigt ansvar för tillverkare, distributörer och handel vad gäller returhantering och återanvändning eller återvinning av förpackningar. Beslut Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hennes hemställan. (Miljödepartementet)