Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
Arbetslivsfondens organisation m.m., Dir. 1990:7
Departement: Arbetsdepartementet
Beslut: 1990-01-25
Dir. 1990:7 Beslut vid regeringssammanträde 1990-01-25 Chefen för arbetsmarknadsdepartementet, statsrådet Sahlin, anför. Mitt förslag Jag föreslår att en särskild utredare tillkallas för att förbereda den organisation som i prop. 1989/90:62 om insatser för aktiv rehabilitering och arbetslivsfondens verksamhet m.m. föreslås handha prövningen av bidrag från arbetslivsfonden. I utredningsuppdraget ingår också, under förutsättning av riksdagens godkännande av förslagen, att vidta de åtgärder som föranleds av inrättandet av en sådan organisation. Bakgrund I kompletteringspropositionen våren 1989 angav regeringen inriktningen av det fortsatta arbetet när det gäller arbetslivsfrågor, innefattande arbetsmiljö och rehabilitering. Utslagningen från arbetslivet skall motverkas genom förebyggande insatser och genom rehabiliteringsåtgärder. Genom beslut den 7 juni 1989 (FiU 30, rskr. 327) antog riksdagen en lag (1989:484) om arbetsmiljöavgift som föreskriver att arbetsgivare skall betala en särskild arbetsmiljöavgift om 1,5 % av avgiftsunderlaget för arbetsgivaravgiften till folkpensioneringen, enligt lagen om socialavgifter. Avgiften skall avse ersättningar som betalas ut under perioden september 1989 -- december 1990. Avgifterna skall föras till en fond som benämns arbetslivsfonden. Fondens tillgångar skall utgöra bidrag till arbetsgivare för utgifter för arbetsmiljö och rehabilitering i den mån det inte enligt lag eller annan författning åligger arbetsgivaren att göra en sådan investering. Bidragen kan avse dels rehabiliteringsåtgärder för anställda med långvarigt nedsatt hälsa, dels åtgärder för att nedbringa anställdas sjukfrånvaro och dels investeringar för bättre arbetsmiljö. Med anledning av riksdagens beslut har regeringen genom proposition 1989/90:62 föreslagit riktlinjer dels för hur arbetslivsfondens medel bör användas, dels för en organisation för fördelning av medlen, dels för förvaltningen av fondmedlen. Förslagen i fråga om organisationen innebär att en central styrelse samt länsvisa regionala styrelser bildas för att besluta om bidrag och för att handlägga de övriga frågor som hänger samman med fördelningen och utbetalningen av medel från arbetslivsfonden. När det gäller administration av verksamheten skall gälla att resurser hos befintliga myndigheter och organisationer skall användas så långt som möjligt. Bidrag skall kunna ges till både arbetsplats- och individinriktade åtgärder. Utbetalningar föreslås kunna ske i begränsad omfattning fr.o.m. den 1 juli 1990 och i full utsträckning fr.o.m. den 1 januari 1991. De organisatoriska frågorna i samband med inrättandet av arbetslivsfonden bör förberedas av en särskild utredare. Jag föreslår att en sådan utredare nu tillkallas. Utredaren bör påbörja uppdraget redan innan riksdagen tagit slutlig ställning till prop. 1989/90:62. Uppdraget Utredaren bör i avvaktan på riksdagens beslut förbereda och lämna förslag till en översiktlig organisation för den centrala styrelsen och de regionala styrelserna och deras kansliresurser enligt följande riktlinjer. Organisationen bör vara så liten som möjligt. Resurser hos befintliga myndigheter och organisationer bör kunna utnyttjas. Utredaren bör pröva vilka tjänster som med god ekonomi och kvalité kan upphandlas. Det kan gälla t.ex. ekonomiadministrativa tjänster. Utredaren bör vidare utarbeta underlag för förhandlingar om löner och andra anställningsvillkor för personalen i organisationen. Utredaren bör även lämna förslag till instruktion för organisationen. Härvid skall förslag lämnas om styrelsernas sammansättning samt placeringsregler och riktlinjer för placeringspolitik för fondens medel. Sedan riksdagen fattat beslut och regeringen beslutat om instruktion för organisationen skall utredarens uppgift vara att vidta erforderliga åtgärder för att organisationen skall kunna börja fungera som självständig myndighet, t.ex. rekrytera personal, upphandla tjänster, anskaffa lokaler samt ansluta myndigheten till de statliga redovisnings- och revisionssystemen. Lokalfrågor skall beredas i samråd med byggnadsstyrelsen. Samråd och tidsplan När arbetet påbörjas och under arbetets gång, skall utredaren fortlöpande informera berörda huvudorganisationer om sitt arbete samt ge dessa tillfälle att framföra synpunkter. Utredaren skall så snart som möjligt dock senast den 1 april 1990 redovisa förslag till en översiktlig organisation, underlag för förhandlingar om löner och anställningsvillkor samt en instruktion för organisationen. Utredaren bör därefter och fram till dess den nya organisationen träder i kraft förbereda genomförandet av denna. I och med att den nya organisationen inrättas upphör utredarens arbete. Hemställan Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen bemyndigar chefen för arbetsmarknadsdepartementet -- att tillkalla en särskild utredare -- omfattad av kommittéförordningen (1976:119) -- för att förbereda inrättandet av arbetslivsfonden -- att besluta om sekreterare och annat biträde åt utredaren. Vidare hemställer jag att regeringen beslutar att kostnaderna skall belasta tionde huvudtitelns anslag Utredningar m.m. Beslut Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hennes hemställan. (Arbetsmarknadsdepartementet)