Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
Tilläggsdirektiv till 1984 års Svenska Öresundsdelegation (K 1984:02), Dir. 1990:71
Departement: Socialdepartementet
Beslut: 1990-11-15
Dir. 1990:71 Beslut vid regeringssammanträde 1990-11-15 Chefen för kommunikationsdepartementet, statsrådet Georg Andersson anför. Mitt förslag Jag föreslår att antalet ledamöter i 1984 års Svenska Öresundsdelegation utökas från högst sex till högst elva ledamöter. Bakgrund Med stöd av regeringens bemyndigande den 20 juni 1984 tillkallade dåvarande chefen för kommunikationsdepartementet, statsrådet Boström, samma dag en ämbetsmannadelegation (K 1984:02) med uppgift att gemensamt med en dansk delegation utarbeta ett förslag till regeringsöverenskommelse om fasta förbindelser över Öresund. Överenskommelsen skulle avse dels en fast förbindelse mellan Köpenhamn och Malmö, dels en järnvägstunnel mellan Helsingör och Helsingborg (Dir. 1984:24). Regeringens bemyndigande innebar att den svenska delegationen fick uppgå till högst sex ledamöter. Tilläggsdirektiv Efter förslag av dåvarande chefen för kommunikationsdepartementet, statsrådet Hulterström, beslutade regeringen den 5 maj 1988 att Öresundsdelegationens uppdrag skulle utvidgas. Det utvidgade uppdraget innebar i korthet att utredningsmaterialet skulle kompletteras med i första hand ett närmare studium av alternativet med enbart en borrad tunnel för järnvägstrafik mellan Köpenhamn och Malmö. Överväganden Delegationens arbete är för närvarande inne i ett intensivt skede. Detta kräver enligt min mening att ytterligare kompetens tillförs delegationen. Mot denna bakgrund föreslår jag att antalet ledamöter i 1984 års Öresundsdelegation utökas från högst sex till högst elva ledamöter. Hemställan Med hänvisning till vad jag nu anfört hemställer jag att regeringen bemyndigar chefen för kommunikationsdepartementet att tillkalla ytterligare högst fem ledamöter att ingå i 1984 års Öresundsdelegation. Vidare hemställer jag att regeringen beslutar att kostnaderna skall belasta sjätte huvudtitelns anslag A 2. Utredningar m.m. Beslut Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan.