Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
Tilläggsdirektiv för arbetsgruppen med uppdrag att överväga och lämna förslag om ett centrum för läkemedelsepidemiologi och utveckling av läkemedelsterapier, Dir. 1991:122
Departement: Socialdepartementet
Beslut: 1991-12-19
Dir. 1991:122 Beslut vid regeringssammanträde 1991-12-19 Statsrådet Könberg anför. Mitt förslag Jag föreslår att den särskilda arbetsgrupp (S 1990:B) som skall överväga och lämna förslag till hur ett centrum för läkemedelsepidemiologi kan bildas och hur läkemedelsterapier kan utvecklas får ett tillägg till gällande direktiv (1990:72). Tillägget innebär att arbetsgruppen också skall överväga hur data om läkemedelsanvändning skall kunna användas för att analysera terapeutiska och hälsoekonomiska effekter av olika läkemedelsbehandlingar samt lämna förslag rörande förskrivares utnyttjande av resultat från läkemedelsepidemiologiska analyser. Bakgrund Läkemedelskostnaderna har under de senaste åren ökat med omkring 10% årligen i Sverige. Under år 1990 innebar detta en ökning med 890milj.kr. Enbart en mindre del av ökningen (2-3 procentenheter) var prishöjning. Återstoden berodde på övergång från billigare till dyrare preparat och i vissa fall på ökad förskrivning. Rationell läkemedelsterapi och effektiv läkemedelsanvändning kan svara för en minskning av samhällets samlade kostnader för hälso- och sjukvård. För att åstadkomma detta krävs omfattande analyser av medicinska och hälsoekonomiska konsekvenser av läkemedelsanvändningen och av skillnader i förskrivningsmönstret samt i vissa fall en förskrivnings- och receptkontroll. Epidemiologisk övervakning av läkemedelsanvändningen och sammanställande av data rörande denna är ett viktigt arbete som till största delen ankommer på läkemedelsverket. Ett ökat samarbete mellan läkemedelsverket, socialstyrelsen, Apoteksbolaget och de regionala farmakologiska enheterna skulle kunna resultera i att förskrivande läkare bättre kunde följa och utvärdera sin läkemedelsförskrivning och genom egna initiativ förbättra sin förskrivning av läkemedel ur terapeutisk och hälsoekonomisk synpunkt. Tillägg till gällande direktiv Arbetsgruppen skall överväga hur data om förskrivning av läkemedel skall kunna användas för att belysa hälsoekonomiska och terapeutiska effekter av olika läkemedelsbehandlingar. Vidare skall arbetsgruppen ge förslag till hur de som förskriver läkemedel skall kunna utnyttja resultat från läkemedelsepidemiologiska analyser för att överväga och ifrågasätta sin egen förskrivning - terapeutisk självrannsakan - och hur ett system för detta skall kunna byggas upp. Ramar för arbetet Arbetsgruppen bör ha slutfört sitt uppdrag senast den 1 maj 1992. Hemställan Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen ger arbetsgruppen tilläggsdirektiv innebärande att arbetsgruppen också skall överväga hur data rörande läkemedelsanvändning skall kunna använ das för att analysera hälso- och ekonomiska och terapeutiska effekter av olika läkemedelsbehandlingar. Beslut Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan. (Socialdepartementet)