Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
Uppdrag att fullfölja avvecklingen av transportrådet, Dir. 1991:100
Departement: Kommunikationsdepartementet
Beslut: 1991-10-24
Dir. 1991:100 Beslut vid regeringssammanträde 1991-10-24 Chefen för kommunikationsdepartementet, statsrådet Odell, anför. Mitt förslag Jag föreslår att en särskild utredare tillkallas med uppgift att fullfölja avvecklingen av transportrådet (TPR) från och med den 1 januari 1992. Bakgrund Riksdagen har beslutat att TPR skall avvecklas (prop. 1990/91:100, bil. 8, TU18, rskr. 176). TPR skall upphöra som myndighet vid årsskiftet 1991/92. Rådet hade vid ingången av budgetåret 1991/92 55 årsarbetskrafter. Rådets arbetsuppgifter skall fördelas på andra myndigheter. Avvecklingen av TPR handhas till och med den 31december 1991 av myndigheten själv. Efter denna tidpunkt återstår dock en del arbete med avvecklingen. Personalen på TPR sägs upp under år 1991 vilket medför att uppsägningstiden för personalen i en del fall löper ut efter den 31 december 1991. Dessutom skall lokaler och utrustning m.m. avvecklas samt bokslut för andra halvåret 1991 upprättas efter den 31 december 1991. Det innebär att det kommer att finnas behov av en övergångsorgani sation för att fullfölja avvecklingen av TPR från och med den 1 januari 1992. Uppgifter Utredaren skall från och med den 1januari 1992 utöva arbetsgivarens befogenheter och fullgöra arbetsgivarens skyldigheter gentemot dem som efter den 31december 1991 har kvar sin anställning vid TPR. Utredaren skall också efter utgången av år 1991 ansvara för att avvecklingen av TPR slutförs. Arbetet innebär bl.a. -- att ge de anställda en aktiv och kontinuerlig information, -- att fullgöra arbetsgivarens uppgifter enligt trygghetsavtalet och aktivt verka för att underlätta att den kvarvarande personalen kan få nytt arbete, -- att utnyttja tillgängliga stödresurser i avvecklingsarbetet, framför allt Trygghetsstiftelsen och arbetsförmedlingen men också statens arbetsgivarverk, statens institut för personalutveckling och statshälsan, -- att slutligt reglera alla fordringar och skulder samt upprätta bokslut, -- att genomföra slutlig arkivläggning och i samband därmed redovisa en planering av överföringen av arkivet till arkivmyndighet, -- att vidta övriga administrativa åtgärder, som t.ex. att slutföra matriklar, avveckla lokaler och utrustning m.m., -- att avsluta alla återstående kontrakt och övriga åtaganden. Regeringen kommer att uppdra åt statens arbetsgivarverk att sluta avtal med berörda arbetstagarorganisationer om tjänstgöringsskyldighet för de m som sagts upp från anställning vid transportrådet och som inte erhållit annan anställning att fullgöra sin tjänstgöring enligt vad som bestäms av regeringen. Arbetet skall slutföras före utgången av maj 1992. Arbetet skall dokumenteras med en rapport. Hemställan Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen bemyndigar chefen för kommunikationsdepartementet att tillkalla en särskild utredare -- omfattad av kommittéförordningen (1976:119) -- med uppdrag att fullgöra avvecklingen av transportrådet från och med den 1januari 1992. Regeringen kommer senare att besluta om vilket anslag kostnaderna för uppdraget skall belasta. Beslut Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan. (Kommunikationsdepartementet)