Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
Koncession m.m. för försäkringssammanslutningar, Dir. 1990:49
Departement: Finansdepartementet
Beslut: 1990-06-14
Dir. 1990:49 Beslut vid regeringssammanträde 1990-06-14 Statsrådet Åsbrink anför. Mitt förslag Jag föreslår att en särskild utredare tillkallas för att utreda på vilket sätt Lloyd's och andra försäkringssammanslutningar kan få möjlighet att erhålla koncession som försäkringsgivare i Sverige eller på annat sätt etablera sig här i landet. Utredningen är angelägen med hänsyn till den snabba utvecklingen inom försäkringsväsendet och den pågående svenska anpassningen till internationella förhållanden. Gällande rätt och frågans tidigare behandling Sedan den 1 januari 1985 gäller i Sverige friare koncessionsregler än tidigare. De friare reglerna skulle bidra till bl.a. anpassning till vad som gäller internationellt och ge utrymme för ökad konkurrens. Det är dock fortfarande endast försäkringsbolag som kan beviljas koncession som försäkringsgivare. Försäkringsverksamhetskommittén har i sitt slutbetänkande (SOU 1987:58) Försäkringsväsendet i framtiden behandlat frågan om koncession för försäkringssammanslutningar. Kommittén utgick därvid från Lloyd's och beskrev dess historik, uppbyggnad, särprägel m.m. I en särskild framställning till kommittén i januari 1982 framförde Lloyd's önskemål om att få möjlighet att på något sätt bli koncessionerad försäkringsgivare i Sverige. I framställningen lämnade Lloy d's förslag till hur man skulle kunna bedriva verksamhet i Sverige. Kommittén redogjorde i betänkandet för två modeller, generalrepresentantmodellen och återförsäkringsmodellen, enligt vilka verksamheten skulle kunna bedrivas. Eftersom kommittén i sina direktiv inte uttryckligen ålagts att lägga fram förslag i frågan, avstod kommittén från att förorda någon av modellerna och från att lägga fram egna förslag i saken. Det kan här nämnas att frågan om möjlighet för Lloyd's att etablera sig i Sverige uppmärksammades redan i samband med förslaget till lag angående ändrad lydelse av 2 och 17 §§ lagen den 10 april 1959 (nr 74) med vissa bestämmelser om utländsk försäkringsrörelse här i riket vid krig m.m. (prop. 1965:48). Försäkringsinspektionen hade i skrivelse den 18 oktober 1963 bl.a. hemställt om införande av en dispensregel som skulle öppna möjlighet för Lloyd's i London eller syndikat hos Lloyd's att få koncession i Sverige. Skrivelsen remissbehandlades. Under remissbehandlingen mötte förslaget avsevärd kritik och med hänsyn härtill togs inte frågan upp till vidare behandling i det sammanhanget. Lloyd's Lloyd's är inte något försäkringsbolag utan snarast en sammanslutning av individer som, med Lloyd's som marknadsplats, kan acceptera att överta försäkringsrisker som erbjuds dem. Medlemmarna är sammanslutna i syndikat vars storlek kan variera från några få till några tusen medlemmar. Medlemmarna kan delas in i följande två kategorier. De som arbetar inom Lloyd's kallas "internal members", t.ex. "under writers". (En "underwriter" är en person som för ett syndikats räkning beslutar om vilka risker som skall accepteras). De medlemmar som endast deltar genom att ställa riskkapital till förfogande kallas "external members" eller "names". Lloyd's var ursprungligen en försäkringsmarknad uteslutande för sjöförsäkring, men numera kommer mer än hälften av den årliga premieintäkten från andra verksamhetsgrenar. Enligt den lagstiftning, Lloyd's Act 1982, som reglerar verksamheten får en Lloyd's underwriter endast acceptera försäkringsaffär hos Lloyd's i London. Det är således inte möjligt för underwriters hos Lloyd's att etablera sig som bolag eller filial i andra länder. Lloyd's underwriters får inte heller acceptera försäkringsaffär från annan än en Lloyd's broker, dvs. en mäklare som är verksam på Lloyd's marknadsplats i London. Trots de begränsningar i möjligheterna att etablera sig utomlands som följer av Lloyd's särpräglade organisation och svårigheterna att anpassa denna till regelsystemen för försäkringsväsendet i andra länder, har Lloyd's bl.a. ett kontor i Paris. Kontoret är inte något riktigt avdelningskontor, eftersom man inte där kan utfärda försäkringar; detta får som nämnts endast göras hos Lloyd's i London. På kontoret i Paris förmedlas försäkringar till Lloyd's i London. Genom kontoret har Lloyd's i Frankrike vissa tillgångar som skall svara mot de förpliktelser som Lloyd's har avseende fransk försäkringsaffär. Kontoret betalar skatt till franska staten. Liknande kontor finns i Belgien, Irland, Nederländerna, Italien och Förbundsrepubliken Tyskland. I detta sammanhang bör vidare beaktas att det redan nu förekommer att svenska försäkringstagare tecknar försäkringar hos Lloyd's. Detta förhållande medför att det är av betydelse att överväga om dessa försäkringstagares ställning skulle kunna stärkas genom att Lloyd's fick möjlighet att etablera sig här. Uppdraget Av vad jag nu har sagt framgår att det finns behov av att överväga på vilket sätt Lloyd's och andra försäkringssammanslutningar skall kunna erhålla koncession som försäkringsgivare eller på annat sätt etablera sig i Sverige. För detta ändamål bör en särskild utredare tillkallas. Utredaren bör beskriva Lloyd's uppbyggnad och särprägel och översiktligt redovisa övriga försäkringssammanslutningar av betydelse som förekommer på den internationella marknaden. Utredaren bör också undersöka på vilka sätt Lloyd's driver verksamhet i andra länder än sitt hemland och redovisa resultatet av undersökningen. Utredaren skall lämna förslag till hur Lloyd's skall kunna få möjlighet att etablera sig i Sverige. Han bör därvid överväga om Lloyd's bör särregleras eller om den nya regleringen skall avse försäkringssammanslutningar i allmänhet. Finner utredaren att Lloyd's bör regleras särskilt, skall han även överväga på vilket sätt också andra försäkringssammanslutningar skall kunna få driva verksamhet här. Han bör vidare överväga om svenska försäkringssammanslutningar av Lloyd's modell skall kunna bildas. Utredaren skall också överväga hur tillsynen över försäkringssammanslutningar som etablerar sig här skall ordnas och redovisa de ekonomiska konsekvenserna av sina förslag. Utredaren skall följa utvecklingen av de EES-förhandlingar som kommer att inledas inom kort. Ett antagande av EG:s regelverk på försäkringsområdet omfattar bl.a. det andra skadeförsäkringsdirektivet. Genom detta direktiv har inom EG genomförts principerna om "one single licens" och hemlandskontroll beträffande de s.k. stora riskerna, som innefattar de typer av försäkringar som Lloyd's verksamhet huvudsakligen avser. Frågorna om koncession för Lloyd's i Sverige och hur tillsynen över Lloyd's verksamhet skall ordnas kan alltså komma i ett annat läge om ett EES-avtal sluts. Även om frågan om koncession inte längre skulle vara aktuell, kan det emellertid krävas särregler för Lloyd's på grund av dess särpräglade associationsrättsliga struktur. Sådana särregler finns också i en del av EG:s försäkringsdirektiv. I uppdraget ingår att redovisa dessa speciella direktivbestämmelser och att lämna förslag om vilka regler som krävs i den svenska lagstiftningen vid en anpassning till EG:s regelsystem. Utredaren bör vara oförhindrad att ta upp även andra frågor inom området än de som särskilt har angetts här. Utredaren skall beakta vad som sägs i direktiven till samtliga kommittéer och särskilda utredare angående utredningsförslagens inriktning (dir. 1984:5) samt beaktande av EG-aspekter (dir. 1988:43). Samråd bör i erforderlig omfattning äga rum med försäkringsinspektionen, representanter för Lloyd's, Utländska Försäkringsbolags Förening och svenska försäkringsbolag. Utredaren bör bedriva sitt arbete skyndsamt och slutföra uppdraget senast den 30 juni 1991. Hemställan Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen bemyndigar det statsråd som föredrar lagstiftningsärenden som gäller det affärsmässiga försäkringsväsendet att tillkalla en särskild utredare -- omfattad av kommittéförordningen (1976:119) -- med uppdrag att överväga hur Lloyd's och andra försäkringssammanslutningar kan få möjlighet att erhålla koncession som försäkringsgivare eller på annat sätt etablera sig i Sverige, att besluta om sakkunniga, experter, sekreterare och annat biträde åt utredningsmannen. Vidare hemställer jag att regeringen beslutar att kostnaderna skall belasta sjunde huvudtitelns anslag Utredningar m.m. Beslut Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan. (Finansdepartementet)